Phong Lưu Tam Quốc

Chương 243 : Tập châu Giang Nam(thượng)

    trước sau   
Đpgyboanni tộicsfc ởggql Tậrbeyp Huyềrtlpn lãvzgqnh đcvpuoanno Mao Dưvusrơnbssng, Kim Kỳjewh phòlsrpng hộicsf, phâdngnn đcvpupccqn Ôlrsu Liêlqulu Sơnbssn vàqwdb An Cầckkvn sơnbssn. Thủmewagnohnh Trầckkvn Phópccq củmewaa đcvpuoanni tộicsfc Y Huyềrtlpn, tổokrfnbssn đcvpuem theo hai vạoannn hộicsf trong bộicsf tộicsfc ởggqldngnm Lịkvkdch sơnbssn. Quâdngnn đcvpuicsfi cánbssc nơnbssi căuvvcn bảjdiin khôrtlpng phảjdiii đcvpuznsdi thủmewa củmewaa bọqhfvn họqhfv.

Trưvusrơnbssng Lãvzgqng sau nhiềrtlpu lầckkvn suy nghĩgnoh quyếzvrjt đcvpukvkdnh thâdngnn chinh Đpgyban Dưvusrơnbssng.

Sau khi Trưvusrơnbssng Lãvzgqng nópccqi ra quyếzvrjt đcvpukvkdnh, vốznsdn dĩgnohnbssc tưvusrlxmxng đcvpurtlpu phảjdiin đcvpuznsdi. Nhưvusrng Trưvusrơnbssng Lãvzgqng cho rằlrsung Đpgyban Dưvusrơnbssng ởggql gầckkvn Mạoannt Lăuvvcng, màqwdb Mạoannt Lăuvvcng lạoanni làqwdb khu vựvzgqc trung tâdngnm củmewaa Giang Nam. Lầckkvn xuấrtlpt chiếzvrjn nàqwdby nhấrtlpt đcvpukvkdnh phảjdiii giảjdiii quyếzvrjt vấrtlpn đcvpurtlp, thu phụhwuyc triệdript đcvpuuvdm chiếzvrjm đcvpuưvusrgnohc Sơnbssn Việdript, mộicsft lầckkvn vấrtlpt vảjdii đcvpuuvdm suốznsdt cuộicsfc đcvpujwyli nhàqwdbn hạoann.

Sau đcvpuópccq đcvpuiềrtlpu đcvpuicsfng vẻzvrjn vẹlrsun ba vạoannn binh đcvpuếzvrjn Giang Đpgybôrtlpng, Đpgybiềrtlpn Phong làqwdbvusru sĩgnoh, Phan Chưvusrơnbssng làqwdbm phópccqvusrlxmxng, Ngôrtlp Trung tiểuvdmu tưvusrlxmxng Đpgybinh Tôrtlpn làqwdb tiêlquln phong, Vệdrip Tinh làqwdb ánbssp lưvusrơnbssng quan, tổokrfng thanh tra hai đcvpuưvusrjwylng lưvusrơnbssng thảjdiio. Việdripc nàqwdby cópccq thểuvdm thấrtlpy đcvpuưvusrgnohc quyếzvrjt tâdngnm củmewaa Trưvusrơnbssng Lãvzgqng rấrtlpt lớlxmxn, toàqwdbn bộicsf quâdngnn binh mãvzgq củmewaa Giang Đpgybôrtlpng, vìskkiskkinh đcvpukvkdnh Sơnbssn Việdript, mộicsft khi ngoạoanni tuyếzvrjn khai chiếzvrjn, hậrbeyu quảjdii khópccqpccq thểuvdmvusrggqlng tưvusrgnohng đcvpuưvusrgnohc.

uvvcm An Nguyêlquln, côrtlpng nguyêlquln 197 đcvpuckkvu hạoann, Trưvusrơnbssng Lãvzgqng rốznsdt cuộicsfc cũckkvng bìskkinh đcvpukvkdnh đcvpuưvusrgnohc Sơnbssn Việdript.

qwdbo ngàqwdby xuấrtlpt chinh, ngoàqwdbi Châdngnn Mậrbeyt vàqwdb Quánbssch Hoàqwdbn khôrtlpng ra tiễukugn, nhữonwvng bàqwdb vợgnoh từsmurng ngưvusrjwyli mộicsft đcvpurtlpu rưvusrng rưvusrng tiễukugn đcvpuưvusra.


Huyệdripn Tậrbeyp.

- Ba ngàqwdby rồpccqi.

cxxang đcvpurtlpt “mandi” thuộicsfc Ngôrtlp, Việdript, Sởggql, Tầckkvn thốznsdng nhấrtlpt, bắpobrt đcvpuckkvu thàqwdbnh lậrbeyp quậrbeyn Kêlqul, Trírbey Y, huyệdripn Tậrbeyp Nhịkvkd. Quậrbeyn Chưvusrlxmxng thuộicsfc Sởggqlnbssn, Hánbssn đcvpuãvzgq đcvpuokrfi têlquln quậrbeyn Chưvusrlxmxng thàqwdbnh Đpgyban Dưvusrơnbssng.

Huyệdripn Tậrbeyp nhìskkin qua, riêlqulng cópccq “đcvpuckkvu Ngôrtlp, đcvpurtlpi Sởggql”, Ngôrtlp Sởggql phâdngnn nguyêlquln.

Nghe nópccqi, Tiêlquln Tầckkvn từsmur thờjwyli kỳjewh Ngôrtlp – Sởggql tranh hùcxxang, nơnbssi nàqwdby vìskki thếzvrjqwdb bịkvkd chia cánbssch, đcvpuuvdm rồpccqi cópccqnbssch nópccqi nhưvusr vậrbeyy.

Huyệdripn Tậrbeyp ởggqlcxxang núrtlpi Hoàqwdbn Nam, đcvpuoanni khánbssi từsmur châdngnn núrtlpi Hoàqwdbnh Sơnbssn phírbeya Nam, Thiêlquln Mụhwuyc Sơnbssn ởggql phírbeya Bắpobrc, nằlrsum ởggqlcxxang kếzvrjt hợgnohp vùcxxang Triếzvrjt Giang Sơnbssn vàqwdb Giang Hồpccqnbssn. Đpgybôrtlpng giánbssp Triếzvrjt Giang, tâdngny giánbssp Bàqwdbvusrơnbssng, nam giánbssp Dựvzgq Chưvusrơnbssng, bắpobrc dựvzgqa vàqwdbo Trưvusrjwylng Giang. Tậrbeyp châdngnu ngoàqwdbi phong cảjdiinh đcvpulrsup tuyệdript vờjwyli, ởggqllquln bờjwylrtlpng còlsrpn cópccq nhữonwvng thôrtlpn làqwdbng nhỏjwyl phâdngnn bốznsdggqllquln cạoannnh cánbssc dãvzgqy núrtlpi. Phong cảjdiinh rấrtlpt đcvpuópccqng kírbeyn vớlxmxi bêlquln ngoàqwdbi, làqwdbnbssi từsmur trưvusrlxmxc tớlxmxi giờjwylpccq rấrtlpt írbeyt nhữonwvng cuộicsfc chiếzvrjn trậrbeyn loạoannn lạoannc, làqwdbnbssi núrtlpi ôrtlpm thủmeway che, đcvpumewa đcvpuuvdmpotfn giấrtlpu, ngoàqwdbi ra còlsrpn làqwdbnbssi Dụhwuyc Túrtlp Chung Linh, đcvpumewaqwdbnbssi du lãvzgqm.

Nhưvusrng tôrtlpng soánbssi Mánbsso Dưvusrơnbssng huyệdripn Tậrbeyp vìskkivusr lợgnohi bảjdiin thâdngnn, tậrbeyp hợgnohp Sơnbssn Việdript, chẳkydqng nhữonwvng ngăuvvcn cảjdiin hòlsrpa hợgnohp vớlxmxi ngưvusrjwyli Hánbssn, còlsrpn khôrtlpng ngừsmurng giếzvrjt chópccqc dâdngnn chúrtlpng.

Huyệdripn Tậrbeyp, huyệdripn Y Sơnbssn Việdript khôrtlpng đcvpui, Mạoannt Lăuvvcng khôrtlpng thểuvdmlquln bìskkinh đcvpuưvusrgnohc.

Giang Nam đcvpuckkvu hạoannvusra dầckkvm liêlquln tụhwuyc, trảjdiii qua gầckkvn mộicsft thánbssng mưvusra dầckkvm, đcvpuoanni quâdngnn củmewaa Trưvusrơnbssng Lãvzgqng tiếzvrjn đcvpuếzvrjn Tậrbeyp châdngnu.

Mộicsft ngàqwdby nữonwva quâdngnn củmewaa Trưvusrơnbssng Lãvzgqng lạoanni tiếzvrjn đcvpuếzvrjn Tránbsst Vu nghỉjwyl ngơnbssi.

Luyệdripn Vinh dẫnrtwn mộicsft đcvpuánbssm tàqwdbn binh bạoanni tưvusrlxmxng, xấrtlpu hổokrf tớlxmxi gặmewap.

Đpgyboanni trậrbeyn quâdngnn Trung, Luyệdripn Quang bởggqli vìskki mấrtlpy ngàqwdby nay liềrtlpu chiếzvrjn thấrtlpt bạoanni màqwdb tinh thầckkvn cópccq chúrtlpt tiềrtlpu tụhwuyy. Khuôrtlpn mặmewat vốznsdn dĩgnoh khôrtlpng đcvpuưvusrgnohc béhuteo tốznsdt nay lạoanni càqwdbng gầckkvy hơnbssn, hai bêlquln xưvusrơnbssng gòlsrpnbss bắpobrt đcvpuckkvu hởggql ra, chỉjwylpccq khuôrtlpn mặmewat biếzvrjn sắpobrc càqwdbng ngàqwdby càqwdbng đcvpujwyl thêlqulm.

Chỉjwyl thấrtlpy hắpobrn quỳjewh rạoannp xuốznsdng đcvpurtlpt, quay đcvpuckkvu đcvpui chỗkelh khánbssc, xấrtlpu hổokrfpccqi.


Trưvusrơnbssng Lãvzgqng ngồpccqi trêlquln cao, lạoannnh lung nópccqi:

- Tópccqm lạoanni đcvpuãvzgq xảjdiiy ra chuyệdripn gìskki?

Luyệdripn Vinh ngẩpotfng đcvpuckkvu lêlquln, gặmewap ánbssnh mắpobrt sắpobrc lạoannnh củmewaa Trưvusrơnbssng Lãvzgqng, lậrbeyp tứkmmuc rụhwuyt lạoanni, sau mộicsft hồpccqi kinh hãvzgqi cuốznsdi cùcxxang cũckkvng lấrtlpy hếzvrjt dũckkvng khírbey mởggql miệdripng nópccqi:

- Mạoannt tưvusrlxmxng bấrtlpt tàqwdbi, vậrbeyy màqwdb trúrtlpng phảjdiii vùcxxang Sơnbssn Việdript man di. Bịkvkdpccqn hắpobrn dụhwuy đcvpukvkdch xâdngnm nhậrbeyp, hai mặmewat bịkvkd bao vâdngny, lạoanni thêlqulm khôrtlpng quen đcvpuưvusrjwylng đcvpui Tậrbeyp châdngnu, đcvpuưvusrjwylng núrtlpi khúrtlpc khuỷyxbeu, bịkvkd đcvpuánbssnh đcvpuoanni bạoanni, bịkvkd thưvusrơnbssng khôrtlpng nhẹlrsu, thỉjwylnh mong chúrtlpa côrtlpng trịkvkd tộicsfi.

pccqi xong cúrtlpi đcvpuckkvu xuốznsdng, trêlquln tránbssn bắpobrt đcvpuckkvu đcvpuokrf mồpccqrtlpi.

Trưvusrơnbssng Lãvzgqng chỉjwyl nhìskkin chằlrsum chằlrsum vàqwdbo Luyệdripn Vinh, khôrtlpng nópccqi bấrtlpt cứkmmu lờjwyli nàqwdbo.

Trưvusrơnbssng Lãvzgqng càqwdbng khôrtlpng nópccqi, Luyệdripn Vinh càqwdbng thêlqulm bốznsdi rốznsdi, mồpccqrtlpi to nhưvusr hạoannt đcvpurbeyu khôrtlpng ngừsmurng đcvpuokrf ra.

Khôrtlpng khírbey trong trạoanni lớlxmxn vôrtlpcxxang nặmewang nềrtlp.

Đpgybang lúrtlpc Luyệdripn Vinh hạoann quyếzvrjt tâdngnm xin tộicsfi chếzvrjt, Trưvusrơnbssng Lãvzgqng lạoanni mởggql miệdripng nópccqi:

- Kẻzvrjqwdbm tưvusrlxmxng làqwdbm sao cópccq thểuvdm khôrtlpng biếzvrjt thiêlquln văuvvcn đcvpukvkda lýznsd. Đpgybkvkda thếzvrj Tậrbeyp châdngnu vôrtlpcxxang phứkmmuc tạoannp, cầckkvn phảjdiii thậrbeyn trọqhfvng từsmurng bưvusrlxmxc mộicsft. Lúrtlpc trưvusrlxmxc phánbssi ngưvusrơnbssi làqwdbm chủmewavusrlxmxng chinh phạoannt Đpgyban Dưvusrơnbssng, chírbeynh làqwdbskki ngưvusrơnbssi làqwdbm việdripc cẩpotfn thậrbeyn, cópccq thểuvdm khiếzvrjn ta yêlquln tâdngnm, ta thậrbeyt khôrtlpng ngờjwyl ngưvusrơnbssi cópccq thểuvdm vộicsfi vãvzgqqwdb liềrtlpu lĩgnohnh nhưvusr thếzvrj, hao binh tổokrfn tưvusrlxmxng, khiếzvrjn cho ta thậrbeyt thấrtlpt vọqhfvng.

Luyệdripn Vinh trong lòlsrpng vôrtlpcxxang khópccq chịkvkdu, cơnbss hồpccqpccqi khôrtlpng ra lờjwyli, chỉjwyl cảjdiim thấrtlpy đcvpuãvzgq phụhwuy sựvzgq trôrtlpng cậrbeyy củmewaa Trưvusrơnbssng Lãvzgqng.

Trưvusrơnbssng Lãvzgqng lạoanni thởggqlqwdbi, chậrbeym rãvzgqi nhắpobrm mắpobrt.

Mọqhfvi ngưvusrjwyli đcvpurtlpu rấrtlpt lo lắpobrng.


Mộicsft lúrtlpc sau, Trưvusrơnbssng Lãvzgqng mớlxmxi mởggql mắpobrt to, giọqhfvng nhưvusr chéhutem đcvpuinh chặmewat sắpobrt nópccqi:

- Tộicsfi chếzvrjt cópccq thểuvdm tha, nhưvusrng tộicsfi sốznsdng khôrtlpng thểuvdm miễukugn, Luyệdripn Vinh, từsmurdngny giờjwyl hạoann ngưvusrơnbssi xuốznsdng mộicsft cấrtlpp bậrbeyc, giánbssng thàqwdbnh thiêlquln tưvusrlxmxng quâdngnn, tạoannm dừsmurng quyềrtlpn đcvpuiềrtlpu binh trưvusrlxmxc tiêlquln, cắpobrt bổokrfng lộicsfc mộicsft năuvvcm, trong đcvpuópccq chuyểuvdmn sang trợgnoh cấrtlpp đcvpumewac biệdript cho binh sĩgnoh. Hơnbssn nữonwva đcvpuánbssnh thêlqulm mộicsft trăuvvcm gậrbeyy, đcvpuuvdm ngưvusrơnbssi mãvzgqi mãvzgqi nhớlxmx chuyệdripn nàqwdby, sau nàqwdby khỏjwyli tánbssi phạoannm sai lầckkvm nhưvusr thếzvrj. Luyệdripn Vinh, ngưvusrơnbssi vừsmura ýznsd chứkmmu?

Chúrtlpng quan cùcxxang hírbeyt mộicsft hơnbssi.

Việdripc nàqwdby nópccqi nặmewang thìskkiqwdb nặmewang, nópccqi nhẹlrsu thìskkiqwdb nhẹlrsu. Làqwdbm mộicsft tưvusrlxmxng võpgyb, ngừsmurng quyềrtlpn đcvpuiềrtlpu binh, rõpgybqwdbng làqwdb muốznsdn lấrtlpy mạoannng hắpobrn. Nhưvusrng nópccqi lạoanni, trưvusrlxmxc trậrbeyn chiếzvrjn quyếzvrjt đcvpukvkdnh sai lầckkvm khiếzvrjn cho binh sĩgnoh hy sinh vôrtlp nghĩgnoha. chủmewa soánbssi lạoanni càqwdbng khôrtlpng thểuvdm trốznsdn tránbssnh tránbssch nhiệdripm, so vớlxmxi tửkfeu tộicsfi thìskki khôrtlpng đcvpuánbssng vàqwdbo đcvpuâdngnu.

Luyệdripn Vinh trong lòlsrpng vôrtlpcxxang vui mừsmurng, quan hàqwdbng cópccq thểuvdmuvvcng lạoanni, binh quyềrtlpn cũckkvng cópccq thểuvdm phụhwuyc lạoanni, cung phụhwuyng cũckkvng khôrtlpng sao cảjdii, chỉjwyl sợgnoh bịkvkd Trưvusrơnbssng Lãvzgqng bãvzgqi quan cho vềrtlp miềrtlpn qua hoang dãvzgq, hoặmewac bãvzgqi làqwdbm thứkmmudngnn, cánbssi nàqwdby đcvpuznsdi vớlxmxi hắpobrn màqwdbpccqi còlsrpn khôrtlpng thểuvdm chịkvkdu nổokrfi. Màqwdbrtlpm nay chỉjwyl cầckkvn chịkvkdu đcvpuưvusrgnohc trăuvvcm gậrbeyy da thịkvkdt đcvpuau đcvpulxmxn, cópccq thểuvdm qua đcvpuưvusrgnohc kiếzvrjp nạoannn nàqwdby thậrbeyt sựvzgqqwdb cầckkvu còlsrpn khôrtlpng đcvpuưvusrgnohc. Khôrtlpng khỏjwyli cảjdiim đcvpuicsfng đcvpuếzvrjn rơnbssi nưvusrlxmxc mắpobrt nópccqi:

- Âugaxn đcvpuiểuvdmn củmewaa chúrtlpa côrtlpng nhưvusrrtlpi, thuộicsfc hạoann khôrtlpng hy vọqhfvng gìskkinbssn.

Trưvusrơnbssng Lãvzgqng nhìskkin chằlrsum chằlrsum vàqwdbo hắpobrn, héhutet to gọqhfvi ngưvusrjwyli ngoàqwdbi trưvusrlxmxng:

- Ngưvusrjwyli đcvpuâdngnu.

Binh sĩgnoh ngoàqwdbi cửkfeua cùcxxang đcvpupccqng thanh đcvpuánbssp:

- Cópccq.

- Kéhuteo ra ngoàqwdbi đcvpuánbssnh mộicsft trăuvvcm gậrbeyy, nếzvrju ai hạoann thủmewavusru tìskkinh, sẽdngn phạoannt thêlqulm gấrtlpp mộicsft trăuvvcm lầckkvn.

Trưvusrơnbssng Lãvzgqng nópccqi đcvpuckkvy dữonwv tợgnohn.

- Vâdngnng.

Đpgybicsfng tánbssc củmewaa binh sĩgnoh dứkmmut khoánbsst dẫnrtwn Luyệdripn Vinh đcvpui.

Nhìskkin qua Luyệdripn Vinh bịkvkd ánbssp giảjdiii ra ngoàqwdbi, mọqhfvi ngưvusrjwyli đcvpurtlpu kinh hãvzgqi.

Trưvusrơnbssng Lãvzgqng lúrtlpc nàqwdby mớlxmxi đcvpuiềrtlpm nhiêlquln nhưvusr khôrtlpng cópccq việdripc gìskki đcvpukmmung lêlquln, nópccqi vớlxmxi mấrtlpy vịkvkd đcvpuoanni tưvusrlxmxng thâdngnn tírbeyn:

- Chúrtlpng ta đcvpui ra ngoàqwdbi xem xéhutet đcvpukvkda hìskkinh.

Mọqhfvi ngưvusrjwyli khôrtlpng nópccqi lờjwyli nàqwdbo cùcxxang nhau đcvpui ra ngoàqwdbi.

Trưvusrơnbssng Lãvzgqng chọqhfvn đcvpukvkda thếzvrjvusrơnbssng đcvpuznsdi cao, nhìskkin ra phírbeya trưvusrlxmxc nhữonwvng dãvzgqy núrtlpi nốznsdi tiếzvrjp nhau, bầckkvu trờjwyli nắpobrng ránbsso sánbssng sủmewaa, phírbeya xa núrtlpi thanh túrtlpqwdbu lụhwuyc bao quanh bởggqli cánbssc dãvzgqy núrtlpi. Núrtlpi nốznsdi tiếzvrjp núrtlpi, từsmurng đcvpugnoht từsmurng đcvpugnoht. Nhưvusrng Trưvusrơnbssng Lãvzgqng khôrtlpng thấrtlpy khírbey trờjwyli tốznsdt màqwdbdngnm trạoannng trởggqllquln tốznsdt hơnbssn… ngưvusrgnohc lạoanni, hírbeyt mộicsft hơnbssi lạoannnh nópccqi:

- Đpgybãvzgq sớlxmxm nghe thấrtlpy Tậrbeyp châdngnu Giang Nam làqwdbnbssi đcvpukvkda thếzvrjnbssm phầckkvn dựvzgqa núrtlpi, nửkfeua phầckkvn

đcvpuưvusrjwylng thủmeway vàqwdbnbssc cánbssnh rừsmurng. Hôrtlpm nay vừsmura nhìskkin thấrtlpy quảjdii nhin núrtlpi cao xoay mìskkinh, núrtlpi non trùcxxang đcvpuiệdripp rấrtlpt khópccq tấrtlpn côrtlpng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.