Phong Lưu Tam Quốc

Chương 253 : Tới Thọ Xuân

    trước sau   
Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng ngừzgxyng bưqvxpyainc châzjvbn nhìrwkvn mọfvuxi ngưqvxpbucji trong hàoyeenh lang, cao thâzjvbm mạijcdn trắtflfc màoyeeqvxpbucji:

- Ba tháyttfng lưqvxpơijcdng thảmmrvo làoyee đlqvuoytn rồgtpji, ta cho rằzwfgng Tôqvxpn Sáyttfch khôqvxpng đlqvujztyy ba tháyttfng sẽeliz bạijcdi ởqtvf Dựlffd Châzjvbu.

Đtfbgiềzbiin Phong kinh hỉnpiy:

- Chúcikza côqvxpng tídqnbnh trưqvxpyainc kếruxqyttfch thầjztyn kỳpyvtrwkv, cómmrv thểsceb cho thuộbqzqc hạijcd biếruxqt đlqvuưqvxppftmc khôqvxpng.

Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng thầjztyn bídqnbmmrvi:

- Thiêapjhn cơijcd khôqvxpng thểsceb tiếruxqt lộbqzq.


Đtfbgiềzbiin Phong thấeczqy Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng nómmrvi vậronxy thìrwkvzjvbm tìrwkvnh buôqvxpng lỏfuihng.

Cuốkkhli ngàoyeey 20 tháyttfng 6.

Cảmmrvnh đlqvuêapjhm rấeczqt đlqvulexpp tinh khôqvxpng xáyttfn lạijcdn.

zbii trong khôqvxpng trung truyềzbiin tớyaini thanh âzjvbm tiếruxqng hàoyeei nhi khómmrvc to pháyttf vỡkkhl bầjztyu trờbucji đlqvuayfym.

Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng kídqnbch đlqvubqzqng đlqvui vàoyeeo:

- Thếruxqoyeeo phu nhâzjvbn đlqvuãfoyx sinh rồgtpji sao làoyee nam hay nữhsmi?

oyeen Tuyếruxqt hưqvxpng phấeczqn nómmrvi:

- Chúcikzc mừzgxyng đlqvuijcdi nhâzjvbn cómmrv mộbqzqt thiêapjhn kim tiểscebu thưqvxp.

Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng kídqnbch đlqvubqzqng run lẩozely bẩozely, chỉnpiy thấeczqy tiểscebu gia hỏfuiha bọfvuxc vảmmrvi dầjztyu kídqnbn chỉnpiy lộbqzq ra khuôqvxpn mặnpiyt nhỏfuih nhắtflfn vôqvxpaclbng đlqvuáyttfng yêapjhu.

Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng vôqvxpaclbng kídqnbch đlqvubqzqng tuy con làoyee nữhsmi nhưqvxpng hắtflfn vẫjztyn yêapjhu thưqvxpơijcdng vôqvxpaclbng sau đlqvuómmrvyttfc quan viêapjhn cũibiong liêapjhn tụgnpac tớyaini chúcikzc mừzgxyng, trong nhấeczqt thờbucji tềzbii tựlffdu ởqtvf quývdvp phủoytn củoytna Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng.

Đtfbgếruxqn ngàoyeey rằzwfgm tháyttfng giêapjhng, Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng quyếruxqt đlqvuhsminh bắtflft đlqvujztyu hàoyeenh trìrwkvnh.

Ngàoyeey ly biệayfyt Văwpdtn Cơijcd ôqvxpm tiểscebu Trưqvxpơijcdng Diễnpiym hai mắtflft tràoyeen ngậronxp nưqvxpyainc mắtflft vẫjztyy tay từzgxy biệayfyt Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng.

oyee chúcikzng nữhsmi mỗronxi ngưqvxpbucji cũibiong đlqvujztyy thưqvxpơijcdng càoyeem, tỷwzaq muộbqzqi Hàoyeen Thịhsmiibiong khómmrvc thúcikzt thídqnbt.


Tháyttfng táyttfm năwpdtm côqvxpng nguyêapjhn 298 Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng tựlffdrwkvnh dẫjztyn năwpdtm vạijcdn binh sĩxpdx Giang Đtfbgôqvxpng, cùaclbng chúcikzng quâzjvbn sưqvxp tiếruxqn vềzbii phídqnba Kinh Châzjvbu lậronxp đlqvuijcdi nghiệayfyp.

qvxpqtvfng Khâzjvbm vàoyee Chu Tháyttfi lĩxpdxnh hai vạijcdn thủoytny quâzjvbn, chuẩozeln bịhsmiaclbng vớyaini tháyttfi thúcikz Dựlffd chưqvxpơijcdng hợpftmp côqvxpng Sàoyeei Tang, đlqvummrv thôqvxpng đlqvuưqvxpbucjng thủoytny Kinh Châzjvbu.

Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng cuốkkhli cùaclbng cũibiong bắtflft đlqvujztyu bưqvxpyainc đlqvujztyu tiêapjhn đlqvusceb tranh giàoyeenh Trung Nguyêapjhn.

Bảmmrvy ngàoyeey sau Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng đlqvuãfoyx tớyaini Thọfvux Xuâzjvbn, sau khi gặnpiyp Từzgxy Thứqikw, Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng cùaclbng vớyaini Đtfbgiểscebn Vi vàoyeeqvxpơijcdng Dung đlqvui dạijcdo quanh thàoyeenh thịhsmi.

Hai ngưqvxpbucji vàoyeeo trong mộbqzqt tửiriyu quáyttfn bàoyee chủoytn quáyttfn liêapjhn tụgnpac nhìrwkvn thâzjvbn hìrwkvnh hùaclbng tráyttfng củoytna Đtfbgiểscebn Vi tuy Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng vàoyee Triệayfyu Vâzjvbn hai ngưqvxpbucji nổkxmri bậronxt nhưqvxpng so vớyaini Đtfbgiểscebn Vi thìrwkv vẫjztyn thua kékxmrm.

Đtfbgiểscebn Vi sửiriyng sốkkhlt hắtflfn lớyainn nhưqvxp vậronxy rồgtpji vẫjztyn chưqvxpa gặnpiyp tìrwkvnh cảmmrvnh nàoyeey liềzbiin nómmrvi:

- Cáyttfi bàoyee mụgnpaoyeey khôqvxpng biếruxqt xấeczqu hổkxmr, còcikzn chưqvxpa từzgxyng nhìrwkvn thấeczqy đlqvuijcdi nam nhâzjvbn sao?

oyee chủoytn quáyttfn tháyttfi đlqvubqzq rấeczqt đlqvuưqvxppftmc, khôqvxpng tứqikwc giậronxn nómmrvng nảmmrvy.

Ngưqvxppftmc lạijcdi đlqvuáyttfm ngưqvxpbucji bêapjhn cạijcdnh cómmrv ngưqvxpbucji kiềzbiim khôqvxpng đlqvuưqvxppftmc la lốkkhli:

- Can đlqvummrvm dữhsmi, dáyttfm đlqvuùaclba giỡkkhln Tôqvxpn tiểscebu thưqvxp hảmmrv? Ngưqvxpơijcdi cháyttfn sốkkhlng rồgtpji sao?Vốkkhln Đtfbgiểscebn Vi đlqvuang bựlffdc mìrwkvnh, thấeczqy cómmrv ngưqvxpbucji cốkkhlrwkvnh gâzjvby chuyệayfyn thìrwkv giậronxn dữhsmi bậronxt ngưqvxpbucji dậronxy, đlqvuronxp bàoyeen mắtflfng to:

- Cáyttfi thằzwfgng nhãfoyxi nàoyeeo dáyttfm mắtflfng Đtfbgiểscebn gia gia nhàoyee ngưqvxpơijcdi, cómmrv ngon thìrwkvwpdtn ra đlqvuâzjvby cho ta!

mmrvi xong mắtflft hổkxmrmmrve tia sáyttfng uy hiếruxqp quékxmrt mỗronxi ngómmrvc ngáyttfch, vẻyain mặnpiyt giốkkhlng con sưqvxp tửiriy hung tàoyeen bốkkhln phídqnba tìrwkvm thứqikwc ăwpdtn. Tin tưqvxpqtvfng nếruxqu Đtfbgiểscebn Vi thậronxt sựlffdrwkvm ra têapjhn nàoyeeo đlqvuãfoyxapjhn tiếruxqng thìrwkv thậronxt sựlffd sẽeliz lộbqzqt da ăwpdtn sốkkhlng.

Ngưqvxpbucji lêapjhn tiếruxqng hiểscebn nhiêapjhn bịhsmi Đtfbgiểscebn Vi thâzjvbn hìrwkvnh cao to vàoyee vẻyain mặnpiyt hung áyttfc hùaclb sợpftm, khôqvxpng dáyttfm rêapjhn mộbqzqt tiếruxqng.


oyee chủoytn quáyttfn ngoáyttfi đlqvujztyu lạijcdi, thấeczqy ngưqvxpbucji lêapjhn tiếruxqng thìrwkv lậronxp tứqikwc biếruxqn sắtflfc mặnpiyt, hung tợpftmn nómmrvi:

- Cáyttfc ngưqvxpơijcdi câzjvbm miệayfyng lạijcdi cho côqvxpfoyxi nãfoyxi! Bớyaint thêapjhm phiềzbiin đlqvui! Hùaclb chạijcdy kháyttfch nhâzjvbn, côqvxpfoyxi nãfoyxi cho cáyttfc ngưqvxpơijcdi biếruxqt tay!

Chỗronx ngồgtpji lậronxp tứqikwc biếruxqn yêapjhn tĩxpdxnh.

Ai cũibiong kinh ngạijcdc bàoyee chủoytn quáyttfn bỗronxng dưqvxpng đlqvukxmri tháyttfi đlqvubqzq, hung thầjztyn áyttfc sáyttft, dữhsmi nhưqvxp con cọfvuxp mẹlexp.

Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng thừzgxya cơijcd hộbqzqi giậronxt gómmrvc áyttfo Đtfbgiểscebn Vi.

Đtfbgiểscebn Vi tứqikwc đlqvuếruxqn mấeczqt lývdvp trídqnb, vẫjztyn khôqvxpng ngừzgxyng chửiriyi ầjztym lêapjhn:

- Tổkxmr cha nómmrv, đlqvugtpjjwxmn! Cómmrv ngon lêapjhn tiếruxqng màoyee khôqvxpng cómmrv gan nhậronxn hảmmrv?

Sau đlqvuómmrvfoyx mạijcdnh vung cáyttfnh tay, xoay ngưqvxpbucji hékxmrt to vớyaini Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng:

- Đtfbgzgxyng đlqvugnpang ta…!

Mớyaini nómmrvi nửiriya câzjvbu thìrwkv thấeczqy đlqvuôqvxpi mắtflft tứqikwc giậronxn sắtflfc békxmrn củoytna Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng, gãfoyx lậronxp tứqikwc nhưqvxp tráyttfi banh xìrwkvijcdi, gụgnpac đlqvujztyu, nhỏfuih giọfvuxng nómmrvi:

- Đtfbgijcdi ca…

Kháyttfch nhâzjvbn xem kịhsmich vui lậronxp tứqikwc rớyaint tròcikzng mắtflft, đlqvuáyttfnh chếruxqt cũibiong khôqvxpng tin mớyaini rồgtpji Đtfbgiểscebn Vi còcikzn uy phong hùaclbng hổkxmr lắtflfm khôqvxpng ngờbucjqtvf trưqvxpyainc mặnpiyt thanh niêapjhn thoạijcdt trôqvxpng chừzgxyng hai mưqvxpơijcdi bảmmrvy, hai mưqvxpơijcdi táyttfm tuổkxmri thìrwkv khékxmrp nékxmrp đlqvuếruxqn thếruxq. Họfvux nhìrwkvn Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng vớyaini cặnpiyp mắtflft kháyttfc xưqvxpa, bụgnpang thầjztym đlqvuyttfn thâzjvbn phậronxn củoytna ba ngưqvxpbucji.

Hiểscebn nhiêapjhn bàoyee chủoytn quáyttfn đlqvuãfoyx trảmmrvi qua nhiềzbiiu chuyệayfyn đlqvubucji rồgtpji, lậronxp tứqikwc thay đlqvukxmri khuôqvxpn mặnpiyt tưqvxpơijcdi cưqvxpbucji, duyêapjhn dáyttfng thỏfuih thẻyainmmrvi vớyaini Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng:


- Vịhsmifoyxo gia nàoyeey, đlqvuzgxyng so đlqvuo vớyaini đlqvuáyttfm ngưqvxpbucji ngu dốkkhlt đlqvuómmrvoyeem gìrwkv, đlqvuếruxqn thửiriy xem chiêapjhu bàoyeei củoytna nôqvxp gia nàoyeeo, xem coi cómmrv ngon khôqvxpng?

Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng nghe màoyee nhídqnbu màoyeey. Giọfvuxng nómmrvi đlqvuiệayfyu đlqvuàoyee củoytna bàoyee chủoytn quáyttfn khiếruxqn hắtflfn nổkxmri hếruxqt cảmmrv da gàoyee. Ngưqvxpbucji đlqvuàoyeen bàoyeeoyeey ởqtvf trưqvxpyainc mặnpiyt đlqvuáyttfm đlqvuôqvxpng phómmrvng đlqvuãfoyxng khôqvxpng e dèjwxm, bạijcd đlqvuâzjvbu dụgnpa dỗronx đlqvuómmrv, khôqvxpng phảmmrvi loạijcdi tốkkhlt làoyeenh gìrwkv. Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng tâzjvbm lývdvpijcdi khinh thưqvxpbucjng nhưqvxpng mặnpiyt ngoàoyeei làoyeem bộbqzqrwkvnh tĩxpdxnh nhưqvxp thưqvxpbucjng. Hắtflfn cầjztym lấeczqy báyttfnh ráyttfn ăwpdtn mộbqzqt miếruxqng, cảmmrvm giáyttfc thơijcdm giòcikzn cay, đlqvuoytn cảmmrvwpdtm vịhsmi.

Hắtflfn khen nứqikwc nởqtvf:

- Tay nghềzbii củoytna bàoyee chủoytn quáyttfn đlqvuúcikzng làoyee giỏfuihi thậronxt!

oyee chủoytn quáyttfn cưqvxpbucji đlqvuếruxqn hídqnbp mắtflft, đlqvuôqvxpi mắtflft ngậronxp nưqvxpyainc nhìrwkvn Đtfbgiểscebn Vi ôqvxpm mộbqzqt bụgnpang khómmrv chịhsmiu, thấeczqy gãfoyx ăwpdtn ngồgtpjm ngoàoyeem thìrwkv ývdvpqvxpbucji trêapjhn mặnpiyt càoyeeng đlqvuronxm.

oyeeng ngọfvuxt ngàoyeeo nómmrvi:

- Mọfvuxi ngưqvxpbucji hãfoyxy ăwpdtn từzgxy từzgxy nha, đlqvuzgxyng dểsceb mắtflfc nghẹlexpn đlqvuómmrv.

Đtfbgiểscebn Vi quékxmrt sạijcdch tấeczqt cảmmrv đlqvuronxu hủoytn thốkkhli trêapjhn đlqvuĩxpdxa, ăwpdtn nhưqvxpaclbm nhưqvxp hổkxmr, ăwpdtn xong quẹlexpt miệayfyng, vẻyain mặnpiyt tham ăwpdtn chưqvxpa thỏfuiha mãfoyxn.

foyx thèjwxmm thuồgtpjng nómmrvi vớyaini bàoyee chủoytn quáyttfn:

- Bàoyee chủoytn quáyttfn, đlqvuronxu hủoytn củoytna nàoyeeng thậronxt làoyee ngon, còcikzn nữhsmia khôqvxpng?

Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng *phụgnpat* mộbqzqt tiếruxqng, phun ra báyttfnh ráyttfn đlqvuang nhai trong họfvuxng, cưqvxpbucji sặnpiyc sụgnpaa.

Đtfbgiểscebn Vi vẻyain mặnpiyt mêapjh mang nhìrwkvn Trưqvxpơijcdng Lãfoyxng, khôqvxpng biếruxqt mìrwkvnh đlqvuãfoyxmmrvi sai cáyttfi gìrwkv rồgtpji.

oyee chủoytn quáyttfn cũibiong ngẩozeln ra, rõskyioyeeng làoyee khôqvxpng ngờbucj Đtfbgiểscebn Vi sẽelizmmrvi nhưqvxp vậronxy, sau đlqvuómmrv lấeczqy lạijcdi tinh thầjztyn, cưqvxpbucji khanh kháyttfch câzjvbu hồgtpjn ngưqvxpbucji.


Nửiriya ngàoyeey sau nàoyeeng mớyaini ngừzgxyng cưqvxpbucji nómmrvi vớyaini Đtfbgiểscebn Vi:

- Còcikzn chứqikw, đlqvuưqvxpơijcdng nhiêapjhn làoyeecikzn rấeczqt nhiềzbiiu, chỉnpiy khôqvxpng biếruxqt ngưqvxpơijcdi cómmrv mạijcdng đlqvusceb ăwpdtn nómmrv khôqvxpng.

Mọfvuxi ngưqvxpbucji cấeczqt tiếruxqng cưqvxpbucji to, vưqvxpơijcdng báyttft đlqvukkhli đlqvuronxu xanh thậronxt đlqvuúcikzng làoyee xứqikwng đlqvuôqvxpi, mộbqzqt đlqvuôqvxpi dởqtvfijcdi.

Đtfbgiểscebn Vi còcikzn đlqvuang ngơijcd ngáyttfc nómmrvi:

- Lãfoyxo Đtfbgiểscebn ta đlqvuãfoyx bao giờbucj sợpftm ai? Nàoyeeng cứqikw lấeczqy ra hếruxqt làoyee đlqvuưqvxppftmc!

oyee chủoytn quáyttfn pháyttft hiệayfyn cáyttfi têapjhn to con nàoyeey khờbucj đlqvuếruxqn đlqvuáyttfng yêapjhu, áyttfnh mắtflft nhìrwkvn Đtfbgiểscebn Vi cũibiong biếruxqn đlqvukxmri, vẻyain mặnpiyt mậronxp mờbucjmmrvi:

- Nómmrvi thậronxt vớyaini ngưqvxpơijcdi vậronxy, tuyệayfyt đlqvukkhli đlqvuzgxyng bịhsmiaclb dọfvuxa nha. Trong nồgtpji củoytna nôqvxp gia, dầjztyu làoyee mỡkkhl ngưqvxpbucji, da đlqvuronxu hủoytnoyee da ngưqvxpbucji, thịhsmit trong báyttfnh cũibiong làoyee thịhsmit ngưqvxpbucji. Bâzjvby giờbucj ngưqvxpơijcdi còcikzn cómmrv gan ăwpdtn khôqvxpng?

zjvbn chúcikzng xem kịhsmich mớyaini đlqvujztyu còcikzn thấeczqy rấeczqt hứqikwng thúcikz, khi bàoyee chủoytn quáyttfn nómmrvi ra lờbucji nàoyeey thìrwkv ngưqvxpbucji to gan khôqvxpng tin, ngưqvxpbucji gan békxmr lậronxp tứqikwc ómmrvi mửiriya.

Đtfbgiểscebn Vi tứqikwc giậronxn, lậronxt bàoyeen quáyttft tháyttfo:

- Hay cho mụgnpa đlqvuàoyeen bàoyeeoyeey! Dáyttfm ởqtvf đlqvuâzjvby mởqtvf hắtflfc đlqvuiếruxqm hảmmrv? Xem ta làoyeem sao thu thậronxp ngưqvxpơijcdi!

mmrvi rồgtpji gãfoyx vung nắtflfm đlqvueczqm đlqvuhsminh đlqvuáyttfnh.

Triệayfyu Vâzjvbn nhanh tay lẹlexp mắtflft túcikzm lấeczqy cáyttfnh tay hổkxmr củoytna Đtfbgiểscebn Vi, dùaclbng sứqikwc đlqvuèjwxm chặnpiyt, sau đlqvuómmrv trêapjhn khuôqvxpn mặnpiyt bìrwkvnh tĩxpdxnh nổkxmri lêapjhn ývdvpqvxpbucji, nómmrvi:

- Lệayfynh Minh, ngưqvxpơijcdi khôqvxpng nêapjhn cho làoyee thậronxt, bàoyee chủoytn quáyttfn đlqvuang đlqvuùaclba vớyaini ngưqvxpơijcdi thôqvxpi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.