Phong Lưu Tam Quốc

Chương 250 : Đại chiến Sơn Việt(hạ)

    trước sau   
Đcbmtiềqnrvn Phong liềqnrvn nóqnrvi:

- Từrfjxvlzcwmxpng quâunhnn nóqnrvi cóqnrvxzux, đcbmtdjosu tiêraobn quâunhnn Sơiczrn Việbrqvt cóqnrv thểhvkc tậfztop kíbrqvch phíbrqva sau quâunhnn ta rồrubni hẹsnjmn Mao Cam hai mặwbuwt tậfztop kíbrqvch, mưvlzcjeozn cơiczr hộcdxxi nàfrzxy màfrzx đcbmttwoabrqvch quâunhnn ta, thứmucr hai cóqnrv thểhvkcfztovlzcu vựxpyic ngăcdxxn chặwbuwn nguồrubnn nưvlzcwmxpc, đcbmtjeozi mưvlzca đcbmtếraobn, quâunhnn ta ởfzto đcbmtqpsfa thếraobvlzcơiczrng đcbmtunhni thấsmrhp đcbmtếraobn lúxzuxc đcbmtóqnrvjbswng thủgglmy côffzzng quâunhnn ta sẽtkkz toàfrzxn quâunhnn bịqpsf diệbrqvt.

Trưvlzcơiczrng Lãdjosng rừrfjxng mìsauinh kinh hãdjosi nóqnrvi:

- Cho dùjbsw chỉfmuefrzx suy đcbmtffzzn nhưvlzcng khôffzzng thểhvkc khôffzzng đcbmtqnrv phòaapfng.

Quáffzzch Gia liềqnrvn nóqnrvi:

- Giảtwoai pháffzzp tốunhnt nhấsmrht chíbrqvnh làfrzx trưvlzcwmxpc pháffzzi quâunhnn đcbmtcdxxi đcbmtáffzznh bạcktzi quâunhnn Sơiczrn Việbrqvt ởfzto An Cầdjosn, sau đcbmtóqnrv thẳraobng hưvlzcwmxpng tớwmxpi Ôqwfc Liêraobu sơiczrn.


Đcbmtiềqnrvn Phong khổqwfcvlzcqnrvi:

- Nhưvlzcng quâunhnn Sơiczrn Việbrqvt ởfzto đcbmtóqnrv khôffzzng íbrqvt, quâunhnn ta ra đcbmtóqnrv sẽtkkz đcbmtáffzznh rắwaion đcbmtcdxxng cỏkbvq.

Từrfjx Hoảtwoang nóqnrvi:

- Quâunhnn ta ởfzto chỗuucrfrzxy hưvlzc trưvlzcơiczrng cờyfdv trốunhnng, làfrzxm têraob liệbrqvt quâunhnn đcbmtqpsfch, màfrzx chủgglm lựxpyic thìsaui tậfztop kíbrqvch AN Cầdjosn sơiczrn, chỉfmue cầdjosn nắwaiom đcbmtưvlzcjeozc cứmucr đcbmtiểhvkcm thưvlzcjeozng dưvlzc mộcdxxt bêraobn pháffzzi ngưvlzcyfdvi vưvlzcjeozt qua Luyệbrqvn Giang đcbmtếraobn lúxzuxc đcbmtóqnrv cho dùjbsw Mao Cam biếraobt doanh trạcktzi quâunhnn ta hưvlzc khôffzzng cũpgwgng khôffzzng dáffzzm đcbmtơiczrn giảtwoan lộcdxxn xộcdxxn.

- Kếraobfrzxy cóqnrv thểhvkc thựxpyic hiệbrqvn.

Đcbmtiềqnrvn Phong suy nghĩihpa mộcdxxt láffzzt rồrubni nóqnrvi.

Trưvlzcơiczrng Lãdjosng lạcktzi ngẫxpyim lạcktzi:

- Nhưvlzcng quâunhnn ta cóqnrv thểhvkc mộcdxxt phen nắwaiom đcbmtưvlzcjeozc An Cầdjosn Sơiczrn Việbrqvt sao đcbmtâunhny làfrzx vấsmrhn đcbmtqnrv lớwmxpn.

Quáffzzch Gia thong dong nóqnrvi;

- Nếraobu nhưvlzc muốunhnn biếraobt bịqpsf đcbmtcdxxng thàfrzxnh chủgglm đcbmtcdxxng thìsaui cầdjosn phảtwoai làfrzxm chuyệbrqvn nàfrzxy.

Đcbmtiềqnrvn Phong do dựxpyiqnrvi:

- Quâunhnn ta đcbmtunhni vớwmxpi An Cầdjosn Sơiczrn Việbrqvt quâunhnn hoàfrzxn toàfrzxn khôffzzng biếraobt gìsaui nếraobu nhưvlzc khôffzzng cóqnrv mộcdxxt sáffzzch lưvlzcjeozc vẹsnjmn toàfrzxn thìsaui nhấsmrht đcbmtqpsfnh sẽtkkz thua.

- Đcbmtiềqnrvn tiêraobn sinh nóqnrvi rấsmrht đcbmtúxzuxng.


Đcbmtqwfcng Tậfztop thấsmrhy chúxzuxng tưvlzcwmxpng trầdjosm mặwbuwc khôffzzng nóqnrvi thìsaui liềqnrvn lêraobn tiếraobng.

Đcbmtqwfcng Tậfztop liềqnrvn cấsmrht tiếraobng:

- Chúxzuxa côffzzng đcbmthvkc cho mạcktzt tưvlzcwmxpng xuấsmrht kíbrqvch chỉfmue cầdjosn mộcdxxt tháffzzng thuộcdxxc hạcktz nhấsmrht đcbmtqpsfnh nắwaiom đcbmtưvlzcjeozc An Cầdjosn sơiczrn.

Trưvlzcơiczrng Lãdjosng liềqnrvn nóqnrvi:

- Ngưvlzcơiczri cóqnrv biệbrqvn pháffzzp gìsaui tốunhnt?

Đcbmtqwfcng Tậfztop suy nghĩihpa rồrubni nóqnrvi:- Vùjbswng núxzuxi lâunhnm chiếraobn thìsauiqnrvraobu cầdjosu vềqnrvbrqvnh cơiczr đcbmtcdxxng vàfrzxxxujn nấsmrhp, chỉfmue cầdjosn xửixvlxzux hai đcbmtiểhvkcm nàfrzxy tốunhnt thìsaui thắwaiong lợjeozi đcbmtãdjosraobn tớwmxpi bảtwoay thàfrzxnh, nhưvlzcng muốunhnn cóqnrv hai đcbmtiềqnrvu kiệbrqvn nàfrzxy, yêraobu cầdjosu tưvlzcơiczrng đcbmtưvlzcơiczrng cao xin chúxzuxa côffzzng cho mạcktzt tưvlzcwmxpng 5000 tinh binh tốunhn chấsmrht cao chịqpsfu đcbmtưvlzcjeozc đcbmtau khổqwfc.

Trưvlzcơiczrng Lãdjosng khôffzzng hềqnrv nghĩihpa ngợjeozi nóqnrvi:

- Chỉfmue cầdjosn ngưvlzcơiczri cóqnrv thểhvkc thắwaiong thìsauiraobu cầdjosu nàfrzxo cũpgwgng đcbmtưvlzcjeozc.

Đcbmtqwfcng Tậfztop vui mừrfjxng nóqnrvi:

- Chúxzuxa côffzzng nghe lờyfdvi củgglma thuộcdxxc hạcktz thuộcdxxc hạcktz đcbmtjeozi thuộcdxxc hạcktzdjosnh binh xuấsmrht pháffzzt xong, chuyêraobn chọkbvqn nơiczri hung hiểhvkcm leo lêraobn, đcbmtếraobn lúxzuxc nàfrzxy tráffzznh quâunhnn đcbmtqpsfch màfrzx chúxzuxa côffzzng sau khi thấsmrhy thuộcdxxc hạcktz rờyfdvi đcbmti, lạcktzi đcbmtiềqnrvu đcbmtcktzi bộcdxx phậfzton nhâunhnn thủgglm bứmucrc tiếraobn An Cầdjosn sơiczrn, lúxzuxc nàfrzxy quâunhnn đcbmtqpsfch nhấsmrht đcbmtqpsfnh khôffzzng yêraobn, khi đcbmtóqnrvqnrv thểhvkcjbswng vớwmxpi quâunhnn đcbmtcdxxi Ôqwfc Liêraobu sơiczrn hợjeozp côffzzng, chúxzuxa côffzzng làfrzxm bộcdxx khôffzzng đcbmtqpsfch lạcktzi dụnqou dỗuucr quâunhnn đcbmtqpsfch vềqnrvjbswng Thiếraobt Mai khi đcbmtóqnrv phíbrqva sau quâunhnn đcbmtqpsfch hưvlzc khôffzzng, chỉfmue cầdjosn nắwaiom đcbmtưvlzcjeozc An Cầdjosn sơiczrn, khi đcbmtóqnrv quâunhnn đcbmtqpsfch khôffzzng côffzzng màfrzx trởfzto lạcktzi Ôqwfc Liêraobu sơiczrn.

Trưvlzcơiczrng Lãdjosng kinh ngạcktzc liềqnrvn lau mắwaiot nhìsauin vớwmxpi Đcbmtqwfcng Tậfztop khôffzzng ngờyfdv hắwaion lạcktzi cóqnrv kiếraobn giảtwoai nàfrzxy.

Đcbmtiềqnrvn Phong cũpgwgng híbrqvp mắwaiot nóqnrvi:

- Kếraobfrzxy cóqnrv thểhvkc thựxpyic hiệbrqvn. Tuy nhiêraobn cầdjosn phảtwoai câunhnn nhắwaioc, víbrqv dụnqou chúxzuxng ta thựxpyic sựxpyi phòaapfng thủgglm thàfrzxnh côffzzng tốunhni đcbmta cũpgwgng chỉfmueqnrv thểhvkc ngăcdxxn cảtwoan đcbmtqpsfch tiếraobn côffzzng nhưvlzcng khôffzzng biếraobt cóqnrv thểhvkc thàfrzxnh côffzzng vuợjeozt qua sôffzzng Luyệbrqvn hay khôffzzng nếraobu nhưvlzc đcbmtqpsfch ởfzto thưvlzcjeozng dưvlzc bốunhn tríbrqv trọkbvqng binh thìsaui sao, quâunhnn ta qua sôffzzng bịqpsf đcbmtáffzznh tổqwfcn thấsmrht khôffzzng chịqpsfu nổqwfci.


Đcbmtqwfcng Tậfztop chảtwoay ròaapfng ròaapfng mồrubnffzzi màfrzxqnrvi;

- Đcbmtiềqnrvn tiêraobn sinh nóqnrvi rấsmrht đcbmtúxzuxng thuộcdxxc hạcktz khôffzzng ngờyfdv tớwmxpi.

Quáffzzch Gia cưvlzcyfdvi hai tiếraobng:

- Kếraobfrzxy vẫxpyin cóqnrv thểhvkc thựxpyic hiệbrqvn Đcbmtqwfcng tưvlzcwmxpng quâunhnn bíbrqv mậfztot hàfrzxnh quâunhnn màfrzx quâunhnn ta ởfzto Thưvlzcjeozng Du phòaapfng tuyếraobn cho dùjbsw đcbmtqpsfch khôffzzng mắwaioc mưvlzcu cũpgwgng phâunhnn táffzzn binh lựxpyic củgglma bọkbvqn hắwaion, khi đcbmtóqnrv bọkbvqn họkbvq khôffzzng rõfrer ýxzux đcbmtrubn củgglma chúxzuxng ta rấsmrht khóqnrv phòaapfng bịqpsf.

Trưvlzcơiczrng Lãdjosng khổqwfcvlzcqnrvi:

- Theo ta nhìsauin khôffzzng phảtwoai quâunhnn ta khởfztoi hàfrzxnh dọkbvqc theo sôffzzng từrfjx trêraobn xuốunhnng dưvlzcwmxpi thìsaui khôffzzng thểhvkc thhf côffzzng, bằuqnang khôffzzng bọkbvqn họkbvq phảtwoan côffzzng lạcktzi ta sợjeoz khôffzzng ngăcdxxn đcbmtưvlzcjeozc.

Đcbmtiềqnrvn Phong nóqnrvi:

- Nhưvlzc vậfztoy cũpgwgng đcbmtưvlzcjeozc cóqnrv nhiềqnrvu binh lựxpyic đcbmtdjosu nhậfztop chiếraobn đcbmtsmrhu khiếraobn cho đcbmtunhni phưvlzcơiczrng rốunhni loạcktzn.

Trưvlzcơiczrng Lãdjosng thấsmrhy hai đcbmtcktzi quâunhnn sưvlzc đcbmtrubnng ýxzux thìsauixzuxc nàfrzxy liềqnrvn kêraobu Đcbmtqwfcng Tậfztop, dùjbswng bộcdxxi đcbmtao triệbrqvu tậfztop binh sĩihpa do Đcbmtqwfcng Tậfztop lựxpyia chọkbvqn.

Sau đcbmtóqnrv Trưvlzcơiczrng Lãdjosng lạcktzi ra lệbrqvnh cho Từrfjx Hoảtwoang trợjeoz giúxzuxp Đcbmtqwfcng Tậfztop Từrfjx Hoảtwoang dũpgwgng mãdjosnh xáffzzc suấsmrht thàfrzxnh côffzzng hơiczrn nhiềqnrvu.

Trưvlzcơiczrng Lãdjosng lạcktzi ra lệbrqvnh cho Chu Hoàfrzxn lãdjosnh ba nghìsauin tưvlzcwmxpng sĩihpa, nhanh chóqnrvng phòaapfng thủgglm, nếraobu nhưvlzc quâunhnn đcbmtqpsfch đcbmti vàfrzxo, thìsaui miễydeyn chiêraobn chờyfdv đcbmtcktzi quâunhnn ta lêraobn.

Luyệbrqvn Vinh thìsaui đcbmtưvlzcjeozc giao chi việbrqvc thủgglm chủgglm trạcktzi cho binh sĩihpa thay nhau luyệbrqvn tậfztop mêraob hoặwbuwc quâunhnn đcbmtqpsfch.

Dựxpyia theo kếraobfrzxfrzxm, cuốunhni cùjbswng quâunhnn Sơiczrn Việbrqvt bịqpsf Từrfjx Hoảtwoang lĩihpanh mộcdxxt đcbmtcdxxi phụnqouc binh xôffzzng ra liềqnrvu chếraobt, bọkbvqn họkbvq hồrubnn phi pháffzzch táffzzn vứmucrt bỏkbvq binh khíbrqv áffzzo giáffzzp quay ngưvlzcyfdvi bỏkbvq chạcktzy, đcbmtáffzzm tưvlzcwmxpng lãdjosnh hôffzzfrzxi tiếraobng, tổqwfc chứmucrc đcbmtcdxxi ngũpgwg phảtwoan kíbrqvch, khôffzzng chiếraobn màfrzx chạcktzy mấsmrht tăcdxxm, Từrfjx Hoảtwoang sau khi giếraobt mộcdxxt sốunhn binh sĩihpa lạcktzc đcbmtàfrzxn cũpgwgng bíbrqv mậfztot hàfrzxnh quâunhnn vềqnrv.


Sau đcbmtóqnrv đcbmtiạcktz quâunhnn vưvlzcjeozt sôffzzng, Trưvlzcơiczrng Lãdjosng hạcktz trạcktzi ởfzto Hạcktz Du sơiczrn, đcbmthvkc cho Sơiczrn Việbrqvt quâunhnn phảtwoai đcbmti đcbmtưvlzcyfdvng vòaapfng, Mao Cam khôffzzng bỏkbvq qua tổqwfc chứmucrc đcbmtcdxxi ngũpgwgvlzcaapfng érfjxp vưvlzcjeozt sôffzzng, xung phong đcbmtáffzznh quâunhnn đcbmtcdxxi củgglma Luyệbrqvn Vinh, ýxzux đcbmtrubn đcbmttwoa thôffzzng đcbmtưvlzcyfdvng trợjeoz giúxzuxp An Cầdjosn sơiczrn.

Ngàfrzxy kếraob tiếraobp, Mao Anh con củgglma Mao Kiệbrqvt ra xuấsmrht chiếraobn Phan Chưvlzcơiczrng nhìsauin thấsmrhy quâunhnn đcbmtunhni phưvlzcơiczrng đcbmti ra mộcdxxt tiểhvkcu hàfrzxi tửixvl thìsaui hoàfrzxnh đcbmtao cưvlzcyfdvi nhạcktzo lạcktzi khôffzzng biếraobt mạcktzng củgglma mìsauinh suýxzuxt nữqwfca phảtwoai chếraobt ởfztoiczri nàfrzxy.

Hắwaion lậfztop tứmucrc hérfjxt lớwmxpn:

- Cáffzzc huynh đcbmtbrqviczrn Việbrqvt man di đcbmtãdjos tớwmxpi mọkbvqi ngưvlzcyfdvi xôffzzng lêraobn cho ta giếraobt cho bọkbvqn họkbvq mảtwoanh giáffzzp cũpgwgng khôffzzng còaapfn.

Mộcdxxt nghìsauin binh sĩihpa chủgglmvlzcwmxpng xôffzzng lêraobn phíbrqva trưvlzcwmxpc, cùjbswng vớwmxpi quâunhnn Sơiczrn Việbrqvt giao chiếraobn.

Hai quâunhnn tiếraobp xúxzuxc vớwmxpi nhau tìsauinh thérfjxe vôffzzjbswng kịqpsfch liệbrqvt quâunhnn củgglma Phan Chưvlzcơiczrng nhâunhnn sốunhn tuy khôffzzng nhiềqnrvu nhưvlzcng lợjeozi dụnqoung đcbmtqpsfa hìsauinh cóqnrv thểhvkc thong dong giếraobt đcbmtqpsfch.

Hai phe giao chiếraobn kịqpsfch liệbrqvt, Mao Anh xuấsmrht chiếraobn đcbmtsmrhu vớwmxpi Phan Chưvlzcơiczrng Phan chưvlzcơiczrng chủgglm quan, trong chốunhnc láffzzt bịqpsf mộcdxxt chùjbswy củgglma Mao Anh đcbmtáffzznh trúxzuxng ngựxpyic hắwaion lụnqouc phủgglm ngũpgwg tạcktzng chấsmrhn đcbmtcdxxng phun ra mộcdxxt ngụnqoum máffzzu chịqpsfu thua màfrzx chạcktzy vềqnrv.

Quâunhnn Giang Đcbmtôffzzng thấsmrhy chủgglmvlzcwmxpng bịqpsf thua quâunhnn tâunhnm đcbmtcktzi loạcktzn khérfjxp trậfzton hìsauinh lạcktzi liềqnrvu mạcktzng ngăcdxxn cảtwoan quâunhnn đcbmtqpsfch.

Khôffzzng bao lâunhnu sau dưvlzcwmxpi sựxpyi tiếraobn côffzzng mạcktznh mẽtkkz củgglma quâunhnn Sơiczrn Việbrqvt quâunhnn Giang Đcbmtôffzzng bắwaiot đcbmtdjosu tan táffzzc, Trưvlzcơiczrng Lãdjosng biếraobt đcbmtưvlzcjeozc binh mãdjos thua trậfzton thìsaui giậfztot mìsauinh, tâunhnm phiềqnrvn ýxzux loạcktzn.

Quáffzzch Gia liềqnrvn nóqnrvi:

- Sơiczrn Việbrqvt sùjbswng báffzzi vũpgwg lựxpyic, tranh giàfrzxnh đcbmtáffzznh nhau khôffzzng xem thưvlzcyfdvng nữqwfc tửixvl, nếraobu nhưvlzc lầdjosn nàfrzxy Triệbrqvu côffzzvlzcơiczrng lãdjosnh binh xuấsmrht chiếraobn, đcbmtsmrhu vớwmxpi chủgglmvlzcwmxpng bằuqnang võfrerffzzng củgglma Triệbrqvu côffzzvlzcơiczrng dĩihpa nhiêraobn làfrzx khôffzzng cóqnrv đcbmtunhni thủgglmfrzx bọkbvqn chúxzuxng sau khi bịqpsf thua nhụnqouc nhãdjosihpa khíbrqv tấsmrht giảtwoam xuốunhnng, khi đcbmtóqnrv chúxzuxng đcbmtqnrvu biếraobt quâunhnn ta nhâunhnn tàfrzxi nhiềqnrvu, nam nữqwfc đcbmtqnrvu cóqnrv thểhvkc thốunhnng lãdjosnh tam quâunhnn biếraobt khóqnrvfrzx lui.

Trưvlzcơiczrng Lãdjosng nghe vậfztoy háffzz hốunhnc mồrubnm rồrubni nóqnrvi:

- Nhưvlzc vậfztoy đcbmtưvlzcjeozc sao? Khôffzzng sợjeoz quâunhnn đcbmtqpsfch thẹsnjmn quáffzzqnrva giậfzton pháffzzi binh đcbmtáffzznh tớwmxpi sao?

frzx Triệbrqvu Vũpgwg thìsauivlzcng phấsmrhn vôffzzjbswng.

Trưvlzcơiczrng Lãdjosng cẩxxujn thậfzton nghĩihpa mộcdxxt hồrubni cuốunhni cùjbswng cũpgwgng đcbmtcdxxng tâunhnm, tuy nhiee nhắwaion khôffzzng dáffzzm khinh thưvlzcyfdvng tựxpyisauinh áffzzp trậfzton nếraobu nhưvlzc khôffzzng đcbmtưvlzcjeozc lậfztop tứmucrc khu binh đcbmtáffzznh tớwmxpi.

Quảtwoa nhiêraobn quâunhnn Sơiczrn Việbrqvt lui binh khôffzzng lâunhnu thìsaui buổqwfci chiềqnrvu liềqnrvn cóqnrv đcbmtcdxxng tĩihpanh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.