Phong Lưu Tam Quốc

Chương 244 : Tập châu Giang Nam(hạ)

    trước sau   
Đnhxbiềptbin Phong bêpuejn cạapwwnh đabriưgetza tầzfhdm mắetijt ra trôoykbng núgiavi bốfjayn phíxkmha, cũmhhung khôoykbng khỏxzexi sợxzexdegli than thởclfp:

- Khóvtyt trápbksch Luyệmwdsn Viêpuejn liêpuejn tiếwtjgp đabriapwwi bạapwwi, chỉuuje cầzfhdn lợxzexi dụwoexng thếwtjggiavi hiểybckm trởclfp, đabrirfma giàqteynh đabriưgetzxzexc thắetijng lợxzexi ápbksp đabriclfpo.

Từovps Hoảclfpng cũmhhung khẽfafsgetzfskmi nóvtyti:

- Hoảclfpng vốfjayn cho rằlifrng Giang Nam nhiềptbiu nưgetzacnoc, Lưgetzơcdoung Châknilu nhiềptbiu đabribuazng bằlifrng, chỉuujevtytuamfng Thụwoexc làqtey nhiềptbiu núgiavi, vùuamfng Hàqtey Bắetijc Quan Trung đabriaupma hìrfmanh phứdekdc tạapwwp, núgiavi non khôoykbng ngừovpsng, lạapwwi khôoykbng ngờfskm rằlifrng Giang Đnhxbôoykbng cũmhhung thâknilm sơcdoun hiểybckm ápbksc nhưgetz vậxkmhy, thậxkmht làqtey ngoàqteyi dựfjcv liệmwdsu.

Trưgetzơcdoung Lãdeglng càqteyng nhìrfman trong lòdwtnng càqteyng dao đabrisyugng, hai ngưgetzfskmi bêpuejn cạapwwnh vừovpsa nóvtyti, tâknilm trạapwwng liềptbin bắetijt đabrizfhdu xấgvaku xuốfjayng, đabribuazng thờfskmi lo lắetijng cho đabrisyugi Đnhxbinh Phụwoexng.

Đnhxbiềptbin Phong thấgvaky Trưgetzơcdoung Lãdeglng nghiêpuejm mặgsbot quay ngưgetzfskmi đabrii, khôoykbng nóvtyti gìrfmanhxbn đabrii theo sau.


Từovps Hoảclfpng cũmhhung yêpuejn lặgsbong trởclfp lạapwwi doanh trạapwwi, khổybck sởclfprfmam đabrifjayi sápbksch.

Mộsyugt lúgiavc sau, Trưgetzơcdoung Lãdeglng mởclfp miệmwdsng đabrizfhdy hàqteyo khíxkmhvtyti:

- Chưgetz vịaupm, Tửuqok Long cóvtyt tin tứdekdc gìrfma khôoykbng?

Yếwtjgn Minh đabriãdegl ra khỏxzexi hàqteyng, cẩnhxbn thậxkmhn từovpsng li từovpsng tíxkmhvtyti:

- Chúgiava côoykbng, vừovpsa rồbuazi cóvtyt tin mậxkmht thápbksm, Triệmwdsu tưgetzacnong quâkniln đabriãdeglqteyo tớacnoi khu vựfjcvc Y châknilu.

Trưgetzơcdoung Lãdeglng khẽfafs gậxkmht đabrizfhdu.

Vốfjayn dĩutje Trưgetzơcdoung Lãdeglng đabriaupmnh chia binh làqteym hai đabriưgetzfskmng, tựfjcvrfmanh dẫvzykn mộsyugt đabriưgetzfskmng quâkniln hưgetzacnong vềptbi phíxkmha Tậxkmhp châknilu, Triệmwdsu Vâkniln mang theo mộsyugt vạapwwn quâkniln tiếwtjgn vàqteyo Y châknilu.

Lạapwwi khôoykbng khíxkmh nặgsbong nềptbi.

Đnhxbúgiavng lúgiavc nàqteyy, cóvtyt tin từovpsgetzu Tinh:

- Đnhxbinh Phụwoexng tưgetzacnong quâkniln tiêpuejn phong tiềptbin tuyếwtjgn phápbkst hiệmwdsn quâkniln đabriaupmch, hơcdoun nữlytba còdwtnn đabriápbksnh nhau kịaupmch liệmwdst, sau đabrióvtyt đabriápbksnh bạapwwi quâkniln Sơcdoun Việmwdst, lúgiavc nàqteyy đabriang thừovpsa dịaupmp truy kíxkmhch, đabrigsboc phápbksi trưgetzacnoc tớacnoi bápbkso tin.

- ồbuaz.

Cuốfjayi cùuamfng cũmhhung làqtey tin tốfjayt, Trưgetzơcdoung Lãdeglng khẽfafs thởclfpqteyi.

Nhưgetzng Đnhxbiềptbin Phong lạapwwi nhăovpsn mặgsbot nóvtyti:


- Chúgiava côoykbng, theo vếwtjgt xe đabriybck củrfmaa Luyệmwdsn Vinh, quâkniln Sơcdoun Việmwdst hẳgvakn làqtey lạapwwi dụwoex quâkniln củrfmaa chúgiavng ta đabrii sâknilu vàqteyo trong rừovpsng núgiavi sau đabrióvtyt xuấgvakt binh phụwoexc kíxkmhch chứdekd?

Trưgetzơcdoung Lãdeglng giậxkmht mìrfmanh, bỗbcjrng nhiêpuejn tỉuujenh ngộsyugvtyti:

- Cóvtyt khảclfpovpsng nàqteyy, lậxkmhp tứdekdc truyềptbin lệmwdsnh xuốfjayng, lệmwdsnh Đnhxbinh Phụwoexng khôoykbng cầzfhdn truy đabriuổybcki.

Tiểybcku binh kia lậxkmhp tứdekdc rúgiavt lui, gửuqoki tin đabrii.

Trưgetzơcdoung Lãdeglng vẫvzykn cảclfpm giápbksc khôoykbng thựfjcvc sựfjcvpuejn tâknilm, lạapwwi lệmwdsnh cho Hoàqteyng Từovps mang ngưgetzfskmi ngựfjcva đabrii theo tiếwtjgp ứdekdng, lúgiavc nàqteyy mớacnoi an tâknilm.

giavc nàqteyy Quápbksch gia đabriưgetza ra mộsyugt tấgvakm bảclfpn đabribuaz, bàqteyy trêpuejn bàqteyn củrfmaa Trưgetzơcdoung Lãdeglng.

pbksc tưgetzacnong quâkniln bènhxbn đabridekdng xung quanh.

Quápbksch gia khẽfafs vuốfjayt chum râknilu ngắetijn, mắetijt híxkmhp lạapwwi nóvtyti:

- Đnhxbâknily làqtey bảclfpn đabribuaz quâkniln sựfjcv tậxkmhp Châknilu.

Trưgetzơcdoung Lãdeglng kinh ngạapwwc nóvtyti:

- Phụwoexng Hiểybcku, ngưgetzơcdoui lấgvaky cápbksi nàqteyy ởclfp đabriâknilu?

Quápbksch gia cưgetzfskmi haha nóvtyti:- Khi chúgiava côoykbng rờfskmi đabriia Giang Đnhxbôoykbng, thuộsyugc hạapww đabriãdegl bỏxzex ra gầzfhdn nửuqoka năovpsm phápbksi ngưgetzfskmi đabrii vẽfafs lạapwwi đabriaupma đabribuaz chiếwtjgn lưgetzxzexc sápbksu quậxkmhn tápbksm mưgetzơcdoui châknilu củrfmaa Giang Đnhxbôoykbng.

Trưgetzơcdoung Lãdeglng khen ngợxzexi:


- Phụwoexng Hiểybcku tâknilm tưgetz thậxkmht thấgvaku đabriápbkso.

Quápbksch gia lắetijc đabrizfhdu nóvtyti:

- Chuyệmwdsn gìrfmamhhung luôoykbn cóvtyt hai mặgsbot, mộsyugt khi đabriaupma đabribuazqteyy rơcdoui vàqteyo trong tay kẻmqan đabriaupmch, nhưgetz thếwtjg khápbksc nàqteyo tựfjcv đabrixkmhp đabriápbksqteyo châkniln mìrfmanh.

Trưgetzơcdoung Lãdeglng khẽfafs gậxkmht đabrizfhdu nóvtyti:

- Đnhxbúgiavng thếwtjg, việmwdsc nàqteyy nhấgvakt đabriaupmnh phảclfpi giữlytb nghiêpuejm bíxkmh mậxkmht.

vtyti xong bènhxbn liếwtjgc nhìrfman mọzfhdi ngưgetzfskmi.

Mọzfhdi ngưgetzfskmi đabribuazng thờfskmi khẽfafs gậxkmht đabrizfhdu, Trưgetzơcdoung Lãdeglng lúgiavc nàqteyy mớacnoi thỏxzexa mãdegln nhìrfman đabriaupma đabribuaz.

Thậxkmht ra cóvtyt thểybckclfp trong đabriapwwi doanh trạapwwi thếwtjgqteyy, đabriptbiu làqteyknilm phúgiavc củrfmaa Trưgetzơcdoung Lãdeglng, cho nêpuejn cũmhhung rấgvakt yêpuejn tâknilm.

Quápbksch gia chỉuuje mộsyugt đabriiểybckm màqteyu đabrixzex chíxkmhnh giữlytba đabriaupma đabribuazvtyti:

- Đnhxbâknily chíxkmhnh làqtey huyệmwdsn Hưgetzu Ninh, đabriapwwi quâkniln củrfmaa chúgiava côoykbng đabriang ởclfp đabriâknily.

Sau đabrióvtyt lạapwwi chỉuujeqteyo đabriaupma đabribuazvtyti:

- Nơcdoui đabriâknily làqtey thàqteynh Tậxkmhp Huyềptbin, vắetijt ngang xuốfjayng làqteygiavi Ôbcjr Liêpueju. Tậxkmhp Huyềptbin phâkniln thàqteynh hai, phíxkmha trêpuejn làqteygiavi Trưgetzfskmng Thanh, con chápbksu củrfmaa Mao Dưgetzơcdoung làqtey Mao Cam mấgvaky ngàqteyn ngưgetzfskmi đabrióvtytng ởclfp chỗbcjrqteyy. Phíxkmha dưgetzacnoi đabrigvaku núgiavi, Mao Cam làqtey dựfjcva vàqteyo núgiavi màqteyknily lêpuejn, núgiavi vàqtey thàqteynh hòdwtna vớacnoi nhau thàqteynh mộsyugt thểybck, càqteyng làqteym tăovpsng thêpuejm vẻmqanuamfng mạapwwnh củrfmaa núgiavi cao, thậxkmht sựfjcvqtey phòdwtnng thủrfma dễtfii, tấgvakn côoykbng khóvtyt, khóvtytqteyy trậxkmhn.

Quápbksch gia buôoykbng mộsyugt tiếwtjgng thởclfpqteyi nóvtyti tiếwtjgp:


- Lạapwwi nhìrfman con sôoykbng nàqteyy, chảclfpy theo hưgetzacnong tâknily nam vềptbi Tậxkmhp Huyềptbin, đabrióvtytqtey Luyệmwdsn giang. Sôoykbng nàqteyy tuy khôoykbng rộsyugng nhưgetzng nưgetzacnoc chảclfpy rấgvakt gấgvakp, đabriâknily làqtey bấgvakt lợxzexi cho quâkniln ta khi đabriếwtjgn đabriâknily. Phíxkmha tâknily Luyệmwdsn giang làqtey mộsyugt dãdegly núgiavi, mặgsboc dùuamf khôoykbng cao nhưgetzng trong phạapwwm vi cóvtyt thểybck nhìrfman thấgvaky đabriưgetzxzexc từovpsgiavi Ôbcjr Liêpueju.

- Xuôoykbi theo Luyệmwdsn giang, mộsyugt dãdegly núgiavi chạapwwy dàqteyi khôoykbng ngớacnot, đabrióvtytvtyt ngọzfhdn núgiavi sừovpsng sữlytbng nhấgvakt, núgiavi An Cầzfhdn. Núgiavi nàqteyy bốfjayn phíxkmha tưgetzơcdoung liêpuejn, núgiavi tiếwtjgp núgiavi, trong núgiavi cóvtyt cốfjayc, trong cốfjayc cóvtyt khe, bêpuejn trong khe cóvtyt thung lũmhhung, nghe đabribuazn căovpsn cứdekd củrfmaa Sơcdoun Việmwdst ởclfp chỗbcjrqteyy.

Quápbksch gia đabriãdeglvtyti xong nhữlytbng vịaupm tríxkmh trọzfhdng yếwtjgu.

Tấgvakt cảclfp ngưgetzfskmi nghe đabriptbiu nhíxkmhu màqteyy, cápbksi nàqteyy cũmhhung quápbks khóvtyt, bốfjayn phíxkmha đabriptbiu làqteygiavi, lạapwwi cóvtyt thàqteynh Giang Hàqtey hộsyug, thậxkmht sựfjcvqtey khóvtyt.

Quápbksch gia dưgetzfskmng nhưgetz hiểybcku đabriưgetzxzexc suy nghĩutje củrfmaa mọzfhdi ngưgetzfskmi, sau đabrióvtyt lạapwwi nóvtyti:

- Vịaupm tríxkmh củrfmaa chúgiavng ta đabriang ởclfpgetzu Ninh, trưgetzacnoc khi đabriếwtjgn núgiavi Tềptbikniln hai mưgetzơcdoui dặgsbom, làqteycdoui màqtey chúgiavng ta vừovpsa nhìrfman thấgvaky. Phíxkmha đabriôoykbng nam làqteypbksc dãdegly núgiavi Hoàqteyng Sơcdoun trùuamfng trùuamfng đabriiệmwdsp đabriiệmwdsp, núgiavi tiếwtjgp núgiavi, núgiavi đabriápbksrfmanh thùuamf kỳsmuv lạapww. Phíxkmha nam đabriếwtjgn núgiavi Cửuqoku Hoa, thếwtjggiavi vừovpsa thanh túgiav lạapwwi vừovpsa hùuamfng vĩutje đabribuaz sộsyug. Cápbksc trấgvakn quan trọzfhdng bêpuejn cạapwwnh nhưgetz Kỳsmuvoykbn, Tâkniln An cũmhhung nằlifrm trong dãdegly núgiavi. Nếwtjgu nhưgetz chúgiavng ta khôoykbng quen thuộsyugc đabriaupma lýdvsb, chỉuuje sợxzex chưgetza đabrii đabriãdegl choápbksng vápbksng rồbuazi.

Đnhxbiềptbin Phong nghe thấgvaky, khôoykbng khỏxzexi dao đabrisyugng, thởclfp hắetijt nóvtyti:

- Đnhxbúgiavng làqtey tộsyugc Sơcdoun Việmwdst, lợxzexi dụwoexng quâkniln ta khôoykbng quen vùuamfng núgiavi, đabriptbiu ẩnhxbn nấgvakp trong dãdegly núgiavi, khôoykbng nóvtyti tớacnoi đabriápbksnh, đabriybckqtey quâkniln ta tìrfmam đabriưgetzxzexc cũmhhung phảclfpi mấgvakt cảclfp buổybcki rồbuazi.

Quápbksch gia cũmhhung cưgetzfskmi khổybckvtyti:

- Vùuamfng núgiavi vốfjayn làqtey đabriaupma bàqteyn củrfmaa bọzfhdn chúgiavng, màqtey quâkniln Giang Nam chúgiavng ta phầzfhdn lớacnon quyen đabriápbksnh thủrfmay, đabriúgiavng làqteyuamfng sởclfp đabrioảclfpn đabriápbksnh lạapwwi sởclfp trưgetzfskmng củrfmaa ngưgetzfskmi.

Từovps Hoảclfpng trầzfhdm tưgetzvtyti:

- Xem ra đabrisyug khóvtyt rấgvakt lớacnon.

Mọzfhdi ngưgetzfskmi đabribuazng thờfskmi gậxkmht đabrizfhdu, tỏxzex vẻmqan đabribuazng ýdvsb vớacnoi hắetijn.


Trưgetzơcdoung Lãdeglng ngẫvzykm lạapwwi nóvtyti:

- Cóvtyt con đabriưgetzfskmng tắetijt hay đabriưgetzfskmng nhỏxzexqteyo khápbksc khôoykbng?

Quápbksch gia cóvtyt chúgiavt hiểybcku biếwtjgt nóvtyti:

- Mấgvaky đabriưgetzfskmng màqtey chúgiavng ta biếwtjgt đabriưgetzxzexc, theo binh sĩutje hồbuazi bápbkso phápbkst hiệmwdsn đabriptbiu cóvtyt kẻmqan đabriaupmch trôoykbng coi.

Trưgetzơcdoung Lãdeglng buồbuazn rầzfhdu nóvtyti:

- Chẳgvakng lẽfafs binh sĩutje sẽfafs phảclfpi trènhxbo đabriènhxbo vưgetzxzext núgiavi sao, giếwtjgt hếwtjgt bọzfhdn Sơcdoun Đnhxbapwwi Xuyêpuejn nàqteyy.

Đnhxbiềptbin Vi nghe cảclfp buổybcki, khôoykbng cóvtytcdou hộsyugi nóvtyti vàqteyo, lúgiavc nàqteyy thấgvaky mọzfhdi ngưgetzfskmi đabriang nghe Trưgetzơcdoung Lãdeglng trầzfhdm tưgetz vộsyugi vàqteyng lớacnon tiếwtjgng nóvtyti to:

- Thếwtjgvtytrfma khóvtyt đabriâknilu? Khôoykbng phảclfpi làqtey leo núgiavi sao? Ta rấgvakt thàqteynh thạapwwi.

Trưgetzơcdoung Lãdeglng nghẹtfiin ngàqteyo cưgetzfskmi nóvtyti:

- Ngưgetzơcdoui cóvtyt thểybck, nhưgetzng binh sĩutje thìrfmavtyt đabriưgetzxzexc khôoykbng? Cho dùuamf đabrii, bòdwtnpuejn đabriếwtjgn núgiavi liệmwdsu còdwtnn sứdekdc lựfjcvc màqtey đabriápbksnh nhau sao?

Quápbksch gia cũmhhung cưgetzfskmi nóvtyti:

- Khôoykbng chỉuuje nhưgetz thếwtjg, ngưgetzfskmi Tậxkmhp Việmwdst lùuamfn, cápbksnh tay to chắetijc, lựfjcvc cũmhhung mạapwwnh hơcdoun so vớacnoi ngưgetzfskmi bìrfmanh thưgetzfskmng. Nếwtjgu nhưgetz bọzfhdn hắetijn dùuamfng kếwtjgnhxbn nấgvakp trong núgiavi rừovpsng rồbuazi phóvtytng ápbksm khíxkmh ra, quâkniln ta sẽfafs tổybckn thấgvakt khôoykbng nhỏxzex.

Đnhxbiềptbin Vi lúgiavc nàqteyy mớacnoi sờfskmpuejn đabrizfhdu, cưgetzfskmi ngu ngốfjayc.

Ngưgetzxzexc lạapwwi Hàqteyn Cửuqok lạapwwi nghĩutje:

- Khôoykbng bằlifrng tìrfmam đabriaupma thếwtjggiavi hiểybckm yếwtjgu nhấgvakt, quâkniln đabriaupmch lạapwwi cho rằlifrng chúgiavng ta khôoykbng thểybckqteyo trènhxbo lêpuejn đabriưgetzxzexc thìrfma sẽfafs khôoykbng đabriptbi phòdwtnng, lợxzexi dụwoexng năovpsng khiếwtjgu củrfmaa đabrisyugi Hắetijc Ưcyuqng, sau đabrióvtyt dẫvzykn ngưgetzfskmi trènhxbo núgiavi, đabriếwtjgn đabriuujenh núgiavi thìrfma buôoykbng dâknily thừovpsng xuốfjayng đabriybck cho binh sĩutjedwtnpuejn, sau đabrióvtytoykbng ra giếwtjgt.

Trưgetzơcdoung Lãdeglng ápbksnh mắetijt sápbksng ngờfskmi, gậxkmht đabrizfhdu nóvtyti:

- Chủrfma ýdvsbqteyy khôoykbng tệmwds, cóvtyt thểybckuamfng quyếwtjgt đabriaupmnh thắetijng bạapwwi trong lúgiavc quan trọzfhdng, Hàqteyn Cửuqok ngưgetzơcdoui cóvtyt tiếwtjgn bộsyug.

qteyn Cửuqok thấgvaky chủrfma ýdvsb củrfmaa mìrfmanh đabriưgetzxzexc tiếwtjgp nhậxkmhn, khôoykbng khỏxzexi tạapww ơcdoun Trưgetzơcdoung Lãdeglng đabriãdegl quápbks khen.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.