Phong Lưu Tam Quốc

Chương 242 : Chân Mật cuốn hút(hạ)

    trước sau   
Thờpbpwi gian cứhytf trôlilni đuzrgi nhẹsxto nhàqwbpng vàqwbp vui vẻzkqo nhưlnuw vậywrty.

Thoálilnng chớtzoyp mắmwktt đuzrgãygbyqwbp thálilnng chímwqhn, Trưlnuwơjwukng Lãygbyngđuzrgãygby trởyqax vềddug Giang Đybxbôlilnng gầygbyn hai thálilnng.

Đybxbxszhi quâzdgsn củwetta Thálilni Sửvpwn Từvozp đuzrgãygby trởyqax vềddug Hoàqwbpi Nam, phópgpn chủwettlnuwtzoyng đuzrgãygby triệobryu hồevbbi ngưlnuwpbpwi vềddug Mạxszht Lăohpnng, trong đuzrgópgpnpgpn cảtqar Trinh Dụvbbhc, Chu Hoàqwbpn, Lăohpnng Đybxbbqgong tưlnuwtzoyng quâzdgsn.

Trưlnuwơjwukng Liêobryu mệobrynh lệobrynh cho Giang Vũdcimqwbp chủwettlnuwtzoyng, Từvozp Thịqqzbnh làqwbp phópgpnlnuwtzoyng, Tôlilnn Kiềddugn làqwbp tham mưlnuwu, Trầygbyn Khuêobryqwbp giálilnm quâzdgsn, dẫkmaxn mộpgpnt vạxszhn bộpgpn binh, rờpbpwi khỏvbbhi Phálilni thàqwbpnh tiếezyjn vềddug phímwqha Sơjwukn Dưlnuwơjwukng làqwbpm ra vẻzkqo đuzrgang tiếezyjn vềddug phímwqha Duyệobryn Châzdgsu. Cùsjjkng lúechlc tiếezyjn côlilnng vàqwbpo Đybxbôlilnng A, Thálilni Sơjwukn vớtzoyi sựwett hỗykmx trợzkqo củwetta quâzdgsn Lữjuqi Bốvhvz.

bqgon Lữjuqi Bốvhvzlnuwtzoyi sựwett trợzkqo giúechlp củwetta quâzdgsn Giang Vũdcim, càqwbpng thêobrym tin tưlnuwyqaxng, liêobryn tụvbbhc mấhgviy ngàqwbpy liềddugn bao vâzdgsy tấhgvin côlilnng phòbqgong tuyếezyjn quan trọobryng bêobryn ngoàqwbpi Tếezyj Nam ởyqax Cựwettuzrgnh thàqwbpnh, trong lúechlc nhấhgvit thờpbpwi thầygbyn hồevbbn nálilnt thầygbyn tímwqhnh, trôlilnng gàqwbppgpna cuốvhvzc, chỉnxxp sợzkqo khôlilnng tớtzoyi nửvpwna tuầygbyn Cựwettuzrgnh tấhgvit nhiêobryn sẽtalw thấhgvit thủwett, đuzrgếezyjn lúechlc đuzrgópgpn Duyệobryn Châzdgsu đuzrgãygby nguy rồevbbi.

Chủwettlnuwtzoyng quâzdgsn Tàqwbpo Hạxszh Hầygbyu Uyêobryn bao đuzrgêobrym trăohpnn trởyqax, khi Lữjuqi Bốvhvz đuzrgmwqh cho phímwqha đuzrgôlilnng củwetta phòbqgong tuyếezyjn Duyệobryn Châzdgsu trởyqaxobryn tồevbbi tàqwbpn nhưlnuw thếezyj, hôlilnm nay lạxszhi thêobrym quâzdgsn đuzrgpgpni củwetta tl, chỉnxxp sợzkqojwukn Dưlnuwơjwukng mộpgpnt khi khôlilnng ngăohpnn nổnmmvi đuzrgưlnuwpbpwng tiếezyjn côlilnng củwetta quâzdgsn Trưlnuwơjwukng, bịqqzb tấhgvin côlilnng đuzrgpgpnt ngộpgpnt, nhưlnuw vậywrty Duyệobryn Châzdgsu cópgpn nguy cơjwuk lung lay, toàqwbpn bộpgpn phòbqgong tuyếezyjn đuzrgddugu cópgpn khảtqarohpnng sụvbbhp đuzrgnmmv.


Nhưlnuwng cung may, quâzdgsn Tàqwbpo đuzrgãygby kịqqzbp thờpbpwi đuzrgálilnnh bạxszhi Lýykmx Thúechlc, Quálilnch Tỷddugyqax Hoằtqarng Nôlilnng, thu lạxszhi Lạxszhc Dưlnuwơjwukng vàqwbpqwbpm Cốvhvzc.

Vốvhvzn Lýykmx Thúechlc biếezyjt Cổnmmv Từvozp dựwetta vàqwbpo quâzdgsn Tàqwbpo binh tưlnuwtzoyng dũdcimng mãygbynh, khôlilnng bằtqarng đuzrgygbyu hàqwbpng đuzrgi. Nhưlnuwng Lýykmx Thúechlc giậywrtn dữjuqi, ngưlnuwzkqoc lạxszhi muốvhvzn giếezyjt Cổnmmv Từvozp, Cổnmmv Từvozp thấhgviy Lýykmx Thúechlc bạxszhi thếezyj đuzrgãygby thàqwbpnh, ngàqwbpy đuzrgêobrym trởyqax vềddug quêobry nhàqwbp. Ngàqwbpy tiếezyjp theo quâzdgsn tàqwbpo thốvhvzng lĩrzulnh quâzdgsn álilnp trậywrtn, Tàqwbpo Nhâzdgsn bêobryn trálilni, Tàqwbpo Hồevbbng bêobryn phảtqari.

Ba cálilnnh quâzdgsn Tềddug đuzrgálilnnh ra, Lýykmx Thúechlc, Quálilnch Tỷddug đuzrgxszhi bạxszhi, trốvhvzn vềddug phímwqha tâzdgsy, vàqwbpo rừvozpng làqwbpm cưlnuwtzoyp, quâzdgsn límwqhnh đuzrgygbyu hàqwbpng vôliln sốvhvz.

Sau đuzrgópgpn quâzdgsn Tàqwbpo lạxszhi giếezyjt loạxszhn tặjaybc Hồevbbqwbpi, Lýykmx Nhạxszhc, thu hồevbbi lạxszhi vùsjjkng lâzdgsn cậywrtn Sơjwukn Dưlnuwơjwukng củwetta Hoàqwbpng Câzdgsn.

echlc nàqwbpy quâzdgsn Tàqwbpo uy chấhgvin vang lừvozpng, Trung Nguyêobryn khiếezyjp sợzkqo.

Khi nhậywrtn đuzrgưlnuwzkqoc côlilnng văohpnn bálilno vềddug củwetta Hạxszh Hậywrtu Uyêobryn, quâzdgsn Tàqwbpo dừvozpng lạxszhi ýykmx đuzrgqqzbnh tiếezyjn quâzdgsn vàqwbpo Trưlnuwpbpwng An, Hiệobryp đuzrgếezyj lui vềddug Hứhytfa Đybxbôliln, ýykmx đuzrgqqzbnh quay trởyqax vềddug chi việobryn cho Duyệobryn Châzdgsu.

Nhữjuqing cốvhvz vấhgvin hoặjaybc liêobryn tiếezyjp khổnmmv giálilnn, tin rằtqarng thờpbpwi cơjwuk đuzrgang ởyqax trưlnuwtzoyc mắmwktt thừvozpa dịqqzbp cốvhvz gắmwktng hếezyjt sứhytfc.

Quâzdgsn Tàqwbpo suy nghĩrzulmwqhnh toálilnn, lệobrynh cho Lýykmx Đybxbiểmwqhn thốvhvzng lĩrzulnh hai vạxszhn binh mãygby quay trởyqax vềddug việobryn binh cho Đybxbôlilnng A, Tếezyj Nam, nhấhgvit đuzrgqqzbnh khôlilnng phảtqari chếezyjt. Chímwqhnh mìuzrgnh dẫkmaxn mấhgviy vạxszhn đuzrgxszhi quâzdgsn tiếezyjn côlilnng vàqwbpo Trưlnuwpbpwng An, quyếezyjt phâzdgsn cao thấhgvip vớtzoyiTrưlnuwơjwukng Tềddug.

echlc nàqwbpy đuzrgxszhi quâzdgsn củwetta Mãygby Đybxbtqarng đuzrgãygby xuấhgvit quâzdgsn đuzrgi Tầygbyn Xuyêobryn, binh mãygbyjwukn hai vạxszhn võtzoylilnng cao cưlnuwpbpwng, muốvhvzn đuzrgoạxszht lấhgviy quậywrtn, ýykmx đuzrgqqzbnh hoàqwbpn toàqwbpn giálilnn đuzrgoạxszhn đuzrgưlnuwpbpwng lui củwetta Trưlnuwơjwukng Tềddug.

Sau đuzrgópgpn khôlilnng đuzrgzkqoi quâzdgsn tấhgvin côlilnng vềddug phímwqha Trưlnuwpbpwng An, muốvhvzn mộpgpnt miếezyjng ngoạxszhm luôlilnn Trưlnuwơjwukng Tềddug.Trưlnuwơjwukng Tềddugdcimng khôlilnng yếezyju thếezyj, liêobryn minh cùsjjkng vớtzoyi Mãygby Đybxbtqarng đuzrgxszhi chiếezyjn quâzdgsn Hàqwbpn Toạxszhi chiếezyjm thàqwbpnh Hálilnn Hưlnuwng, phảtqarn lạxszhi Mãygby Siêobryu.

Đybxbang lúechlc hai phe phálilni giằtqarng co, ba vạxszhn binh sĩrzul củwetta Trưlnuwơjwukng Lỗykmx bỗykmxng nhiêobryn xuấhgvit binh, đuzrgálilnnh vềddug phímwqha Trầygbym Lĩrzulnh, cùsjjkng vớtzoyi Mãygby Đybxbtqarng tấhgvin côlilnng hai mặjaybt quâzdgsn Trưlnuwơjwukng Tềddug.

Trong lúechlc nhấhgvit thờpbpwi quâzdgsn Trưlnuwơjwukng Tềddug bốvhvzn bềddug giálilnp đuzrgqqzbch, nhiềddugu trậywrtn tálilnc chiếezyjn, Trưlnuwpbpwng An cópgpn nguy cơjwuk lao đuzrgao.

Trưlnuwơjwukng Lãygbyngởyqax Giang Đybxbôlilnng, thừvozpa dịqqzbp Trung Nguyêobryn phâzdgsn tranh đuzrgxszhi loạxszhn, chia ra bảtqary đuzrgưlnuwpbpwng, ýykmx đuzrgqqzbnh san bằtqarng Sơjwukn Việobryt, mởyqax rộpgpnng khai thálilnc ởyqax Giang Nam.


Lầygbyn xuấhgvit binh nàqwbpy, thuyếezyjt phụvbbhc chiêobryu hàqwbpng làqwbp chủwett yếezyju, xúechlc tiếezyjn hòbqgoa bìuzrgnh dâzdgsn tộpgpnc, nếezyju nhưlnuw khôlilnng đuzrgưlnuwzkqoc thìuzrg chéybxbm giếezyjt.

Mộpgpnt vạxszhn quâzdgsn do Cao Thuậywrtn cầygbym đuzrgygbyu tiếezyjn vềddug phímwqha Vu Hồevbb rồevbbi vềddug phímwqha hồevbb Phàqwbpm Dưlnuwơjwukng, trợzkqo giúechlp ởyqax phímwqha đuzrgôlilnng thálilni thúechlqwbpnh Tàqwbpi, Lýykmx Ngọobryc, Vưlnuwơjwukng Hảtqari vàqwbp toàqwbpn bộpgpnjwukn Việobryt, tiêobryu diệobryt cálilnc quâzdgsn Sơjwukn Việobryt ởyqax hồevbb Phàqwbpm Dưlnuwơjwukng.

lilnnh quâzdgsn thứhytf hai do Lăohpnng dẫkmaxn đuzrgygbyu, vưlnuwzkqot qua cùsjjkng Chiếezyjt Giang, tấhgvin côlilnng gầygbyn biểmwqhn vàqwbpqwbpo toàqwbpn bộpgpnlilnc phầygbyn Sơjwukn Việobryt tôlilnng thịqqzbnh.

lilnnh quâzdgsn thứhytf ba do Tưlnuwơjwukng Khâzdgsm thốvhvzng lĩrzulnh, giàqwbpnh lấhgviy cùsjjkng Tứhytf Xuyêobryn.

lilnnh quâzdgsn thứhytflnuw do Trầygbyn Võtzoy thốvhvzng lĩrzulnh, chinh phạxszht An Hồevbbng Minh, tiếezyjn côlilnng lêobryn toàqwbpn bộpgpnsjjkng Sơjwukn Việobryt.

lilnnh quâzdgsn thứhytfohpnm do Chu Thálilni dẫkmaxn đuzrgygbyu, Hálilnm Trạxszhch làqwbp tham mưlnuwu, dẫkmaxn mộpgpnt vạxszhn quâzdgsn tiếezyjn vềddug phímwqha Kêobryjwukn đuzrgevbbng thờpbpwi toàqwbpn lựwettc chi việobryn cho KêobryThálilni Tôlilnng toàqwbpn lựwettc.

lilnnh quâzdgsn thứhytfohpnm do Thálilni Sửvpwn Từvozpqwbpm chủwett, Từvozp Vi làqwbp tham mưlnuwu, dẫkmaxn mộpgpnt vạxszhn rưlnuwtzoyi quâzdgsn chinh phạxszht vùsjjkng quậywrtn Ngôlilnyqaxjwukn Việobryt.

lilnnh quâzdgsn thứhytf bảtqary do Luyệobryn Quang làqwbpm chủwettlnuwtzoyng, dẫkmaxn mộpgpnt vạxszhn binh xuấhgvit chinh vềddug phímwqha Đybxban Dưlnuwơjwukng.

lilnnh quâzdgsn thứhytf bảtqary thanh thếezyj toàqwbpn lựwettc xuấhgvit phálilnt, đuzrgi vềddug tấhgvit cảtqarlilnc chiếezyjn tuyếezyjn.

Trưlnuwơjwukng Lãygbynglạxszhi lầygbyn nữjuqia tuyểmwqhn thêobrym Hắmwktc Ưeqsdng Vệobry, hai trăohpnm quâzdgsn từvozp tuyềddugn vềddug từvozp Hoằtqarng Nôlilnng,Trưlnuwơjwukng Lãygbyngthu đuzrgưlnuwzkqoc lưlnuwzkqong lớtzoyn binh khímwqh. Khôlilnng khỏvbbhi băohpnn khoăohpnn vềddug đuzrgjaybc thùsjjk củwetta binh khímwqh, khiếezyjn cho hai trăohpnm binh mãygby củwetta mìuzrgnh mang theo toàqwbpn bộpgpndcim khímwqh hoàqwbpn toàqwbpn mớtzoyi chếezyj tọobrya, ngòbqgoi nổnmmv cỡpsfn liêobryn hoàqwbpn, kímwqhnh viễdcimn vọobryng, đuzrgxszhn sưlnuwơjwukng mùsjjk

Sau đuzrgópgpn lạxszhi lệobrynh cho Yếezyjn Minh mộpgpnt lầygbyn nữjuqia mởyqax rộpgpnng tuyểmwqhn quâzdgsn, hơjwukn nữjuqia sắmwktp xếezyjp côlilnng tálilnc tìuzrgnh bálilno….

Tiếezyjp theo thưlnuwơjwukng lưlnuwzkqong vớtzoyi Quálilnch gia thay đuzrgnmmvi khảtqarohpnng chiếezyjn trậywrtn mớtzoyi.

Lạxszhi đuzrgiềddugu cálilnc nhâzdgsn thủwett thủwettlilnng từvozplilnc nơjwuki đuzrgếezyjn, tiếezyjn vàqwbpo doanh trạxszhi củwetta quan phủwett, chímwqhnh thứhytfc giálilnm chếezyjqwbp sảtqarn xuấhgvit ra cálilnc kỹrtmd thuậywrtt tiêobryn tiếezyjn.

Vềddug mặjaybt chếezyj đuzrgpgpn, Trưlnuwơjwukng Lãygbyngkháliln đuzrgau đuzrgygbyu, may nhờpbpwpgpn Trưlnuwơjwukng Chiêobryu, Cốvhvz Ung vàqwbplilnc cao thủwettobryn trong quảtqarn lýykmx. Nhưlnuwng Trưlnuwơjwukng Lãygbynghiểmwqhu đuzrgxszho lýykmx triềddugu đuzrgxszhi đuzrgưlnuwzkqoc giàqwbpnh bởyqaxi trậywrtn chiếezyjn súechlng đuzrgxszhn, hiểmwqhu đuzrgưlnuwzkqoc cálilnc quan tưlnuwtzoyng binh mãygby, hơjwukn nữjuqia đuzrgiềddugu đuzrgpgpnng mộpgpnt trưlnuwpbpwng họobryc vềddug quâzdgsn đuzrgpgpni phảtqari trảtqari qua mứhytfc hổnmmv phùsjjk.

Đybxbang lúechlc tìuzrgnh hìuzrgnh nộpgpni chímwqhnh Trưlnuwơjwukng Lãygbyngkhímwqh thếezyj ngấhgvit trờpbpwi, từvozp thàqwbpnh Mạxszht Lăohpnng, Đybxban Dưlnuwơjwukng truyềddugn ra tin tứhytfc chálilnn nảtqarn, Luyệobryn Quang xuấhgvit chinh Đybxban Dưlnuwơjwukng, chỉnxxp thắmwktng đuzrgưlnuwzkqoc trậywrtn đuzrgygbyu, nhữjuqing trậywrtn sau liêobryn tiếezyjp bịqqzb đuzrglnuwy lùsjjki bạxszhi ởyqaxjwukn Việobryt.

Đybxbếezyjn đuzrgâzdgsy Trưlnuwơjwukng Lãygbyngquyếezyjt đuzrgqqzbnh thâzdgsn lĩrzulnh binh tưlnuwtzoyng, bìuzrgnh đuzrgqqzbnh quâzdgsn Đybxban Dưlnuwơjwukng ởyqaxjwukn Việobryt.

Nhưlnuwng từvozp cuốvhvzi thờpbpwi nhàqwbplilnn đuzrgxszhi loạxszhn, thiêobryn hạxszh rung chuyểmwqhn, Lệobry thuộpgpnc Tậywrtp Châzdgsu quậywrtn Đybxban Dưlnuwơjwukng. Hai bêobryn huyệobryn Y Châzdgsu làqwbpjwuki ngụvbbhlnuw củwetta cưlnuwzdgsn Sơjwukn Việobryt, chịqqzbu nhiềddugu álilnp bứhytfc. Trưlnuwơjwukng Lãygbyng từvozp khi đuzrgưlnuwa quâzdgsn vềddug Giang Đybxbôlilnng, vẫkmaxn khôlilnng ngừvozpng loạxszhn lạxszhc. Tuy rằtqarng Thálilni Sửvpwn Từvozp, Cao Thuậywrtn nhiềddugu lầygbyn dấhgviy binh, hơjwukn nữjuqia đuzrgálilnnh bạxszhi đuzrgvhvzi phưlnuwơjwukng, nhưlnuwng lạxszhi khôlilnng thểmwqh đuzrgem dâzdgsn chúechlng Sơjwukn Việobryt rờpbpwi khỏvbbhi núechli. Từvozpzdgsu rồevbbi, tộpgpnc Sơjwukn Việobryt càqwbpng thêobrym sinh ra sựwett bấhgvit ổnmmvn trong lòbqgong, bốvhvzn phímwqha đuzrghytfng lêobryn phảtqarn khálilnng.

jwukn Việobryt ởyqax trong Giang Nam, dựwetta vàqwbpo Đybxban Dưlnuwơjwukng Y, ởyqax giữjuqia Lưlnuwơjwukng Châzdgsu. Bọobryn chúechlng lợzkqoi dụvbbhng đuzrgqqzba hìuzrgnh núechli đuzrgevbbi hiểmwqhm trởyqax, chiếezyjm lĩrzulnh xu thếezyj, đuzrgqqzbch tiếezyjn ta lui, đuzrgqqzbch lui ta tin. Lạxszhi thêobrym ngưlnuwpbpwi Sơjwukn Việobryt vốvhvzn dũdcimng cảtqarm chiếezyjn đuzrghgviu, vìuzrg vậywrty Luyệobryn Vinh bạxszhi trậywrtn liêobryn tiếezyjp, đuzrgàqwbpnh chịqqzbu bálilno cálilno lêobryn Trưlnuwơjwukng Lãygbyng.

Khiếezyjn cho Trưlnuwơjwukng Lãygbyng đuzrgau đuzrgygbyu đuzrgópgpnqwbp Y, Tậywrtp hai châzdgsu Sơjwukn Việobryt, khôlilnng giốvhvzng nhữjuqing đuzrgqqzba hìuzrgnh Sơjwukn Việobryt khálilnc, mộpgpnt mìuzrgnh chiếezyjn trậywrtn, hơjwukn nữjuqia còbqgon thêobrym liêobryn minh phálilnt lờpbpwi thềddug, môlilni hởyqaxohpnng lạxszhnh cùsjjkng nhau chi việobryn quâzdgsn, khôlilnng ngừvozpng tụvbbh tậywrtp gâzdgsy chuyệobryn ởyqax mọobryi nơjwuki, đuzrgoạxszht lấhgviy Hưlnuwơjwukng Lâzdgsm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.