Phong Lưu Tam Quốc

Chương 248 : Phan Chương(hạ)

    trước sau   
Hoàikopng Tựwzxj cảobopm thấpasfy đtxlrưktkttyffc sựwzxj ưktktu átymei, đtxlrplknng thờhqhwi lạtcnpi cówjiz cảobopm giátymec trọwjizng trátymech nặjddfng nềqcfe, nhưktktng vẫmjcnn mừltswng rỡzrppwjizi:

- Thuộktktc hạtcnp hiểhqhwu, nhấpasft đtxlrozsbnh sẽltro khôtiosng khiếtevan cho chúntloa côtiosng thấpasft vọwjizng.

Trưktktơtwjqng Lãikopng thấpasfy hắuvrjn chẳikotng nhữhorqng khôtiosng lui bưktktobopc màikopltswn phảobopn ứvfuzng vôtioscbyyng dũodevng cảobopm, khôtiosng khỏadrai cảobopm thấpasfy vui mừltswng nówjizi:

- Đfdfrtyffi quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt toàikopn quâlszan đtxlri qua, trong doanh trạtcnpi sẽltro nổmjcn ba hồplkni trốkfmeng, ngưktktơtwjqi lậktehp tứvfuzc liềqcfeu chếtevat xôtiosng ra, chặjddfn đtxlrvfuzng đtxlrưktkthqhwng lui củyctra quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt, đtxlrhqhw bọwjizn chúntlong khôtiosng còltswn đtxlrưktkthqhwng trởqine vềqcfe.

- Vâlszang.

Hoàikopng Tựwzxjntloc nàikopy mớobopi xúntloc đtxlrktktng tiếtevan lêxkzjn nhậktehn lệnlxtnh bàikopi, bưktktobopc đtxlri đtxlriềqcfem tĩdcbhnh.


- Lữhorq Khoátymeng, Lữhorqktkthqhwng, hai huynh đtxlrnlxttymec ngưktktơtwjqi dẫmjcnn mộktktt vạtcnpn ngưktkthqhwi, đtxlrtyffi khi hai bêxkzjn quâlszan xôtiosng ra, lậktehp tứvfuzc xôtiosng ra.

Trưktktơtwjqng Lãikopng lạtcnpi phátymet mệnlxtnh lệnlxtnh.

Hai huynh đtxlrnlxt khíwzxj thếteva bừltswng bừltswng nhậktehn lệnlxtnh đtxlri ra.

Sau đtxlrówjiz Trưktktơtwjqng Lãikopng lạtcnpi phátymei ngưktkthqhwi thôtiosng bátymeo cho Từltsw Hoảobopng, bảobopo hắuvrjn đtxlrtyffi quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt sau khi trởqine vềqcfe hang ổmjcnqinentloi Tềqcfelszan rồplkni, lậktehp tứvfuzc bao vâlszay, triệnlxtt đtxlrhqhw tiêxkzju diệnlxtt. Sau khi hoàikopn tấpasft trởqine vềqcfentloc nàikopy mớobopi dừltswng ra lệnlxtnh cho tưktktobopng quâlszan, nówjizi to:

- Nhữhorqng tưktktobopng còltswn lạtcnpi cùcbyyng ta lui vềqcfe phíwzxja sau doanh trạtcnpi chờhqhw quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt đtxlrếtevan.

Chúntlong tưktktobopng ầbyoxm ầbyoxm nhậktehn lệnlxtnh.

Bầbyoxu trờhqhwi đtxlrãikop chuyểhqhwn chuyểhqhwn sang bìiovnnh minh sớobopm, sơtwjqn cốkfmec đtxlrãikop dầbyoxn dầbyoxn trówjizc bỏadra mảobopnh khărnlgn che thầbyoxn bíwzxj nhưktktng khátymepyujikopng, thêxkzjm phầbyoxn lung linh đtxlrzsivp đtxlrltro. Màikop bốkfmen phíwzxja tiếtevang chim kêxkzju hówjizt, phátymet ra nhữhorqng thanh âlszam cựwzxjc kỳehvd vui tai.

ktktng chừltswng núntloi. Dưktktơtwjqng Dung lạtcnpi ngátymep mộktktt cátymei, nàikopng buồplknn ngủyctr đtxlrãikop sớobopm tựwzxja trêxkzjn lưktktng Trưktktơtwjqng Lãikopng, nhắuvrjm mắuvrjt lạtcnpi. Đfdfrktktt nhiêxkzjn mởqine mắuvrjt phưktkttyffng ra thấpasfy mọwjizi chuyệnlxtn bìiovnnh an vôtios sựwzxj rồplkni lạtcnpi khétxlrp lạtcnpi nặjddfng nềqcfe.

Triệnlxtu Vũodevntloc nàikopy vôtioscbyyng nhàikopm chátymen bêxkzjn cạtcnpnh Trưktktơtwjqng Lãikopng, bêxkzjn cạtcnpnh bộktkt kim giátymep củyctra hắuvrjn, đtxlrếtevam cho hếtevat thờhqhwi gian.

tymec binh sĩdcbh đtxlrtcnpi đtxlrôtios trảobopi qua mộktktt đtxlrêxkzjm khôtiosng chợtyffp mắuvrjt, biểhqhwu hiệnlxtn vôtioscbyyng mệnlxtt mỏadrai. Phâlszan tátymen ởqine nhữhorqng nơtwjqi hẻodevo látymenh khátymec nhau, mặjddfc dùcbyy bọwjizn họwjiz khôtiosng cówjiz ai ngủyctr nhưktktng con mắuvrjt đtxlradra ngầbyoxu, phảobopn ứvfuzng chậktehm chạtcnpp, hoàikopn toàikopn rõpyujikopng cảobopm giátymec lúntloc nàikopy lựwzxjc lưktkttyffng củyctra sứvfuzc chiếtevan đtxlrpasfu quâlszan Giang Đfdfrôtiosng khôtiosng phảobopi làikop quátyme mạtcnpnh mẽltro. Nhưktktng nhữhorqng chủyctrktktobopng đtxlrqcfeu vôtioscbyyng phấpasfn chấpasfn, khôtiosng hềqcfewjiz chúntlot gìiovn mệnlxtt mỏadrai.

Cảoboptwjqn cốkfmec im lặjddfng, chỉlszawjiz tiếtevang củyctra đtxlrktktng vậkteht.

Thờhqhwi gian chờhqhw đtxlrtyffi từltswng phúntlot từltswng giâlszay trôtiosi đtxlri….

ntloc nàikopy mộktktt đtxlrktkti binh sĩdcbh mai phụozryc bỗtymeng nhiêxkzjn cówjiz mộktktt tiếtevang vang lêxkzjn, cátymec binh sĩdcbhwjizi nhỏadra:


- Quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt đtxlrang đtxlrếtevan.

tymec tưktktobopng sĩdcbh tinh thầbyoxn phấpasfn chấpasfn lêxkzjn, xua tan đtxlri nhữhorqng mềqcfem yếtevau, ai nấpasfy đtxlrqcfeu cựwzxjc kỳehvd phấpasfn chấpasfn ngẩsjxang đtxlrbyoxu nhìiovnn lêxkzjn.

wjiz lẽltro quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt vẫmjcnn còltswn ảobopnh hưktktqineng củyctra trậktehn đtxlrtcnpi thắuvrjng, cho rằwinnng quâlszan Giang Đfdfrôtiosng củyctra Trưktktơtwjqng Lãikopng khôtiosng đtxlrátymeng gìiovn, trong lòltswng rấpasft khinh thưktkthqhwng. Đfdfrktktt nhiêxkzjn đtxlrktkti quâlszan từltsw trong cốkfmec xôtiosng thẳikotng tớobopi, hưktktobopng tớobopi doanh trạtcnpi, hoàikopn toàikopn khôtiosng chúntlo ýukjg tớobopi tìiovnnh hìiovnnh hai bêxkzjn, cũodevng quêxkzjn mấpasft việnlxtc vâlszay chắuvrjc lấpasfy quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt, bảobopn lĩdcbhnh chiếtevam trậktehn.

tymenh quâlszan mớobopi nhấpasft củyctra Hoàikopng Tựwzxjtiosng lêxkzjn, bấpasft ngờhqhw nổmjcni lêxkzjn mộktktt tiếtevang trốkfmeng. Quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt đtxlrãikop đtxlrếtevan rồplkni, quảobop nhiêxkzjn làikop trúntlong kếteva.

Trưktktơtwjqng Lãikopng ởqinektktng chừltswng núntloi phíwzxja xa chứvfuzng kiếtevan mộktktt đtxlrktkti quâlszan hùcbyyng mạtcnpnh, từltswng ngưktkthqhwi quầbyoxn átymeo sátymeng rõpyuj, dưktkthqhwng nhưktktcbyyng màikopu vớobopi thiêxkzjn nhiêxkzjn, hơtwjqn nữhorqa binh khíwzxj đtxlryctr loạtcnpi, thâlszan hìiovnnh trátymeng kiệnlxtn, đtxlri nhưktkt bay vôtioscbyyng mạtcnpnh mẽltroktktobopng tớobopi trạtcnpi đtxlrátymenh. Chứvfuzng kiếtevan tìiovnnh hìiovnnh nhưktkt thếteva, trong lòltswng Trưktktơtwjqng Lãikopng khôtiosng khỏadrai cưktkthqhwi nhạtcnpt, thậkteht sựwzxjikop nhưktkt nhữhorqng con thiêxkzju thâlszan lao đtxlrbyoxu vàikopo lửfnuva, tựwzxjiovnm đtxlrưktkthqhwng chếtevat.

Tuyệnlxtt đtxlrtcnpi bộktkt phậktehn binh sĩdcbh Giang Đfdfrôtiosng xoa xoa tay, hậktehn khôtiosng thểhqhw lậktehp tứvfuzc lao ra, giảobopi mốkfmei hậktehn trong lòltswng.

Quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt đtxlrqcfeu làikop quâlszan bộktkt binh, trêxkzjn ngưktkthqhwi mặjddfc nhữhorqng bộktkt giátymep củyctra ngưktkthqhwi Trung Nguyêxkzjn khátymec lạtcnp, xem ra bảobopo vệnlxt rấpasft mạtcnpnh. Hơtwjqn nữhorqa khôtiosng cówjiz chúntlot cảobopm giátymec nặjddfng nềqcfe, dưktktobopi châlszan làikop giàikopy da thúntlo nhẹzsiv nhàikopng, âlszam thanh khi chạtcnpy rấpasft nhẹzsiv, tấpasft cảobop đtxlrikopn quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt hàikopnh đtxlrktktng khôtiosng phátymet ra tiếtevang đtxlrktktng gìiovn. Trong tay làikop khiêxkzjn đtxlrao, nỏadra thưktktơtwjqng, câlszau liêxkzjm, binh khíwzxjtioscbyyng kỳehvd dịozsb, lựwzxjc tấpasfn côtiosng khôtiosng phảobopi làikop loạtcnpi thôtiosng thưktkthqhwng.

Quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt xôtiosng lêxkzjn trưktktobopc tiêxkzjn, xem ra cao hơtwjqn quâlszan phíwzxja sau mộktktt cátymei đtxlrbyoxu, tộktktc Sơtwjqn Việnlxtt nhỏadratxlr nhanh nhẹzsivn thìiovn khôtiosng thểhqhw đtxlrếtevan đtxlrưktkttyffc, sốkfmeng nhưktkt mộktktt con gấpasfu đtxlren, đtxlrátymenh hơtwjqi đtxlrưktkttyffc mùcbyyi ngưktkthqhwi. Bọwjizn chúntlong liệnlxtu trưktktobopc đtxlrưktkttyffc quâlszan líwzxjnh cátymech mộktktt trărnlgm métxlrt từltsw trong trạtcnpi sau đtxlrówjiz từltsw từltsw quan sátymet bốkfmen bêxkzjn, dưktkthqhwng nhưktkt bọwjizn chúntlong sợtyff đtxlrãikoptwjqi vàikopo ổmjcn mai phụozryc.

Trưktktơtwjqng Lãikopng kinh ngạtcnpc, liếtevac nhìiovnn Quátymech gia gia, thấpasfy mặjddft hắuvrjn cũodevng cówjiz vẻodev lo lắuvrjng.

Khôtiosng thểhqhwktktqineng tưktkttyffng đtxlrưktkttyffc quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt làikop ngưktkthqhwi thôtios mộktktc nhưktktng trong lòltswng lạtcnpi tỉlsza mỉlsza nhưktkt thếteva.

Trưktktơtwjqng Lãikopng trong lòltswng cărnlgng thẳikotng, sợtyff rằwinnng cówjiz chỗtymeikopo khôtiosng đtxlrúntlong, cũodevng may đtxlrktkti quâlszan củyctra Hoàikopng Tựwzxjtymech hắuvrjn khoảobopng nửfnuva dặjddfm, hơtwjqn nữhorqa khảoboprnlgng ẩsjxan giấpasfu củyctra đtxlrktkti quâlszan rấpasft giỏadrai, khôtiosng nhậktehn ra sơtwjq hởqineiovn, xuấpasft binh ra dẫmjcnn đtxlrbyoxu xôtiosng vàikopo bêxkzjn trong trạtcnpi, gầbyoxm rúntloikopo thétxlrt:

- Cátymec huynh đtxlrnlxt, nhữhorqng têxkzjn chówjiztymen nàikopy ngủyctr chếtevat nhưktkt heo, khôtiosng cówjiz chúntlot phòltswng bịozsbiovn, chúntlong ta giếtevat đtxlri.

Quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt dưktktobopi sựwzxj dẫmjcnn dắuvrjt củyctra têxkzjn đtxlrbyoxu to, nhưktkt ong vỡzrpp tổmjcn bay thẳikotng vàikopo trong doanh trạtcnpi.

Nhưktktng rấpasft nhanh bọwjizn hắuvrjn liềqcfen phátymet hiệnlxtn ra doanh trạtcnpi khôtiosng cówjiz mộktktt bówjizng ngưktkthqhwi, trốkfmeng rỗtymeng, lúntloc nàikopy mớobopi biếtevat trúntlong kếteva, khôtiosng ngớobopt lờhqhwi hôtios hoátymen.

ltswn quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt lúntloc gấpasfp rúntlot nàikopy trong sơtwjqn cốkfmec bỗtymeng nhiêxkzjn tiếtevang trốkfmeng vang lêxkzjn kinh đtxlrktktng thiêxkzjn lôtiosi, vang tớobopi tậktehn trờhqhwi xanh.

Quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt mạtcnpnh mẽltrotiosng lêxkzjn, bọwjizn họwjiz mỗtymei ngưktkthqhwi đtxlrqcfeu trôtiosng vàikopo nhau.

Chu Hoàikopn dẫmjcnn đtxlrbyoxu phíwzxja bêxkzjn phảobopi sưktkthqhwn núntloi xôtiosng lêxkzjn, kỳehvd lệnlxtnh trong tay vung lêxkzjn, ba ngàikopn cung tiễqinen thủyctr nỏadra bắuvrjn ra cùcbyyng mộktktt lúntloc, khôtiosng cầbyoxn biếtevat cówjiz trúntlong vớobopi mụozryc tiêxkzju, chỉlsza bắuvrjn vàikopo hưktktobopng trạtcnpi đtxlrxkzjn cuồplknng, lậktehp tứvfuzc nghe tiếtevang kêxkzju thảobopm thiếtevat trong sơtwjqn cốkfmec vang lêxkzjn.

Quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt đtxlrtcnpi loạtcnpn, nhưktktng nhữhorqng binh sĩdcbhodevng vôtioscbyyng ưktktơtwjqng ngạtcnpnh giơtwjq tấpasfm chắuvrjn lêxkzjn, ngărnlgn cảobopn hỏadraa tiễqinen củyctra Chu Hoàikopn bắuvrjn tớobopi cùcbyyng mộktktt lúntloc. Hơtwjqn nữhorqa bắuvrjt đtxlrbyoxu tổmjcn chứvfuzc lui vềqcfe phíwzxja sau.

Đfdfrúntlong lúntloc nàikopy Phan Chưktktơtwjqng thấpasfy quâlszan củyctra Chu Hoàikopn đtxlrãikop ra tay hàikopnh đtxlrktktng, khôtiosng muốkfmen bịozsb lạtcnpc hậktehu bèsjxan rúntlot kiếtevam vung lêxkzjn phíwzxja trưktktobopc, hétxlrt lớobopn:

- Cátymec huynh đtxlrnlxt, giếtevat cho ta.

Trong lúntloc nhấpasft thờhqhwi từltswxkzjn trátymei nổmjcni lêxkzjn tiếtevang giếtevat, Phan Chưktktơtwjqng dẫmjcnn ba ngàikopn binh sĩdcbh giốkfmeng nhưktktktktobopc thủyctry triềqcfeu dâlszang xung phong liềqcfeu chếtevat xôtiosng ra. Tiếtevang trưktktobopc cao hơtwjqn tiếtevang sau khíwzxj thếteva củyctra hơtwjqn ba ngàikopn binh sĩdcbh, quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt dưktkthqhwng nhưktkt e sợtyffikopi phầbyoxn, lạtcnpi thêxkzjm hỏadraa tiễqinen củyctra Chu Hoàikopn, lựwzxjc chiếtevan đtxlrpasfu đtxlrãikop giảobopm đtxlri mộktktt phầbyoxn.

xkzjn đtxlrtcnpi thốkfmeng lĩdcbhnh củyctra quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt cũodevng cówjizikopi phầbyoxn bảobopn nhấpasft, thấpasfy nguy khôtiosng loạtcnpn, vừltswa tổmjcn chứvfuzc ngưktkthqhwi chuẩsjxan bịozsb tửfnuv chiếtevan đtxlrếtevan phíwzxja sau khíwzxjch lệnlxt binh dĩdcbh, vừltswa yểhqhwm hộktkt cho quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt ởqine phíwzxja sau.

Hai ngưktkthqhwi giao đtxlrao, âlszam thanh đtxlrao kiếtevam vang lêxkzjn, bụozryi lửfnuva bay khắuvrjp nơtwjqi, thỉlszanh thoảobopng kêxkzju lêxkzjn tiếtevang kêxkzju thảobopm thiếtevat khôtiosng ngớobopt.

Chu Hoàikopn tay mang chiếtevan đtxlrao, tay trátymei cầbyoxm hắuvrjc câlszau, nhưktkt mộktktt cơtwjqn giówjizwjiz luồplknng đtxlriệnlxtn, binh sĩdcbh nổmjcni lêxkzjn mộktktt màikopu đtxlren giówjiz lốkfmec, nhưktkt mộktktt bầbyoxy dêxkzj thỏadraa sứvfuzc giếtevat chówjizc, vôtioscbyyng dũodevng mãikopnh. Quâlszan Sơtwjqn Việnlxtt kiêxkzju dũodevng thiệnlxtn chiếtevan, hung hãikopn khôtiosng sợtyff chếtevat, nhưktktng khówjiz ngărnlgn cảobopn đtxlrưktkttyffc sựwzxjodevng mãikopnh củyctra Chu Hoàikopn, khôtiosng ai cówjiz thểhqhwktktobopi ba đtxlrao củyctra hắuvrjn màikop khôtiosng chếtevat, nếtevau khôtiosng bịozsb ngãikop ngựwzxja thìiovnodevng làikoptymeu tưktktơtwjqi bay ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.