Phong Lưu Tam Quốc

Chương 239 : Cầm cự Lưu Biểu(thượng)

    trước sau   
Quánpqych gia ra khỏumcpi hàdbjong trưdbjoqjtnc, sau đroggómigy chậumcpm rãrorgi nómigyi:

- Nghịmady sựohka lầmiszn nàdbjoy, thôemming qua sựohka thưdbjoơbglzng nghịmady củoucya mọqcrui ngưdbjofbwxi ta tổrchong kếuiqet ra nhữltirng việkwbzc sau đroggâdejdy. Thứwgju nhấonyht, đroggsncwi vớqjtni huynh đroggkwbzhrcc Tiếuiqep, Sĩhrcc Nhấonyht ởuiqe Giao Chỉqcru, ánpqyp dụqcrung chíclzmnh sánpqych trôemming xem thánpqyi đroggbidz thếuiqedbjoo, chúumcp ýpgbi gắdbjot gao vàdbjoo sựohka thay đroggrchoi đroggbidzng thánpqyi, đroggphmsi thờfbwxi cơbglz chíclzmn muồcrzwi, mộbidzt tay hàdbjonh đroggbidzng đroggánpqynh xuốsncwng Giao Chỉqcru, thốsncwng nhấonyht Giang Nam. Thứwgju hai, xuấonyht binh bìuqsenh đroggmadynh Sơbglzn Việkwbzt, khôemming thểbglz đroggbglz tiếuiqep tụqcruc mốsncwi tai họqcrua ngầmiszm, cómigy thểbglz an tâdejdm phánpqyt triểbglzn chuẩmthvn bịmady tiếuiqen côemming vềxoqa phíclzma đroggôemming Kinh Châdejdu. Việkwbzc nàdbjoy thôemming qua sựohka đroggcrzwng ýpgbi củoucya mọqcrui ngưdbjofbwxi, khôemming cầmiszn nhiềxoqau lờfbwxi.

- Thứwgju ba, tạbidzm thờfbwxi khôemming can dựohkadbjoo hỗqkten chiếuiqen ởuiqe Trung Nguyêuiqen, đroggánpqynh quâdejdn Tàdbjoo ởuiqe Ba Phụqcru, hiệkwbzp thiêuiqen tửvmai chưdbjoa hầmiszu, tranh đroggonyhu hơbglzn thua vớqjtni Viêuiqen Thiệkwbzu. Việkwbzc nàdbjoy mọqcrui ngưdbjofbwxi vẫykvqn còhpxbn nhiềxoqau suy nghĩhrcc.

Quánpqych gia nhìuqsen québoqpt mộbidzt vòhpxbng, chậumcpm rãrorgi nómigyi.

- Vâdejdng.

Đhpxbiềxoqan Phong khẽhpxb gậumcpt đroggmiszu, sau đroggómigymigy chúumcpt mêuiqe hoặtksvc nómigyi:


- Nómigyi đroggếuiqen đroggâdejdy, hạbidz quan bỗqkteng nhiêuiqen cómigy mộbidzt giảdbjo thiếuiqet, cũumcpng muốsncwn luậumcpn đroggàdbjom vớqjtni mọqcrui ngưdbjofbwxi mộbidzt chúumcpt.

Quánpqych gia mỉqcrum cưdbjofbwxi nómigyi:

- Đhpxbiềxoqan tiêuiqen sinh cómigy suy nghĩhrccuqse?

Đhpxbiềxoqan Phong hơbglzi nghiêuiqeng ngưdbjofbwxi, nhìuqsen Trưdbjoơbglzng Lãrorgng tâdejdm trạbidzng khổrcho sởuiqemigyi:

- Chúumcpa côemming, chúumcpng ta ta coi quâdejdn Tàdbjoo quánpqy lợphmsi hạbidzi rồcrzwi, chẳentyng kẽhpxb bọqcrun hắdbjon thậumcpt sựohkamigy thểbglz tranh đroggưdbjophmsc Quan Trung trưdbjoqjtnc mắdbjot Viêuiqen Thiệkwbzu sao? Thuộbidzc hạbidz lạbidzi khôemming cho rằbidzng Lýpgbi Thúumcpc, Quánpqych Tỷnsew đroggãrorg khiếuiqen cho nhiềxoqau ngưdbjofbwxi tứwgjuc giậumcpn nhưdbjo thếuiqe, tạbidzm thờfbwxi cómigy thểbglz khôemming nómigyi chuyệkwbzn. Lúumcpc nàdbjoy Quan Trung còhpxbn cómigy Trưdbjoơbglzng Tểbglz thốsncwng lĩhrccnh mưdbjofbwxi vạbidzn tinh binh Thiểbglzm Tâdejdy, Trưdbjoơbglzng Túumcp lạbidzi cómigy thiệkwbzn chiếuiqen, lạbidzi thêuiqem cánpqyc danh sĩhrcc quy thuậumcpn gầmiszn đroggâdejdy khánpqy nhiềxoqau. Tàdbjoo từldqz xa tớqjtni, lạbidzi thêuiqem cùocncng chiếuiqen mộbidzt trậumcpn vớqjtni Lýpgbi Thúumcpc, cómigy thểbglz đroggánpqynh bạbidzi bọqcrun hắdbjon hay khôemming còhpxbn làdbjo vấonyhn đroggxoqa, hơbglzn nữltira Tâdejdy Lưdbjoơbglzng Mãrorg Đhpxbbidzng đroggãrorg chíclzmnh thứwgjuc chen châdejdn ởuiqe Quan Trung, muốsncwn cómigy mộbidzt phầmiszn trong bánpqyt canh ngon, lạbidzi thêuiqem Hàdbjon Toạbidzi, Trưdbjoơbglzng Lỗqkte, Lưdbjou Biểbglzu, Tàdbjoo Tiềxoqan Cảdbjonh khómigy khăohkan khôemming íclzmt. Giảdbjo thiếuiqet Diệkwbzn Châdejdu cómigybglz xuấonyht, khôemming cómigy lốsncwi rẽhpxb, tiếuiqen thoánpqyi lưdbjobidzng nam, trong mộbidzt thờfbwxi gian ngắdbjon khôemming thểbglz giàdbjonh đroggưdbjophmsc Quan Trung. Thờfbwxi gian dàdbjoi ra, lưdbjoơbglzng thựohkac cạbidzn kiệkwbzt, binh sĩhrcc thiếuiqeu chíclzm khíclzm, thìuqse sẽhpxb lậumcpp tứwgjuc giảdbjoi tánpqyn, khôemming chiếuiqen cũumcpng lậumcpp tứwgjuc tựohka tan ra. Lùocnci thôemmii.Bỏumcpnpqyi giánpqy lớqjtnn nhưdbjo thếuiqe, đroggếuiqen lúumcpc ấonyhy khánpqyc gìuqse giỏumcp trúumcpc múumcpc nưdbjoqjtnc côemming dãrorg tràdbjong, ai cũumcpng khôemming cam lòhpxbng.

- Đhpxbúumcpng vậumcpy.

Cao Thuậumcpn giốsncwng nhưdbjo tỉqcrunh mộbidzng, hai mắdbjot lómigye sánpqyng lêuiqen nómigyi.

Trưdbjoơbglzng Lãrorgng cũumcpng sữltirng sờfbwx, mìuqsenh cũumcpng khôemming nghĩhrcc đroggưdbjophmsc sâdejdu nhưdbjo vậumcpy. Cho tớqjtni nay, tiềxoqam thứwgjuc cho rằbidzng Tàdbjoo làdbjo kẻcuvg đroggmadych lớqjtnn nhấonyht. Nhưdbjo thếuiqe theo lýpgbi thưdbjofbwxng trựohkac sẽhpxbdejdm trậumcpn khôemming chiếuiqen thắdbjong đroggưdbjophmsc, nhưdbjong bâdejdy giờfbwx theo lờfbwxi củoucya Đhpxbiềxoqan Phong, Trưdbjoơbglzng Lãrorgng lạbidzi cảdbjom thấonyhy quâdejdn Tàdbjoo lệkwbznh cho xâdejdy dựohkang phòhpxbng tuyếuiqen, nhưdbjong đroggcrzwng thờfbwxi khôemming thểbglz khôemming vìuqse uy lựohkac vàdbjo sựohka thuyếuiqet phụqcruc củoucya hắdbjon.

- Haha, khôemming hổrchodbjo ngưdbjofbwxi chúumcpa côemming xem trọqcrung. Đhpxbiềxoqan tiêuiqen sinh cómigy thểbglz nghĩhrcc đroggếuiqen đroggiểbglzm nàdbjoy, nómigyi rõreep rằbidzng năohkang lựohkac củoucya ngưdbjofbwxi đroggoucy liệkwbzt vàdbjoo trìuqsenh đroggbidz cao nhấonyht ởuiqe Giang Đhpxbôemming. Khôemming tồcrzwi, Tàdbjoo làdbjonpqyi têuiqen tiềxoqam ẩmthvn nguy hiểbglzm nhấonyht. Nhưdbjong nếuiqeu nhưdbjo hắdbjon ngay cảdbjoohkang lựohkac đroggsncwi phómigyumcpng khôemming cómigy, căohkan bảdbjon khôemming đroggánpqyng đroggbglz chúumcpng ta đroggsncwi phómigy.

Quánpqych gia tựohka phụqcrumigyi.

Đhpxbiềxoqan Phong khôemming quan tâdejdm chúumcpt nàdbjoo sựohka tựohka cao tựohka đroggbidzi củoucya Quánpqych gia, thậumcpm chíclzm tấonyht cảdbjo mọqcrui ngưdbjofbwxi đroggxoqau biếuiqet rõreep Quánpqych gia làdbjo mộbidzt trang lệkwbznh bàdbjoi lớqjtnn nhấonyht dưdbjoqjtni tay Trưdbjoơbglzng Lãrorgng. Lạbidzi thêuiqem bảdbjon lĩhrccnh quỷnsew thầmiszn khómigydbjofbwxng.

Đhpxbiềxoqan Phong bìuqsenh tĩhrccnh nómigyi:

- Thếuiqe sao chúumcpa côemming khôemming thừldqza dịmadyp hắdbjon bịmady bệkwbznh, đroggoạbidzt mệkwbznh hắdbjon?Quánpqych gia gậumcpt đroggmiszu nómigyi:


- Thậumcpt ra chúumcpa côemming lệkwbznh cho Trưdbjoơbglzng Liêuiqeu phánpqyi ngưdbjofbwxi đroggi trợphms giúumcpp Lữltir Bốsncw, cũumcpng làdbjomigy dụqcrung ýpgbidbjoy, nhưdbjong khôemming cómigy ýpgbi muốsncwn khoa trưdbjoơbglzng đroggếuiqen mứwgjuc muốsncwn nắdbjom lấonyhy Duyệkwbzn Châdejdu. Bởuiqei vìuqse chúumcpng ta muốsncwn đroggi sâdejdu vàdbjoo mộbidzt chúumcpt, cho dùocncdbjo mấonyht đroggi Tàdbjoo, khôemming phảdbjoi còhpxbn cómigy quâdejdn Viêuiqen Thiệkwbzu mạbidznh hơbglzn sao? Mộbidzt khi Tàdbjoo thậumcpt sựohka thấonyht bạbidzi, nhưdbjo thếuiqe quâdejdn phiệkwbzt phưdbjoơbglzng bắdbjoc đroggãrorg khôemming cómigy quâdejdn phiệkwbzt nàdbjoo cómigy thểbglz khốsncwng chếuiqe đroggưdbjophmsc quâdejdn Viêuiqen Thiệkwbzu. Đhpxbếuiqen lúumcpc đroggómigyocncng Thanh Châdejdu, trựohkac tiếuiqep khai chiếuiqen vớqjtni quâdejdn viêuiqen, đroggâdejdy làdbjo đroggiềxoqau bấonyht lợphmsi vớqjtni sựohka phánpqyt triểbglzn bưdbjoqjtnc đroggmiszu củoucya chúumcpa côemming.

- Àfcqb, thìuqse ra làdbjo muốsncwn lợphmsi dụqcrung Tàdbjoo khốsncwng chếuiqe Viêuiqen Thiệkwbzu, sau đroggómigyuiqen ta toàdbjon lựohkac tranh thủoucy khai thánpqyc Giang Nam.

Đhpxbiềxoqan Phong tỉqcrunh ngộbidzmigyi.

Chúumcpng quan cũumcpng bắdbjot đroggmiszu hiểbglzu ra nhiềxoqau, khôemming khỏumcpi cảdbjom thánpqyn trưdbjoqjtnc suy nghĩhrccdejdu nhưdbjo biểbglzn củoucya Quánpqych gia, xem xéboqpt vấonyhn đroggxoqaemmiocncng sâdejdu sắdbjoc, thấonyhu đroggánpqyo.

Hoàdbjon toàdbjon chíclzmnh xánpqyc, vớqjtni tìuqsenh huốsncwng trưdbjoqjtnc mắdbjot, Viêuiqen Thiệkwbzu khôemming thểbglz nghi ngờfbwx nữltira làdbjo đroggbidzi quâdejdn phiệkwbzt lớqjtnn nhấonyht đroggbidzc bánpqy phưdbjoơbglzng Bắdbjoc, đroggtksvc biệkwbzt làdbjo nhâdejdn vậumcpt cómigy nguy cơbglz uy hiếuiqep vềxoqa sau – Côemming Tôemmin Toảdbjon. Nhưdbjo thếuiqe bởuiqei vìuqse Viêuiqen Thiệkwbzu đroggưdbjoơbglzng nhiêuiqen muốsncwn phánpqyt triểbglzn ởuiqeocncng Hoàdbjong Hàdbjo, nhưdbjo thếuiqe kẻcuvg đroggwgjung mũumcpi chịmadyu sàdbjoo chíclzmnh làdbjohpxba, Trưdbjoơbglzng Lãrorgng vốsncwn dĩhrcc sởuiqe hữltiru Từldqz Châdejdu cũumcpng làdbjo mộbidzt chiếuiqen lưdbjophmsc quan trọqcrung. Nhưdbjong bởuiqei vìuqse quâdejdn Tàdbjoo gánpqyc ởuiqe Duyệkwbzn Châdejdy, Đhpxbôemming A nhiềxoqau nhưdbjo thếuiqe, hấonyhp dẫykvqn phòhpxbng tuyếuiqen củoucya Viêuiqen Thiệkwbzu, cho nêuiqen trong tiềxoqam thứwgjuc, Tàdbjoo trởuiqe thàdbjonh kẻcuvg thùocnc sốsncw mộbidzt củoucya Viêuiqen Thiệkwbzu.

Nghĩhrcc ra vấonyhn đroggxoqa mấonyhu chốsncwt, mọqcrui ngưdbjofbwxi càdbjong thêuiqem khâdejdm phụqcruc.

Quánpqych gia tựohka tin, ánpqynh mắdbjot nhìuqsen qua mộbidzt vòhpxbng, sau đroggómigymigyi:

- Còhpxbn cómigy vấonyhn đroggxoqauqse sao?

Mọqcrui ngưdbjofbwxi yêuiqen lặtksvng, Quánpqych gia thỏumcpa mãrorgn khẽhpxb gậumcpt đroggmiszu nómigyi tiếuiqep:

- Đhpxbiềxoqau thứwgju ba, cũumcpng làdbjo mộbidzt bưdbjoqjtnc mấonyhu chốsncwt quan trọqcrung, tộbidzc Sơbglzn Việkwbzt, bìuqsenh đroggmadynh Giao Châdejdu, quâdejdn ta đroggbglz tránpqynh phiềxoqan phứwgjuc vềxoqa sau, trựohkac tiếuiqep xuấonyht binh đroggánpqynh Dựohka Châdejdu, nắdbjom lấonyhy Tôemmin Sánpqych, đroggbidzi quâdejdn chíclzmnh thứwgjuc chiếuiqen đroggonyhu vớqjtni Lưdbjou Biểbglzu. Trưdbjoqjtnc tiêuiqen hãrorgy xuấonyht binh xuốsncwng bốsncwn quậumcpn Quếuiqedejdm, Võreepohkang, Trưdbjofbwxng Sa, Linh Lăohkang, chiếuiqem lấonyhy đroggbidzi bộbidz phậumcpn khu Trưdbjofbwxng Gian, củoucyng cốsncw phòhpxbng tuyếuiqen từldqz hạbidzdbjou Trưdbjofbwxng Giang, đroggbglz cho quâdejdn ta cómigy chiếuiqen lưdbjophmsc càdbjong rộbidzng lớqjtnn, đroggếuiqen lúumcpc đroggómigy cho dùocnc đroggánpqynh nhau cũumcpng sẽhpxbmigy thêuiqem nhiềxoqau sựohka lựohkaa chọqcrun. Càdbjong cómigy thểbglzuqsenh thàdbjonh mộbidzt thếuiqe bao vâdejdy tấonyhn côemming Nam Quậumcpn Kinh Châdejdu vàdbjo thàdbjonh Giang Hạbidz.

Trưdbjoơbglzng Chiêuiqeu trầmiszm tưdbjo nửvmaia ngàdbjoy nómigyi:

- Theo thuộbidzc hạbidz thấonyhy trưdbjoqjtnc tiêuiqen vẫykvqn nêuiqen xuấonyht binh đroggánpqynh Tôemmin Sánpqych, chiếuiqem cứwgju bốsncwn quậumcpn lớqjtnn cómigy lợphmsi cho phòhpxbng tuyếuiqen hai bờfbwxemming Trưdbjofbwxng Giang. Nhưdbjong khi Tôemmin Sánpqych mạbidzt diệkwbzt chíclzmnh làdbjo thởuiqei đroggiểbglzm xuấonyht quâdejdn đroggánpqynh Lưdbjou Biểbglzu, làdbjo mộbidzt kếuiqenpqych khôemming khôemming ngoan.

- Đhpxbúumcpng.


Quánpqych gia ủoucyng hộbidz lớqjtnn tiếuiqeng nómigyi.

- Sau khi chúumcpng ta đroggánpqynh bạbidzi Tôemmin Sánpqych, mụqcruc tiêuiqeu củoucya chúumcpng ta tấonyht nhiêuiqen làdbjodbjou Biểbglzu.

Quánpqych gia nómigyi nhỏumcp xuốsncwng.

Đhpxbiềxoqan Phong cómigy chúumcpt kíclzmch đroggbidzng nómigyi:

- Diệkwbzt Tôemmin Sánpqych, chúumcpa côemming muốsncwn toàdbjon diệkwbzn tấonyhn côemming vàdbjoo thàdbjonh Kinh Tưdbjoơbglzng, đroggbglz cho Lưdbjou Biểbglzu éboqpp buộbidzc gặtksvm khốsncwi xưdbjoơbglzng cứwgjung. Trậumcpn đroggánpqynh nàdbjoy đroggbglz cầmiszm cựohka, bêuiqen ta phảdbjoi nhanh chómigyng hoàdbjon thàdbjonh côemming tánpqyc chuẩmthvn bịmady cho chiếuiqen tranh.

Trưdbjoơbglzng Chiêuiqeu cũumcpng hàdbjoo hứwgjung tham gia vàdbjoo:

- Khôemming tồcrzwi, cho nêuiqen quâdejdn ta từldqz giờfbwx trởuiqe đroggi phảdbjoi làdbjom tốsncwt côemming tánpqyc vậumcpt chấonyht quâdejdn lưdbjoơbglzng tiềxoqan bạbidzc cho binh líclzmnh, vềxoqa mặtksvt tưdbjodbjouiqeng phảdbjoi chuẩmthvn bịmady tốsncwt cho chiếuiqen tranh lâdejdu dàdbjoi.

Cao Thuậumcpn cũumcpng khôemming cam chịmadyu lạbidzc hậumcpu, vôemmiocncng hưdbjong phấonyhn nómigyi:

- Chỉqcru cầmiszn cầmiszm cựohka đroggưdbjophmsc Lưdbjou Biểbglzu, đroggbidzi quâdejdn kìuqsem lạbidzi ởuiqe Trung Nguyêuiqen, trưdbjoqjtnc tiêuiqen phảdbjoi làdbjom tốsncwt cánpqyc côemming tánpqyc phòhpxbng ngựohkauiqe thàdbjonh trấonyhn. Sau đroggómigy đroggbidzi quâdejdn chỉqcru huy vềxoqa phíclzma Tâdejdy, côemming chiếuiqen Ba Thụqcruc, hoàdbjon thàdbjonh kếuiqe hoạbidzch phòhpxbng tuyếuiqen to lớqjtnn ởuiqe Trưdbjofbwxng Giang.

- Đhpxbúumcpng nhưdbjo thếuiqe, đroggmiszu Thụqcruc lưdbjong Sởuiqe đroggemmii Ngôemmi, chỉqcru cầmiszn thếuiqe kếuiqe hoạbidzch củoucya chúumcpa côemming đroggãrorgmigy thểbglz thựohkac hiệkwbzn đroggưdbjophmsc. Chắdbjoc làdbjo tựohka thờfbwxi Bàdbjon Cổrcho Khai Thiêuiqen đroggếuiqen nay đroggâdejdy làdbjo phòhpxbng tuyếuiqen cómigy khoảdbjong cánpqych từldqz đroggiểbglzm đroggmiszu đroggếuiqen đroggiểbglzm cuốsncwi dàdbjoi nhấonyht. Cómigy thểbglzmigyi làdbjo từldqz trưdbjoqjtnc giờfbwx chưdbjoa cómigy.

Cốsncw Ung cũumcpng cảdbjom đroggbidzng nómigyi.

- Chỉqcru sợphmsumcpng khôemming cómigy ai đroggbidzt tớqjtni, bởuiqei vìuqsenpqyi nàdbjoy đroggãrorg đroggbidzt đroggưdbjophmsc tớqjtni cựohkac hạbidzn.

Quánpqych gia cũumcpng cảdbjom thánpqyn nómigyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.