Phong Lưu Tam Quốc

Chương 245 : Đinh Phụng(thượng)

    trước sau   
Đxtzxiềmshkn Phong cũwuxkng tỏywpz vẻjscb điwajhqjyng ýzwtp, sau điwajópfrdpfrdi:

- Xem ra hiệemcan tạuaxyi, mấsqqfu chốwkdst chíwbyznh làaiqapfrd thểyvvy dụidsd cho quâhqjyn Sơpdoun Việemcat ra hay khôaapnng, điwajyvvy cho bọwvlsn hắzzton ởyehzlxdunh nguyêerhcn vàaiqa điwajhqjyi núeytsi cópfrd thểyvvywvlsc chiếxombn vớerrwi quâhqjyn ta, nhưhqjy thếxomb mớerrwi cópfrd thểyvvy nắzztom chắzztoc phầerhcn thắzztong.

- Nhưhqjyng Sơpdoun Việemcat sẽufai trúeytsng kếxomb sao?

Phópfrdhqjyerrwng quâhqjyn Chu Hoàaiqan nghi ngờnztp hỏywpzi.

- Chắzztoc chắzzton sẽufai khôaapnng điwajâhqjyu.

Mọwvlsi ngưhqjynztpi cùxtzxng điwajhqjyng thanh nópfrdi.


Trưhqjyơpdoung Lãytdqng cưhqjynztpi điwajau khổlagv lắzztoc điwajerhcu, cúeytsi điwajerhcu khôaapnng nópfrdi gìlxdu.

wvlsc quan trong nhấsqqft thờnztpi cũwuxkng khôaapnng cópfrd chủnfro ýzwtplxdu hay, khôaapnng khíwbyz trong trạuaxyi trầerhcm xuốwkdsng.

hqjyu sau, Đxtzxiềmshkn Phong mớerrwi pháwvls vỡkjao cụidsdc diệemcan nặnmekng nềmshkaiqay nópfrdi:

- Đxtzxếxombn nay điwajiểyvvym lợsqqfi duy nhấsqqft củnfroa quâhqjyn ta chíwbyznh làaiqa, xem tìlxdunh hìlxdunh quâhqjyn Sơpdoun Việemcat khôaapnng pháwvlsi điwajuaxyi quâhqjyn lớerrwn ởyehzeytsi Tềmshkhqjyn, lúeytsc nàaiqay chỉzwtppfrd mộdlvxt bộdlvx phậsqqfn nhâhqjyn thủnfro, phópfrdng quâhqjyn ra nhưhqjy thếxomb, cópfrd thểyvvy điwajesjuy mạuaxynh tớerrwi vùxtzxng Luyệemcan giang, quyếxombt điwajsqqfu vớerrwi quâhqjyn Sơpdoun Việemcat ởyehzeytsi Ôjdbe Liêerhcu.

Quáwvlsch gia tấsqqfm tắzztoc gậsqqft điwajerhcu, sau điwajópfrd lạuaxyi lắzztoc điwajerhcu nópfrdi:

- Sơpdoun Việemcat khôaapnng pháwvlsi điwajuaxyi quâhqjyn gáwvlsc ởyehzeytsi Tềmshkhqjyn, làaiqa khôaapnng muốwkdsn phâhqjyn táwvlsn binh lựamruc. Phảnmeki biếxombt rằbeding núeytsi Tềmshkhqjyn tuy rằbeding thếxombeytsi hiểyvvym trởyehz nhưhqjyng điwajãytdqpfrdaiqai thôaapnng lộdlvx, khôaapnng giốwkdsng nhưhqjy kiểyvvyu núeytsi Ôjdbe Liêerhcu vàaiqaeytsi Hộdlvxi Cầerhcn điwajmshku điwajáwvlsng thưhqjyơpdoung nhưhqjy vậsqqfy, nếxombu nhưhqjy muốwkdsn ngăpdoun cảnmekn quâhqjyn ta, mỗdlvxi điwajoạuaxyn điwajưhqjynztpng điwajmshku cópfrd quâhqjyn phòssgjng vệemca. Nhưhqjy thếxombaiqay, khôaapnng bằbeding pháwvlsi mộdlvxt điwajaiqan ngưhqjynztpi khôaapnng cầerhcn quáwvls nhiềmshku, ẩesjun nấsqqfp ởyehz trong núeytsi Tềmshkhqjyn, lúeytsc nàaiqao cũwuxkng phốwkdsi hợsqqfp vớerrwi điwajuaxyi quâhqjyn cho chúeytsng ta mộdlvxt điwajòssgjn tríwbyz mạuaxyng.

Từujbf Hoảnmekng gậsqqft điwajerhcu nópfrdi:

- Quâhqjyn sưhqjypfrdi cópfrdzwtp. d

Đxtzxiềmshkn Phong cũwuxkng thởyehzaiqai, khẽufai gậsqqft điwajerhcu.

Trưhqjyơpdoung Lãytdqng thấsqqfy mọwvlsi ngưhqjynztpi trầerhcm tưhqjy, biếxombt rằbeding sựamrulxdunh khôaapnng thểyvvy quáwvls gấsqqfp gáwvlsp, chuyệemcan bìlxdunh điwajluexnh Sơpdoun Việemcat, tuyệemcat điwajwkdsi khôaapnng phảnmeki làaiqa chuyệemcan mộdlvxt hai ngàaiqay cópfrd thểyvvy hoàaiqan thàaiqanh, khôaapnng khỏywpzi an ủnfroi:

- Đxtzxãytdq nhưhqjy thếxomb mọwvlsi ngưhqjynztpi cứytdq trởyehz vềmshk trưhqjyerrwc điwaji, trởyehz vềmshk suy nghĩwkds thậsqqft kỹruem xem cópfrdwvlsch gìlxdu pháwvls kếxombwvlsch củnfroa điwajluexch.

Đxtzxiềmshkn Phong nhìlxdun Quáwvlsch gia, dẫmhdpn điwajerhcu nópfrdi:

- Vậsqqfy thuộdlvxc hạuaxy xin cáwvlso lui trưhqjyerrwc.


Trưhqjyơpdoung Lãytdqng khẽufai gậsqqft điwajerhcu, Đxtzxiềmshkn Phong, Quáwvlsch gia luc nàaiqay rờnztpi khỏywpzi doanh trạuaxyi, chỉzwtpssgjn lạuaxyi hai ngưhqjynztpi Dưhqjyơpdoung Dung vàaiqa Triệemcau Vũwuxk.

Trưhqjyơpdoung Lãytdqng miễpdoun cưhqjykjaong dựamrua vàaiqao ghếxomb, hai mắzztot sữyehzng sờnztp ngẩesjun ngưhqjynztpi, khôaapnng biếxombt điwajang nghĩwkdslxdu.

hqjyơpdoung Dung tiếxombn điwajếxombn bêerhcn cạuaxynh Trưhqjyơpdoung Lãytdqng, cẩesjun thậsqqfn nópfrdi:

- Lãytdqo côaapnng, khôaapnng cầerhcn quáwvls gấsqqfp gáwvlsp, sẽufaipfrdwvlsch.

Trưhqjyơpdoung Lãytdqng dùxtzxng ngópfrdn tay chỉzwtpaiqao vai mìlxdunh, miệemcang khẽufai điwajdlvxng điwajsqqfy nhẹmshk nhàaiqang, rồhqjyi lạuaxyi nhắzztom mắzztot chậsqqfm rãytdqi, khổlagv sởyehz suy nghĩwkds kếxombwvlsch.

hqjyơpdoung Dung biếxombt điwajiềmshku tiếxombn lêerhcn giúeytsp hắzzton máwvlst xa.

eytsc sau, Trưhqjyơpdoung Lãytdqng bỗdlvxng nhiêerhcn mởyehz to điwajôaapni mắzztot ra hỏywpzi Dưhqjyơpdoung Dung:

- Dung Nhi, nếxombu cáwvlsc ngưhqjyơpdoui làaiqa thủnfrowkdsnh Sơpdoun Việemcat, ngưhqjyơpdoui sẽufai dễpdouaiqang ra khỏywpzi núeytsi điwajáwvlsnh chiếxombn khôaapnng?Dưhqjyơpdoung Dung lắzztoc điwajerhcu nópfrdi:

- Nếxombu nhưhqjy muộdlvxi làaiqa thủnfrowkdsnh củnfroa quâhqjyn Sơpdoun Việemcat, chỉzwtp nghĩwkdswvlsch điwajyvvy dụidsd dỗdlvx quâhqjyn củnfroa cáwvlsc huynh vàaiqao trong núeytsi chứytdq sẽufai khôaapnng nghĩwkdserhcn điwaji ra ngoàaiqai điwajáwvlsnh bạuaxyi cáwvlsc huynh thếxombaiqao.

Trưhqjyơpdoung Lãytdqng gậsqqft điwajerhcu nópfrdi:

- Đxtzxúeytsng làaiqa nhưhqjy thếxomb, Luyệemcan Vinh bịluex điwajluexch dụidsd dỗdlvx, xâhqjym nhậsqqfp vàaiqao trong núeytsi, ởyehz giữyehza núeytsi Ôjdbe Liêerhcu vàaiqaeytsi Cầerhcn Sơpdoun thìlxdu bịluex điwajluexch mai phụidsdc bốwkdsn phíwbyza, điwajáwvlsnh cho điwajuaxyi bạuaxyi. Chứytdqng cứytdqwlxkaiqang nhưhqjy thếxomb, cópfrd thểyvvy thấsqqfy điwajưhqjysqqfc trong quâhqjyn Sơpdoun Việemcat khôaapnng thiếxombu ngưhqjynztpi thôaapnng minh tàaiqai tríwbyz.

- Nếxombu thậsqqft sựamruaiqa nhưhqjy thếxomb cuộdlvxc chiếxombn nàaiqay rấsqqft khópfrd điwajáwvlsnh. Nếxombu muộdlvxi làaiqa thủnfrowkdsnh Sơpdoun Việemcat, sẽufai khôaapnng rờnztpi khỏywpzi khu vựamruc, xâhqjyy dựamrung thếxomb bấsqqft bạuaxyi ởyehz điwajópfrd. Nếxombu cópfrd thểyvvy dẫmhdpn dụidsdwvlsc huynh lêerhcn núeytsi, lợsqqfi dụidsdng điwajluexa hìlxdunh bốwkds tríwbyz mai phụidsdc tậsqqfp kíwbyzch, từujbfng bưhqjyerrwc mộdlvxt tiêerhcu diệemcat cáwvlsc huynh. Nếxombu nhưhqjy khôaapnng điwajưhqjysqqfc thìlxdu thủnfro vữyehzng trậsqqfn điwajluexa, cáwvlsc huynh muốwkdsn bắzztot ta cũwuxkng khôaapnng cópfrdwvlsch nàaiqao.

hqjyơpdoung Dung phâhqjyn tíwbyzch nópfrdi.


Trưhqjyơpdoung Lãytdqng cưhqjynztpi khổlagvpfrdi:

- Chúeytsng ta nhgix nhưhqjy thếxomberhcn điwajwkdsi phưhqjyơpdoung cũwuxkng khôaapnng kévjwbm chúeytst nàaiqao. Hiệemcan tạuaxyi vấsqqfn điwajmshk lớerrwn nhấsqqft làaiqaaiqam thếxombaiqao cópfrd thểyvvy dụidsd rắzzton ra khỏywpzi điwajdlvxng?

hqjyơpdoung Dung vévjwbo nhẹmshkaiqao bảnmek vai cứytdqng rắzzton củnfroa Trưhqjyơpdoung Lãytdqng, lạuaxyi dịluexu dàaiqang nópfrdi:

- Ngưhqjynztpi nhặnmekt củnfroi ngưhqjynztpi điwajwkdst, sẽufaipfrdwvlsch.

Trưhqjyơpdoung Lãytdqng biếxombt rõwlxk lờnztpi nópfrdi củnfroa Dưhqjyơpdoung Dung làaiqa điwajyvvy an ủnfroi mìlxdunh, khôaapnng khỏywpzi thởyehzaiqai buồhqjyn bãytdq.

hqjyơpdoung Dũwuxkng vàaiqa Triệemcau Vũwuxk tinh thầerhcn cópfrdhqjyaiqa sứytdqc lựamruc thìlxdu khôaapnng điwajnfro, muốwkdsn giúeytsp cũwuxkng khôaapnng biếxombt giúeytsp thếxombaiqao.

Ban điwajêerhcm, Đxtzxinh Phụidsdng mẻjscb mặnmekt tưhqjyơpdoui cưhqjynztpi trởyehz vềmshk điwajuaxyi thắzztong. Mọwvlsi ngưhqjynztpi chúeytsc mừujbfng, cưhqjynztpi vui. Đxtzxâhqjyy chíwbyznh làaiqa vịluexhqjyerrwng lĩwkdsnh xuấsqqft sắzztoc trong kếxomb hoạuaxych tấsqqfn côaapnng nàaiqay, cópfrd thểyvvyaiqao khôaapnng vui.

Trậsqqfn điwajerhcu tiêerhcn thắzztong quâhqjyn Sơpdoun Việemcat điwajãytdq khíwbyzch lệemca chíwbyz khíwbyz củnfroa binh sĩwkds. Trong mắzztot bọwvlsn hắzzton chỉzwtppfrd hai chữyehz thắzztong bạuaxyi, hoàaiqan toàaiqan khôaapnng biếxombt lo lắzztong trong lòssgjng lãytdqnh điwajuaxyo.

Canh năpdoum ngàaiqay thứytdq hai, trờnztpi điwajãytdq gầerhcn sáwvlsng. Trưhqjyơpdoung Lãytdqng hạuaxy lệemcanh binh sĩwkds nhổlagv trạuaxyi xuốwkdsng phíwbyza nam, hàaiqanh quâhqjyn ba mưhqjyơpdoui dặnmekm, từujbfng bưhqjyerrwc điwaji vềmshkeytsi Tềmshkhqjyn.

Đxtzxi điwajếxombn nửvnxma điwajưhqjynztpng, Đxtzxinh Phụidsdng tiêerhcn phong hồhqjyi báwvlso, phíwbyza trưhqjyerrwc xuấsqqft hiệemcan giao lộdlvx tam giáwvlsc, cópfrd mộdlvxt con điwajưhqjynztpng, hai điwajưhqjynztpng núeytsi, khôaapnng biếxombt điwaji điwajưhqjynztpng nàaiqao nêerhcn cho quâhqjyn dừujbfng lạuaxyi, điwajsqqfi điwajuaxyi quâhqjyn Trưhqjyơpdoung Lãytdqng tớerrwi thưhqjyơpdoung lưhqjysqqfng.

Mấsqqfy canh giờnztp sau, điwajuaxyi quâhqjyn Trưhqjyơpdoung Lãytdqng tớerrwi, vừujbfa xem điwajiềmshku tra tìlxdunh hìlxdunh vừujbfa triệemcau tậsqqfp cáwvlsc tưhqjyerrwng lạuaxyi thưhqjyơpdoung nghịluex.

Quáwvlsch gia điwaji vềmshk phíwbyza trưhqjyerrwc hai bưhqjyerrwc, nhìlxdun con điwajưhqjynztpng phíwbyza trưhqjyerrwc quanh co, lạuaxyi lấsqqfy điwajluexa điwajhqjy ra, nhìlxdun kỹruem mộdlvxt lúeytsc, sau điwajópfrd mớerrwi chỉzwtpaiqao chíwbyznh giữyehza con điwajưhqjynztpng kia rồhqjyi nópfrdi:

- Trong ba con điwajưhqjynztpng nàaiqay, con điwajưhqjynztpng chíwbyznh giữyehza làaiqa sởyehz tu hai năpdoum trưhqjyerrwc củnfroa Tâhqjyy Háwvlsn Võwlxk Quang, trựamruc tiếxombp xuyêerhcn qua núeytsi Tềmshkhqjyn, cópfrd thểyvvy điwajếxombn điwajerhcu Luyệemcan giang, điwajưhqjynztpng núeytsi điwajếxombn Hấsqqfp Huyềmshkn. Hẳxqkgn làaiqa ba con điwajưhqjynztpng nàaiqay cópfrdxtzxng mộdlvxt điwajerhcu. Nhưhqjyng vấsqqfn điwajmshkaiqa mấsqqfy con điwajưhqjynztpng nàaiqay lâhqjyu ngàaiqay khôaapnng điwajưhqjysqqfc tu sửvnxma, hai bêerhcn làaiqaaapnng lớerrwn, điwajáwvls lớerrwn chôaapnng chêerhcnh, rừujbfng câhqjyu che trờnztpi, hơpdoun nữyehza con điwajưhqjynztpng phíwbyza điwajôaapnng rấsqqft dễpdouaiqapdoui điwajwkdsi phưhqjyơpdoung điwajáwvlsnh úeytsp.


Đxtzxiềmshkn Phong trầerhcm tưhqjypfrdi:

- Nhưhqjy Phụidsdng Hiếxombu thấsqqfy, điwajưhqjynztpng nàaiqay khôaapnng thôaapnng.

- Trêerhcn nguyêerhcn tắzztoc hạuaxy quan khôaapnng điwajhqjyng ýzwtp vớerrwi điwajưhqjynztpng điwaji nàaiqay.

Quáwvlsch gia khôaapnng chúeytst nghĩwkds ngợsqqfi bèerrwn thốwkdst lêerhcn.

- Hai con điwajưhqjynztpng kháwvlsc thìlxdu sao?

Trưhqjyơpdoung Lãytdqng nghi ngờnztppfrdi.

Quáwvlsch gia cópfrd chúeytst kỳplww lạuaxypfrdi:

- Bêerhcn phảnmeki tuyếxombn nàaiqay vưhqjysqqft qua, chúeyts ýzwtp điwaji qua con điwajưhqjynztpng quanh co khúeytsc khuỷthgmu nàaiqay, lạuaxyi láwvlsch vàaiqao khópfrd điwaji.

Từujbf Hoảnmekng nhíwbyzu màaiqay nópfrdi:

- Nhưhqjy thếxomb khôaapnng phảnmeki càaiqang khópfrd điwaji sao?

Quáwvlsch gia gậsqqft điwajerhcu nópfrdi:

- Khôaapnng chỉzwtp thếxombm hơpdoun nữyehza con điwajưhqjynztpng nàaiqay mộdlvxt bêerhcn làaiqawvlsch điwajáwvls dựamrung điwajytdqng, mộdlvxt bêerhcm làaiqa thâhqjym nhai cùxtzxng cốwkdsc, chỉzwtp cầerhcn khôaapnng cẩesjun thậsqqfn thìlxdu sẽufai bịluex phâhqjyn thâhqjyn náwvlst xưhqjyơpdoung.

hqjyơpdoung Dung nghe xong hãytdqi hùxtzxng khiếxombp víwbyza:

- Con điwajưhqjynztpngnàaiqay khôaapnng thểyvvy điwaji điwajưhqjysqqfc rồhqjyi.

Đxtzxinh Phụidsdng cũwuxkng sốwkdst ruộdlvxt hỏywpzi:

- Quâhqjyn sưhqjy, thếxombssgjn con điwajưhqjynztpng cuốwkdsi cùxtzxng, cópfrd thểyvvy điwaji điwajưhqjysqqfc hay khôaapnng?

Mọwvlsi ngưhqjynztpi vộdlvxi nhìlxdun Quáwvlsch gia, ngay cảnmek Trưhqjyơpdoung Lãytdqng cũwuxkng khôaapnng ngoạuaxyi lệemca. Đxtzxmshku hy vọwvlsng con điwajưhqjynztpng thứytdq ba cópfrd thểyvvy dễpdou điwaji mộdlvxt chúeytst, điwajyvvy cho binh sĩwkds bớerrwt điwaji chúeytst điwajưhqjynztpng quanh co, tráwvlsnh bớerrwt điwajay khổlagv, so vớerrwi hai con điwajưhqjynztpng trưhqjyerrwc thìlxdu tốwkdst hơpdoun mộdlvxt chúeytst.

aiqao biếxombt điwajưhqjysqqfc Quáwvlsch gia lạuaxyi lắzztoc điwajerhcu, khiếxombn cho mọwvlsi ngưhqjynztpi thấsqqft vọwvlsng.

Đxtzxiểyvvyn Vi ngạuaxyc nhiêerhcn nópfrdi:

- Quâhqjyn sưhqjy, ngưhqjynztpi lắzztoc điwajerhcu làaiqapfrd ýzwtplxdu, làaiqa khópfrd điwaji nhưhqjy hai con điwajưhqjynztpng trưhqjyerrwc hay làaiqa ngưhqjyơpdoui khôaapnng biếxombt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.