Phong Lưu Tam Quốc

Chương 238 : Hội Kê Sơn(hạ)

    trước sau   
Đziwaiềnyzwn Phong hai mắmiret sáceomng ngờpymti, nhìettgn chằueqdm chằueqdm vàeajso Háceomm Trạcmqach, vôflkaclmqng bìettgnh tĩgtksnh nóbldsi:

- Sơsnhrn Việmeoit tuy rằueqdng phâsnhrn táceomn lớaupon, dâsnhrn sốettp nhiềnyzwu, cũaugeng dũaugeng cảbfzjm chiếaxwhn đceomznvgu, tinh thôflkang rèwuhzn đceomúcrpec giáceomp sắmiret, hơsnhrn nữovtja còivogn cóbldsngaqnh bàeajsi ngoạcmqai lớaupon. Chỉauge cầmhaen chỗnxyweajso đceomóblds khôflkang phảbfzji bọcitbn họcitb sẽznvgclmqng nhau đceomcmqang lòivogng chốettpng lạcmqai. Nhưkyctng vấznvgn đceomnyzw lớaupon nhấznvgt củlukma bọcitbn họcitbeajs đceomnyzwu làeajs chếaxwh đceomerve chíngaqnh trịfhuq riêurkong, hiệmeoiu lệmeoinh khôflkang đceommhaey đceomlukm, nhưkyct mộervet đceomáceomm táceomn loạcmqan. Mộervet khi bịfhuq tấznvgn côflkang, mộervet bộerve phậivogn cũaugeng chỉauge phảbfzjng kháceomng lạcmqai cóblds giớaupoi hạcmqan. Bêurkon cạcmqanh đceomóbldsflkang bộerve lạcmqai khôflkang cho thêurkom nhiềnyzwu sựdjjhlukmng hộerve hay trợwuhz giúcrpep. Nếaxwhu khôflkang Cao tưkyctaupong quâsnhrn, Trưkyctơsnhrng tưkyctaupong quâsnhrn cóblds thểaupo đceomcmqai tàeajsn pháceom quâsnhrn Sơsnhrn Việmeoit ởkyct Đziwaan Dưkyctơsnhrng mộervet nălukmm trưkyctaupoc, đceomáceomnh lui Ngôflka quậivogn lui vềnyzw biểaupon? Nếaxwhu Sơsnhrn Việmeoit cũaugeng cóblds mộervet chúcrpea côflkang lãovtjnh đceomcmqao uy danh nhưkyct thếaxwh, cóblds thểaupo đceomem nhữovtjng nơsnhri phâsnhrn táceomn tậivogp hợwuhzp lạcmqai cùclmqng mộervet tuyếaxwhn, sau đceomóbldsclmqng quâsnhrn đceomervei khốettpng chếaxwh bọcitbn họcitb, nhưkyct thếaxwh muốettpn đceomáceomnh bạcmqai bọcitbn họcitb thậivogt sựdjjheajs quáceom khóblds. Háceomm đceomcmqai nhâsnhrn, ngàeajsi nóbldsi cóblds đceomúcrpeng khôflkang?

- Àuvjw.

ceomm Trạcmqach sớaupom đceomãovtj khốettpng chếaxwh đceomưkyctwuhzc sắmirec mặwzkat vui mừgtksng kinh ngạcmqac hôflkaurkon, cốettp gắmireng gậivogt đceommhaeu.

Chúcrpeng qua dưkyctaupoi đceomưkyctpymtng áceomnh mắmiret cũaugeng sáceomng lêurkon, giốettpng nhưkyct đceomãovtj hoàeajsn toàeajsn ngộerve ra.

- Chỉauge cầmhaen chúcrpea côflkang cóblds thểaupo bắmiret đceomưkyctwuhzc thờpymti cơsnhr, từgtksng bưkyctaupoc xơsnhri táceomi, đceomáceomnh bạcmqai từgtksng têurkon mộervet, bìettgnh đceomfhuqnh Sơsnhrn Việmeoit trong tầmhaem tay.


Đziwaiềnyzwn Phong hai tay chắmirep sau lưkyctng, mộervet chúcrpet kíngaqch đceomerveng, giọcitbng nóbldsi đceommhaey lựdjjhc.

Lờpymti nóbldsi củlukma Đziwaiềnyzwn Phong giốettpng nhưkyct thạcmqach pháceom thiêurkon, đceomwzkac biệmeoit làeajsceomc quan viêurkon trưkyctaupoc đceomâsnhry chịfhuqu khổyoeekyctsnhrn Việmeoit. Theo tíngaqnh toáceomn củlukma Đziwaiềnyzwn Phong, khôflkang thểaupo ngờpymt đceomưkyctwuhzc chọcitbn tàeajsn trong tuyếaxwht, khiếaxwhn bọcitbn họcitb chan chứbjsda áceomnh sáceomng củlukma thắmireng lợwuhzi. Háceomm Trạcmqach sớaupom đceomãovtj rấznvgt khâsnhrm phụbldsc Đziwaiềnyzwn Phong đceommhaeu cúcrpei rạcmqap xuốettpng đceomâsnhrt, liêurkon tụbldsc táceomn dưkyctơsnhrng khôflkang ngừgtksng.

Cao Thuậivogn nóbldsi to:

- Đziwaiềnyzwn tiêurkon sinh nóbldsi quáceom đceomúcrpeng, lầmhaen nàeajsy ta quyếaxwht nhổyoee tậivogn gốettpc Sơsnhrn Việmeoit.

Lờpymti nóbldsi củlukma Cao Thuậivogn giàeajsnh đceomưkyctwuhzc sựdjjh cổyoeeauge củlukma mọcitbi ngưkyctpymti, đceomwzkac biệmeoit làeajs đceomáceomm võoconkyctaupong hiếaxwhu chiếaxwhn.

Trưkyctơsnhrng Lãovtjng cảbfzjm đceomerveng nóbldsi:

- Mọcitbi ngưkyctpymti cùclmqng nhấznvgt tríngaq, ngưkyctpymti đceomôflkang lựdjjhc lưkyctwuhzng đceomôflkang, cổyoee nhâsnhrn trưkyctaupoc nay khôflkang nóbldsi sai. Lãovtjng cóblds thểaupoblds đceomưkyctwuhzc nhưkyct thếaxwheajsy làeajs nhờpymteajso rấznvgt nhiềnyzwu nhữovtjng mãovtjnh tưkyctaupong tàeajsi nălukmng, lo gìettg đceomcmqai sựdjjh khôflkang ổyoeen.

Trưkyctơsnhrng Lãovtjng híngaqt thậivogt sâsnhru mộervet hơsnhri, đceombjsdng mạcmqanh dậivogy, thâsnhrn thểaupo tràeajsn ngậivogp khíngaq pháceomch khôflkang gìettgblds thểaupoceomnh kịfhuqp, kiêurkon đceomfhuqnh nóbldsi:

- Tuy rằueqdng đceomâsnhry làeajs kếaxwhceomch đceomáceomnh đceomfhuqch do Phùclmq Hạcmqao nghĩgtks ra, nhưkyctng ngoàeajsi Háceomm Đziwabjsdc Nhuậivogn ra, còivogn cóblds ai cóblds thểaupobldsi kỹbfzjsnhrn vềnyzw việmeoic đceomáceomnh đceomfhuqch nàeajsy? Nếaxwhu nhưkyctettgnh đceomfhuqnh Sơsnhrn Việmeoit, hai ngưkyctpymti cóblds thểaupoclmqng nhau lậivogp côflkang.

Hai ngưkyctpymti cóblds thểaupo đceomcmqang thờpymti cóblds đceomưkyctwuhzc sựdjjh sủlukmng áceomi nhưkyct thếaxwh, khôflkang dáceomm nóbldsi gìettg.

Quáceomch gia từgtks đceommhaeu tớaupoi cuốettpi chưkycta nóbldsi mộervet câsnhru nàeajso lúcrpec nàeajsy bèwuhzn nhẹnyzw nhàeajsng gậivogt đceommhaeu táceomn thưkyctkyctng, cảbfzjm giáceomc thấznvgy lung lạcmqac thủlukm đceomoạcmqan củlukma Trưkyctơsnhrng Lãovtjng.

Trưkyctơsnhrng Lãovtjng cưkyctpymti thỏcitba mãovtjn nóbldsi:

- Hai vịfhuq khôflkang cầmhaen khiêurkom tốettpn.


- Thếaxwh chủlukmflkang cóblds xuấznvgt binh đceomettpi phóbldssnhrn Việmeoit khôflkang?

Đziwaiềnyzwn Phong áceomnh mắmiret tràeajsn đceommhaey tríngaq tuệmeoi chan chứbjsda sựdjjh chờpymt mong.

Nhưkyctng Trưkyctơsnhrng Lãovtjng cũaugeng khôflkang trảbfzj lờpymti Đziwaiềnyzwn Phong màeajs hỏcitbi ngưkyctwuhzc lạcmqai:

- Phùclmq Hạcmqao, ngưkyctơsnhri đceomi hỏcitbi han Sĩgtks Tiếaxwhp ởkyct Giao Châsnhru, xem huynh đceommeoigtks Tiếaxwhp cóblds biếaxwht gìettg khôflkang?Đziwaiềnyzwn Phong thựdjjhc sựdjjh kinh ngạcmqac, vôflkaclmqng cảbfzjm tháceomn, khôflkang thểaupokyctkyctng tưkyctwuhzng đceomưkyctwuhzc khôflkang đceomếaxwhn mộervet nălukmm, Trưkyctơsnhrng Lãovtjng đceomãovtj trởkycturkon thàeajsnh thụbldsc ổyoeen đceomfhuqnh nhưkyct thếaxwh, làeajsm việmeoic câsnhrn nhắmirec toàeajsn diệmeoin. Từgtks khi Trưkyctơsnhrng Lãovtjng bìettgnh đceomfhuqnh Giang Đziwaôflkang sau đceomóblds, trong lòivogng sớaupom đceomãovtjblds cảbfzjnh giáceomc đceomettpi vớaupoi huynh đceommeoigtks Tiếaxwhp, Sĩgtks Nhấznvgt. Trưkyctơsnhrng Lãovtjng cóblds thểaupo nghĩgtks đceomếaxwhn đceomiểaupom nàeajsy, hoàeajsn toàeajsn khôflkang dễtxus.

Đziwaiềnyzwn Phong đceomiệmeoiu bộerveeajsng trởkycturkon cung kíngaqnh nóbldsi:

- Chúcrpea côflkang, hai huynh đceommeoigtks Tiếaxwhp, Sĩgtks Nhấznvgt khôflkang thểaupo khôflkang đceomnyzw phòivogng. Hai huynh đceommeoieajsy chiếaxwhm vùclmqng phíngaqa Nam Giao Chỉauge đceomãovtj đceomưkyctwuhzc nhiềnyzwu nălukmm, đceomưkyctwuhzc lòivogng dâsnhrn chúcrpeng. Khóblds chắmirec lúcrpec chúcrpea côflkang tiếaxwhn vàeajso bắmirec phạcmqat bìettgnh đceomfhuqnh vùclmqng Giang Đziwaôflkang – Trung Nguyêurkon, bọcitbn hắmiren sẽznvg từgtks phíngaqa sau đceomâsnhrm cho mộervet đceomao.

- Khôflkang tồcmqai, Đziwaiềnyzwn đceomcmqai nhâsnhrn nóbldsi cóbldsxgbx. Sĩgtks Tiếaxwhp ởkyct Giao Chỉauge nhấznvgt đceomfhuqnh khôflkang phảbfzji làeajs ngưkyctpymti bìettgnh thưkyctpymtng.

ceomm Trạcmqach pháceomt huy khảbfzjlukmng tìettgnh báceomo củlukma hắmiren nóbldsi.

- Nhớaupo lạcmqai Sĩgtks Tiếaxwhp hồcmqai còivogn trẻauge đceomãovtj đceomếaxwhn kinh sưkyct Lạcmqac Dưkyctơsnhrng đceomi họcitbc, báceomi Lưkyctu Tửmeoi Kỳmhaekyctgtksnh Xuyêurkon làeajs thầmhaey, nghiêurkon cứbjsdu “Tảbfzj Thịfhuq Xuâsnhrn Thu”. Háceomn Linh Đziwaếaxwhlukmm Hy Thưkyctpymtng, bịfhuq cửmeoi đceomi Hiếaxwhu Liêurkom, bổyoee nhiệmeoim chứbjsdc Thưkyctwuhzng Thưkyct lang. Sau khi phụblds thâsnhrn qua đceompymti, lạcmqai bịfhuq đceomiềnyzwu đceomerveng đceomếaxwhn Mậivogu Tàeajsi, bổyoee nhiệmeoim làeajsm huyệmeoin lệmeoinh Vu Sơsnhrn, lạcmqai thălukmng chứbjsdc lêurkon Tháceomi thúcrpe Giao Chỉauge. Nhữovtjng nălukmm cuốettpi triềnyzwu Háceomn, thiêurkon hạcmqa đceomcmqai loạcmqan, Sĩgtks Tiếaxwhp cửmeoi hiunh đceommeoi củlukma hắmiren làeajsgtks Nhấznvgt làeajsm Phổyoee tháceomi thúcrpe, huynh đceommeoi Hoàeajsng Hữovtj củlukma dòivogng họcitbeajsy đceomưkyctwuhzc làeajsm Tháceomithúcrpe Cửmeoiu châsnhrn, Sĩgtksoconeajs Tháceomi thúcrpe Hảbfzji Nam. Háceomn đceomếaxwh phong hắmiren làeajs Nam Trung lãovtjng tưkyctaupong, giao cho giáceomm sáceomt bảbfzjy quậivogn kiêurkom Tháceomi thúcrpe Giao Chỉauge. Hơsnhrn nữovtja Sĩgtks Tiếaxwhp làeajs ngưkyctpymti khoan hậivogu, khiêurkom tốettpn. Rấznvgt nhiềnyzwu ngưkyctpymti trong lúcrpec Trung Nguyêurkon chiếaxwhn loạcmqan lộerven xộerven đceomãovtjettgm đceomếaxwhn nưkyctơsnhrng tựdjjha, thếaxwh lựdjjhc củlukma gia tộervec họcitbgtkseajsng ngàeajsy càeajsng lớaupon mạcmqanh. Dầmhaen dầmhaen đceomãovtj trởkyct thàeajsnh chúcrpea côflkang thốettpng nhấznvgt vùclmqng phíngaqa nam, uy danh mộervet phưkyctơsnhrng.

ceomm Trạcmqach tiếaxwhp lờpymti Đziwaiềnyzwn Phong, từgtks từgtksbldsi.

- Vậivogy ýxgbx kiếaxwhn củlukma hai ngưkyctơsnhri nhưkyct thếaxwheajso?

Trưkyctơsnhrng Lãovtjng chậivogm rãovtji nóbldsi.

- Huynh đceommeoigtks Tiếaxwhp, Sĩgtks Nhấznvgt chỉaugeblds thểaupoclmqng tríngaq, khôflkang thểaupoclmqng lựdjjhc đceomưkyctwuhzc.


Đziwaiềnyzwn Phong thoáceomng trầmhaem mặwzkac, sau đceomóbldsettgnh tĩgtksnh nóbldsi.

Trưkyctơsnhrng Lãovtjng gậivogt đceommhaeu đceomcmqang ýxgbxbldsi:

- Nóbldsi khôflkang sai, Giao Chỉaugekyctceomch xa Trung Nguyêurkon, đceomưkyctpymtng núcrpei khấznvgp khuỷbldsu, sưkyctơsnhrng mùclmq trùclmqng trùclmqng đceomiệmeoip đceomiệmeoip, làeajssnhri man di chíngaqnh cốettpng, quâsnhrn ta muốettpn tấznvgn côflkang Giao Chỉauge đceomúcrpeng làeajs hạcmqaceomch.

- Khôflkang tệmeoi.

Hai ngưkyctpymti cùclmqng đceomcmqang ýxgbxbldsi.

- Thếaxwh theo hai ngưkyctơsnhri nghĩgtks thếaxwheajso?

Trưkyctơsnhrng Lãovtjng thỉaugenh giáceomo.

Đziwaiềnyzwn Phong liếaxwhc nhìettgn Háceomm Trạcmqach, thấznvgy hắmiren nhìettgn mìettgnh chằueqdm chằueqdm, tựdjjha hồcmqa khôflkang mởkyct miệmeoing, khôflkang khỏcitbi trong lòivogng đceomãovtjblds dựdjjh liệmeoiu bèwuhzn kháceomch khíngaqbldsi vớaupoi Trưkyctơsnhrng Lãovtjng:

- Trong lòivogng thuộervec lạcmqa chỉaugeblds mộervet chữovtj.

- Chữovtjettg?

Đziwaiềnyzwn Vi vộervei vãovtj hỏcitbi.

- Kétxuso.

Đziwaiềnyzwn Phong thầmhaen bíngaq đceomáceomp.

- Kétxuso?

ceomc quan chợwuhzt thốettpt lêurkon, sau đceomóblds hai mặwzkat nhìettgn nhau, nhấznvgt thờpymti khôflkang nóbldsi rõocon đceomưkyctwuhzc.

- Tuyệmeoit diệmeoiu.

kyctu sĩgtks Trưkyctơsnhrng Chiêurkou đceomãovtj hiểaupou rồcmqai, khôflkang nhịfhuqn đceomưkyctwuhzc vỗnxyw tay trầmhaem trồcmqa khen ngợwuhzi.

lukmn sĩgtks Nghiêurkom Tuấznvgn cũaugeng lậivogp tứbjsdc hiểaupou ra, khen ngợwuhzi:

- Kếaxwhceomch củlukma Đziwaiềnyzwn đceomcmqai nhâsnhrn thậivogt hay, Sĩgtks Tiếaxwhp, Sĩgtks Nhấznvgt chiếaxwhm lấznvgy bảbfzjy quậivogn Giao Chỉauge trong vàeajsi nălukmm, núcrpei cao hoàeajsng đceomếaxwhkyct xa, nhưkyctng nălukmm trưkyctaupoc Lưkyctu Biểaupou vìettg khốettpng chếaxwh Giao Chỉauge, đceomơsnhrn giảbfzjn chỉauge vầmhaen pháceomi Lạcmqai Cung Nhâsnhrm tớaupoi Giao Châsnhru nhậivogm chứbjsdc. Màeajs Lạcmqai Cung Nhâsnhrm lạcmqai từgtksng cóblds quan hệmeoi vớaupoi Tháceomi thúcrpe Ngôflka Cựdjjh, nhấznvgt thờpymti ởkyct Giao Châsnhru chinh chiếaxwhn liêurkon tụbldsc trong mấznvgy nălukmm. Anh em huynh đceommeoigtks Tiếaxwhp, Si Nhấznvgt cũaugeng đceomàeajsnh tham gia vàeajso đceomóblds, thựdjjhc lựdjjhc hai phe tălukmng lêurkon khôflkang kétxusm bao nhiêurkou. Chỉauge cầmhaen kétxuso dàeajsi thờpymti gian, tin tưkyctkyctng đceomếaxwhn lúcrpec đceomóblds khôflkang cầmhaen chúcrpea côflkang xuấznvgt binh Giao Giao đceomãovtj nằueqdm trong lòivogng bàeajsn tay.

- Haha.

Đziwaiềnyzwn Phong cưkyctpymti to, cảbfzjm xúcrpec dâsnhrng tràeajso nóbldsi:

- Khôflkang tồcmqai, chỉauge cầmhaen chúcrpea côflkang cầmhaem cựdjjh đceomưkyctwuhzc trong thờpymti gian ngắmiren, đceomcmqai cụbldsc ắmiret sẽznvgblds biếaxwhn hóbldsa, đceomếaxwhn lúcrpec đceomóblds Giao Châsnhru nằueqdm trong tầmhaem tay làeajs đceomiềnyzwu kếaxwht luậivogn rõoconeajsng,

Sau đceomóblds mọcitbi ngưkyctpymti lạcmqai tiếaxwhp tụbldsc thảbfzjo luậivogn chuyệmeoin. Đziwaếaxwhn lúcrpec sắmirep kếaxwht thúcrpec, trờpymti cũaugeng đceomãovtj gầmhaen tốettpi.

Cuốettpi cùclmqng Quáceomch gia tuâsnhrn ýxgbx chỉauge củlukma Trưkyctơsnhrng Lãovtjng tổyoeeng kếaxwht hộervei nghịfhuq lầmhaen nàeajsy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.