Phong Lưu Tam Quốc

Chương 252 : Bàng Thống

    trước sau   
Mấwwegy tộdcbxc trưjhwnbdddng cũpeimng khôvwapng hềdwtr nghĩjhwn ngợnjqki màocmb đyvthájljlp ứfisvng, Trưjhwnơivxung Lãvwapng hỉnojv hoai lậtwhqp tứfisvc bówblxng giówblxng nówblxi:

- Mãvwapnh tưjhwnjljlng quýuxxl tộdcbxc Mao Kiệoqnst Mao Anh liêrwxhn tiếakdgp hoàocmbnh hàocmbnh vôvwap đyvthnoeoch, hơivxun nữdwtra còfupxn cówblx cảviip trírwxh giảviip nếakdgu khôvwapng quâdkkxn ta làocmbm sao thưjhwnơivxung vong nhiềdwtru nhưjhwn thếakdg.

Mao Cam lúdcbxc đyvthówblx liềdwtrn nówblxi:

- khôvwapng dájljlm thắivxung trậtwhqn làocmb do mộdcbxt quâdkkxn sưjhwn chỉnojv đyvthiểjkcjm màocmb thôvwapi.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng liềdwtrn hứfisvng thúdcbx:

- Khôvwapng biếakdgt quâdkkxn sưjhwnocmb ai?


Mao Cam liềdwtrn nówblxi:

- Quâdkkxn sưjhwnocmb nhâdkkxn sĩjhwnjhwnơivxung Dưjhwnơivxung họakdgocmbng têrwxhn Thốpvhung.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng nghe têrwxhn thìueakvwapviznng kinh ngạvqlnc vàocmb cuồegymng hỉnojv, hắivxun liềdwtrn hỏbdddi:

- Bàocmbng Thốpvhung hiệoqnsn tạvqlni ởbddd đyvthâdkkxu?

Mao Cam liềdwtrn đyvthájljlp:

- Hắivxun bỏbddd đyvthi rồegymi Bàocmbng Thốpvhung khírwxhch lệoqns chúdcbxng ta hàocmbng tưjhwnjljlng quâdkkxn nhưjhwnng chúdcbxng ta khôvwapng nghe cuốpvhui cùviznng Bàocmbng Thốpvhung sau ngàocmby đyvthówblx đyvthãvwap biếakdgn mấwwegt vôvwapviipnh vôvwap tung.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng trong lòfupxng tràocmbn đyvthrwxhy tưjhwn vịnoeo, cówblx lẽdcbxocmbng Thốpvhung khôvwapng muốpvhun theo mìueaknh.

Hắivxun bỗaclyng nhiêrwxhn đyvthfisvng lêrwxhn nówblxi:

- Phụohxdng Hiếakdgu nguyêrwxhn Hạvqlno Tửhdhh Bốpvhu Trọakdgng Đssavfisvc hôvwapm nay ta cówblx mộdcbxt lờvqlni khôvwapng hay nówblxi cho cájljlc ngưjhwnơivxui.

- Chúdcbxa côvwapng mờvqlni nówblxi.

Đssaviềdwtrn Phong vẫoulxn cung kírwxhnh nówblxi.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng ngẩptlfng đyvthrwxhu nówblxi:

- Loạvqlnn thếakdg xuấwwegt anh hùviznng nếakdgu bàocmbn vềdwtrvwapdkkxm thìueak hiệoqnsn tạvqlni khôvwapng ai bằvqlnng Tàocmbo Thájljlo vàocmb Viêrwxhn Thiệoqnsu hiệoqnsp thiêrwxhn tửhdhh lệoqnsnh chưjhwn hầrwxhu.


- Chúdcbxa côvwapng nówblxi khôvwapng sai.

Trưjhwnơivxung Chiêrwxhu gậtwhqt đyvthrwxhu.

- Màocmbwblxi tớjljli cao thủnojv thìueak khôvwapng ai hơivxun đyvthưjhwnnjqkc Lữdwtr Bốpvhu mộdcbxt ngựivxua Xírwxhch Thốpvhu thiểjkcjm đyvthiệoqnsn nghìueakn dặfxvnm cho dùviznocmb Tửhdhh Long Đssaviểjkcjn Vi cũpeimng kéhglem hơivxun mộdcbxt chúdcbxt.

- Đssaviểjkcjm đyvthówblx thuộdcbxc hạvqlnpeimng biếakdgt.

Đssaviềdwtrn Phong gậtwhqt đyvthrwxhu.

- Bàocmby binh bàocmby trậtwhqn chỉnojv huy tam quâdkkxn thiêrwxhn hạvqln đyvthoqns nhấwwegt làocmb Chu Du khôvwapng ai cówblx thểjkcjivxun.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng nhớjljl tớjljli khôvwapng lâdkkxu sau phảviipi xuấwwegt chinh tớjljli Dựivxu Châdkkxu trong lòfupxng bấwwegt an nówblxi.

Mọakdgi ngưjhwnvqlni chătqvgm chúdcbx nhìueakn nhau Chu Du bọakdgn họakdg đyvthãvwap nghe qua nhưjhwnng khôvwapng biếakdgt cówblx lợnjqki hạvqlni nhưjhwn lờvqlni chúdcbxa côvwapng khôvwapng.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng khôvwapng đyvthjkcj ýuxxlwblxi tiếakdgp:

- Màocmbwblxi trịnoeo quốpvhuc an bang, nộdcbxi chírwxhnh cưjhwnvqlnng quốpvhuc thìueak khôvwapng ai bằvqlnng Gia Cájljlt Lưjhwnnjqkng.

wblxi tớjljli đyvthâdkkxy trong mắivxut củnojva hắivxun hiệoqnsn ra vẻafervwapnh liệoqnst.

- Nếakdgu luậtwhqn trưjhwnjljlc trưjhwnjljlng hiếakdgn kếakdg thìueakocmbng Thốpvhung đyvthfisvng hàocmbng thứfisv nhấwwegt cówblx lẽdcbx trong thiêrwxhn hạvqln ngoạvqlni trừfxvn Phụohxdng Hiếakdgu vàocmbjhwnu sựivxu Cổlnfr Hủnojv củnojva Trưjhwnơivxung Tểjkcj hai ngưjhwnvqlni cówblx thểjkcj miễlujgn cưjhwnviznng so sájljlnh còfupxn lạvqlni tấwwegt cảviip đyvthdwtru kéhglem mộdcbxt chúdcbxt.

wblxi xong trong lòfupxng củnojva Trưjhwnơivxung Lãvwapng tràocmbn ngậtwhqp khájljlt vọakdgng.


Phírwxha trưjhwnjljlc còfupxn đyvthưjhwnnjqkc phírwxha sau nówblxi tớjljli Gia Cájljlt Lưjhwnnjqkng vàocmbocmbng Thốpvhung mọakdgi ngưjhwnvqlni liềdwtrn xôvwapn xao.- Chúdcbxa côvwapng liệoqnsu cówblx quájljl đyvthdwtr cao kẻafer đyvthnoeoch giảviipm uy phong củnojva mìueaknh khôvwapng?

- Hiệoqnsn tạvqlni cájljlc ngưjhwnơivxui còfupxn khôvwapng biếakdgt, thờvqlni cơivxu tớjljli bọakdgn họakdg sẽdcbx ra tay.

Nghĩjhwn tớjljli Lưjhwnu Bịnoeo dừfxvnng châdkkxn ởbddd Kinh Châdkkxu liệoqnsu cówblx xuấwwegt hiệoqnsn ba lầrwxhn miờvqln hay khôvwapng.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng trong lòfupxng thầrwxhm phiềdwtrn muộdcbxn.

Đssavájljlm ngưjhwnvqlni bàocmbn luậtwhqn mộdcbxt phen sau đyvthówblx Trưjhwnơivxung Lãvwapng mớjljli vềdwtr tớjljli nhàocmb, lúdcbxc nàocmby Vătqvgn Cơivxu chúdcbxng nữdwtr đyvthdwtru đyvthnjqki Trưjhwnơivxung Lãvwapng vềdwtrviznng cơivxum.

Mấwwegy ngàocmby sau Hoàocmbi Nam Từfxvn Thứfisv bỗaclyng nhiêrwxhn phájljli ngưjhwnvqlni tớjljli bájljlo tin, Chu Du đyvthjkcj cho Trìueaknh Phổlnfr Hoàocmbng Cájljli lãvwapnh binh mấwwegy nghìueakn vưjhwnnjqkt đyvthưjhwnvqlnng dàocmbi nhưjhwn thiểjkcjm đyvthiệoqnsn nắivxum lấwwegy Thạvqlnch Dưjhwnơivxung Tam giang cájljlc yếakdgu đyvthnoeoa quan trọakdgng sau đyvthówblx dẫoulxn trọakdgng binh vâdkkxy côvwapng Giang Hạvqln thájljli thúdcbx Giang Hạvqlnocmb Hoàocmbng Tổlnfr tửhdhh thủnojv khôvwapng chiếakdgn, chờvqln đyvthnjqki việoqnsn quâdkkxn Giang Nam hai bêrwxhn lâdkkxm vàocmbo tìueaknh thếakdg giằvqlnng co.

Giang Hạvqln thàocmbnh cao tưjhwnvqlnng dàocmby, lưjhwnơivxung thảviipo sung túdcbxc cộdcbxng thêrwxhm Hoàocmbng Tổlnfr chỉnojv huy cówblx kếakdgt cấwwegu Hoàocmbng Cájljli nhiềdwtru lầrwxhn khôvwapng côvwapng màocmb lui.Trìueaknh Phổlnfr thìueak cho rằvqlnng nêrwxhn tổlnfr chứfisvc nhâdkkxn thủnojv sớjljlm xuấwwegt kỳtjig binh hạvqln thàocmbnh màocmb Hoàocmbng Cájljli thìueak cho rằvqlnng cơivxu hộdcbxi đyvthãvwap mấwwegt nêrwxhn lui vềdwtr Tam Giang chờvqln đyvthnjqki đyvthvqlni quâdkkxn Chu Du tiếakdgn vàocmbo hai ngưjhwnvqlni nhấwwegt thờvqlni cãvwapi nhau khôvwapng thôvwapi.

Vềdwtr sau Trìueaknh phổlnfr thấwwegy Hoàocmbng Cájljli triệoqnst hồegymi vềdwtr Tam Giang khẩptlfu hắivxun binh thiếakdgu thếakdg đyvthơivxun cũpeimng phảviipi lùvizni vềdwtr.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng nghe tin nàocmby thìueakvwapviznng cổlnfr quájljli Hoàocmbng Cájljli vàocmb Trìueaknh Phổlnfr quan hệoqns rấwwegt tốpvhut cho dùvizn xảviipy ra vấwwegn đyvthdwtrpeimng thưjhwnơivxung lưjhwnnjqkng giảviipi quyếakdgt tạvqlni sao lạvqlni xuấwwegt hiệoqnsn tìueaknh thếakdgocmby.

Quájljlch Gia cũpeimng suy nghĩjhwnwblxi:

- Cówblx thểjkcjocmb kếakdg dụohxd đyvthnoeoch.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng nhớjljl tớjljli Chu Du thìueak gậtwhqt đyvthrwxhu:

- Rấwwegt cówblx thểjkcj.


Đssaviềdwtrn Phong cũpeimng lo lắivxung nówblxi:

- Vớjljli tàocmbi củnojva Trìueaknh Phổlnfr Hoàocmbng Cájljli Hoàocmbng Tổlnfr tuyệoqnst đyvthpvhui khôvwapng thểjkcj so sájljlnh đyvthếakdgn lúdcbxc đyvthówblx muốpvhun côvwapng Giang Hạvqlnpeimng khôvwapng phảviipi làocmb chuyệoqnsn dễlujg.

Trìueaknh Dụohxdc khổlnfrjhwnwblxi:

- Nếakdgu lầrwxhn nàocmby chúdcbxa côvwapng xuấwwegt binh ra Dựivxu Châdkkxu thìueakocmb mộdcbxt cơivxu hộdcbxi nhưjhwnng vìueakueaknh đyvthnoeonh Sơivxun Việoqnst màocmb tốpvhun khôvwapng írwxht lựivxuc lưjhwnnjqkng Giang Đssavôvwapng Mạvqlnt Lătqvgng mấwwegy thàocmbnh khôvwapng còfupxn, nếakdgu lúdcbxc nàocmby đyvthájljlnh Tôvwapn Sájljlch tiếakdgp tếakdg khôvwapng đyvthnojv chỉnojv sợnjqk quâdkkxn ta phảviipi bạvqlni lui.

- Đssavúdcbxng thếakdg.

Đssaviềdwtrn Phong cũpeimng tiếakdgp lờvqlni.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng nhírwxhu màocmby nówblxi:

- Vậtwhqy phảviipi làocmbm sao cho phảviipi?

Quájljlch Gia liềdwtrn cưjhwnvqlni nówblxi:

- Vớjljli tìueaknh thếakdg trưjhwnjljlc mắivxut Lưjhwnu Biểjkcju hai mặfxvnt thụohxd đyvthnoeoch quâdkkxn ta nam đyvthájljlnh Kinh Châdkkxu bốpvhun quậtwhqn nắivxum mệoqnsnh củnojva hắivxun khôvwapng phảviipi làocmb tốpvhut sao.

Đssaviềdwtrn Phong khen:- Kếakdgwwegy cũpeimng khôvwapng tệoqns nhưjhwnng khôvwapng phảviipi làocmb phảviipi buôvwapng tha cho Tôvwapn Sájljlch sao?

Trưjhwnơivxung Lãvwapng trầrwxhm ngâdkkxm nówblxi:

- Khôvwapng hiệoqnsn tạvqlni khôvwapng phảviipi lúdcbxc đyvthájljlnh Lưjhwnu Biểjkcju trájljli lạvqlni còfupxn phảviipi giúdcbxp Lưjhwnu biểjkcju đyvthájljlnh Tôvwapn Sájljlch chỉnojv cầrwxhn chúdcbxng ta giảviipi quyếakdgt xong Tôvwapn Sájljlch Lưjhwnu Biểjkcju sớjljlm muộdcbxn cũpeimng bạvqlni trong tay chúdcbxng ta.


Quájljlch Gia kỳtjig quájljli nówblxi:

- Chúdcbxa côvwapng tuy Tôvwapn Sájljlch tiềdwtrn đyvthegymvwap hạvqlnn nhưjhwnng trưjhwnjljlc mắivxut cũpeimng khôvwapng cówblx nhiềdwtru khôvwapng gian phájljlt triểjkcjn tạvqlni sao phảviipi tiêrwxhu diệoqnst hắivxun?

Trưjhwnơivxung Lãvwapng ngẩptlfng đyvthrwxhu nówblxi:

- Tôvwapn Sájljlch làocmb mộdcbxt lãvwapo hổlnfr cộdcbxng thêrwxhm Chu Du liềdwtrn cówblx thểjkcj bay lêrwxhn thàocmbnh giao long rồegymi.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng lậtwhqp tứfisvc ra lệoqnsnh:

-Chuẩptlfn bịnoeo quâdkkxn lưjhwnơivxung, đyvthiềdwtru toàocmbn bộdcbxjhwnơivxung thảviipo củnojva Giang Đssavôvwapng khi cầrwxhn thiếakdgt cówblx thểjkcj thu mua trong dâdkkxn chúdcbxng vớjljli giájljl lớjljln.

Trưjhwnơivxung Chiêrwxhu bătqvgn khoătqvgn màocmbwblxi:

- Nhưjhwn vậtwhqy cówblx tốpvhut lắivxum khôvwapng tuy cówblx thểjkcj triệoqnsu tậtwhqp lưjhwnơivxung thảviipo cầrwxhn thiếakdgt, nhưjhwnng chỉnojv sợnjqk khiếakdgn cho dâdkkxn tâdkkxm chấwwegn đyvthdcbxng, đyvthếakdgn lúdcbxc đyvthówblx lạvqlni bấwwegt lợnjqki cho Giang Nam.

Cốpvhu Ung gậtwhqt gậtwhqt đyvthrwxhu đyvthem suy nghĩjhwn trong lòfupxng nówblxi ra:

- Trưjhwnơivxung đyvthvqlni nhâdkkxn nówblxi cówblxuxxlivxun nữdwtra quâdkkxn ta mớjljli bìueaknh đyvthnoeonh Sơivxun Việoqnst khôvwapng lâdkkxu đyvthvqlni quâdkkxn đyvthang ởbddd trạvqlnng thájljli chỉnojvnh đyvthpvhun, lúdcbxc nàocmby hưjhwnng binh lâdkkxm chiếakdgn chỉnojv sợnjqk binh sĩjhwn sẽdcbx khôvwapng chịnoeou nổlnfri.

Quájljlch Gia liềdwtrn nówblxi:

- Chúdcbxa côvwapng sau khi thốpvhung lĩjhwnnh Giang Đssavôvwapng sájljlu quậtwhqn mỗaclyi nătqvgm đyvthdwtru mưjhwna thuậtwhqn giówblxfupxa, lầrwxhn nàocmby chúdcbxa côvwapng cówblx chuyệoqnsn cầrwxhn tin tưjhwnbdddng rằvqlnng dâdkkxn chúdcbxng sẽdcbx vui vẻaferjhwnơivxung trợnjqk. Chỉnojvwblxi tớjljli phưjhwnơivxung diệoqnsn quâdkkxn đyvthdcbxi nghĩjhwn rằvqlnng chúdcbxa côvwapng so vớjljli ta vàocmbjhwnjljlng quâdkkxn càocmbng thêrwxhm tin tưjhwnbdddng.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng thấwwegy Quájljlch Gia nówblxi vậtwhqy thìueak lạvqlnnh lùviznng nówblxi:

- Cájljli gọakdgi làocmb quâdkkxn đyvthdcbxi quâdkkxn nhâdkkxn chứfisvc trájljlch làocmb phảviipi tuyệoqnst đyvthpvhui phụohxdc tùviznng, kỷocmb luậtwhqt nghiêrwxhm minh thưjhwnnjqkng cấwwegp ra lệoqnsnh phảviipi tuyệoqnst đyvthpvhui chấwwegp hàocmbnh, đyvthâdkkxy mớjljli làocmb linh hồegymn tam quâdkkxn cũpeimng chỉnojv nhưjhwn vậtwhqy hiệoqnsu lệoqnsnh mớjljli đyvthưjhwnnjqkc thựivxuc thi, tưjhwnjljlng sĩjhwndkkxng mệoqnsnh nếakdgu nhưjhwn ai bấwwegt mãvwapn khôvwapng phụohxdc thìueak tuyệoqnst đyvthpvhui nghiêrwxhm trịnoeo khôvwapng tha.

Chúdcbxng tưjhwnjljlng sĩjhwn đyvthdwtru tájljln thájljln, vôvwap luậtwhqn làocmb ai, cũpeimng khôvwapng thểjkcjwblxi thấwwegu triệoqnst vềdwtr quâdkkxn đyvthdcbxi nhưjhwn Trưjhwnơivxung Lãvwapng.

Từfxvn Hoảviipng sợnjqkvwapi:

- Chúdcbxa côvwapng nếakdgu nhưjhwn quâdkkxn đyvthdcbxi thậtwhqt sựivxu đyvthvqlnt nhưjhwn ngưjhwnvqlni nówblxi thìueak phảviipi bájljlch chiếakdgn bájljlch thắivxung khôvwapng gìueak thắivxung đyvthưjhwnnjqkc.

Đssaviềdwtrn Phong thấwwegy sựivxuueaknh đyvthãvwap kếakdgt thúdcbxc thìueak hỏbdddi:

- Chúdcbxa côvwapng xuấwwegt binh làocmb tấwwegt nhiêrwxhn nhưjhwnng ba thájljlng quâdkkxn lưjhwnơivxung làocmbm sao đyvthnojv.

Trưjhwnơivxung Lãvwapng cưjhwnvqlni hắivxuc hắivxuc vưjhwnơivxun ngưjhwnvqlni đyvthfisvng dậtwhqy ởbddd trong hàocmbnh lang đyvthi đyvthi lạvqlni lạvqlni vàocmbi vòfupxng.

Mọakdgi ngưjhwnvqlni lẳczzeng lặfxvnng chờvqln đyvthnjqki hắivxun nówblxi chuyệoqnsn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.