Phong Lưu Tam Quốc

Chương 246 : Đinh Phụng(hạ)

    trước sau   
Quájwkxch gia khôfbmpng đnyhfodjg ýrejnoorli:

- Hạnyhf quan cũlpydng thấyopxy kỳrvss lạnyhf, bảmqkln đnyhfapxcmdcvy rõfsndmdcvng chỉmyiomdcv hai con đnyhfưuqsvmxcvng, vìtiqw sao chốrgrtc lájwkxt đnyhfãxeawoorl thêhdojm mộmcbdt đnyhfưuqsvmxcvng nữrtiaa thếphzlmdcvy? Thuộmcbdc hạnyhf vẫsqngn chưuqsva thểodjgrejn giảmqkli đnyhfưuqsvmqklc.

- Ồjqjh.

Mọsqgfi ngưuqsvmxcvi cùjwkxng đnyhfapxcng thanh kêhdoju lêhdojn sợmqklxeawi.

Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng ngẩqzidng đnyhfptdyu cẩqzidn thậxnxxn dòoewftiqwt, con đnyhfưuqsvmxcvng nàmdcvy ưuqsvknbrc chừxnxxng rộmcbdng 2m, hai bêhdojn đnyhftxgau làmdcv rừxnxxng, cỏdtqh dạnyhfi sinh sôfbmpi. Đvnvwưuqsvmxcvng xem ra vữrtiang vàmdcvng, quanh co khújnbsc khuỷvgaju kétiqwo dàmdcvi vềtxga phíyppba trưuqsvknbrc, vưuqsvmqklt qua mộmcbdt dãxeawy nújnbsi rồapxci biếphzln mấyopxt ởswev trong vòoewfng vâmqkly.

Triệmffou Vũlpyd bấyopxt mãxeawn trừxnxxng mắucoyt, hung hăpcagng nóoorli:


- Con tưuqsvswevng rằzalbng ngưuqsvơkaqpi thậxnxxt sựodjgoorl bảmqkln lĩnqilnh, thìtiqw ra ngưuqsvơkaqpi cũlpydng cóoorljnbsc phạnyhfm sai lầptdym, hừxnxx.

Quájwkxch gia trong lòoewfng sợmqkl hạnyhfi Triệmffou Vũlpyd, nghe tiếphzlng toàmdcvn thâmqkln đnyhfãxeawjwkxng mìtiqwnh, đnyhfyptbc biệmffot nàmdcvng lạnyhfi hừxnxx mộmcbdt tiếphzlng vềtxga sau, càmdcvng sởswevn hếphzlt cảmqkl gai ốrgrtc, vộmcbdi vàmdcvng cưuqsvmxcvi đnyhfájwkxp, chắucoyp tay chàmdcvo, lạnyhfi nóoorli:

- Triệmffou tiểodjgu thưuqsvoorli quájwkx lờmxcvi, ta làmdcv mộmcbdt kẻaxby thưuqsv sinh, đnyhfâmqklu cóoorl lợmqkli hạnyhfi nhưuqsv ngưuqsvơkaqpi nóoorli.

Từxnxxng cửsaan chỉmyio củptdya Quájwkxch gia lạnyhfi khiếphzln cho mọsqgfi ngưuqsvmxcvi đnyhfưuqsvmqklc mởswev rộmcbdng tầptdym mắucoyt

Triệmffou Vũlpyd trừxnxxng con mắucoyt to đnyhfen nhájwkxnh, đnyhfưuqsva đnyhfi đnyhfưuqsva lạnyhfi, Quájwkxch gia trong lòoewfng khájwkx rung đnyhfmcbdng, cũlpydng may lújnbsc nàmdcvy Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng lêhdojn tiếphzlng giảmqkli vâmqkly cho hắucoyn:

- Tiểodjgu Vũlpyd đnyhfxnxxng gâmqkly chuyệmffon nữrtiaa.

Triệmffou Vũlpydjnbsc nàmdcvy mớknbri thèyopxuqsvqzidi đnyhfájwkxng yêhdoju, khôfbmpng nóoorli thêhdojm gìtiqw nữrtiaa.

Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng nhưuqsv say sưuqsva nóoorli:

- Hay làmdcv quâmqkln ta khôfbmpng ởswev chỗfwfzmdcvy, hỏdtqhi tìtiqwnh hìtiqwnh dâmqkln bảmqkln xứmnja mộmcbdt chtus, đnyhfmqkli lájwkxt nữrtiaa sẽdajw tra rõfsnd con đnyhfưuqsvmxcvng rồapxci nóoorli.

Đvnvwiềtxgan Phong gậxnxxt đnyhfptdyu nóoorli:

- Nhưuqsv thếphzllpydng đnyhfưuqsvmqklc, còoewfn tốrgrtt hơkaqpn mạnyhfo muộmcbdi tiếphzln lêhdojn.

Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng nóoorli:

- Thếphzlmdcvy đnyhfi, phájwkxi mấyopxy phâmqkln đnyhfmcbdi nhỏdtqhtiqwm hiểodjgu đnyhfưuqsvmxcvng xájwkx, xem tìtiqwnh hìtiqwnh thếphzlmdcvo.


Rấyopxt nhanh mấyopxy tiểodjgu đnyhfmcbdi nhỏdtqhjwkxng tuâmqkln lệmffonh đnyhfi lêhdojn, biếphzln mấyopxt trong dãxeawy nújnbsi mêhdojnh môfbmpng.

Tiếphzlp đnyhfóoorl đnyhfnyhfi đnyhfmcbdi nhâmqkln mãxeaw lui ra phíyppba sau vàmdcvi dặyptbm, Từxnxx Hoảmqklng chọsqgfn vùjwkxng đnyhfacfda thếphzl tốrgrtt, dựodjga vàmdcvo nújnbsi hạnyhf trạnyhfi, bàmdcvi bốrgrt kếphzlt trậxnxxn.

Thájwkxm tửsaan rấyopxt nhanh hồapxci bájwkxo trởswev vềtxga, chíyppbnh giữrtiaa con đnyhfưuqsvmxcvng mớknbri bắucoyt đnyhfptdyu còoewfn tưuqsvơkaqpng đnyhfrgrti tốrgrtt, nhưuqsvng đnyhfếphzln nửsaana vềtxga sau, cỏdtqh dạnyhfi mọsqgfc chồapxcng chấyopxt cảmqkln đnyhfưuqsvmxcvng, nưuqsvknbrc thàmdcvnh đnyhfptdym lầptdyy, rấyopxt khóoorl đnyhfi qua. Ngưuqsvmqklc lạnyhfi làmdcv mộmcbdt con đnyhfưuqsvmxcvng mớknbri, thájwkxm tửsaan đnyhfiềtxgau tra vềtxgajwkxo cao nóoorli lộmcbd trìtiqwnh vữrtiang vàmdcvng, tầptdym mắucoyt khoájwkxng đnyhfnyhft, hơkaqpn nữrtiaa dâmqkln đnyhfacfda phưuqsvơkaqpng cũlpydng nóoorli làmdcv dẫsqngn đnyhfếphzln nújnbsi Tềtxgamqkln. Hơkaqpn nữrtiaa khôfbmpng phájwkxt hiệmffon tia khảmqkl nghi vềtxga đnyhfacfda bàmdcvn củptdya quâmqkln đnyhfacfdch, rấyopxt thíyppbch hợmqklp đnyhfodjgmdcvnh quâmqkln.

Mọsqgfi ngưuqsvmxcvi lújnbsc nàmdcvy mớknbri nhấyopxt tríyppb đnyhfi còoewfn đnyhfưuqsvmxcvng mớknbri.

Ngưuqsvmqklc lạnyhfi Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng lújnbsc nàmdcvy lạnyhfi cóoorl chújnbst chầptdyn chừxnxx, kêhdoju thájwkxm tửsaan đnyhfếphzln trưuqsvknbrc hỏdtqhi mộmcbdt rõfsndmdcvng mộmcbdt vàmdcvi câmqklu, rấyopxt sợmqkl quỷvgaj kếphzl củptdya ngưuqsvmxcvi Sơkaqpn Việmffot. Đvnvwếphzln lújnbsc khôfbmpng cóoorl cảmqklm giájwkxc vấyopxn đnyhftxgatiqw, lújnbsc nàmdcvy mớknbri hạnyhf lệmffonh binh sĩnqil đnyhfi vềtxga phíyppba trưuqsvknbrc.

Đvnvwinh Phụsqgfng dẫsqngn ba ngàmdcvn quâmqkln tiêhdojn phong, dẫsqngn đnyhfptdyu mởswev đnyhfưuqsvmxcvng đnyhfi, gặyptbp nújnbsi mởswev đnyhfưuqsvmxcvng, gặyptbp nưuqsvknbrc bắucoyc cầptdyu.

Sau đnyhfóoorl lạnyhfi đnyhfodjg Chu Hoàmdcvn dẫsqngn năpcagm ngàmdcvn binh, trấyopxn thủptdyswev châmqkln nújnbsi Tềtxgamqkln, thứmnja nhấyopxt đnyhfodjg bảmqklo vệmffo quâmqkln lưuqsvơkaqpng thảmqklo ởswev phíyppba sau, thứmnja hai cóoorl thểodjg trợmqkl giújnbsp cho Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng, thứmnja ba cóoorl thểodjgswev lạnyhfi con đnyhfưuqsvmxcvng thứmnja ba, phòoewfng ngừxnxxa cụsqgfc diệmffon bấyopxt lợmqkli cóoorl thểodjg kịacfdp thờmxcvi lui vềtxga.

Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng bấyopxt đnyhfucoyc dĩnqilmdcvnh quâmqkln vàmdcvo nújnbsi Tềtxgamqkln cũlpydng cóoorl nỗfwfzi khổnzjjmqklm. Chíyppbnh mìtiqwnh cũlpydng khôfbmpng vàmdcvo, Sơkaqpn Việmffot cũlpydng khôfbmpng ra. Chiếphzln trậxnxxn Trung Nguyêhdojn sẽdajw khôfbmpng dễfsndmdcvng đnyhfodjg cho mìtiqwnh lưuqsvu lạnyhfi nơkaqpi chiếphzln trậxnxxn nàmdcvy lâmqklu dàmdcvi. Hôfbmpm nay chỉmyiooorl thểodjg thừxnxxa dịacfdp nújnbsi Tềtxgamqkln khôfbmpng cóoorl quâmqkln líyppbnh củptdya Sơkaqpn Việmffot, đnyhfnyhfi quâmqkln đnyhfnzjjxnxxp lêhdojn vùjwkxng Luyệmffon giang, cóoorl thểodjg hợmqklp lạnyhfi thuậxnxxn tiệmffon tájwkxc chiếphzln.

Đvnvwnyhfi quâmqkln Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng giốrgrtng nhưuqsvoewf, thàmdcvnh mộmcbdt hàmdcvng dàmdcvi, từxnxx từxnxx đnyhfi trêhdojn dãxeawy nújnbsi.

Mấyopxy canh giờmxcv sau, trờmxcvi gầptdyn tốrgrti, binh sĩnqil đnyhfãxeaw chuẩqzidn bịacfd đnyhfuốrgrtc sájwkxng hàmdcvnh quâmqkln.

Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng mộmcbdt khắucoyc cũlpydng khôfbmpng dájwkxm buôfbmpng lỏdtqhng, lújnbsc nàmdcvo cũlpydng phảmqkli trinh sájwkxt tìtiqwnh hìtiqwnh bốrgrtn phíyppba.

Con đnyhfưuqsvmxcvng phíyppba trưuqsvknbrc giốrgrtng nhưuqsvmdcvng ngàmdcvy càmdcvng khóoorl đnyhfi, thếphzljnbsi càmdcvng ngàmdcvy càmdcvng xoay mìtiqwnh, rừxnxxng rậxnxxm ngàmdcvy càmdcvng tưuqsvơkaqpi tốrgrtt, dưuqsvmxcvng nhưuqsv che đnyhfưuqsvmqklc cảmqkl bầptdyu trờmxcvi.

Mộmcbdt làmdcvn gióoorljnbsi thổnzjji qua, mang theo cảmqklm giájwkxc májwkxt lạnyhfnh, thổnzjji àmdcvo àmdcvo từxnxx rừxnxxng câmqkly.


Phíyppba xa xa thỉmyionh thoảmqklng truyềtxgan đnyhfếphzln từxnxxng đnyhfmqklt tiếphzlng sóoorli vàmdcv hổnzjj gầptdym rújnbs. Nhữrtiang binh sĩnqil nhájwkxt gan cóoorl ngưuqsvmxcvi đnyhfãxeaw bắucoyt đnyhfptdyu hoảmqklng loạnyhfn cảmqklm giájwkxc bấyopxt an. Lạnyhfi thỉmyionh thoảmqklng cóoorl chim quýrejn thújnbs lạnyhf bay nhảmqkly bốrgrtn phíyppba gàmdcvo thétiqwt, căpcagm thùjwkx đnyhfnyhfi quâmqkln củptdya Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng.

Đvnvwinh Phụsqgfc lújnbsc nàmdcvy vộmcbdi vàmdcvng cỡqzidi ngựodjga chạnyhfy tớknbri, cóoorl chújnbst khóoorl hiểodjgu hỏdtqhi Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng:

- Chújnbsa côfbmpng, trờmxcvi gầptdyn tốrgrti, nújnbsi đnyhfêhdojm khôfbmpng cóoorl lợmqkli cho đnyhfưuqsvmxcvng hàmdcvnh quâmqkln. Hơkaqpn nữrtiaa phíyppba trưuqsvknbrc càmdcvng đnyhfi càmdcvng nguy hiểodjgm, chỉmyio sợmqkl sẽdajw xảmqkly ra sơkaqp xuấyopxt.

Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng mộmcbdt thâmqkln Ôomgz Kim chiếphzln giájwkxp, ngựodjga cao trájwkxng kiệmffon, vôfbmpjwkxng cóoorl khíyppb thếphzl. Chỉmyio thấyopxy hắucoyn cũlpydng hơkaqpi buồapxcn rầptdyu nóoorli:

- Ta cũlpydng biếphzlt, chỉmyiomdcv ngưuqsvơkaqpi nhìtiqwn đnyhfacfda hìtiqwnh nhưuqsv thếphzl, ba mặyptbt quay vàmdcvo hạnyhfp cốrgrtc, hai đnyhfưuqsvmxcvng lôfbmp thảmqklo cao tớknbri gầptdyn mộmcbdt métiqwt, lạnyhfi khôfbmpng cóoorl mộmcbdt vùjwkxng đnyhfacfda thếphzl bằzalbng phẳhdojng vàmdcv nguồapxcn nưuqsvknbrc, ngưuqsvơkaqpi bảmqklo sao ta cóoorl thểodjghdojn tâmqklm hạnyhf trạnyhfi đnyhfưuqsvmqklc.

Con mắucoyt Đvnvwinh Phụsqgfng đnyhfmqklo quanh mộmcbdt vòoewfng, cưuqsvmxcvi nóoorli:

- Cóoorl đnyhfájwkxng gìtiqw đnyhfâmqkly, vừxnxxa mớknbri thájwkxm thíyppbnh trởswev vềtxga đnyhfãxeaw nghe nóoorli phíyppba trưuqsvknbrc cóoorl hạnyhfp cốrgrtc, cóoorl mộmcbdt gòoewf đnyhfyopxt, cóoorl thểodjg cắucoym trạnyhfi.

Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng cũlpydng cóoorl chújnbst nóoorlng vộmcbdi gậxnxxt đnyhfptdyu nóoorli:

- Nhưuqsv thếphzl thìtiqw tốrgrtt quájwkx.

Sau đnyhfóoorl hạnyhf lệmffonh cho binh sĩnqiljwkxng tốrgrtc đnyhfmcbd cao nhấyopxt đnyhfi xuyêhdojn qua sơkaqpn cốrgrtc.

jnbsc nàmdcvy binh sĩnqil đnyhfãxeaw thắucoyp lêhdojn nhữrtiang bóoorl đnyhfuốrgrtc chiếphzlu sájwkxng cảmqklkaqpn cốrgrtc.

kaqpn cốrgrtc nàmdcvy khájwkxmqklu vàmdcvmdcvi, im ắucoyng đnyhfájwkxng sợmqkl.

Miệmffong hang giốrgrtng nhưuqsvjwkxi miệmffong hồapxcfbmp, bêhdojn ngoàmdcvi nhỏdtqhhdojn trong rộmcbdng, hơkaqpn nữrtiaa mộmcbdt bêhdojn làmdcv đnyhfyopxt, mộmcbdt bêhdojn làmdcvjwkxch đnyhfájwkx.


swev miệmffong hang, Đvnvwiềtxgan Phong, Quájwkxch gia nhìtiqwn xuốrgrtng mộmcbdt lújnbsc lâmqklu khôfbmpng nóoorli gìtiqw, ai cũlpydng nhìtiqwn ra trong lồapxcng ngựodjgc bọsqgfn hắucoyn cóoorl chỗfwfz khóoorloorli.,

Ngưuqsvmqklc lạnyhfi Đvnvwinh Phụsqgfng còoewfn trẻaxby ngưuqsvmxcvi đnyhfptdyy khíyppb thếphzl, xung phong nhậxnxxn việmffoc nóoorli:

- Chújnbsa côfbmpng, nếphzlu nhưuqsv sợmqkloorl quâmqkln mai phụsqgfc, thìtiqw đnyhfodjg cho thuộmcbdc hạnyhf dẫsqngn mộmcbdt đnyhfmdcvn quâmqkln đnyhfi thăpcagm dòoewf, chújnbsa côfbmpng ởswev phíyppba sau bảmqklo trọsqgfng.

Mọsqgfi ngưuqsvmxcvi nghĩnqil ngợmqkli, thấyopxy chủptdy ýrejnmdcvy khôfbmpng tệmffo, Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng nghĩnqil đnyhfi nghĩnqil lạnyhfi cóoorl chújnbst mệmffot mỏdtqhi, đnyhfapxcng ýrejn vớknbri cájwkxch xửsaanrejn củptdya Đvnvwinh Phụsqgfng.

Đvnvwinh Phụsqgfng phấyopxn chấyopxn dẫsqngn đnyhfmcbdi quâmqkln ba ngàmdcvn ngưuqsvmxcvi, mìtiqwnh cưuqsvqzidi ngựodjga xôfbmpng lêhdojn phíyppba trưuqsvknbrc.

Đvnvwếphzln mộmcbdt nửsaana sơkaqpn cốrgrtc, Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng bỗfwfzng nhiêhdojn cảmqklm thấyopxy nhưuqsv tỉmyionh ra, sơkaqpn cốrgrtc ăpcagn vàmdcvo bêhdojn trong khájwkxmdcvi, trong cốrgrtc lạnyhfi cựodjgc kỳrvss rộmcbdng lớknbrn, rấyopxt dễfsnd đnyhfodjg cho hai ngưuqsvmxcvi vàmdcvo trújnbs tạnyhfm, lạnyhfi bịacfd tấyopxn côfbmpng. Lạnyhfi thêhdojm cóoorl khôfbmpng íyppbt đnyhfájwkxmdcv cỏdtqh dạnyhfi chồapxcng chấyopxt.Nếphzlu nhưuqsvkaqpn Việmffot cóoorl sửsaan dụsqgfng binh nhấyopxt đnyhfacfdnh sẽdajw khôfbmpng bỏdtqh qua cơkaqp hộmcbdi tốrgrtt nhưuqsv vậxnxxy.

Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng lạnyhfi nghĩnqil đnyhfếphzln sựodjg bấyopxt an ngàmdcvy hôfbmpm nay, lậxnxxp tứmnjac nhìtiqwn mọsqgfi ngưuqsvmxcvi, chứmnjac kiếphzln cảmqklnh đnyhfnyhfi tưuqsvknbrng cũlpydng vẻaxby mặyptbt đnyhftxga phòoewfng nhìtiqwn bốrgrtn phíyppba, còoewfn cóoorl Đvnvwiềtxgan Phong, Quájwkxch gia… mỗfwfzi ngưuqsvmxcvi đnyhftxgau cóoorl vẻaxby mặyptbt lo lắucoyng, xem ra bọsqgfn họsqgf đnyhftxgau cóoorl cảmqklm giájwkxc giốrgrtng mìtiqwnh.

Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng khôfbmpng nghĩnqil nữrtiaa, quyếphzlt đnyhfacfdnh nhanh chóoorlng nóoorli:

- Truyềtxgan lệmffonh xuốrgrtng, gọsqgfi binh sĩnqilmdcv Đvnvwinh Phụsqgfng lui vềtxga.

Mọsqgfi ngưuqsvmxcvi kịacfdp thờmxcvi phảmqkln ứmnjang, chújnbs ýrejntiqwnh hìtiqwnh bốrgrtn phíyppba.

Khi Đvnvwinh Phụsqgfng nhậxnxxn đnyhfưuqsvmqklc mệmffonh lệmffonh lùjwkxi lạnyhfi rồapxci, trong cốrgrtc đnyhfmcbdt nhiêhdojn vang lêhdojn tiếphzlng trốrgrtng, kèyopxn kinh thiêhdojn đnyhfmcbdng đnyhfacfda.

jwkxng lújnbsc đnyhfóoorl, sơkaqpn cốrgrtc vốrgrtn yêhdojn tĩnqilnh bỗfwfzng nhưuqsvxeawo tốrgrt chợmqklt đnyhfnzjjxnxxp đnyhfếphzln, tiếphzlng giếphzlt nổnzjji lêhdojn bốrgrtn phíyppba.

- Cájwkxc con giếphzlt đnyhfi.

Mộmcbdt âmqklm thanh bétiqwn nhọsqgfn, gàmdcvo thétiqwt truyềtxgan ra từxnxx trong cốrgrtc.

Đvnvwiềtxgan Phong giậxnxxt mìtiqwnh kêhdoju lêhdojn:

- Nguy rồapxci, quảmqkl nhiêhdojn cóoorl phụsqgfc binh.

- Chújnbsa côfbmpng làmdcvm sao bâmqkly giờmxcv?

jwkxc tưuqsvknbrng quâmqkln lo lắucoyng nhìtiqwn vềtxga phíyppba Trưuqsvơkaqpng Lãxeawng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.