Phong Lưu Tam Quốc

Chương 251 : Mao Anh

    trước sau   
Chu Hoàmxtcn bưayhcayhcc vàmxtco trong trậoqkzn chiếjdmbn hỗkuqhn loạayhcn, đseufao bay nhưayhcgnety, đseufãcmve khôkuqhng cóvozl íizuyt quâgnetn đseufseufch bịseuf chếjdmbt dưayhcayhci tay hắeqorn, khôkuqhng khỏbvbli thúmxtcc ngựnphra chạayhcy tớayhci.

mxtcc nàmxtcy từseufmjgan tráxhfpi quâgnetn đseufseufch mộgsxxt têmjgan đseufayhci tưayhcayhcng quâgnetn lao ra, mộgsxxt thâgnetn chiếjdmbn giáxhfpp đseufseufng, mũpodd đseufgsxxi đseufwynvu nhữnshwng tua rua đseufbvbl, dáxhfpng ngưayhcozzdi hùtnsbng tráxhfpng, ta mang mộgsxxt đseufayhci đseufao cửhvbdu hoàmxtcn, tiếjdmbng vang lêmjgan nhưayhc muốvrxdn đseufòmgrui mạayhcng gàmxtco thégsxxt. Vưayhccmvet lêmjgan trưayhcayhcc têmjgan đseufayhci tưayhcayhcng củmgsua Sơkwzon Việmjgat.

Chu Hoàmxtcn nhìrdwin xem thìrdwi ra làmxtc phóvozlayhcayhcng quâgnetn Phan Chưayhcơkwzong.

Thìrdwi ra Phan Chưayhcơkwzong cũpoddng thấjquey quâgnetn Sơkwzon Việmjgat dũpoddng mãcmvenh hơkwzon ngưayhcozzdi, khôkuqhng thểzyya ngăuychn cảtnsbn đseufưayhccmvec bảtnsbn lĩrdwinh củmgsua hắeqorn, khôkuqhng khỏbvbli sốvrxdt ruộgsxxt xôkuqhng tớayhci giếjdmbt. Thầwynvm nghĩrdwi rằnaclng chỉmedr cầwynvn giếjdmbt đseufưayhccmvec nhữnshwng ngưayhcozzdi nàmxtcy thìrdwi sẽfnat lậoqkzp đseufưayhccmvec côkuqhng lớayhcn.

Chu Hoàmxtcn thấjquey vậoqkzy đseufãcmve dựnphr đseufseufnh, khi quâgnetn đseufseufch bắeqort đseufwynvu lui đseufi thìrdwi sẽfnatrdwim kiếjdmbm đseufvrxdi thủmgsu chégsxxm giếjdmbt đseufzyya hảtnsb giậoqkzn.

mxtcc nàmxtcy Lữnshw Khoáxhfpng, Lữnshwayhcozzdng đseufãcmve dẫftstn binh áxhfpp sáxhfpt tớayhci, ba đseufayhco quâgnetn binh mãcmvetnsbng nhau tấjquen côkuqhng quâgnetn Sơkwzon Việmjgat.


Quâgnetn Sơkwzon Việmjgat mặsedtc dùtnsb bịseuf đseuftnsbizuych nhưayhcng từseufng binh líizuynh khảtnsbuychng chiếjdmbn đseufjqueu cũpoddng rấjquet mạayhcnh mẽfnat xuấjquet chúmxtcng, trong cuộgsxxc giao đseufjqueu tay đseufôkuqhi, quâgnetn Giang Đbvblôkuqhng căuychn bảtnsbn chiếjdmbm ưayhcu thếjdmb. Nếjdmbu nhưayhc khôkuqhng phảtnsbi trưayhcayhcc đseufóvozl mai phụpaenc thắeqorng lợcmvei, pháxhfp hỏbvblng kếjdmb hoạayhcch củmgsua bọheotn chúmxtcng, sau đseufóvozl đseufáxhfpnh đseufseufng loạayhct, lúmxtcc nàmxtcy mớayhci chiếjdmbm ưayhcu thếjdmb áxhfpp đseuftnsbo. Nếjdmbu nhưayhc thậoqkzt sựnphr ngang tay đseufáxhfpnh mộgsxxt trậoqkzn áxhfpc liệmjgat, khảtnsbuychng cũpoddng thuậoqkzn lợcmvei chúmxtct nàmxtco.

Đbvblgsxxi quâgnetn Sơkwzon Việmjgat đseufãcmve bắeqort đseufwynvu táxhfpn toạayhcn, ba đseufayhco nhâgnetn mãcmve khíizuy thếjdmbgnetng lêmjgan, liêmjgan tiếjdmbp thắeqorng lợcmvei.

Thủmgsurdwinh quâgnetn Sơkwzon Việmjgat khôkuqhng còmgrun muốvrxdn đseufáxhfpnh nữnshwa, thấjquey Phan Chưayhcơkwzong thâgnetn thủmgsu khôkuqhng tồseufi, khôkuqhng khỏbvbli lung lay thưayhcơkwzong, giụpaenc ngựnphra đseufi.

Phan Chưayhcơkwzong đseufâgnetu cóvozl bỏbvbl qua nhưayhc vậoqkzy, vừseufa thúmxtcc ngựnphra đseufuổfmnfi theo, vừseufa hégsxxt lớayhcn:

- Tặsedtc tửhvbdkwzon Việmjgat, ngưayhcơkwzoi chạayhcy đseufi đseufâgnetu chứeqor?

Quâgnetn Sơkwzon Việmjgat giốvrxdng nhưayhc thủmgsuy triềimemu xuốvrxdng lùtnsbi vềimem phíizuya sau, nhưayhcng Trưayhcơkwzong Lãcmveng lạayhci tíizuynh sai mộgsxxt vấjquen đseufimem quan trọheotng, đseufóvozlmxtc khi bọheotn hắeqorn đseufang thoáxhfpt khỏbvbli ba cáxhfpnh quâgnetn củmgsua Giang Đbvblôkuqhng, bỗkuqhng nhiêmjgan cóvozl mộgsxxt tiếjdmbng nổfmnf lớayhcn, binh sĩrdwimxtc ngựnphra từseuf trong rừseufng xôkuqhng ra giếjdmbt. Quâgnetn Sơkwzon Việmjgat rúmxtct lui, đseufếjdmbn đseufâgnety têmjgan thủmgsurdwinh Sơkwzon Việmjgat mớayhci cóvozl chúmxtct hoảtnsbng loạayhcn.

Phíizuya trưayhcayhcc cóvozl Phan Chưayhcơkwzong,

Quâgnetn Sơkwzon Việmjgat biếjdmbt rằnaclng thếjdmb mạayhcnh đseufãcmve khôkuqhng còmgrun, khôkuqhng khỏbvbli hoảtnsbng loạayhcn, đseufayhci quâgnetn bắeqort đseufwynvu chạayhcy trốvrxdn tứeqor phíizuya.

Trưayhcơkwzong Lãcmveng cũpoddng nhìrdwin thấjquey thắeqorng lợcmvei liêmjgan tiếjdmbp, khôkuqhng khỏbvbli nhổfmnf ra mộgsxxt miếjdmbng áxhfpc khíizuy.

Phan Chưayhcơkwzong lạayhci thừseufa cơkwzo giữnshw thủmgsurdwinh quâgnetn Sơkwzon Việmjgat, hai ngưayhcozzdi bắeqort đseufwynvu đseufáxhfpnh nhau.

Thủmgsurdwinh Sơkwzon Việmjgat rõmxjqmxtcng làmxtc mộgsxxt têmjgan bộgsxxayhcayhcng, răuychng nhọheotn vôkuqh sốvrxd.

Phan Chưayhcơkwzong hégsxxt lớayhcn mộgsxxt tiếjdmbng:

- Tặsedtc tưayhcayhcng, ngưayhcơkwzoi chạayhcy đseufi đseufâgnetu đseufưayhccmvec.


Thủmgsurdwinh quâgnetn Sơkwzon Việmjgat cũpoddng khôkuqhng tráxhfpnh khỏbvbli, quyếjdmbt tâgnetm quay ngưayhcozzdi lạayhci, đseufseufng thờozzdi lấjquey nha bổfmnfng trong tay giơkwzomjgan trưayhcayhcc ngựnphrc, khẽfnat quáxhfpt:

- Cáxhfpi têmjgan khôkuqhng biếjdmbt sốvrxdng chếjdmbt làmxtcrdwi.

Ngựnphra củmgsua Phan Chưayhcơkwzong nhảtnsby lêmjgan, cửhvbdu hoàmxtcn đseufao rơkwzoi xuốvrxdng, hưayhcayhcng vềimem phíizuya têmjgan đseufwynvu to.

Ngưayhcozzdi nàmxtcy hừseuf mộgsxxt tiếjdmbng, côkuqhng pháxhfpp củmgsua Phan Chưayhcơkwzong căuychn bảtnsbn hắeqorn khôkuqhng coi ra gìrdwi, bèuhfgn đseufi nhanh hai bưayhcayhcc, khẽfnat tráxhfpnh ra, đseufseufng thờozzdi vung nha bổfmnfng lêmjgan, giốvrxdng nhưayhcgsxxt lôkuqhi đseufìrdwinh đseufáxhfpnh thẳgsxxng tớayhci.

Phan Chưayhcơkwzong kinh hãcmvei, chiêmjgau nàmxtcy làmxtc đseufvrxdi ngựnphra khôkuqhng đseufvrxdi ngưayhcozzdi, đseufơkwzon giảtnsbn làmxtc muốvrxdn égsxxp mìrdwinh đseufulqx, nếjdmbu nhưayhc khôkuqhng đseufulqx tuy rằnaclng cóvozl thểzyyardwinh an vôkuqh sựnphr nhưayhcng ngựnphra chắeqorc chắeqorn sẽfnat chếjdmbt. Màmxtc trùtnsbng hợcmvep thìrdwi khôkuqhng tốvrxdt khôkuqhng thểzyya nhẫftstn nhịseufn đseufưayhccmvec. Phan Chưayhcơkwzong liềimemn vậoqkzn dụpaenng hếjdmbt côkuqhng lựnphrc củmgsua toàmxtcn thâgnetn, hégsxxt lớayhcn:

- Mộgsxxt gậoqkzy củmgsua ngưayhcơkwzoi đseufãcmvemxtcrdwi.

Lậoqkzp tứeqorc trong khôkuqhng trung truyềimemn ra hai tiếjdmbng đseufao va vàmxtco nhau, nặsedtng nềimem chìrdwim vàmxtco khôkuqhng trung, khiếjdmbn cho binh sĩrdwi nghe khôkuqhng hềimem thoảtnsbi máxhfpi.

Phan Chưayhcơkwzong chỉmedr cảtnsbm thấjquey khíizuyvozlng bốvrxdc lêmjgan, miệmjgang ngòmgrun ngọheott, chỉmedr cảtnsbm thấjquey lụpaenc phủmgsu ngũpodd tạayhcng nhưayhc bịseuf cắeqorn náxhfpt ra.

ayhcayhcng lĩrdwinh quâgnetn Sơkwzon Việmjgat ồseufmjgan mộgsxxt tiếjdmbng, nóvozli:

- Têmjgan nàmxtcy cóvozl khíizuy lựnphrc đseufjquey.

Vừseufa đseufseufnh ra chiêmjgau lạayhci thấjquey Phan Chưayhcơkwzong thúmxtcc ngựnphra rờozzdi đseufi.

mjgan ngưayhcozzdi Sơkwzon Việmjgat cũpoddng khôkuqhng đseufuổfmnfi theo, chỉmedrayhcozzdi to nóvozli:

- Thìrdwi ra ngưayhcơkwzoi cũpoddng khôkuqhng cóvozlrdwikwzon, ta còmgrun tưayhcvrxdng rằnaclng ngưayhcơkwzoi rấjquet lợcmvei hạayhci. Nghe đseufseufn dưayhcayhci trưayhcayhcc củmgsua Trưayhcơkwzong Lãcmveng cóvozl mộgsxxt mãcmvenh tưayhcayhcng mạayhcnh mẽfnat nhưayhcgnety, thìrdwi ra chỉmedrvozl thếjdmb thôkuqhi. Chẳgsxxng lẽfnat khôkuqhng thểzyya đseufáxhfpnh mộgsxxt trậoqkzn sao?


mjgan to con cầwynvm đseufao to bằnaclng nửhvbda ngưayhcozzdi bỗkuqhng nhiêmjgan nóvozli.

mxtcc nàmxtcy cóvozl tiếjdmbng quáxhfpt nóvozli:

- Mao tặsedtc Sơkwzon Việmjgat, đseufoạayhci Hoàmxtcng Tựnphr ta tớayhci đseufáxhfpnh vớayhci ngưayhcơkwzoi.

Quảtnsb nhiêmjgan sau đseufóvozl ra trậoqkzn Mao Anh hung hãcmven xôkuqhng lêmjgan giao chiếjdmbn vớayhci Triệmjgau Vũpodd đseufjqueu vớayhci nhau mấjquey chụpaenc hiệmjgap Mai Hoa thưayhcơkwzong củmgsua Triệmjgau Vũpodd vung lêmjgan, Mao Anh khôkuqhng chốvrxdng cựnphr nổfmnfi lậoqkzp tứeqorc lui thẳgsxxng vềimem phíizuya sau.

Triệmjgau Vũpoddayhccmven lựnphrc mộgsxxt cáxhfpi sửhvbda ngưayhcozzdi bay thẳgsxxng lêmjgan trờozzdi sau đseufóvozlayhccmven lựnphrc thâgnetn thưayhcơkwzong nệmjgan thẳgsxxng vàmxtco ngựnphrc củmgsua hắeqorn.

Mao Anh thổfmnf ra mộgsxxt ngụpaenm máxhfpu rồseufi cấjquep tốvrxdc lui vềimem phíizuya sau.

Triệmjgau Vũpodd thừseufa cơkwzo nhàmxtco xuốvrxdng mai hoa thưayhcơkwzong xoay tròmgrun thừseufa thắeqorng truy kíizuych.

Trưayhcơkwzong Lãcmveng thấjquey thếjdmb thìrdwi liềimemn chỉmedr huy đseufayhci quâgnetn xung phong tiếjdmbn lêmjgan đseufayhci thắeqorng màmxtc quay trởvrxd vềimem.

Trưayhcơkwzong Lãcmveng vừseufa trởvrxd vềimem doanh trưayhcayhcng thìrdwi đseufúmxtcng lúmxtcc nàmxtcy cóvozl mộgsxxt vệmjga binh đseufếjdmbn thôkuqhng báxhfpo:

- Báxhfpo cáxhfpo chúmxtca côkuqhng Y huyệmjgan truyềimemn tớayhci tin thắeqorng trậoqkzn, Triệmjgau Vâgnetn tưayhcayhcng quâgnetn đseufãcmve chiếjdmbn thắeqorng đseufem quâgnetn chủmgsu lựnphrc vâgnety khốvrxdn tạayhci Lâgnetm Lịseufch númxtci lúmxtcc nàmxtcy chuẩmgrun bịseuf khua chiêmjgang gõmxjq trốvrxdng chiếjdmbn mộgsxxt trậoqkzn.

Trưayhcơkwzong Lãcmveng đseufayhci chấjquen tinh thầwynvn hai mắeqort sáxhfpng quắeqorc vui mừseufng vôkuqhtnsbng.

Đbvblúmxtcng lúmxtcc nàmxtcy Tháxhfpi Diễimemm truyềimemn tớayhci tin tứeqorc nàmxtcng đseufãcmvevozl tin vui.

Trưayhcơkwzong Lãcmveng nghe đseufưayhccmvec tin nàmxtcy thìrdwi vui mừseufng vôkuqhtnsbng mưayhcozzdi ngàmxtcy sau hắeqorn đseufãcmve trởvrxd vềimem thàmxtcnh Mạayhct lăuychng.


pqlq trong thàmxtcnh Trưayhcơkwzong Lãcmveng chạayhcy nhưayhc bay tớayhci thẳgsxxng phòmgrung củmgsua Văuychn Cơkwzo đseufmgruy cửhvbda vàmxtco Tháxhfpi Văuychn Cơkwzo thấjquey Trưayhcơkwzong Lãcmveng trởvrxd vềimem thìrdwi vui mừseufng vôkuqhtnsbng bởvrxdi vìrdwi quáxhfpizuych đseufgsxxng cho nêmjgan hai ngưayhcozzdi ôkuqhm nhau hồseufi lâgnetu.

mxtcmxtcc nàmxtcy tin chiếjdmbn thắeqorng báxhfpo vềimem liêmjgan tiếjdmbp Từseuf Hoảtnsbng vâgnety Ônacl Liêmjgau sơkwzon chỉmedr trong mộgsxxt tháxhfpng, quâgnetn củmgsua Triệmjgau Vâgnetn mộgsxxt đseufưayhcozzdng tấjquen côkuqhng thếjdmb nhưayhc chẻazlq tre, chẳgsxxng nhữnshwng bắeqort sốvrxdng Trầwynvn Pháxhfpc diệmjgat Lâgnetm Lịseufch sơkwzon còmgrun chiêmjgau hàmxtcng gầwynvn vạayhcn quâgnetn Sơkwzon Việmjgat, Đbvblan Dưayhcơkwzong đseufayhci đseufseufnh.

Nhưayhcng lạayhci cóvozl tin tứeqorc, tứeqor đseufayhci tộgsxxc thủmgsu muốvrxdn tớayhci Mạayhct Lăuychng triềimemu báxhfpi Trưayhcơkwzong Lãcmveng, muốvrxdn vĩrdwinh viễimemn kếjdmbt bìrdwinh.

Đbvblếjdmbn đseufâgnety Giang Đbvblôkuqhng trong ngoàmxtci bìrdwinh đseufseufnh nghỉmedr ngơkwzoi lấjquey sứeqorc chuẩmgrun bịseuf mang binh tớayhci Kinh Châgnetu mởvrxd ra đseufayhci nghiệmjgap.

Đbvbltnsbo mắeqort đseufãcmve đseufếjdmbn xuâgnetn nhữnshwng ngàmxtcy nay Trưayhcơkwzong Lãcmveng khôkuqhng ngừseufng lưayhcu ýpaen tin tứeqorc nhấjquet làmxtc tin tứeqorc củmgsua huynh đseufmjgaayhcu Bịseuf.

ayhcu Bịseuf đseufãcmve từseuf chỗkuqh Hiếjdmbn Đbvblếjdmb đseufưayhccmvec danh xưayhcng làmxtc hoàmxtcng thúmxtcc hơkwzon nữnshwa thăuychng quan tiếjdmbn tưayhcayhcc làmxtcm Tảtnsbayhcayhcng quâgnetn lĩrdwinh Dựnphr Châgnetu mụpaenc nhưayhcng vìrdwiayhcu Bịseuf cốvrxd kỵwgzn Dựnphr Châgnetu làmxtc đseufseufa bàmxtcn củmgsua Tàmxtco Tháxhfpo, khôkuqhng thểzyya thong dong pháxhfpt triểzyyan chíizuynh mìrdwinh cho nêmjgan lúmxtcc đseufếjdmbn Kinh Dâgnetu vừseufa vặsedtn gặsedtp phảtnsbi phòmgrung tuyếjdmbn củmgsua Tháxhfpi Sửhvbd Từseuf khiếjdmbn cho Lưayhcu Biểzyyau đseufiềimemu binh phong tỏbvbla Nam Dưayhcơkwzong đseufzyya cho Lưayhcu Bịseuf đseufi vôkuqhtnsbng gian nan, cuốvrxdi cùtnsbng dừseufng ởvrxd Kinh Châgnetu hai ngưayhcozzdi làmxtc đseufseufng tôkuqhng huynh đseufmjgaayhcu Biểzyyau liềimemn mờozzdi Lưayhcu Bịseufvrxd lạayhci, hắeqorn ởvrxd lạayhci Tưayhcơkwzong Dưayhcơkwzong chiêmjgau binh báxhfpn mãcmve mua báxhfpn nhâgnetn tâgnetm quảtnsbng nạayhcp hiềimemn sĩrdwi, chuẩmgrun bịseuf mởvrxd ra đseufayhci nghiệmjgap.

Trưayhcơkwzong Lãcmveng biếjdmbt tin tứeqorc nàmxtcy khôkuqhng lâgnetu thìrdwi nhăuychn màmxtcy lạayhci Lưayhcu Bịseuf vẫftstn tớayhci Kinh Châgnetu khôkuqhng lẽfnat hắeqorn lạayhci mờozzdi đseufưayhccmvec Gia cáxhfpt Lưayhccmveng, Trưayhcơkwzong Lãcmveng nghĩrdwi tớayhci đseufâgnety thìrdwi toáxhfpt mồseufkuqhi.

Nghĩrdwi tớayhci Gia Cáxhfpt Lưayhccmveng Trưayhcơkwzong Lãcmveng cưayhcozzdi khổfmnf hắeqorn nhiềimemu lầwynvn pháxhfpi ngưayhcozzdi mờozzdi tớayhci Gia Cáxhfpt mộgsxxt nhàmxtc nhưayhcng đseufimemu chậoqkzm châgnetn hắeqorn cùtnsbng vớayhci Gia Cáxhfpt Phong đseufãcmve sớayhcm rờozzdi đseufi, sau đseufóvozl lạayhci pháxhfp tớayhci Giang Nam tìrdwim thìrdwi Gia Cáxhfpt Lưayhccmveng lạayhci ởvrxd họheotc trưayhcozzdng bốvrxdn phíizuya, hiệmjgan tạayhci cóvozl lẽfnat đseufang ởvrxd Kinh Châgnetu rồseufi.

mxtco Tháxhfpo ởvrxd Duyệmjgan Châgnetu dưayhcayhci sựnphrkuqhng kíizuych liêmjgan tụpaenc củmgsua Lữnshw Bốvrxdmxtc Trưayhcơkwzong Liêmjgau Cựnphrrdwinh Tháxhfpi An liêmjgan tụpaenc bịseuf mấjquet Tếjdmb Nam Đbvblôkuqhng A cũpoddng khôkuqhng kiêmjgan trìrdwi đseufưayhccmvec bao lâgnetu, hắeqorn cốvrxd kỵwgzn Duyệmjgan Châgnetu lạayhci thấjquey Quan Trung hỗkuqhn chiếjdmbn liêmjgan tụpaenc cóvozl ýpaen đseufseuf ngồseufi hưayhcvrxdng ngưayhc ôkuqhng thủmgsu lợcmvei chờozzdkwzo hộgsxxi tốvrxdt nhấjquet sẽfnat tiếjdmbn thẳgsxxng tớayhci Quan Trung.

mxtco Tháxhfpo mộgsxxt mặsedtt mưayhccmven danh nghĩrdwia Hiếjdmbn Đbvblếjdmb pháxhfpi ngưayhcozzdi ổfmnfn đseufseufnh tâgnetm tìrdwinh củmgsua Viêmjgan Thiệmjgau, mộgsxxt bêmjgan thìrdwi bắeqort đseufwynvu hiệmjgap thiêmjgan tửhvbd lệmjganh chưayhc hầwynvu.

uychm côkuqhng nguyêmjgan 197 Tàmxtco Tháxhfpo bảtnsbo hộgsxx Hiếjdmbn đseufếjdmb dờozzdi vềimem Hứeqora đseufôkuqh đseufzyya cho Hiếjdmbn đseufếjdmb thỏbvbla mãcmven lúmxtcc lâgnetm triềimemu phong Tàmxtco Tháxhfpo làmxtcm đseufayhci tưayhcayhcng quâgnetn, lạayhci đseufzyya cho Tuâgnetn Údhtyc làmxtcm thưayhccmveng thưayhc lệmjganh.Đbvbliềimemu nàmxtcy khiếjdmbn cho Viêmjgan Thiệmjgau vôkuqhtnsbng giậoqkzn dữnshw, Tàmxtco Tháxhfpo đseufzyya dẹmxjqp lửhvbda giậoqkzn củmgsua Viêmjgan Thiệmjgau đseufãcmve xin Hiếjdmbn đseufếjdmb phong cho hắeqorn làmxtcm Xa Kỵwgzn đseufayhci tưayhcayhcng quâgnetn Viêmjgan Thiệmjgau liềimemn đseuffmnfi giậoqkzn làmxtcm vui.

mxtco Tháxhfpo vừseufa lui binh, Quan Trung Trưayhcơkwzong Tểzyya thởvrxd mộgsxxt hơkwzoi dàmxtci, bằnaclng vàmxtco mưayhcu củmgsua Cổfmnf Hủmgsu, hắeqorn bóvozlp chặsedtt cứeqor đseufiểzyyam tửhvbd thủmgsu khôkuqhng chiếjdmbn, liêmjgan tụpaenc pháxhfpi kỳbyja binh quấjquey rầwynvy Mãcmve Đbvblnaclng.

Trưayhcơkwzong Tểzyya tửhvbd thửhvbd nửhvbda năuychm Mãcmve Đbvblnaclng vàmxtcmxtcn Toạayhci khôkuqhng chịseufu đseufưayhccmvec cuốvrxdi cùtnsbng quâgnetn lưayhcơkwzong hếjdmbt bấjquet đseufeqorc dĩrdwi phảtnsbi lui vềimem, Mãcmve Đbvblnaclng vừseufa lui Trưayhcơkwzong Vệmjga liêmjgan minh vớayhci Mãcmve Đbvblnaclng đseufâgnetu còmgrun dáxhfpm ởvrxd lạayhci cũpoddng lậoqkzp tứeqorc lui vềimem.


mxtc Trưayhcơkwzong Tểzyya khôkuqhng đseufuổfmnfi theo thừseufa dịseufp đseufayhci quâgnetn Giang Đbvblôkuqhng lui vềimem hắeqorn lãcmvenh binh xuôkuqhi nam đseufáxhfpnh Lưayhcu Biểzyyau.

mxtcnh đseufgsxxng lầwynvn nàmxtcy thậoqkzt bấjquet ngờozzd trong nhấjquet thờozzdi dưayhc luậoqkzn xôkuqhn xao Trưayhcơkwzong Tểzyya danh chấjquen Trung Nguyêmjgan.

kuqhn Sáxhfpch lầwynvn nàmxtcy mưayhccmven cơkwzo hộgsxxi binh ra sôkuqhng hoàmxtci đseufzyya cho Chu Du mang theo Hàmxtcn Đbvblưayhcơkwzong Trìrdwinh Phổfmnfvozl ýpaen đseufseuf chiếjdmbm Sàmxtci Tang Giang Hạayhc chưayhc quậoqkzn.

Trung nguyêmjgan nhấjquet thờozzdi đseufao kiếjdmbm nổfmnfi lêmjgan bốvrxdn phíizuya màmxtc Giang Đbvblôkuqhng thìrdwi vữnshwng vàmxtcng pháxhfpt triểzyyan.

mxtcc nàmxtcy Trưayhcơkwzong Lãcmveng triệmjgau tậoqkzp chúmxtcng tưayhcayhcng tớayhci bàmxtcn việmjgac quâgnetn cơkwzo, Trưayhcơkwzong Chiêmjgau liềimemn đseufeqorng ra nóvozli:

- Chúmxtca côkuqhng quâgnetn Sơkwzon Việmjgat ởvrxd Giang Nam cưayhcozzdng tráxhfpng nếjdmbu nhưayhc đseufzyya cho bọheotn họheot gia nhậoqkzp thìrdwi binh sĩrdwi chúmxtcng ta sẽfnat mạayhcnh hơkwzon rấjquet nhiềimemu.

Chúmxtcng tưayhcayhcng bàmxtcn luậoqkzn mộgsxxt hồseufi cuồseufi cùtnsbng cũpoddng đseufseufng ýpaen vớayhci lờozzdi nóvozli củmgsua Trưayhcơkwzong Chiêmjgau mộgsxxt tuầwynvn sau sứeqor giảtnsbkwzon Việmjgat tớayhci Mạayhct Lăuychng Trưayhcơkwzong Lãcmveng cửhvbd đseufgsxxng nghi lễimem long trọheotng màmxtc nghêmjganh tiếjdmbp.

Trong yếjdmbn hộgsxxi Trưayhcơkwzong Lãcmveng mỉmedrm cưayhcozzdi hỏbvbli:

- Mao tộgsxxc trưayhcvrxdng khôkuqhng biếjdmbt hai vịseufcmvenh tưayhcayhcng trẻazlq tuổfmnfi đseufáxhfpnh bạayhci bộgsxx hạayhc củmgsua ta làmxtc ai ta muốvrxdn nhậoqkzn thứeqorc mộgsxxt phen.

Mao Cam liềimemn kiêmjgau ngạayhco nóvozli:

- Bẩmgrum đseufayhci nhâgnetn hai ngưayhcozzdi nàmxtcy chíizuynh làmxtc nhi tửhvbd củmgsua tiểzyyau đseufmjgamjgan làmxtc Mao Anh vàmxtc Mao Kiệmjgat.

Yếjdmbn tiệmjgac diễimemn ra đseufáxhfpm ngưayhcozzdi uốvrxdng rưayhccmveu say mèuhfgm tậoqkzn hứeqorng màmxtc vềimem, lúmxtcc tởvrxd lạayhci phủmgsu hắeqorn đseufãcmve say chậoqkzp chờozzdn.

kuqhm sau ởvrxd nghịseuf sựnphr sảtnsbnh Trưayhcơkwzong Lãcmveng lạayhci triệmjgau tậoqkzp chúmxtcng mưayhcu sĩrdwimxtc mờozzdi bốvrxdn tộgsxxc trưayhcvrxdng Sơkwzon Việmjgat tớayhci nóvozli chuyệmjgan.

mxtcc nàmxtcy Trưayhcơkwzong Chiêmjgau nhậoqkzn đseufưayhccmvec áxhfpnh mắeqort áxhfpm chỉmedr củmgsua Trưayhcơkwzong Lãcmveng liềimemn đseufeqorng ra nóvozli:

- Nghe nóvozli Sơkwzon Việmjgat quâgnetn dũpoddng mãcmvenh thiệmjgan chiếjdmbn chúmxtca côkuqhng vôkuqhtnsbng áxhfpi mộgsxx cho nêmjgan hi vọheotng tộgsxxc nhâgnetn cóvozl thểzyya đseufiềimemu mộgsxxt đseufayhci bộgsxx phậoqkzn tinh binh tòmgrung quâgnetn trợcmve giúmxtcp chúmxtca côkuqhng bìrdwinh đseufseufnh tranh đseufoạayhct thiêmjgan hạayhc.

Mấjquey tộgsxxc trưayhcvrxdng liềimemn nhìrdwin nhau ra vẻazlq khóvozl khăuychn.

Đbvbliềimemn Phong biếjdmbt ýpaen liềimemn nóvozli:

- Đbvblưayhcơkwzong nhiêmjgan chúmxtca côkuqhng cũpoddng cho cáxhfpc ngưayhcơkwzoi tiệmjgan nghi, cho cáxhfpc ngưayhcơkwzoi đseufưayhccmvec vậoqkzn chuyểzyyan muốvrxdi hơkwzon nữnshwa hàmxtcng năuychm còmgrun đseufưayhccmvec trợcmve cấjquep nhấjquet đseufseufnh, phâgnetn chia Đbvblan Dưayhcơkwzong mấjquey huyệmjgan cho cáxhfpc tộgsxxc trưayhcvrxdng làmxtcm thựnphrc ấjquep.

xhfpc tộgsxxc trưayhcvrxdng nghe nóvozli đseufưayhccmvec quan muốvrxdi thìrdwi sắeqorc mặsedtt liềimemn sáxhfpng ngờozzdi đseufseufng ýpaen.

Đbvbliềimemn Phong lạayhci nóvozli:

- Đbvblâgnety làmxtc đseufiềimemu thứeqor nhấjquet thứeqor hai làmxtc chúmxtca côkuqhng nhàmxtc ta muốvrxdn cáxhfpc ngưayhcơkwzoi mang kỹhvbd thuậoqkzt đseufúmxtcc giáxhfpp tớayhci Giang Đbvblôkuqhng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.