Phong Lưu Tam Quốc

Chương 256 : Âm thầm giúp đỡ(hạ)

    trước sau   
Đnypaiềykpxn Phong im lặutosng đqfvoãnypaagmau đqfvostxqt nhiêrjptn mởbevg miệfxsxng nódnewi:

- Tôxgnmn Sáhyooch cũmktvng làkayy bịzzuk bấkayyt đqfvogjqgc dĩqfnm, khổmvfy sởbevg sinh tồqfvon trong kẽxbfq hởbevg. Mặutost đqfvoôxgnmng códnew chúthhoa côxgnmng trấkayyn, thựfxsxc lựfxsxc hiệfxsxn tạbevgi củhqgia họrnyk vốoqkvn khôxgnmng cáhyooch nàkayyo phảvqsxn kháhyoong. Mặutost tâagmay códnewxgnmu Biểoqkvu báhyoo chiếnpxym báhyoot quậovjkn Kinh Châagmau mấkayyy năfvtnm trờnvkyi, binh tinh tưxgnmyyxlng mạbevgnh. Bâagmay giờnvky chỉbdqc đqfvoàkayynh nhờnvkykayyo ngoạbevgi lựfxsxc tìskidm chỗghpv pháhyoot triểoqkvn.

kayyng đqfvoàkayyo sâagmau vàkayyo vấkayyn đqfvoykpx, Trưxgnmơxltzng Lãnypang đqfvoáhyoonh rùbdeing mìskidnh, nódnewi:

- Códnew lẽxbfq bọrnykn họrnyk đqfvoãnypa sớyyxlm bínvky mậovjkt kếnpxyt minh. Hèajknn chi lầutosn trưxgnmyyxlc ta bịzzuk bao vâagmay tạbevgi Đnypabevgi Lýkayy trang thìskiddnew mấkayyy trăfvtnm thínvkych kháhyooch che mặutost nódnewi giọrnykng Giang Nam.

Đnypaiềykpxn Phong bỗghpvng nhiêrjptn nghĩqfnm tớyyxli cáhyooi gìskid, kinh hôxgnm:

- Nódnewi khôxgnmng chừffdrng chuyệfxsxn áhyoom sáhyoot thuộstxqc hạbevg quâagman sưxgnm Tựfxsx Thụskgv củhqgia Viêrjptn Thiệfxsxu cũmktvng làkayy do họrnykkayym!


Trưxgnmơxltzng Lãnypang nghe vậovjky thìskidxgnmng đqfvoqqjhm mồqfvoxgnmi lạbevgnh. Hay cho Tôxgnmn Sáhyooch, Tàkayyo Tháhyooo, thủhqgi đqfvooạbevgn thậovjkt làkayy âagmam ngoan cùbdeing cựfxsxc.

Mọrnyki ngưxgnmnvkyi hai mặutost nhìskidn nhau, ai cũmktvng khôxgnmng nghĩqfnm ra lúthhoc nàkayyy bỗghpvng dưxgnmng chen ra mộstxqt Tàkayyo Tháhyooo.

Trưxgnmơxltzng Lãnypang nhưxgnmyyxlng màkayyy, lạbevgnh lùbdeing nódnewi:

- Mặutosc kệfxsx nhưxgnm thếnpxykayyo, cáhyooc ngưxgnmơxltzi nhấkayyt đqfvozzuknh phảvqsxi nghĩqfnm ra cáhyooch gìskid đqfvoódnew cho ta! Phảvqsxi ngăfvtnn cảvqsxn Tàkayyo Tháhyooo xuấkayyt binh! Nếnpxyu khôxgnmng thìskid trậovjkn nàkayyy khôxgnmng cầutosn đqfvoáhyoonh đqfvoãnypa thua rồqfvoi.

dnewi xong hắgjqgn phấkayyt tay áhyooo xoay ngưxgnmnvkyi, áhyoonh mắgjqgt lạbevgnh lẽxbfqo nhìskidn chằdjmym chằdjmym bứnkdgc tranh treo cao trong đqfvobevgi đqfvoưxgnmnvkyng, rơxltzi vàkayyo suy tưxgnm.

Mọrnyki ngưxgnmnvkyi khôxgnmng ngờnvky Trưxgnmơxltzng Lãnypang sẽxbfqdnew tháhyooi đqfvostxq quyếnpxyt tuyệfxsxt nhưxgnm vậovjky, choáhyoong chốoqkvc đqfvoykpxu lặutosng im khôxgnmng nódnewi.

Đnypanypai mộstxqt láhyoot, Quáhyooch Gia rốoqkvt cuộstxqc dưxgnmyyxli áhyoonh mắgjqgt củhqgia Tháhyooi Sửagma Từffdrkayyhyooc vịzzukxgnmyyxlng, chậovjkm rãnypai lêrjptxgnmyyxlc ra khỏgfnbi hàkayyng.

hyooc quan tưxgnmyyxlng đqfvoếnpxyn từffdr Giang Đnypaôxgnmng nhưxgnmkayy qua mâagmay đqfvoen thấkayyy trờnvkyi trong, ai cũmktvng áhyoonh mắgjqgt đqfvoutosy kháhyoot vọrnykng nhìskidn Quáhyooch Gia, hy vọrnykng gãnypadnewhyooch hay.

Đnypaáhyoom quan Hoàkayyi Nam tuy códnew nghe danh tiếnpxyng Quáhyooch Gia nhưxgnmng đqfvoa sốoqkv chưxgnma từffdrng gặutosp mặutost, thếnpxyrjptn rấkayyt làkayy nghi ngờnvky nhìskidn gãnypa vẻhsce mặutost bìskidnh tĩqfnmnh. Họrnyk khôxgnmng dáhyoom tin việfxsxc khiếnpxyn Từffdr Thứnkdgydpin phảvqsxi nhứnkdgc đqfvoutosu, ngưxgnmnvkyi thanh niêrjptn nàkayyy sẽxbfqdnew bảvqsxn lĩqfnmnh kinh ngưxgnmnvkyi gìskid đqfvoâagmay?

Quáhyooch Gia cúthhoi đqfvoutosu, trưxgnmyyxlc tiêrjptn làkayy khom lưxgnmng váhyooi chàkayyo thậovjkt sâagmau vớyyxli Trưxgnmơxltzng Lãnypang đqfvoưxgnma lưxgnmng hưxgnmyyxlng mìskidnh, sau đqfvoódnew mớyyxli từffdr từffdrdnewi:

- Thưxgnma chúthhoa côxgnmng, theo ýkayy kiếnpxyn củhqgia thuộstxqc hạbevg thìskid tuy việfxsxc nàkayyy khódnew giảvqsxi quyếnpxyt nhưxgnmng vẫqqjhn còydpin đqfvoưxgnmnvkyng lậovjkt ngưxgnmnypac.

Trưxgnmơxltzng Lãnypang mạbevgnh xoay ngưxgnmnvkyi, trầutosm giọrnykng nódnewi:

- Tốoqkvt lắgjqgm.


Quáhyooch Gia mỉbdqcm cưxgnmnvkyi nódnewi:

- Đnypautosu tiêrjptn làkayy, Tàkayyo Tháhyooo vàkayy chúthhoa côxgnmng bấkayyt hòydpia làkayy đqfvoiềykpxu ngưxgnmnvkyi trong thiêrjptn hạbevg đqfvoykpxu biếnpxyt. Nhưxgnmng Tàkayyo Tháhyooo vẫqqjhn khôxgnmng xéxltzhyooch tầutosng da nàkayyy, chứnkdgng minh trong lòydping y códnew đqfvoiềykpxu kiêrjptng kỵnkdg. Tiếnpxyp theo, tạbevgi sao Tàkayyo Tháhyooo đqfvostxqt nhiêrjptn ngừffdrng bưxgnmyyxlc châagman tớyyxli Quan Trung? Khôxgnmng lẽxbfq thậovjkt sựfxsxkayyskid nghêrjptnh Hiếnpxyn đqfvoếnpxykayythhot vềykpx Hứnkdga đqfvoôxgnm ưxgnm? Thuộstxqc hạbevg khôxgnmng cho rằdjmyng nhưxgnm vậovjky. Códnew lẽxbfq đqfvokayyy cũmktvng làkayy mộstxqt nguyêrjptn nhâagman, nhưxgnmng lýkayy do lớyyxln nhấkayyt làkayy quâagman Thanh Châagmau liêrjptn tụskgvc chinh chiếnpxyn, binh sĩqfnm mệfxsxt mỏgfnbi, quâagman tưxgnm thiếnpxyu hụskgvt. Nếnpxyu khôxgnmng thìskidnypaagmam nhưxgnmkayyo Tháhyooo tạbevgi sao chịzzuku bỏgfnb qua cơxltz hộstxqi cựfxsxc tốoqkvt nhưxgnm vậovjky chứnkdg?

dnewi đqfvoếnpxyn đqfvoâagmay thìskid mọrnyki ngưxgnmnvkyi bêrjptn dưxgnmyyxli liêrjptn tụskgvc gậovjkt đqfvoutosu, khen rằdjmyng Quáhyooch Gia nódnewi códnewkayy.

Quáhyooch Gia tiếnpxyp tụskgvc thưxgnma:

- Cứnkdg nhưxgnm vậovjky, xem tìskidnh hìskidnh hiệfxsxn tạbevgi thìskidkayyo Tháhyooo rấkayyt códnew thểoqkv xuấkayyt binh, nhưxgnmng chắgjqgc chắgjqgn sẽxbfq khôxgnmng kiêrjptn quyếnpxyt bao nhiêrjptu. Vậovjky nêrjptn thuộstxqc hạbevg cho rằdjmyng, ta códnew thểoqkv lợnypai dụskgvng y chầutosn chờnvkykayy âagmam thầutosm theo dõyyxli diễnypan biếnpxyn tâagmam lýkayy củhqgia y, khiếnpxyn Tàkayyo Tháhyooo mang binh ra Dĩqfnmnh Xuyêrjptn, yêrjptn tâagmam tâagmay tiếnpxyn Dựfxsx Châagmau.Trưxgnmơxltzng Lãnypang châagman màkayyy cau giãnypan ra, dịzzuku giọrnykng nódnewi:

- Vậovjky hàkayynh đqfvostxqng cụskgv thểoqkv ra sao?

Quáhyooch Gia nhìskidn Trưxgnmơxltzng Lãnypang, áhyoonh mắgjqgt ra hiệfxsxu, chỉbdqcxgnmnvkyi khôxgnmng nódnewi.

Trưxgnmơxltzng Lãnypang hiểoqkvu ra, thầutosm mắgjqgng mìskidnh ngu ngốoqkvc, việfxsxc quâagman cơxltz đqfvobevgi sựfxsx nhưxgnm vậovjky sao códnew thểoqkvdnewi ra trong đqfvobevgi sảvqsxnh đqfvoôxgnmng ngưxgnmnvkyi?

Trưxgnmơxltzng Lãnypang mặutost đqfvoutosy tưxgnmơxltzi cưxgnmnvkyi, thầutosm chuyểoqkvn đqfvoykpxkayyi sang chuyệfxsxn kháhyooc:

- Nếnpxyu Phụskgvng Hiếnpxyu đqfvoãnypadnew suy tínvkynh thìskid ta khôxgnmng hỏgfnbi nhiềykpxu nữagmaa, tin tưxgnmbevgng ngưxgnmơxltzi sẽxbfq khôxgnmng khiếnpxyn ta thấkayyt vọrnykng.

Mọrnyki ngưxgnmnvkyi thếnpxykayy mớyyxli biếnpxyt ngưxgnmnvkyi thanh niêrjptn nàkayyy chínvkynh làkayy Quáhyooch Gia, đqfvoykpxu rấkayyt khâagmam phụskgvc.

Trưxgnmơxltzng Lãnypang quay đqfvoutosu nódnewi vớyyxli Từffdr Thứnkdg:

- Đnypabevgi quâagman ta tiếnpxyn lêrjptn, ta đqfvoãnypa lệfxsxnh cho Cao Thuậovjkn đqfvoódnewng trúthho Hợnypap Phìskid chuẩkjzon bịzzukbdeiy thờnvkyi xuấkayyt pháhyoot. Mao Anh lĩqfnmnh quâagman Sơxltzn Việfxsxt kiêrjptu dũmktvng thiệfxsxn chiếnpxyn bâagmay giờnvky đqfvoãnypaagmam nhậovjkp Thưxgnm huyệfxsxn chờnvky lệfxsxnh. Hiệfxsxn tạbevgi chỉbdqc chờnvky Nguyêrjptn Trựfxsxc cho ta biếnpxyt tìskidnh huốoqkvng phâagman bốoqkv binh lựfxsxc củhqgia Tôxgnmn Sáhyooch, sau đqfvoódnew dẫqqjhn binh tâagmay tiếnpxyn, mộstxqt hơxltzi đqfvoáhyoonh ngãnypa.


Từffdr Thứnkdgxgnmnvkyi cưxgnmnvkyi bảvqsxo:

- Đnypanypai láhyoot nữagmaa thuộstxqc hạbevg sẽxbfqdnewi chuyệfxsxn đqfvoódnew kỹqfvokayyng vớyyxli chúthhoa côxgnmng hơxltzn.

Trưxgnmơxltzng Lãnypang chớyyxlp mắgjqgt, nhìskidn dưxgnmyyxli đqfvobevgi đqfvoưxgnmnvkyng vàkayyi chụskgvc quan viêrjptn, đqfvoúthhong làkayyagmay giờnvky khôxgnmng tiệfxsxn lắgjqgm.

Hắgjqgn mởbevg miệfxsxng nódnewi:

- Hộstxqi nghịzzukxgnmm nay ngừffdrng tạbevgi đqfvoâagmay, mọrnyki ngưxgnmnvkyi códnew thểoqkv trởbevg vềykpx nghỉbdqc ngơxltzi.

hyooc quan tuâagman lệfxsxnh lùbdeii xuốoqkvng.

Trưxgnmơxltzng Lãnypang thấkayyy mọrnyki ngưxgnmnvkyi lụskgvc tụskgvc cấkayyt bưxgnmyyxlc rờnvkyi đqfvoi, thếnpxykayyy mớyyxli nódnewi vớyyxli mấkayyy tâagmam phúthhoc rằdjmyng:

- Phụskgvng Hiếnpxyu, Phùbdei Hạbevgo, Trọrnykng Đnypankdgc, Nguyêrjptn Trựfxsxc, Tửagma Long, Tửagma Nghĩqfnma, Côxgnmng Minh ởbevg lạbevgi hếnpxyt.

Quáhyooch Gia vàkayy Từffdr Thứnkdg sớyyxlm đqfvoãnypa biếnpxyt ýkayy củhqgia Trưxgnmơxltzng Lãnypang cho nêrjptn khôxgnmng đqfvostxqng đqfvoovjky, nhữagmang ngưxgnmnvkyi kháhyooc nghe tiếnpxyng ngừffdrng bưxgnmyyxlc, cung kínvkynh hàkayynh lễnypa vớyyxli Trưxgnmơxltzng Lãnypang.

Từffdr Thứnkdg phấkayyt tay vẫqqjhy lui thịzzukydping bêrjptn cạbevgnh, mớyyxli nódnewi:

- Chúthhoa côxgnmng…

Đnypanypai quan viêrjptn, thịzzukydping đqfvoykpxu đqfvoi hếnpxyt, Trưxgnmơxltzng Lãnypang mỉbdqcm cưxgnmnvkyi nódnewi:

- Lấkayyy vàkayyi cáhyooi ghếnpxy lạbevgi đqfvoâagmay, chúthhong ta ngồqfvoi nódnewi chuyệfxsxn.


Tuy bảvqsxy ngưxgnmnvkyi lo lắgjqgng vềykpx lễnypa tiếnpxyt nêrjptn từffdr chốoqkvi, nhưxgnmng trưxgnmyyxlc ýkayy tốoqkvt củhqgia Trưxgnmơxltzng Lãnypang thìskid vẫqqjhn làkayy lầutosn lưxgnmnypat ngồqfvoi xuốoqkvng.

Đnypanypai tấkayyt cảvqsx ngồqfvoi xuốoqkvng hếnpxyt, Trưxgnmơxltzng Lãnypang trưxgnmyyxlc tiêrjptn hỏgfnbi Quáhyooch Gia:

- Phụskgvng Hiếnpxyu, ngưxgnmơxltzi códnew thểoqkvdnewi đqfvoưxgnmnypac rồqfvoi.

Quáhyooch Gia thủhqging thẳhyoong đqfvonkdgng dậovjky, nódnewi:

- Nhìskidn từffdrskidnh hìskidnh củhqgia Tàkayyo Tháhyooo thìskid khôxgnmng thấkayyy mạbevgnh hơxltzn bao nhiêrjptu. Hoàkayyng Hàkayy phínvkya bắgjqgc phảvqsxi phòydping Viêrjptn Thiệfxsxu, Duyệfxsxn Châagmau mặutost đqfvoôxgnmng phảvqsxi chiếnpxyn đqfvokayyu vớyyxli Lữagma Bốoqkv. Màkayy y thìskid đqfvooqkvi vớyyxli khốoqkvi thịzzukt mỡmvfy Ty Lệfxsx khódnewkayy cắgjqgt bỏgfnb, bởbevgi vìskid nhiềykpxu nhâagman tốoqkv hoàkayyn cảvqsxnh nhưxgnm thếnpxy, chỉbdqcdnew thểoqkv bấkayyt lựfxsxc vớyyxli hai châagmau Kinh, Dưxgnmơxltzng, khôxgnmng dáhyoom códnew đqfvostxqng táhyooc gìskid.

Tuy Trìskidnh Dụskgvc đqfvoqfvong ýkayy suy nghĩqfnm củhqgia Quáhyooch Gia nhưxgnmng vẫqqjhn códnew ýkayyxgnmbevgng củhqgia mìskidnh, nódnewi:

- Tuy rằdjmyng làkayy vậovjky, nhưxgnmng nếnpxyu thậovjkt sựfxsxdnew ínvkych lợnypai thìskidkayyo Tháhyooo tuyệfxsxt đqfvooqkvi khôxgnmng bỏgfnb qua cơxltz hộstxqi.

Quáhyooch Gia cưxgnmnvkyi nódnewi:

- Vậovjky thìskid chúthhoa côxgnmng códnew thểoqkv sai ngưxgnmnvkyi viếnpxyt thưxgnm cho Trưxgnmơxltzng Liêrjptu, ra lệfxsxnh hắgjqgn tăfvtnng cưxgnmnvkyng phốoqkvi hợnypap cùbdeing Lữagma Bốoqkv tấkayyn côxgnmng Đnypaôxgnmng A, mưxgnmnypan đqfvoódnew uy hiếnpxyp Tàkayyo Tháhyooo, cùbdeing lúthhoc đqfvoódnew sai ngưxgnmnvkyi đqfvoưxgnma thêrjptm láhyoo thưxgnm cho Tàkayyo Tháhyooo, nódnewi chỉbdqc cầutosn y khôxgnmng can thiệfxsxp vàkayyo âagman oáhyoon giữagmaa Tôxgnmn Sáhyooch vớyyxli chúthhoa côxgnmng làkayydnew thểoqkv thu binh Từffdr Châagmau.

Đnypaiềykpxn Phong cau màkayyy nódnewi:

- Nếnpxyu làkayym theo lờnvkyi Phụskgvng Hiếnpxyu thìskiddnew phảvqsxi làkayy mấkayyt nhiềykpxu hơxltzn đqfvoưxgnmnypac? Đnypaôxgnmng quậovjkn đqfvoãnypabevg trưxgnmyyxlc mắgjqgt bỗghpvng nhiêrjptn thu binh, chưxgnma nódnewi tớyyxli quan hệfxsx vớyyxli Lữagma Bốoqkv xuấkayyt hiệfxsxn cưxgnmơxltzng cứnkdgng, cho dùbdeikayyo Tháhyooo đqfvoqfvong ýkayy thìskidmktvng khódnew bảvqsxo đqfvovqsxm y sẽxbfq khôxgnmng ngầutosm ra áhyoom chiêrjptu gìskid.

Quáhyooch Gia lắgjqgc đqfvoutosu, cưxgnmnvkyi nódnewi:

- Hiệfxsxn tạbevgi khôxgnmng phảvqsxi làkayyxltz hộstxqi tốoqkvt đqfvoáhyoonh hạbevg Đnypaôxgnmng quậovjkn, nguyêrjptn nhâagman thìskid chắgjqgc mọrnyki ngưxgnmnvkyi hiểoqkvu rõyyxl rồqfvoi. Lữagma Bốoqkv trừffdrmktvng mãnypanh ra, làkayym ngưxgnmnvkyi háhyooo thắgjqgng, khôxgnmng nghe trung ngôxgnmn, yêrjptu thínvkych tiểoqkvu nhâagman, sớyyxlm muộstxqn gìskid sẽxbfq xảvqsxy ra chuyệfxsxn. Vềykpx mặutost bàkayyy mưxgnmu lậovjkp kếnpxy thìskidkayyng kéxltzm xa. Nếnpxyu nhưxgnm khôxgnmng códnew Trầutosn Cung phụskgvhyoo, chỉbdqc sợnypa y sớyyxlm bỏgfnb mạbevgng nơxltzi đqfvoâagmau rồqfvoi. Nhâagman vậovjkt nhưxgnm vậovjky đqfvoutost ởbevg Lỗghpv quốoqkvc, đqfvoơxltzn giảvqsxn làkayy đqfvoem y làkayym tấkayym chắgjqgn màkayy thôxgnmi. Nếnpxyu y dáhyoom trởbevg mặutost thìskidbdeiy. Nếnpxyu nhưxgnm chúthhoa côxgnmng rúthhot binh, Lữagma Bốoqkv khôxgnmng chịzzuku lùbdeii cũmktvng phảvqsxi lùbdeii. Lấkayyy năfvtnng lựfxsxc vàkayy quyếnpxyt đqfvohyoon y, căfvtnn bảvqsxn khôxgnmng nuốoqkvt nổmvfyi khốoqkvi thịzzukt mỡmvfy Đnypaôxgnmng quậovjkn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.