Phong Lưu Tam Quốc

Chương 254 : Tới Thọ Xuân(hạ)

    trước sau   
Đluhkiểnpzfn Vi biếgbtyt Triệgfcfu Vâjzihn sẽuvwx khôjxwlng lừynepa mìmzkhnh, ngưkixqytalc lạygaui vẻedpr mặhahgt thêhbftm tứuuqoc giậbabun nóibbai:

- Mụlhlg đygauàyorkn bàyork thốibbai nàyorky quápkhz đygauápkhzng ghébhout, dápkhzm lừynepa lãhahgo Đluhkiểnpzfn. Ta phảqlfsi đygaubabup bểnpzf cửpwrza tiệgfcfm nàyorky củaruca ảqlfs!

Đluhkiểnpzfn Vi muốibban vung tay nhưkixqng bấiwqqt đygauwydfc dĩegpi Triệgfcfu Vâjzihn dùqsrxng hếgbtyt sứuuqoc túyztdm chặhahgt, khiếgbtyn gãhahg khôjxwlng thểnpzf đygaujvkbng đygaubabuy.

Đluhkiểnpzfn Vi ủarucdfqyibbai:

- Tửpwrz Long, ngưkixqơpomvi làyorkm vậbabuy làyork sao?

Triệgfcfu Vâjzihn khôjxwlng nóibbai nhiềibbau, chỉplzg nhếgbtych môjxwli hưkixqikgvng Trưkixqơpomvng Lãhahgng. Mắwydft hổafaf củaruca Đluhkiểnpzfn Vi vừynepa lúyztdc giao nhau vớikgvi ápkhznh mắwydft Trưkixqơpomvng Lãhahgng, thoápkhzng chốibbac xúyztdc đygaujvkbng cápkhzi gìmzkh đygauibbau xẹdfqyp hếgbtyt.


Mớikgvi rồzauhi Trưkixqơpomvng Lãhahgng cẩpzqxn thậbabun quan sápkhzt phảqlfsn ứuuqong củaruca bàyork chủaruc quápkhzn, thấiwqqy lúyztdc Đluhkiểnpzfn Vi vung tay lêhbftn thìmzkh tuy trêhbftn mặhahgt nàyorkng cóibba vẻedpr sợytalhahgi nhưkixqng trong mắwydft cựpxrjc kỳyorkmzkhnh tĩegpinh, khôjxwlng chúyztdt nàyorko hoảqlfsng loạygaun. Trưkixqơpomvng Lãhahgng dápkhzm chắwydfc chắwydfn biểnpzfu tìmzkhnh củaruca nàyorkng làyork cốibba ýpxrj giảqlfs bộjvkb. Bởyorki vìmzkh ápkhznh mắwydft khôjxwlng thểnpzf lừynepa đygauưkixqytalc ngưkixqvsmli khápkhzc. Đluhkiềibbau nàyorky khiếgbtyn hắwydfn nhớikgv tớikgvi mộjvkbt trăcdicm lẻedprpkhzm anh hùqsrxng Lưkixqơpomvng Sơpomvn Bạygauc Thủarucy Hửpwrz, trong đygauóibbaibba Mẫqatgu Dạygau Xoa Tôjxwln Nhịazpdkixqơpomvng.

Trưkixqơpomvng Lãhahgng thấiwqqy sắwydfc trờvsmli đygauãhahg tốibbai đygauen, nếgbtyu quay vềibba chậbabum thìmzkh sợytalyork sẽuvwx khiếgbtyn Dưkixqơpomvng Dung chờvsml đygauytali sốibbat ruộjvkbt.

Nghĩegpi tớikgvi đygauâjzihy, hắwydfn đygauuuqong dậbabuy nóibbai vớikgvi hai ngưkixqvsmli Đluhkiểnpzfn Vi vàyork Triệgfcfu Vâjzihn:

- Cũdfqyng đygauãhahg muộjvkbn rồzauhi, chúyztdng ta nêhbftn trởyork vềibba đygaui.

Tiếgbtyp theo hắwydfn lấiwqqy ra mộjvkbt chuỗkozei đygauzauhng tiềibban đygauưkixqa cho bàyork chủaruc quápkhzn, mỉplzgm cưkixqvsmli nóibbai:

- Tay nghềibba củaruca nàyorkng rấiwqqt tốibbat, lầxvggn sau cóibbapomv hộjvkbi sẽuvwx đygauếgbtyn nữkixqa.

Nếgbtyu bàyork chủaruc quápkhzn còdcdan chưkixqa nhìmzkhn ra Trưkixqơpomvng Lãhahgng làyork thủarucegpinh trong ba ngưkixqvsmli nàyorky vậbabuy nàyorkng uổafafng côjxwlng lăcdicn lộjvkbn rồzauhi. Từynepyztdc Trưkixqơpomvng Lãhahgng tiếgbtyn vàyorko thìmzkhyorkng lậbabup tứuuqoc cảqlfsm giápkhzc ra ba ngưkixqvsmli nàyorky khôjxwlng phảqlfsi ngưkixqvsmli thưkixqvsmlng. Đluhkiểnpzfn Vi thìmzkh khỏoepti phảqlfsi nóibbai, tuy nhìmzkhn rấiwqqt thôjxwl lỗkoze, kỳyork thựpxrjc cóibba sứuuqoc mạygaunh vôjxwlqsrxng. Triệgfcfu Vâjzihn nhẹdfqy nhàyorkng nhưkixqkixqikgvc màyork thâjzihm tàyorkng bấiwqqt lộjvkb, chỉplzg ngẫqatgu nhiêhbftn mớikgvi phápkhzt hiệgfcfn ra khígfcf thếgbty mạygaunh mẽuvwxyork ápkhznh mắwydft sắwydfc bébhoun củaruca y. Trưkixqơpomvng Lãhahgng thìmzkhyorkng thâjzihm sâjzihu, mỗkozei đygaujvkbng tápkhzc đygauơpomvn giảqlfsn nhưkixqibba ápkhzp lựpxrjc vôjxwl hạygaun, khiếgbtyn ngưkixqvsmli bấiwqqt giápkhzc khuấiwqqt phụlhlgc, khôjxwlng thểnpzf khôjxwlng buộjvkbc mìmzkhnh cẩpzqxn thậbabun ứuuqong phóibba từynepng giâjzihy từynepng phúyztdt, sợytalyorkm ra đygauiềibbau gìmzkh sai sóibbat.

Kỳyork thựpxrjc bàyork chủaruc quápkhzn khôjxwlng phảqlfsi ngưkixqvsmli bìmzkhnh thưkixqvsmlng, nàyorkng làyork hậbabuu nhâjzihn củaruca cựpxrj cổafafpkhzn triềibbau Tôjxwldfqy, têhbftn làyorkjxwl Nhu.

Triềibbau đygauìmzkhnh nhàyorkpkhzn mụlhlgc nápkhzt, môjxwln phiệgfcft dầxvggn thay thếgbty thếgbty lộjvkbc, nuôjxwli dưkixqxtfpng rấiwqqt nhiềibbau thựpxrjc khápkhzch vàyork bộjvkb hạygau, mỗkozei mộjvkbt thếgbty lựpxrjc võdfqy trang đygauxvggu cầxvggn nhiềibbau vàyorkng bạygauc vun đygauwydfp. Bởyorki vìmzkhjxwldfqy gia tàyorki bạygauc triệgfcfu khiếgbtyn gian thầxvggn trong triềibbau đygauoept mắwydft, sau nàyorky bịazpdhahgm hạygaui khiếgbtyn cảqlfs nhàyork bịazpd tịazpdch thu tàyorki sảqlfsn, chébhoum đygauxvggu khôjxwlng chừynepa mộjvkbt ai. Chỉplzgibba mộjvkbt mìmzkhnh Tôjxwl Nhu vừynepa lúyztdc khôjxwlng ởyork trong nhàyork, theo âjzihn sưkixq ngao du bốibban biểnpzfn mớikgvi trốibban khỏoepti kiếgbtyp nạygaun nàyorky. Sau đygauóibbaqsrxyorkng đygauãhahg mai danh ẩpzqxn tígfcfnh mấiwqqy năcdicm nhưkixqng khôjxwlng lúyztdc nàyorko làyork khôjxwlng nghĩegpi kếgbtypkhzo thùqsrx cho gia đygauìmzkhnh. Bấiwqqt đygauwydfc dĩegpi kẻedpr thùqsrx quápkhzkixqvsmlng đygauygaui, vưkixqytalt qua sứuuqoc tưkixqyorkng tưkixqytalng, nàyorkng chỉplzg biếgbtyt cốibba gắwydfng hếgbtyt sứuuqoc nhưkixqng tuyệgfcft vọqnyzng khôjxwlng cápkhzch nàyorko trảqlfs thùqsrx. Nay cápkhzch duy nhấiwqqt làyork nhờvsmlyorko ngoạygaui lựpxrjc, nhờvsmlyorko tay ngưkixqvsmli khápkhzc, cóibba lẽuvwxdcdan cóibba mộjvkbt chúyztdt cơpomv hộjvkbi bápkhzo đygauưkixqytalc thùqsrx.

Nhiềibbau năcdicm nay Tôjxwl Nhu luôjxwln ởyork trong biểnpzfn ngưkixqvsmli khổafaf sởyorkmzkhm kiếgbtym. Quen biếgbtyt càyorkng nhiềibbau ngưkixqvsmli, con mắwydft nàyorkng càyorkng tinh đygauvsmli. Mấiwqqy ngưkixqvsmli trưkixqikgvc mắwydft nhìmzkhn thìmzkh khôjxwlng giốibbang ngưkixqvsmli thưkixqvsmlng, nếgbtyu khôjxwlng thìmzkh mớikgvi rồzauhi nàyorkng sẽuvwx khôjxwlng làyorkm ra hàyorknh đygaujvkbng khápkhzc lạygau nhưkixq vậbabuy màyorkhbftn nắwydfm thậbabut chắwydfc mớikgvi đygauúyztdng. Suy nghĩegpi củaruca bàyork chủaruc quápkhzn nhanh nhưkixq đygauiệgfcfn xẹdfqyt qua trong nãhahgo, thầxvggm đygauhahgt quyếgbtyt tâjzihm, đygauazpdnh tìmzkhm hiểnpzfu xem rốibbat cuộjvkbc đygauápkhzm Trưkixqơpomvng Lãhahgng làyork thầxvggn thápkhznh phưkixqơpomvng nàyorko. Cóibba lẽuvwxibbai khôjxwlng chừynepng đygauóibba chígfcfnh làyork ngưkixqvsmli mìmzkhnh khổafaf sởyorkmzkhm kiếgbtym giúyztdp đygauxtfp.

jxwl Nhu nhìmzkhn ba ngưkixqvsmli, ngưkixqvsmli đygauàyorkn ôjxwlng cao to đygaudfqyp trai im lặhahgng ígfcft nóibbai, tâjzihm tưkixqgfcfn đygauápkhzo, chắwydfc rấiwqqt khóibbamzkhm đygauưkixqytalc lỗkoze hổafafng từynep chỗkoze y. Ngưkixqvsmli chígfcfnh giữkixqa tuy rằkixqng khuôjxwln mặhahgt tưkixqơpomvi cưkixqvsmli rồzauhi lạygaui cóibba ápkhznh mắwydft nhưkixq nhìmzkhn thấiwqqu tâjzihm ngưkixqvsmli, khiếgbtyn lòdcdang nàyorkng run sợytal. Xem ra chỉplzgibbahahg đygauàyorkn ôjxwlng tụlhlgc tằkixqng làyork dễjtgl xuốibbang tay nhấiwqqt. Bàyork chủaruc quápkhzn thầxvggm nghĩegpi.

jxwl Nhu xoay tròdcdan mắwydft, cốibba ýpxrj đygauem dápkhzng ngưkixqvsmli đygauxvggy đygauhahgn dápkhzn vàyorko ngưkixqvsmli Đluhkiểnpzfn Vi, sóibbang mắwydft quyếgbtyn rũdfqy.

yorkng dịazpdu dàyorkng thỏoept thẻedpribbai:


- Đluhkygaui ca, đygauynepng đygaui vộjvkbi nhưkixq vậbabuy chứuuqo, ngồzauhi lạygaui đygauâjzihy chơpomvi chúyztdt đygauãhahgyorko. Ca còdcdan chưkixqa nếgbtym qua tay nghềibba tốibbat nhấiwqqt củaruca nôjxwl gia đygauâjzihu.

Đluhkiểnpzfn Vi nghe nóibbai còdcdan cóibba đygauzauh ăcdicn ngon hơpomvn nữkixqa, nuốibbat nưkixqikgvc miếgbtyng ừynepng ựpxrjc, căcdicn bảqlfsn khôjxwlng thècmaem đygaunpzf ýpxrj thâjzihn thểnpzf ma quỷbabu củaruca Tôjxwl Nhu dápkhzn sápkhzt mìmzkhnh. Đluhkôjxwli mắwydft gãhahg tràyorkn đygauxvggy cầxvggu xin nhìmzkhn Trưkixqơpomvng Lãhahgng.

jxwl Nhu làyorkm bộjvkb khôjxwlng nhìmzkhn thấiwqqy, càyorkng nhígfcfch lạygaui gầxvggn gãhahgpomvn, trừynepng mắwydft giậbabun dỗkozei bảqlfso:

- Ca ca, nôjxwl gia đygauang cùqsrxng ca nóibbai chuyệgfcfn màyork. Nôjxwl gia họqnyzjxwl, têhbftn mộjvkbt chữkixq Nhu, ca ca têhbftn làyorkmzkh?

Đluhkiểnpzfn Vi ngơpomv ngápkhzc nóibbai:

- Ta têhbftn Đluhkiểnpzfn Vi.

Trưkixqơpomvng Lãhahgng liếgbtyc Tôjxwl Nhu mộjvkbt cápkhzi, khôjxwlng lêhbftn tiếgbtyng, nhấiwqqc châjzihn rờvsmli đygaui.

Triệgfcfu Vâjzihn nhìmzkhn nhìmzkhn Đluhkiểnpzfn Vi, ápkhznh mắwydft ýpxrj bảqlfso sau đygauóibba đygaui theo ra ngoàyorki.

Đluhkiểnpzfn Vi trơpomv mắwydft nhìmzkhn hai ngưkixqvsmli Trưkixqơpomvng Lãhahgng rờvsmli đygaui, bỗkozeng nhiêhbftn tứuuqoc giậbabun đygaupzqxy Tôjxwl Nhu ra.

Đluhkiểnpzfn Vi trừynepng mắwydft ốibbac bưkixqu nóibbai:

- Trápkhznh ra, trápkhznh ra, mụlhlg đygauàyorkn bàyorkyorky!

Tiếgbtyp theo gãhahgbhout to vớikgvi bóibbang lưkixqng Trưkixqơpomvng Lãhahgng:

- Đluhkygaui ca, chờvsml ta vớikgvi!


hahg sảqlfsi bưkixqikgvc chạygauy vộjvkbi theo.

jxwl Nhu liêhbftn tụlhlgc kêhbftu hai tiếgbtyng, thấiwqqy Đluhkiểnpzfn Vi khôjxwlng thècmaem quay đygauxvggu lạygaui, buồzauhn bựpxrjc chàyorkibbat sen, tứuuqoc giậbabun đygauếgbtyn nghiếgbtyn răcdicng, mắwydft đygauàyorko trừynepng, hùqsrx dọqnyza đygauápkhzm ngưkixqvsmli đygauuuqong xem kịazpdch vui:

- Nhìmzkhn cápkhzi gìmzkh? Còdcdan nhìmzkhn làyorkjxwlhahgi nãhahgi móibbac mắwydft ngưkixqơpomvi bâjzihy giờvsml!

Ngưkixqvsmli đygauuuqong xem cóibba kẻedprkixqvsmli to, cóibbahbftn lắwydfc đygauxvggu, rấiwqqt nhanh lậbabup tứuuqoc giảqlfsi tápkhzn.

Nhìmzkhn chằkixqm chằkixqm thâjzihn hìmzkhnh cao to củaruca Đluhkiểnpzfn Vi dầxvggn khuấiwqqt xa, Tôjxwl Nhu bịazpdgfcfch thígfcfch tígfcfnh tìmzkhnh ưkixqơpomvng ngạygaunh khôjxwlng chịazpdu thua. Hay cho con trâjzihu ngu ngốibbac khôjxwlng hiểnpzfu phong tìmzkhnh, bổafafn côjxwlkixqơpomvng khôjxwlng tin ngưkixqơpomvi thậbabut làyork đygauxvggu gỗkoze! Nàyorkng thầxvggm đygauhahgt quyếgbtyt tâjzihm, bỏoept mặhahgc cửpwrza tiệgfcfm khôjxwlng thècmaem đygaunpzf ýpxrj, lébhoun đygaui theo sau xem coi ba ngưkixqvsmli nàyorky rốibbat cuộjvkbc làyork thầxvggn thápkhznh phưkixqơpomvng nàyorko.

Trưkixqơpomvng Lãhahgng nghe mặhahgt sau cóibba tiếgbtyng kêhbftu thôjxwl to ngàyorky càyorkng gầxvggn thìmzkh ngừynepng bưkixqikgvc châjzihn, ngoápkhzi đygauxvggu cưkixqvsmli tưkixqơpomvi vớikgvi Đluhkiểnpzfn Vi:

- Ngưkixqơpomvi thậbabut sựpxrjyork khôjxwlng hiểnpzfu phong tìmzkhnh, cóibba diễjtglm phúyztdc bay đygauếgbtyn cũdfqyng khôjxwlng thècmaem sao? Đluhkygaui côjxwlkixqơpomvng ngưkixqvsmli ta nhưkixq hoa nhưkixq ngọqnyzc, yêhbftu thưkixqơpomvng nhung nhớikgv, cóibba chỗkozeyorko khiếgbtyn ngưkixqơpomvi khôjxwlng vừynepa mắwydft?

Triệgfcfu Vâjzihn khóibba đygauưkixqytalc ởyorkhbftn cạygaunh nóibbai xen vàyorko, mặhahgt đygauxvggy ýpxrjkixqvsmli bảqlfso:

- Chắwydfc làyorkjxwl Nhu đygauóibbajzihy giờvsml đygauang đygaubabup nồzauhi đygaubabup bápkhzt, chửpwrzi Lệgfcfnh Minh đygauxvggu heo, rấiwqqt làyork tứuuqoc ngựpxrjc đygauâjzihy.

Trưkixqơpomvng Lãhahgng vỗkoze bảqlfs vai rộjvkbng rắwydfn chắwydfc củaruca Đluhkiểnpzfn Vi, cưkixqvsmli ha hảqlfsibbai:

- Đluhkynepng làyorkm tổafafn thưkixqơpomvng tâjzihm ngưkixqvsmli ta nha.

Đluhkiểnpzfn Vi lúyztdng túyztdng khôjxwlng biếgbtyt nêhbftn nóibbai sao, đygauàyorknh liềibbau mạygaung vòdcda rốibbai đygauxvggu.

Trưkixqơpomvng Lãhahgng, Triệgfcfu Vâjzihn mộjvkbt đygauưkixqvsmlng nóibbai cưkixqvsmli trêhbftu ghẹdfqyo Đluhkiểnpzfn Vi từynep đygauxvggu tớikgvi châjzihn, khiếgbtyn lãhahgo Đluhkiểnpzfn khôjxwlng biếgbtyt nêhbftn giấiwqqu mặhahgt vàyorko đygauâjzihu.

pkhzng sớikgvm ngàyorky thứuuqo hai, ápkhznh nắwydfng chóibbai sápkhzng lấiwqqp lápkhznh bao phủaruc mặhahgt đygauiwqqt. Thờvsmli tiếgbtyt sápkhzng sủaruca khiếgbtyn mỗkozei ngưkixqvsmli tâjzihm tìmzkhnh sung sưkixqikgvng.

Khi Trưkixqơpomvng Lãhahgng tiếgbtyn vàyorko phủaruc Thọqnyz Xuâjzihn thìmzkh Từynep Thứuuqo đygauãhahg đygaui lêhbftn nghêhbftnh đygauóibban, bêhbftn trong sớikgvm cóibba quan lớikgvn tụlhlg tậbabup, thỉplzgnh thoảqlfsng chàyorko hỏoepti nhau, chờvsml hộjvkbi nghịazpd lầxvggn nàyorky bắwydft đygauxvggu.

Đluhkytali Trưkixqơpomvng Lãhahgng ngồzauhi vàyorko ghếgbty, phòdcdang họqnyzp yêhbftn tĩegpinh lạygaui, rấiwqqt nhiềibbau quan viêhbftn Hoàyorki Nam tỏoept ra tòdcdadcdayorkgfcfnh sợytal đygauápkhznh giápkhz Trưkixqơpomvng Lãhahgng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.