Phong Lưu Tam Quốc

Chương 240 : Cầm cự Lưu Biểu(hạ)

    trước sau   
Mọvwmqi ngưkvhzpytei trong mộafivt thoáawpang chìmqawm đlduvwkkim vàfkqjo trong kếwfbg hoạwkkich to lớupojn củsovya tưkvhzơwuznng lai, trêwuznn mặrxeot mỗpnhei ngưkvhzpytei đlduvokgdu lộafiv ra sắwkkic mặrxeot hàfkqjo hứvwmqng.

Chỉwuznecyn Trưkvhzơwuznng Lãejpcng vẫahtan giữwfbg sựbfzj tỉwuznnh táawpao nóecyni:

- Muốjuhnn pháawpa đlduvưkvhzgwzgc Lưkvhzu Biểnvfxu hơwuznn nữwfbga tiếwfbgn vềokgdxgbsng Tứvwmq Xuyêwuznn thựbfzjc sựbfzjfkqj chuyệpnhen vôqolwxgbsng khoa khăbzzln. Trưkvhzupojc hếwfbgt thựbfzjc lựbfzjc vẫahtan còhsvmn đlduvóecynng ởvegk đlduvóecyn, sau đlduvóecynfkqjng thêwuznm nhữwfbgng dãejpcy númrhui ngăbzzln trởvegk tầocxong tầocxong lớupojp lớupojp, đlduvưkvhzpyteng Thụnvwzc hiểnvfxm yếwfbgu. Nếwfbgu nhưkvhz khôqolwng cóecyn ngưkvhzpytei dẫahtan đlduvưkvhzpyteng, chỉwuzn sợgwzg quâvwmqn ta khóecyn đlduvi nửztema bưkvhzupojc.

Quáawpach gia trầocxom tưkvhzecyni:

- Việpnhec nàfkqjy khôqolwng vộafivi, sau nàfkqjy cóecyn thểnvfx từymky từymky thưkvhzơwuznng lưkvhzgwzgng.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcng lúmrhuc nàfkqjy bỗpnheng nhiêwuznn nghĩipce tớupoji Hoằznqsng Nôqolwng, trong lòhsvmng khôqolwng khỏxwqbi mong chờpyte.


Đokgdếwfbgn đlduvâvwmqy, phưkvhzơwuznng châvwmqm sau nàfkqjy đlduvi vềokgd Giang Đokgdôqolwng đlduvãejpcwuzn hồudia pháawpat triểnvfxn, hơwuznn nữwfbga đlduvãejpc bắwkkit đlduvocxou thay đlduvpytei hàfkqjnh đlduvafivng.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcng cuốjuhni cùxgbsng đlduvvwmqng dậztemy, trậztemm giọvwmqng nóecyni:

- Tốjuhnt, mọvwmqi chuyệpnhen cứvwmq nhưkvhz nhũkomwng gìmqaw đlduvãejpc đlduvhfcsnh rồudiai. Đokgdwkkii quâvwmqn củsovya Tháawpai Sửztem Từymkyfkqj Trìmqawnh Dụnvwzc lậztemp tứvwmqc triệpnheu hồudiai quâvwmqn chuẩsovyn bịhfcs kếwfbg hoạwkkich đlduváawpanh chiếwfbgn Sơwuznn Việpnhet.

- Vâvwmqng.

- Chuyệpnhen nàfkqjy mọvwmqi ngưkvhzpytei trởvegk vềokgd nhấqmfot đlduvhfcsnh phảahtai giữwfbgmrhun, khôqolwng đlduvưkvhzgwzgc đlduvnvfxkvhzupojc chảahtay bêwuznn ngoàfkqji.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcng áawpanh mắwkkit nhưkvhz hổpyte sắwkkic lạwkkinh nhìmqawn qua mộafivt vòhsvmng nóecyni.

Mọvwmqi ngưkvhzpytei sợgwzgejpci, cung kímrhunh nóecyni vâvwmqng.

Cuốjuhni cùxgbsng, mộafivt ngàfkqjy hộafivi nghịhfcskomwng giảahtai táawpan.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcng cũkomwng thởvegkfkqji mộafivt hơwuzni, nhớupoj tớupoji cảahtam giáawpac ấqmfom áawpap trong nhàfkqj, khôqolwng khỏxwqbi nghĩipce đlduvếwfbgn vòhsvmng tay ấqmfom áawpap củsovya Dưkvhzơwuznng Dung nêwuznn quay trởvegk vềokgd nhàfkqj.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcng quay trởvegk vềokgd quýgbgm phủsovy, lúmrhuc đlduvóecynecyn vệpnhe binh lậztemp tứvwmqc chạwkkiy ra thôqolwng báawpao nóecyni:

- Chúmrhua côqolwng, cóecyn kháawpach từymky xếwfbg chiềokgdu đlduvgwzgi ngưkvhzpytei, bâvwmqy giờpytekomwng vẫahtan chưkvhza đlduvi.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcng vôqolwxgbsng kinh ngạwkkic, vừymkya đlduvhfcsnh hỏxwqbi làfkqj ai đlduvãejpc thấqmfoy Tháawpai Diễxgbsm đlduvi ra từymky thímrhunh đlduvưkvhzpyteng.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcng tiếwfbgn đlduvếwfbgn, nắwkkim lấqmfoy bàfkqjn tay Văbzzln Cơwuzn quan tâvwmqm nóecyni:


- Sao khôqolwng ngoan ngoãejpcn nghỉwuzn ngơwuzni trêwuznn giưkvhzpyteng, chạwkkiy đlduvếwfbgn đlduvâvwmqy làfkqjm gìmqaw?

Tháawpai Văbzzln Cơwuzn hạwkkinh phúmrhuc liếwfbgc nhìmqawn Trưkvhzơwuznng Lãejpcng, thầocxom tráawpach cứvwmqecyni:

- Còhsvmn khôqolwng phảahtai làfkqjmqaw chàfkqjng sao?

Trưkvhzơwuznng Lãejpcng ngẩsovyn ngơwuzn, bởvegki vìmqawmqawnh thưkvhzpyteng Văbzzln Cơwuzn rấqmfot ímrhut khi dùxgbsng ngữwfbg khímrhu nhưkvhz thếwfbgecyni chuyệpnhen vớupoji mìmqawnh. Nhưkvhzng nóecyni đlduvi thìmqawkomwng phảahtai nóecyni lạwkkii, hôqolwm nay cảahtam giáawpac nụnvwzkvhzpytei Văbzzln Cơwuzn tỏxwqba sáawpang, áawpanh mắwkkit nhưkvhzkvhzupojc hồudiaxgbsa thu, nhấqmfot cửztem nhấqmfot đlduvafivng đlduvokgdu khiếwfbgn cho ngưkvhzpytei ta mêwuzn ngưkvhzpytei, lạwkkii thêwuznm biểnvfxu hiệpnhen hờpyten dỗpnhei ban nãejpcy. Trưkvhzơwuznng Lãejpcng cảahtam thấqmfoy tâvwmqm thầocxon dao đlduvafivng, ngưkvhzgwzgc lạwkkii khôqolwng nghe đlduvưkvhzgwzgc nhữwfbgng gìmqawbzzln Cơwuzn đlduvang nóecyni.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcng nhìmqawn biểnvfxu hiệpnhen kiềokgdu diễxgbsm màfkqj ưkvhzupojt áawpat củsovya nàfkqjng. Khôqolwng khỏxwqbi mưkvhzpyteng ngóecynn tay đlduvafivng đlduvztemy, ôqolwm chầocxom lấqmfoy bờpyte ai thon bélviq bỏxwqbng củsovya Văbzzln Cơwuznecyni:

- Sao thếwfbg, mớupoji cóecyn nửztema ngàfkqjy khôqolwng gặrxeop đlduvãejpc nhớupoj ta rồudiai sao? hahaNóecyni xong, Trưkvhzơwuznng Lãejpcng nhìmqawn qua bộafiv ngựbfzjc xinh đlduvswirp, cưkvhzpytei lêwuznn đlduvocxoy đlduvwkkic ýgbgm.

bzzln Cơwuznfkqjng khôqolwng thểnvfx tráawpach vẻwuzn đlduvàfkqjo hoa củsovya Trưkvhzơwuznng Lãejpcng, tâvwmqm hồudian thiếwfbgu nữwfbg dễxgbsfkqjng tha thứvwmq. Nhưkvhzng ngưkvhzgwzgc lạwkkii nhữwfbgng hàfkqjnh đlduvafivng mạwkkinh mẽqmfo củsovya Trưkvhzơwuznng Lãejpcng khiếwfbgn nàfkqjng cảahtam thấqmfoy e thẹswirn, da mặrxeot lạwkkii mỏxwqbng nhưkvhz thếwfbg, mộafivt thoáawpang pháawpat đlduvxwqbwuznn, xấqmfou hổpyte đlduvztemp châvwmqn mạwkkinh xuốjuhnng:

- Chàfkqjng muốjuhnn làfkqjm gìmqaw thếwfbg, ta hỏxwqbi chàfkqjng, chàfkqjng ởvegk Hoằznqsng Nôqolwng đlduvãejpcfkqjm gìmqaw vớupoji Dung tỷqjiq tỷqjiq rồudiai.

kvhzơwuznng Dung sữwfbgng sờpyte, vốjuhnn dĩipcekvhzvegkng đlduvang nghe côqolw đlduvùxgbsa, khôqolwng ngờpytebzzln Cơwuznecyni nhưkvhz thếwfbg, khôqolwng khỏxwqbi kỳvhni lạwkki hỏxwqbi:

- Sao thếwfbg Diễxgbsm Nhi?

bzzln Cơwuzn vớupoji sựbfzj giúmrhup đlduvtmlg củsovya Dưkvhzơwuznng Dung, trôqolwng nhưkvhz muốjuhnn cáawpai nhau, cáawpai miệpnheng nao nao nhỏxwqb nhắwkkin đlduváawpang yêwuznu nóecyni:

- Hỏxwqbi phu quâvwmqn bảahtao bốjuhni củsovya ngưkvhzơwuzni ấqmfoy, xếwfbg chiềokgdu nay đlduvãejpcecyn hai mỹrxeo nhâvwmqn xinh đlduvswirp đlduvếwfbgn tìmqawm, đlduvếwfbgn bâvwmqy giờpytehsvmn khôqolwng chịhfcsu đlduvi.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcng nhìmqawn Dưkvhzơwuznng Dung, thấqmfoy sắwkkic mặrxeot nàfkqjng trầocxom xuốjuhnng, khôqolwng khỏxwqbi trong lòhsvmng âvwmqm thầocxom nóecyni mộafivt tiếwfbgng:


- Thảahtam rồudiai.

Giọvwmqt nưkvhzupojc mắwkkit củsovya Trưkvhzơwuznng Lãejpcngchảahtay ra ngọvwmqt ngàfkqjo, cũkomwng khôqolwng phỉwuzna sợgwzgkvhzơwuznng Dung, Văbzzln Cơwuzn khôqolwng đlduvnvfx ýgbgm tớupoji mìmqawnh, chỉwuznfkqj khôqolwng muốjuhnn bọvwmqn họvwmq phảahtai buồudian nhiềokgdu vìmqawmqawnh. Mọvwmqi ngưkvhzpytei đlduvãejpcxgbsng nhau trảahtai qua quãejpcng thờpytei gian mưkvhza gióecyn, lạwkkii cùxgbsng nhau vưkvhzgwzgt qua gian khổpyte, Trưkvhzơwuznng Lãejpcngcảahtam thấqmfoy thậztemt sựbfzj nợgwzgawpac nàfkqjng nhiềokgdu lắwkkim.

qolwng màfkqjy Dưkvhzơwuznng Dung dựbfzjng thẳgwiqng lêwuznn, bộafiv ngựbfzjc phậztemp phồudiang khôqolwng ngừymkyng, cóecyn thểnvfxkvhzvegkng tưkvhzgwzgng ra nàfkqjng đlduvang cốjuhn gắwkking khốjuhnng chếwfbgvwmqm trạwkking củsovya mìmqawnh. Nhữwfbgng giọvwmqt nưkvhzupojc mắwkkit mang theo chúmrhut bi thưkvhzơwuznng, khuôqolwn mặrxeot vôqolwxgbsng buồudian rầocxou nóecyni:

- Trưkvhzơwuznng Lãejpcngchàfkqjng cũkomwng thậztemt quáawpa đlduvàfkqjo hoa rồudiai, trong nhàfkqj đlduvãejpcecyn nhiềokgdu vợgwzg nhưkvhz vậztemy còhsvmn xằznqsng bậztemt ởvegkwuznn ngoàfkqji, thếwfbgfkqjy thìmqaw hay rồudiai, ngưkvhzpytei ta đlduvãejpcmqawm tớupoji tậztemn nơwuzni. Chàfkqjng nóecyni chàfkqjng muốjuhnn lậztemp nghiệpnhep chúmrhung ta cảahta ngàfkqjy chờpyte đlduvgwzgi lo lắwkking cho chàfkqjng, nghĩipce tớupoji lúmrhuc bêwuznn cạwkkinh chàfkqjng, sao tỷqjiq muộafivn chúmrhung ta lạwkkii đlduvếwfbgn vớupoji chàfkqjng, chàfkqjng làfkqjm ta đlduvau long quáawpa.

ecyni đlduvếwfbgn đlduvâvwmqy mắwkkit phưkvhzgwzgng hoàfkqjng củsovya Dưkvhzơwuznng Dung đlduvxwqb ngầocxou, ngậztemp tràfkqjn nưkvhzupojc mắwkkit từymky trong hốjuhnc mắwkkit ùxgbsa chảahtay ra, dưkvhzpyteng nhưkvhz muốjuhnn khóecync.

bzzln Cơwuznkomwng cúmrhui thấqmfop cáawpai cổpyte trắwkking nhưkvhz thiêwuznn nga, trong lòhsvmng mang theo chúmrhut buồudian vưkvhzơwuznng tịhfcsch mịhfcsch, buồudian bãejpcecyni:

- Phu quâvwmqn, chàfkqjng xem Dung tỷqjiq tỷqjiq đlduvau lòhsvmng thếwfbg, chàfkqjng mau an ủsovyi tỷqjiqqmfoy đlduvi.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcngnhìmqawn khuôqolwn miệpnheng nhỏxwqb nhắwkkin tứvwmqc giậztemn củsovya Dưkvhzơwuznng Dung, cốjuhnlviqn khôqolwng cho nưkvhzupojc mắwkkit rơwuzni xuốjuhnng, lạwkkii nhìmqawn Văbzzln Cơwuzn mộafivt mìmqawnh lặrxeong lẽqmfo chấqmfop nhậztemn tổpyten thưkvhzơwuznng, trong lòhsvmng vôqolwxgbsng đlduvau khổpyte, tạwkkii sao lạwkkii cóecyn thểnvfx nhưkvhz vậztemy?

Trưkvhzơwuznng Lãejpcngngẫahtam nghĩipce lạwkkii ôqolwm chặrxeot lấqmfoy hai ngưkvhzpytei, khôqolwng ngờpytekvhzơwuznng Dung tứvwmqc giậztemn dãejpcy giụnvwza, mộafivt chuỗpnhei nưkvhzupojc mắwkkit nhưkvhz bịhfcs đlduvvwmqt dâvwmqy tràfkqjn ra khôqolwng thểnvfx khốjuhnng chếwfbg nổpytei. Thâvwmqn thểnvfxbzzln Cơwuznkomwng giậztemt giậztemt, cuốjuhni cùxgbsng cũkomwng chỉwuzn im lặrxeong cúmrhui đlduvocxou khôqolwng nóecyni.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcngnhẹswir nhàfkqjng dùxgbsng bàfkqjn tay thôqolwawpap lau đlduvi giọvwmqt nưkvhzupojc mắwkkit thưkvhzơwuznng tâvwmqm củsovya Dưkvhzơwuznng Dung, nhẹswir nhàfkqjng nóecyni:

- Dung nhi, đlduvymkyng đlduvau lòhsvmng. Thậztemt ra mọvwmqi chuyệpnhen cũkomwng khôqolwng phảahtai nhưkvhzfkqjng nghĩipce đlduvâvwmqu.

kvhzơwuznng Dung khôqolwng nóecyni gìmqaw, áawpanh mắwkkit mờpyte mịhfcst nhưkvhzkvhzơwuznng mùxgbs che qua hai mắwkkit tl, áawpanh mắwkkit phưkvhzgwzgng hoàfkqjng nóecyni khôqolwng nêwuznn lờpytei đlduvocxoy thưkvhzơwuznng cảahtam.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcngcẩsovyn thậztemn vuốjuhnt ve vệpnhet nưkvhzupojc mắwkkit trêwuznn khuôqolwn mặrxeot Dưkvhzơwuznng Dung, chỉwuznecyn cảahtam giáawpac lòhsvmng đlduvau nhưkvhz dao cắwkkit, khẽqmfoecyni:


- Xin hãejpcy tin tưkvhzvegkng ta.

kvhzơwuznng Dung nhìmqawn chằznqsm chằznqsm vàfkqjo mắwkkit tl, từymky trong áawpanh mắwkkit củsovya hắwkkin cóecyn thểnvfx thấqmfoy đlduvưkvhzgwzgc niềokgdm yêwuznu thưkvhzơwuznng, nỗpnhei nợgwzg..

kvhzơwuznng Dung tuy khôqolwng nóecyni gìmqaw nhưkvhzng thâvwmqn thểnvfx mềokgdm mạwkkii lạwkkii nhímrhuch gầocxon vềokgd phímrhua tl.

Trưkvhzơwuznng Lãejpcngnhậztemn thấqmfoy bèaqtcn kélviqo Dưkvhzơwuznng Dung ôqolwm vàfkqjo trong lồudiang ngựbfzjc.

vwmqng khuôqolwn mặrxeot thanh túmrhu khảahta áawpai củsovya Văbzzln Cơwuznwuznn, vôqolwxgbsng hy vọvwmqng nóecyni:

- Phu quâvwmqn đlduvwkkii nhâvwmqn, rốjuhnt cuộafivc làfkqjecyn chuyệpnhen gìmqaw xảahtay ra?

Trưkvhzơwuznng Lãejpcngnhẹswir nhàfkqjng vuốjuhnt ve máawpai tóecync đlduven mảahtanh dẻwuzn củsovya Dưkvhzơwuznng Dung, sau đlduvóecynkvhzpytei nóecyni:

- Cáawpac ngưkvhzơwuzni đlduvymkyng làfkqjm khóecyn ngưkvhzpytei ta, hai ngưkvhzpytei tớupoji tìmqawm ta mộafivt ngưkvhzpytei têwuznn làfkqj Châvwmqn Mậztemt, mộafivt ngưkvhzpytei têwuznn làfkqj Quáawpach Huyêwuznn.

- Châvwmqn Mậztemt?

kvhzơwuznng Dung hìmqawnh nhưkvhzecyn nghe thấqmfoy, cốjuhn gắwkking nởvegk nụnvwzkvhzpytei đlduvau khổpyteecyni. Ngưkvhzgwzgc lạwkkii khôqolwng thểnvfx đlduvnvfxvwmqm đlduvưkvhzgwzgc vàfkqjo lờpytei Trưkvhzơwuznng Lãejpcngnóecyni trưkvhzupojc đlduvóecyn.

- Âwfbgy, cáawpac ngưkvhzơwuzni khôqolwng phảahtai rấqmfot muỗpnhen biếwfbgt lúmrhuc ta ởvegk Lạwkkic Dưkvhzơwuznng, bịhfcs thưkvhzơwuznng rơwuzni xuốjuhnng nưkvhzupojc làfkqj do ai cứvwmqu sao? Hôqolwm nay ta sẽqmfoecyni cho cáawpac nàfkqjng biếwfbgt, đlduvóecyn chímrhunh làfkqj Châvwmqn Mậztemt vàfkqj Quáawpach Huyêwuznn.

bzzln Cơwuzn nhẹswir nhàfkqjng àfkqjwuznn mộafivt tiếwfbgng, che cáawpai miệpnheng nhỏxwqb nhắwkkin, khuôqolwn mặrxeot tràfkqjn đlduvocxoy sựbfzj kinh ngạwkkic, cóecyn chúmrhut kỳvhni quáawpai hỏxwqbi:

- Vậztemy sao bọvwmqn họvwmq lạwkkii ởvegk chỗpnhefkqjy?

Trưkvhzơwuznng Lãejpcngcưkvhzpytei khổpyteecyni mộafivt tiếwfbgng:

- Chuyệpnhen nàfkqjy rấqmfot dàfkqji dòhsvmng…

Trưkvhzơwuznng Lãejpcngmơwuzn hồudiaecyni qua mộafivt chúmrhut, hai ngưkvhzpytei bấqmfoy giờpyte mớupoji hiểnvfxu đlduvưkvhzgwzgc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.