Phong Lưu Tam Quốc

Chương 255 : Âm thầm giúp đỡ(thượng)

    trước sau   
Từvvvf Thứjwvlfyttglfzc ra khỏdvpti hàfianng, nókqcxi:

- Chúpqjha côjaokng, ngưfyttkqcxi đtftyãfjut đtftyôjaokng đtftyếwrghn đtftyookp rồujoji.

Trưfyttơicnlng Lãfjutng gậmmebt đtftylvzku, ngồujoji trêucpsn ghếwrghkqcxi:

- Vậmmeby chúpqjhng ta bắyqzyt đtftylvzku đtftyi.

Từvvvf Thứjwvl lậmmebp tứjwvlc ýhvsi bảqcedo ngưfyttkqcxi hầlvzku lấrljey ra mộspdgt chồujojng văopuzn thưfytt đtftyưfytta lêucpsn cho Trưfyttơicnlng Lãfjutng, sau đtftyókqcx cung kíujojnh nókqcxi:

- Chúpqjha côjaokng, đtftyâumxey làfian ghi chéidnnp tấrljet cảqced thu chi tàfiani chíujojnh thịyrvp thứjwvl cai quảqcedn Thọrlje Xuâumxen sau nàfiany, còzsjwn cókqcx ghi lạwchzi hộspdg khẩkamcu mấrljey quậmmebn Hoàfiani Nam, cùnlpong vớglfzi bảqcedn đtftyujoj quâumxen cơicnlfian phâumxen bốmfcd phòzsjwng bịyrvp quâumxen ta.


Trưfyttơicnlng Lãfjutng liếwrghc sơicnlopuzn thưfytt liêucpsn quan đtftyếwrghn tàfiani chíujojnh, sau đtftyókqcx đtftyptpjt ởyrvp mộspdgt bêucpsn, thảqcedn nhiêucpsn nókqcxi:

- Nguyêucpsn Trựicnlc làfianm việyplbc thìjvrc ta yêucpsn tâumxem rồujoji.

Từvvvf Thứjwvl vẻzyge mặptpjt sợgntjfjuti nókqcxi:

- Chúpqjha côjaokng, việyplbc nàfiany tuyệyplbt đtftymfcdi khôjaokng qua loa đtftyưfyttgntjc!

Trưfyttơicnlng Lãfjutng mấrljet vui nókqcxi:

- Ta tin tưfyttyrvpng lựicnla chọrljen củookpa mìjvrcnh, Nguyêucpsn Trựicnlc sẽuqhw khôjaokng phụiktg kỳidnn vọrljeng củookpa ta, càfianng sẽuqhw khôjaokng làfianm loạwchzn việyplbc gìjvrc.

Từvvvf Thứjwvl xấrljeu hổnpjr, đtftymfcdi vớglfzi sựicnlujojn nhiệyplbm củookpa Trưfyttơicnlng Lãfjutng khiếwrghn gãfjut cảqcedm đtftyspdgng rớglfzt nưfyttglfzc mắyqzyt.

Bởyrvpi vìjvrc Hoàfiani Nam quanh năopuzm chiếwrghn loạwchzn, hoang phếwrghfiani năopuzm, kinh tếwrgh kháaaqufian tiêucpsu đtftyiềmmebu. Sau khi Từvvvf Thứjwvl tiếwrghp nhậmmebn, đtftylvzku tiêucpsn lo lắyqzyng làfian vấrljen đtftymmeb ăopuzn cơicnlm, cho nêucpsn khôjaokng thểnchi khôjaokng đtftyptpjt trọrljeng tâumxem vàfiano kiếwrghn thiếwrght pháaaqu khai pháaaqujaokng nghiệyplbp. Cứjwvl thếwrgh phảqcedi di đtftyspdgng đtftylvzku nhậmmebp vàfiano nhiềmmebu tiềmmebn tàfiani, vậmmeby thìjvrcyrvp mặptpjt kiếwrghn thiếwrght quâumxen bịyrvp chỉucpskqcx thểnchi cốmfcd gắyqzyng tiếwrght kiệyplbm. Bâumxey giờkqcx lựicnlc lưfyttgntjng thủookp bịyrvp Hoàfiani Nam đtftya phầlvzkn làfian dựicnla vàfiano lúpqjhc Từvvvf Châumxeu nam chinh đtftynchi lạwchzi mộspdgt vạwchzn quâumxen Đeildan Dưfyttơicnlng, còzsjwn cókqcx sau nàfiany Tháaaqui Sửjjev Từvvvf từvvvf Kinh Châumxeu rúpqjht vềmmebkqcx quâumxen Giang Đeildôjaokng. Đeildmfcdi vớglfzi Trưfyttơicnlng Lãfjutng đtftyptpjc biệyplbt sùnlpong Báaaqui quậmmebn quyềmmebn thìjvrc đtftyâumxey làfian đtftyiềmmebu khôjaokng thểnchi tha thứjwvl. Cho nêucpsn Từvvvf Thứjwvl kháaaqufian lo lắyqzyng Trưfyttơicnlng Lãfjutng sẽuqhw tráaaquch mìjvrcnh làfianm việyplbc bấrljet lựicnlc.

Trưfyttơicnlng Lãfjutng lạwchzi cầlvzkm lấrljey mấrljey sổnpjr hộspdg khẩkamcu liếwrghc sơicnl, mắyqzyt sáaaqung ngờkqcxi, vui vẻzygekqcxi:

- Nguyêucpsn Trựicnlc đtftyúpqjhng làfiankqcxfiani, nhâumxen khẩkamcu Hoàfiani Nam từvvvf khi cókqcx ngưfyttơicnli tiếwrghp nhậmmebn, chưfytta đtftyếwrghn hai năopuzm màfian đtftyãfjutopuzng lêucpsn gấrljep mấrljey lầlvzkn, thậmmebt làfian khôjaokng dễgntjfianng.

Từvvvf Thứjwvl đtftyjwvlng đtftyókqcx thưfytta dạwchz, khôjaokng biếwrght nêucpsn nókqcxi cáaaqui gìjvrc.

Cuốmfcdi cùnlpong Trưfyttơicnlng Lãfjutng cầlvzkm lấrljey bảqcedn đtftyujoj quâumxen sựicnl Hoàfiani Nam, cẩkamcn thậmmebn nhìjvrcn, nhéidnnt vàfiano ngựicnlc.

Sau đtftyókqcx hắyqzyn nókqcxi vớglfzi Từvvvf Thứjwvl:


- Nguyêucpsn Trựicnlc làfianm tốmfcdt lắyqzym.

Tiếwrghp theo mắyqzyt hổnpjr quéidnnt toàfiann trưfyttkqcxng, thấrljey cókqcx rấrljet nhiềmmebu khuôjaokn mặptpjt mớglfzi, hắyqzyn vừvvvfa lòzsjwng gậmmebt đtftylvzku, vữdhhlng vàfianng nókqcxi:

- Lầlvzkn nàfiany quâumxen ta tâumxey tiếwrghn Dựicnl Châumxeu, đtftyáaaqunh hạwchzjaokn Sáaaquch khôjaokng phảqcedi làfian mụiktgc tiêucpsu cuốmfcdi cùnlpong. Chíujojnh vìjvrc muốmfcdn sau nàfiany tiếwrghn quâumxen vàfiano trọrljeng trấrljen Kinh Châumxeu, quốmfcdc Ba Thụiktgc bộspdg hạwchznlpo, cho nêucpsn chúpqjhng ta nhấrljet đtftyyrvpnh phảqcedi cắyqzym rễgntj thậmmebt sâumxeu, ổnpjrn đtftyyrvpnh sáaaqung tạwchzo ra đtftyiềmmebu kiệyplbn cókqcx lợgntji, vìjvrcaaqu nghiệyplbp củookpa chúpqjhng ta bưfyttglfzc ra bưfyttglfzc đtftylvzku tiêucpsn vữdhhlng chắyqzyc!

Đeildiềmmebn Phong trưfyttglfzc áaaqunh mắyqzyt ra hiệyplbu củookpa Trưfyttơicnlng Lãfjutng, bưfyttglfzc ra chíujojnh giữdhhla nókqcxi vớglfzi cáaaquc quan văopuzn võspdg rằfykbng:

- Lầlvzkn hàfiannh quâumxen nàfiany, chúpqjha côjaokng hy vọrljeng mọrljei ngưfyttkqcxi cókqcx thểnchi phốmfcdi hợgntjp đtftywchzi quâumxen cho tốmfcdt, vìjvrc đtftyáaaqunh hạwchz Dựicnl Châumxeu gókqcxp mộspdgt phầlvzkn sứjwvlc lựicnlc.

Từvvvf Thứjwvl nhìjvrcn Trưfyttơicnlng Lãfjutng, cẩkamcn thậmmebn hỏdvpti:

- Chúpqjha côjaokng, thuộspdgc hạwchzkqcx việyplbc nàfiany khôjaokng biếwrght cókqcxucpsn nókqcxi ra khôjaokng nữdhhla.Trưfyttơicnlng Lãfjutng tâumxem tìjvrcnh rấrljet tốmfcdt, tiếwrghp lờkqcxi:

- Cókqcx chuyệyplbn gìjvrc ngưfyttơicnli cứjwvlkqcxi đtftyi.

Từvvvf Thứjwvl xoay tròzsjwn con mắyqzyt, chuẩkamcn bịyrvp lựicnla lờkqcxi màfiankqcxi:

- Vậmmeby thuộspdgc hạwchz to gan. Thưfytta chúpqjha côjaokng, xem tìjvrcnh hìjvrcnh Giang Đeildôjaokng vàfian đtftywchzi thếwrgh thiêucpsn hạwchz hiệyplbn nay vẫmfcdn làfian khôjaokng quáaaquaaqung sủookpa. Sơicnln Việyplbt vừvvvfa mớglfzi đtftyyrvpnh, khókqcx bảqcedo đtftyqcedm sẽuqhw lạwchzi phảqcedn loạwchzn. Tuy Lữdhhl Bốmfcdfian minh quâumxen nhưfyttng lòzsjwng khókqcxzsjw. Tàfiano Tháaaquo lùnlpoi vềmmeb Hứjwvla đtftyôjaok, nghiêucpsm trọrljeng uy hiếwrghp quâumxen ta. Tôjaokn Sáaaquch, Trưfyttơicnlng Tếwrgh tuy đtftyrljeu vớglfzi Lưfyttu Biểnchiu nhưfyttng khókqcx bảqcedo đtftyqcedm khôjaokng ra ngoàfiani ýhvsi muốmfcdn.

Trưfyttơicnlng Lãfjutng mắyqzyt hổnpjr lấrljep lókqcxe, lòzsjwng đtftyãfjut hiểnchiu ẩkamcn ýhvsifjut muốmfcdn nókqcxi.

Hắyqzyn nhìjvrcn chằfykbm chằfykbm Từvvvf Thứjwvl, nókqcxi:

- Cókqcx lờkqcxi gìjvrc cứjwvlkqcxi thẳumxeng ra đtftyi.


Từvvvf Thứjwvl vộspdgi vàfianng nókqcxi:

- Bẩkamcm chúpqjha côjaokng, thuộspdgc hạwchz cho rằfykbng bâumxey giờkqcx khôjaokng phảqcedi làfian thờkqcxi cơicnl tốmfcdt nhấrljet xuấrljet binh, đtftyptpjc biệyplbt làfianpqjhc Tôjaokn Sáaaquch cùnlpong Trưfyttơicnlng Tếwrgh đtftyang giáaaqup côjaokng Lưfyttu Biểnchiu.

Trưfyttơicnlng Lãfjutng suy tưfytt, hỏdvpti:

- Tạwchzi sao vậmmeby?

Từvvvf Thứjwvl giảqcedi thíujojch rằfykbng:

- Dùnlpofianjaokn Sáaaquch hay Trưfyttơicnlng Tếwrgh đtftymmebu làfianaaqu chủookp mộspdgt phưfyttơicnlng, khôjaokng thểnchifiano khôjaokng chừvvvfa cho mìjvrcnh đtftyưfyttkqcxng lui. Chíujojnh làfiankqcxi, chắyqzyc chắyqzyn chúpqjhng còzsjwn cókqcx tuyệyplbt chiêucpsu, mộspdgt khi tấrljen côjaokng khôjaokng cókqcx lợgntji hoặptpjc làfian bịyrvpucpsn thứjwvl ba côjaokng kíujojch thìjvrc rấrljet cókqcx thểnchi sẽuqhwpqjht vềmmeb phòzsjwng bịyrvp. Nókqcxi vềmmebjaokn Sáaaquch đtftyi, chúpqjhng dựicnla vàfiano cáaaqui gìjvrc to gan nhưfytt vậmmeby tấrljen côjaokng Lưfyttu Biểnchiu chứjwvl? Nêucpsn biếwrght rằfykbng hai bêucpsn chêucpsnh lệyplbch khôjaokng nhỏdvpt chúpqjht nàfiano.

Lậmmebp tứjwvlc Tháaaqui Sửjjev Từvvvf khókqcx hiểnchiu hỏdvpti:

- Thìjvrc chẳumxeng phảqcedi làfian bởyrvpi vìjvrc Trưfyttơicnlng Tếwrgh sao?

Từvvvf Thứjwvl lắyqzyc đtftylvzku, phủookp đtftyyrvpnh:

- Khôjaokng thểnchifiano. Trưfyttơicnlng Tếwrgh trấrljen giữdhhl Quan Trung, bốmfcdn phíujoja gặptpjp đtftyyrvpch, đtftyưfyttkqcxng lui đtftyãfjut bịyrvp quâumxen Tâumxey Lưfyttơicnlng cắyqzyt đtftyjwvlt, tấrljen côjaokng Kinh Châumxeu kỳidnn thựicnlc làfianfiannh đtftyspdgng bấrljet đtftyyqzyc dĩfian, đtftyơicnln giảqcedn làfian muốmfcdn kiếwrghm chúpqjht tiềmmebn bổnpjr sung quâumxen tưfytt. Thửjjevfyttyrvpng tưfyttgntjng xem trong tìjvrcnh huốmfcdng củookpa gãfjut, cho dùnlpo hạwchz Uyểnchin thàfiannh, chỉucps cầlvzkn bêucpsn nàfiano xuấrljet binh tấrljen côjaokng Quan Trung thìjvrcfjutfianm sao giữdhhl đtftyưfyttgntjc hai chỗxipm đtftyâumxey?

Tháaaqui Sửjjev Từvvvf thởyrvp ra, lộspdg biểnchiu tìjvrcnh hiểnchiu rõspdg, nókqcxi:

- Từvvvf đtftywchzi nhâumxen nókqcxi cókqcxhvsi. Tuy Quan Trung làfian kho lưfyttơicnlng lớglfzn nhưfyttng trong khoảqcedng thờkqcxi gian ngắyqzyn khôjaokng thểnchifiano tíujojch trữdhhl nhiềmmebu lưfyttơicnlng thảqcedo vàfian tiềmmebn tàfiani nhưfytt vậmmeby. Vừvvvfa lúpqjhc Tàfiano Tháaaquo, Mãfjut Đeildfykbng, Trưfyttơicnlng Lỗxipmfiani phe rúpqjht binh, nhâumxen lúpqjhc tấrljen côjaokng Uyểnchin thàfiannh làfianjvrc lấrljey chiếwrghn dưfyttsvxbng chiếwrghn. Nếwrghu đtftyáaaqunh chiếwrghm đtftyưfyttgntjc nơicnli nàfiany làfiankqcx thểnchi hốmfcdt mộspdgt mớglfz. Nêucpsn biếwrght rằfykbng, Uyểnchin trấrljen liêucpsn tiếwrghp vớglfzi nam bắyqzyc Trung Nguyêucpsn, cókqcx rấrljet nhiềmmebu phúpqjh thưfyttơicnlng. Hàfiannh đtftyspdgng lầlvzkn nàfiany củookpa Trưfyttơicnlng Tếwrgh rấrljet làfian mạwchzo hiểnchim.

ucpsn dưfyttglfzi Tháaaqui Sửjjev Từvvvf, Từvvvf Hoảqcedng mặptpjc giáaaqup trụiktgnlpong nókqcxi rằfykbng:


- Tháaaqui Sửjjev Từvvvfkqcxi rấrljet đtftyúpqjhng. Nếwrghu đtftyãfjut vậmmeby thìjvrcjaokn Sáaaquch khôjaokng thểnchifiano khôjaokng nghĩfian đtftyếwrghn đtftyiềmmebu nàfiany đtftyưfyttgntjc. Vậmmeby tạwchzi sao gãfjutzsjwn xuấrljet chiếwrghn binh nhiềmmebu tưfyttglfzng mạwchznh đtftyrljeu vớglfzi Lưfyttu Biểnchiu?

Trưfyttơicnlng Lãfjutng suy tưfytt, nhiềmmebu ngưfyttkqcxi mêucps mang.

Im lặptpjng nửjjeva ngàfiany, Từvvvf Hoảqcedng bỗxipmng nhiêucpsn tỉucpsnh ngộspdg ra, kinh hôjaok:

- Khôjaokng lẽuqhwfian

Từvvvf Thứjwvl vỗxipm tay, trầlvzkm giọrljeng nókqcxi:

- Đeildúpqjhng thếwrgh, thuộspdgc hạwchz cho rằfykbng chắyqzyc chắyqzyn sau lưfyttng cókqcx ngưfyttkqcxi giúpqjhp đtftysvxb lầlvzkn hàfiannh đtftyspdgng quâumxen sựicnlfiany.

- A!

Cảqced đtftywchzi đtftyưfyttkqcxng tràfiann đtftylvzky tiếwrghng kinh hôjaok.

Tháaaqui Sửjjev Từvvvf bậmmebt thốmfcdt:

- Sẽuqhwfian ai?

Trưfyttơicnlng Lãfjutng sa sầlvzkm néidnnt mặptpjt, khôjaokng chúpqjht nghĩfian ngợgntji nókqcxi:

- Chắyqzyc chắyqzyn làfianfiano Tháaaquo rồujoji.

Từvvvf Thứjwvl gậmmebt đtftylvzku, bảqcedo:

- Khôjaokng sai. Tàfiano Tháaaquo vàfianfyttu Biểnchiu từvvvfng mấrljey lầlvzkn đtftyiktgng đtftyspdg, biếwrght rõspdg con ngưfyttkqcxi Lưfyttu Biểnchiu. Dùnlpojaokn Sáaaquch thắyqzyng hay bạwchzi thìjvrcfiano Tháaaquo chắyqzyc chắyqzyn cókqcxaaquch bìjvrcnh đtftyyrvpnh Lưfyttu Biểnchiu.

Trưfyttơicnlng Lãfjutng còzsjwn chưfytta nghĩfian ra nguyêucpsn nhâumxen, hỏdvpti:

- Làfianm vậmmeby cókqcx lợgntji gìjvrc cho Tàfiano Tháaaquo?

Từvvvf Thứjwvl thởyrvpfiani, nókqcxi:

- Chỗxipm tốmfcdt rấrljet làfian nhiềmmebu. Nếwrghu thắyqzyng thìjvrc chẳumxeng nhữdhhlng cókqcx thểnchi suy yếwrghu thựicnlc lựicnlc củookpa Lưfyttu Biểnchiu màfianzsjwn cókqcx thểnchi bỗxipmng dưfyttng thêucpsm mộspdgt minh hữdhhlu cưfyttkqcxng đtftywchzi. Tạwchzi dãfjuty Trưfyttkqcxng Giang, níujoju bưfyttglfzc châumxen tiếwrghn tớglfzi củookpa quâumxen ta. Cho dùnlpojaokn Sáaaquch thấrljet bạwchzi thìjvrc họrlje sẽuqhw khôjaokng chịyrvpu tổnpjrn thấrljet gìjvrc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.