Phong Lưu Tam Quốc

Chương 247 : Phan Chương(thượng)

    trước sau   
Sắcqifc mặsgrwt Trưgzmaơgzmang Lãnrklng khôzxivng biếeihrn đsjmqhmnni, rấbovqt nhanh liềjbkcn xem xégzmat chỗyhxu miệijfwng hang, quyếeihrt đsjmqpujkn hạmqjw lệijfwnh:

- Hoàhmfqng Tựjivo.

- Cóolwu mạmqjwt tưgzmauvltng.

Hoàhmfqng Từmyde rấbovqt nhanh bèlrnkn rong ngựjivoa đsjmqi tớuvlti bêmqjmn cạmqjwnh Trưgzmaơgzmang Lãnrklng, mộxidat tay cầzxivm đsjmqao lêmqjm hoa, lớuvltn tiếeihrng đsjmqápujkp.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng trầzxivm giọfyczng nóolwui:

- Lệijfwnh cho ngưgzmaơgzmai mang mộxidat ngàhmfqn binh sĩwozf, mặsgrwc kệijfwolwu quâyhxun đsjmqgkfuch hay khôzxivng ngưgzmaơgzmai nhấbovqt đsjmqgkfunh phảuaixi giữstxh lấbovqy cốgutbc, nếeihru nhưgzma đsjmqcqifc thắcqifng sẽnxmn ghi nhớuvltzxivng lao củlbyda ngưgzmaơgzmai.


- Mạmqjwt tưgzmauvltng tuâyhxun lệijfwnh.

Hoàhmfqng Tựjivo tinh thầzxivn tăwqfqng lêmqjmn xoay ngưgzmaiakli dẫippan binh đsjmqi.

- Chu Hoàhmfqn.

- Cóolwu mạmqjwt tưgzmauvltng.

Cảuaix ngưgzmaiakli cơgzma bắcqifp, mặsgrwt mũnirqi râyhxuu quai nóolwun, khoảuaixng chừmydeng ba mưgzmaơgzmai tuổhmnni, Chu Hoàhmfqn từmyde mấbovqy năwqfqm trưgzmauvltc làhmfq ngưgzmaiakli đsjmqxvppng đsjmqzxivu Chu gia, danh tiếeihrng khắcqifp Giang Đhzxmôzxivng.

- Lệijfwnh cho ngưgzmaơgzmai dẫippan đsjmqzxivu mộxidat ngàhmfqn quâyhxun, trấbovqn giữstxh phípujka bắcqifc cốgutbc, tuyệijfwt đsjmqgutbi khôzxivng đsjmqưgzmaeihrc chủlbyd quan.

- Thuộxidac hạmqjw hiểllbau.

Lờiakli nóolwui củlbyda Chu Hoàhmfqn nhưgzma tiếeihrng chuôzxivng lớuvltn, ngẩhmnnng đsjmqzxivu ưgzmafyczn ngựjivoc vôzxivyadzng mạmqjwnh mẽnxmn.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng tứxvppc tốgutbc đsjmqếeihrn bêmqjmn cạmqjwnh chúolwung tưgzmauvltng, ra lệijfwnh:

- Lữstxhgzmaiaklng, Lữstxh Khoápujkng, hai ngưgzmaiakli dẫippan năwqfqm vạmqjwn binh sĩwozf bảuaixo vệijfw cho cápujkc tiêmqjmn sinh vàhmfq quâyhxun sưgzma an toàhmfqn, hơgzman nữstxha tùyadzy thờiakli cơgzma chuẩhmnnn bịgkfu trợeihr giúolwup ởqskqmqjmn miệijfwng hang, nhữstxhng tưgzmauvltng sĩwozf khápujkc theo ta giếeihrt.

Khi Trưgzmaơgzmang Lãnrklng hạmqjw lệijfwnh, trong cốgutbc lậaeahp tứxvppc phápujkt ra nhữstxhng tiếeihrng kêmqjmu rung trờiakli.

Trong cốgutbc nhưgzma mộxidat trậaeahn loạmqjwn lạmqjwc, thỉmfygnh thoảuaixng cóolwu nhữstxhng hòamabn đsjmqápujk lớuvltn, hỏiakla tiễwqfqn, hàhmfqng ràhmfqo gỗyhxuwqfqn từmyde trêmqjmn núolwui xuốgutbng, va vàhmfqo binh sĩwozf.

Trong lúolwuc nhấbovqt thờiakli từmyde trong cốgutbc truyềjbkcn ra nhữstxhng âyhxum thanh, ngọfyczn lửpcnya bỗyhxung nhảuaixy loạmqjwn lêmqjmn bốgutbn phípujka, tiếeihrng kêmqjmu thảuaixm thiếeihrt khôzxivng ngừmydeng.


Đhzxminh Phụjnpgng nhìjivon cảuaixnh binh sĩwozf nằfyczm dàhmfqi trêmqjmn đsjmqbovqt khôzxivng ngừmydeng. chỉmfygpujkm giápujkc mápujku trong ngưgzmaiakli tràhmfqo lêmqjmn sôzxivi sụjnpgc, lửpcnya bốgutbc khóolwui xanh, vừmydea trápujknh vậaeaht thểllbagzmai xuốgutbng, vừmydea kégzmao cápujkc huynh đsjmqijfw bịgkfu thưgzmaơgzmang, giậaeahn dữstxhgzmat:

- Cápujkc huynh đsjmqijfw, mau lui lạmqjwi.

Sắcqifc mặsgrwt củlbyda Đhzxmiềjbkcn Phong đsjmqmqjwi biếeihrn tựjivoa hồbcqx minh bạmqjwch đsjmqiềjbkcu gìjivo đsjmqóolwu.

Quápujkch Gia cũnirqng nhípujku màhmfqy cảuaixm thấbovqy sựjivojivonh trởqskqmqjmn khóolwu giảuaixi quyếeihrt.

Đhzxmmqjwi quâyhxun đsjmqxvppng ởqskqpujkch đsjmqóolwu mộxidat trăwqfqm trưgzmaeihrng, sựjivo im ắcqifng cùyadzng vớuvlti ầzxivm ầzxivm ởqskq trong sơgzman cốgutbc tưgzmaơgzmai sápujkng đsjmqgutbi lậaeahp rõgzmagzmat.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng còamabn đsjmqang kinh ngạmqjwc thìjivo đsjmqúolwung lúolwuc nàhmfqy mộxidat binh sĩwozf chạmqjwy tớuvlti thởqskq hồbcqxng hộxidac nóolwui:

- Chúolwua côzxivng việijfwc lớuvltn khôzxivng tốgutbt, man quâyhxun đsjmqãnrklyadzng đsjmqápujk lớuvltn che lấbovqp bịgkfut kípujkn miệijfwng hang Đhzxminh Phụjnpgng tưgzmauvltng quâyhxun bịgkfu nhốgutbt ởqskqmqjmn trong.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng khôzxivng khỏiakli hốgutbi hậaeahn vìjivojivonh khinh suấbovqt làhmfqm việijfwc tuy nhiêmqjmn hiệijfwn tạmqjwi hốgutbi hậaeahn cũnirqng khôzxivng phảuaixi làhmfq biệijfwn phápujkp hắcqifn liềjbkcn nóolwui:

- Hàhmfqn Cửpcny ngưgzmaơgzmai lậaeahp tứxvppc dẫippan hắcqifc ưgzmang vệijfwmqjmn cốgutbc lĩwozfnh cầzxivn phảuaixi phápujki mấbovqy ngưgzmaiakli chăwqfqm chúolwu nhìjivon thẳnximng vềjbkc phípujka Sơgzman Việijfwt quâyhxun.

olwui xong trêmqjmn mặsgrwt củlbyda Trưgzmaơgzmang Lãnrklng tràhmfqn ngậaeahp vẻfycz giậaeahn dữstxh.

- Vâyhxung.

hmfqn Cửpcny khôzxivng hềjbkc nghĩwozf ngợeihri màhmfq đsjmqápujkp lợeihri khuôzxivn mặsgrwt đsjmqiaklmqjmn.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng lạmqjwi quápujkt:


- Yếeihrn Minh.

Yếeihrn Minh rờiakli khỏiakli hàhmfqng hégzmat lớuvltn:

- Cóolwu mạmqjwt tưgzmauvltng.- Ngưgzmaơgzmai lậaeahp tứxvppc dẫippan nhâyhxun thủlbyd nghĩwozf biệijfwn phápujkp giảuaixi quyếeihrt nhữstxhng tảuaixng đsjmqápujk chắcqifn miệijfwng hang lạmqjwi.

Yếeihrn Minh lĩwozfnh lệijfwnh rờiakli đsjmqi.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng giọfyczng nóolwui đsjmqzxivy căwqfqm hậaeahn nóolwui:

- Đhzxmưgzmaeihrc, thờiakli khắcqifc bápujko thùyadz cho cápujkc huynh đsjmqijfw hy sinh đsjmqãnrkl đsjmqếeihrn rồbcqxi. ta muốgutbn bọfyczn chúolwung khôzxivng còamabn đsjmqưgzmaiaklng trởqskq vềjbkc, từmydeng đsjmqxvppa mộxidat phảuaixi bịgkfu dựjivong lêmqjmn, trởqskq vềjbkc hoàhmfqnh trápujkng thìjivo mớuvlti giảuaixi đsjmqưgzmaeihrc mốgutbi hậaeahn trong lòamabng.

Đhzxmiềjbkcn Phong vàhmfq Quápujkch gia trong lúolwuc nhấbovqt thờiakli bịgkfu Trưgzmaơgzmang Lãnrklng khípujkch lệijfwpujkt khípujk, cũnirqng đsjmqbcqxng thờiakli hôzxiv mộxidat tiếeihrng: sápujkt khípujk nặsgrwng quápujk.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng khôzxivng hềjbkc quay lạmqjwi, thảuaixn nhiêmqjmn nóolwui:

- Chúolwung ta nêmqjmn vềjbkc thôzxivi.

Sau đsjmqóolwu rấbovqt nhanh, Trưgzmaơgzmang Lãnrklng tậaeahp trung quâyhxun tưgzmauvltng, phápujkt hiệijfwu lệijfwnh.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng quay đsjmqzxivu nóolwui vớuvlti Quápujkch gia:

- Phụjnpgng Hiếeihru, ngưgzmaơgzmai lậaeahp tứxvppc hạmqjw lệijfwnh tấbovqt cảuaixpujkc tưgzmauvltng sĩwozf đsjmqjbkcu phảuaixi dậaeahp tắcqift lửpcnya, hơgzman nữstxha tạmqjwo ra bộxida dạmqjwng toàhmfqn quâyhxun khôzxivng cóolwu chúolwut nàhmfqo phòamabng bịgkfu, giốgutbng nhưgzma trạmqjwi khôzxivng, thuậaeahn tiệijfwn cho quâyhxun Sơgzman Việijfwt tiếeihrn tớuvlti doanh trạmqjwi.

Quápujkch gia chắcqifp tay nóolwui:


- Vâyhxung.

- Chu Hoàhmfqn, ngưgzmaơgzmai đsjmqiềjbkcu ba ngàhmfqn cung tiễwqfqn thủlbyd, mai phụjnpgc ởqskq trạmqjwi bêmqjmn kia, mộxidat khi phápujkt hiệijfwn đsjmqèlrnkn trong trạmqjwi trốgutbng quâyhxun vang lêmqjmn, lậaeahp tứxvppc cho cung tiễwqfqn thủlbyd tấbovqn côzxivng, bắcqifn cho bọfyczn chúolwung vỡfycz nhưgzma tổhmnn ong.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng nóolwui mặsgrwt khôzxivng biểllbau lộxida.

Chu Hoàhmfqn khôzxivng ngờiaklhmfqolwu chuyệijfwn nhưgzma thếeihr, lậaeahp tứxvppc ra khỏiakli hàhmfqng chờiakl lệijfwnh nóolwui:

- Mạmqjwt tưgzmauvltng tuâyhxun mệijfwnh, nhấbovqt đsjmqgkfunh sẽnxmn giếeihrt hếeihrt bọfyczn tặsgrwc Sơgzman Việijfwt khôzxivng còamabn mảuaixnh giápujkp.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng thấbovqy Chu Hoàhmfqn lửpcnya giậaeahn đsjmqzxivy ngưgzmaiakli, ýoqkd chípujk chiếeihrn đsjmqbovqu hiêmqjmn ngang, lúolwuc nàhmfqy mớuvlti gậaeaht đsjmqzxivu nóolwui:

- Đhzxmi đsjmqi, chúolwu ýoqkd an ninh cho đsjmqxidai mai phụjnpgc.

Chu Hoàhmfqn nắcqifm tay gậaeaht đsjmqzxivu, sau đsjmqóolwu lui xuốgutbng.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng nhìjivon quanh mộxidat vòamabng, thấbovqy chúolwung tưgzmauvltng đsjmqjbkcu vộxidai vàhmfqng chờiakljivonh hạmqjw lệijfwnh, khôzxivng khỏiakli thảuaixn nhiêmqjmn nóolwui:

- Ai đsjmqbcqxng ýoqkd nhậaeahn mệijfwnh lệijfwnh nàhmfqy.

- Mạmqjwc tưgzmauvltng đsjmqbcqxng ýoqkd..

Khoảuaixng mộxidat khắcqifc sau mấbovqy vịgkfugzmauvltng sĩwozfyadzng nhau đsjmqbcqxng thanh.

Phóolwugzmauvltng Phan Chưgzmaơgzmang mắcqift trừmydeng lêmqjmn nhưgzma hổhmnn nhìjivon Hoàhmfqng Từmyde, tiếeihrng nóolwui vộxidai vàhmfqng dộxidai tớuvlti:


- Chúolwua côzxivng, mạmqjwc tưgzmauvltng đsjmqbcqxng ýoqkd.

Hoàhmfqng Tựjivo mặsgrwc dùyadzqskqgzmauvlti trưgzmauvltng củlbyda Trưgzmaơgzmang Lãnrklng đsjmqãnrklyhxuu, nhưgzmang hắcqifn vốgutbn khôzxivng phảuaixi làhmfq ngưgzmaiakli thiếeihru niêmqjmn màhmfq Trưgzmaơgzmang Lãnrklng tuyểllban hồbcqxi đsjmqóolwu, thâyhxun thểllba tuy rằfyczng nhìjivon cóolwu chúolwut yếeihru đsjmquốgutbi, nhưgzmang ápujknh mắcqift toápujkt ra nhưgzma hổhmnn tinh, tỉmfygnh tápujko vàhmfq siêmqjmu đsjmqnximng. Cápujkc tưgzmauvltng sĩwozfqskq Giang Đhzxmôzxivng khôzxivng cóolwu ngưgzmaiakli nàhmfqo dápujkm cóolwu chúolwut coi thưgzmaiaklng hắcqifn. Ngưgzmaiakli trẻfycz tuổhmnni bốgutbc đsjmqbcqxng nhưgzma hắcqifn, lạmqjwi liếeihrc mắcqift nhìjivon Phan Chưgzmaơgzmang, hơgzman nữstxha còamabn ngẩhmnnng đsjmqzxivu nóolwui:

- Mạmqjwc tưgzmauvltng xin nhậaeahn mệijfwnh lệijfwnh củlbyda chúolwua côzxivng.

Phan Chưgzmaơgzmang khôzxivng khỏiakli cóolwu chúolwut căwqfqng thẳnximng, tứxvppc giậaeahn nóolwui vớuvlti Hoàhmfqng Tựjivo:

- Hoàhmfqng Tựjivo sao ngưgzmaơgzmai lạmqjwi đsjmqoạmqjwt côzxivng vớuvlti ta.

Hoàhmfqng Tựjivo chậaeahm chạmqjwp nóolwui:

- Làhmfqm gìjivoolwu, mạmqjwc tưgzmauvltng chỉmfyg muốgutbn chia sẻfyczpujknh nặsgrwng vớuvlti chủlbydzxivng.

Hai ngưgzmaiakli đsjmqbovqu khẩhmnnu mộxidat hồbcqxi, lậaeahp tứxvppc ýoqkd kiếeihrn cao thấbovqp, lờiakli nóolwui củlbyda Hoàhmfqng Tựjivo lạmqjwi khiếeihrn cho cápujkc chúolwung tưgzmauvltng gậaeaht đsjmqzxivu đsjmqbcqxng ýoqkd.

Phan Chưgzmaơgzmang trợeihrn tròamabn mắcqift, hégzmat lớuvltn:

- Khôzxivng bằfyczng ngưgzmaơgzmai vàhmfq ta đsjmqbovqu mộxidat trậaeahn, ai thắcqifng thìjivo ngưgzmaiakli đsjmqóolwu đsjmqi.

- Hồbcqx đsjmqbcqx.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng tứxvppc giậaeahn nóolwui.

Phan Chưgzmaơgzmang vàhmfq Hoàhmfqng Tựjivo đsjmqjbkcu giậaeaht mìjivonh, ai nấbovqy đsjmqjbkcu lo lắcqifng nóolwui:

- Chúolwua côzxivng bớuvltt giậaeahn.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng lạmqjwnh lùyadzng nóolwui:

- Cápujkc ngưgzmaơgzmai đsjmqmydeng cóolwu tranh nhau nữstxha. Phan Chưgzmaơgzmang.

Phan Chưgzmaơgzmang vui mừmydeng quápujk đsjmqyhxui, đsjmqápujkp thậaeaht to:

- Cóolwu thuộxidac hạmqjw.

Đhzxmbcqxng thờiakli liếeihrc mắcqift nhìjivon Hoàhmfqng Tựjivo đsjmqcqifc ýoqkd.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng nóolwui:

- Lệijfwnh cho ngưgzmaơgzmai mang theo ba ngàhmfqn binh sĩwozf, trốgutbn ởqskqmqjmn trápujki trạmqjwi, thấbovqy trốgutbng trong trạmqjwi đsjmqápujknh ba tiếeihrng thìjivo lậaeahp tứxvppc lao tớuvlti, chỉmfyg cầzxivn thấbovqy quâyhxun Sơgzman Việijfwt, khôzxivng cầzxivn khápujkch khípujk cứxvpp giếeihrt chếeihrt cho ta.

Phan Chưgzmaơgzmang hôzxiv to:

- Mạmqjwt tưgzmauvltng tuâyhxun mệijfwnh.

Phan Chưgzmaơgzmang đsjmqcqifc ýoqkdwozfnh lệijfwnh bàhmfqi, ápujknh mắcqift nhìjivon Hoàhmfqng Tựjivo nhưgzma muốgutbn châyhxum ngòamabi nổhmnn, khípujk phápujkch trôzxivng rấbovqt hiêmqjmn ngang đsjmqmqjwp cửpcnya đsjmqi ra.

Hoàhmfqng Tựjivoolwu chúolwut buồbcqxn phiềjbkcn cốgutb gắcqifng làhmfqm bộxida đsjmqllba khôzxivng bịgkfu phápujkt hiệijfwn.

Trưgzmaơgzmang Lãnrklng cũnirqng khôzxivng muốgutbn trong lòamabng Hoàhmfqng Tựjivo nảuaixy sinh khúolwuc mắcqifc, mỉmfygm cưgzmaiakli nóolwui vớuvlti hắcqifn:

- Hoàhmfqng Tựjivo, ngưgzmaơgzmai cũnirqng khôzxivng cầzxivn đsjmqllba bụjnpgng, bâyhxuy giờiakl ta giao cho ngưgzmaơgzmai dẫippan ba ngàhmfqn quâyhxun tìjivom kiếeihrm chỗyhxuhmnnn nấbovqu ởqskq trạmqjwi trưgzmauvltc. Nhớuvlthmfq nhấbovqt đsjmqgkfunh khôzxivng đsjmqưgzmaeihrc đsjmqllba mộxidat sơgzma hởqskqhmfqo. Nếeihru nhưgzma sựjivo việijfwc bạmqjwi lộxida, quâyhxun Sơgzman Việijfwt khôzxivng vàhmfqo, tộxidai nàhmfqy ngưgzmaơgzmai cũnirqng khôzxivng gápujknh chịgkfuu đsjmqưgzmaeihrc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.