Phong Lưu Tam Quốc

Chương 237 : Hội Kê Sơn(thượng)

    trước sau   
Lờytlji nóvotoi nàrojiy làroji củgejoa Hácfasm Trạdbgech ởwmqp Hộiweqi Kêgjuqtzign, vốgejon dĩnufg hắwnnsn đuplolyytm nhiệrhfkm vùpmyjng Hộiweqi Kêgjuq, bởwmqpi vìtyzv chiếsvorn tídbgech nổcfgki bậzkqyt cho nêgjuqn đuploưpocivfwoc đuploelmhc biệrhfkt đuploiềdzwgu đuploếsvorn Mạdbget Lăyxrhng.

Lờytlji Hácfasm Trạdbgech vừdhiva nóvotoi ra khiếsvorn rấghgct nhiềdzwgu ngưpociytlji khóvoto hiểbhklu, ngay cảlyyt Triệrhfku Vâclgjn cũtzigng nghi ngờytljvotoi:

- Hácfasm đuplodbgei nhâclgjn nóvotoi gìtyzv vậzkqyy? Sơtzign Việrhfkt tộiweqc hai năyxrhm nay đuploãrezk quy thuậzkqyn chúdfkza côdbgeng, đuploúdfkzng hạdbgen cốgejong nạdbgep, tuy thỉlxubnh thoảlyytng cóvoto hay gâclgjy chuyệrhfkn nhưpocing tóvotom lạdbgei làroji vẫnhyvn bìtyzvnh an vôdbge sựuaet.Nếsvoru nhưpoci chúdfkza côdbgeng nhấghgct đuplodomrnh xuấghgct binh chỉlxub sợvfwo sẽemtm khiếsvorn cho bọferin họferi phảlyytn khácfasng càrojing lớxpscn.

cfasm Trạdbgech lắwnnsc đuplosvoru nóvotoi:

- Triệrhfku tưpocixpscng quâclgjn cóvoto chỗtyzv khôdbgeng biếsvort, việrhfkc nàrojiy quyếsvort khôdbgeng đuploơtzign giảlyytn nhưpoci nhữbtjyng gìtyzv thểbhkl hiệrhfkn bêgjuqn ngoàrojii.

Ngay cảlyyt Trưpociơtzigng Lãrezkng cũtzigng hiếsvoru kỳtyzv trưpocixpscc câclgju nóvotoi củgejoa Hácfasm Trạdbgech, ngẫnhyvm lạdbgei mìtyzvnh vàroji Triệrhfku Vâclgjn cùpmyjng đuploa sốgejo mọferii ngưpociytlji đuplodzwgu làroji ngưpociytlji từdhiv ngoàrojii đuploếsvorn, cũtzigng khôdbgeng phảlyyti hiểbhklu hếsvort đuploưpocivfwoc tộiweqc Sơtzign Việrhfkt, nếsvoru nhưpocivoto ngưpociytlji sốgejong tạdbgei đuplodomra phưpociơtzigng nhưpocicfasm Trạdbgech giớxpsci thiệrhfku, đuploiềdzwgu nàrojiy sẽemtm khôdbgeng hềdzwg giốgejong nhau, lậzkqyp tứytljc bèbtjyn hỏmnpdi:


- Thếsvor thìtyzvvotoi lêgjuqn ýqlpg kiếsvorn củgejoa ngưpociơtzigi đuploi.

cfasm Trạdbgech khẽemtm gậzkqyt đuplosvoru, từdhiv giữbtjya cúdfkzi thấghgcp đuplosvoru bưpocixpscc qua hai bưpocixpscc, ngẩkyknng đuplosvoru lêgjuqn nghiêgjuqm túdfkzc nóvotoi:

- Tộiweqc Sơtzign Việrhfkt, thậzkqyt ra chídbgenh làroji hậzkqyu duệrhfk từdhivclgju đuploytlji củgejoa tộiweqc Bácfasch Việrhfkt. Từdhiv thờytlji Tầsvorn Hácfasn đuploếsvorn nay đuplodzwgu dung hợvfwop dâclgjn tộiweqc lâclgju dàrojii, tộiweqc Sơtzign Việrhfkt thậzkqyt ra khôdbgeng khácfasc ngưpociytlji Hácfasn làroji mấghgcy, trong đuploóvotofhogn kểbhkl cảlyyt mộiweqt bộiweq phậzkqyn ngưpociytlji Hácfasn vìtyzv trốgejon thuếsvor khóvotoa lao dịdomrch màroji trốgejon vàrojio Sơtzign Việrhfkt. Cho nêgjuqn xưpocing hôdbgeroji tộiweqc, nhưpocing trêgjuqn thựuaetc tếsvorrojiclgjn ởwmqp miềdzwgn núdfkzi phídbgea nam cũtzigng gọferii làroji “tộiweqc Sơtzign Việrhfkt”. Bìtyzvnh thưpociytljng lấghgcy nôdbgeng nghiệrhfkp làrojim chủgejo yếsvoru, gieo trồrojing ngũtzig cốgejo, đuplorojing lấghgcy từdhiv trong núdfkzi, tựuaet đuploúdfkzc vũtzig khídbge. Bọferin họferi phâclgjn tácfasn lớxpscn, tựuaet đuploúdfkzc vúdfkz khídbge, võbybbdbgeng cao, dựuaeta vàrojio thếsvordfkzi hiểbhklm trởwmqppmyjng cơtzig sởwmqp tạdbgeo nêgjuqn tổcfgk chứytljc quâclgjn đuploiweqi, vôdbgepmyjng mạdbgenh mẽemtm, hơtzign nữbtjya lạdbgei dũtzigng mãrezknh chiếsvorn trậzkqyn.

Nhữbtjyng đuploiềdzwgu nàrojiy Trưpociơtzigng Lãrezkng đuploãrezk biếsvort rõbybb từdhiv trưpocixpscc, nhưpocing cũtzigng khôdbgeng hiểbhklu kỹjbahrojing nhưpoci thếsvor, khôdbgeng khỏmnpdi ngửtiqci thấghgcy mùpmyji thơtzigm.

cfasm Trạdbgech nóvotoi tiếsvorp:

- Việrhfkt vốgejon dĩnufgvotogjuqn làroji “Ngôdbge Việrhfkt Xuâclgjn Thu” làroji Thiếsvoru Khang phong con trai ôdbgeng ta kếsvor thừdhiva trong tácfasm năyxrhm. Chúdfkz thídbgech nưpocixpscc Việrhfkt hiệrhfkn nay ởwmqp huyệrhfkn Kêgjuqtzign Âmykkm cũtzigng trởwmqp thàrojinh đuploghgct củgejoa Giang Nam, Lĩnufgnh Nam trong “ sửtiqcqlpg – bảlyytn củgejoa Tầsvorn Thủgejoy Hoàrojing”. Hai mưpociơtzigi lăyxrhm năyxrhm “ Vưpociơtzigng Tiễqnxin thídbgech đuplodomrnh kinh tạdbgei Giang Nam, làroji quậzkqyn Việrhfkt, huyệrhfkn Kêgjuqroji trựuaetc thuộiweqc. Bởwmqpi vậzkqyy sau nàrojiy ởwmqppmyjng Lĩnufgnh Nam, Giang Nam đuplodzwgu coi làroji Việrhfkt. Hơtzign nữbtjya cưpociclgjn ngưpociytlji Việrhfkt cũtzigng thốgejong nhấghgct vàroji gọferii làroji ngưpociytlji Việrhfkt. Từdhiv đuploóvoto tớxpsci nay, mọferii ngưpociytlji nhìtyzvn tộiweqc Sơtzign Việrhfkt coi nhưpociroji mộiweqt khu vựuaetc lớxpscn ởwmqppmyjng phídbgea Nam củgejoa Giang Nam, phídbgea đuploôdbgeng giácfasp Biểbhkln, phídbgea Tâclgjy dựuaeta nưpocixpscc, phídbgea bắwnnsc gầsvorn Trưpociytljng Giang, phídbgea Nam đuploếsvorn Giao Châclgju, nơtzigi nàrojiy vìtyzv thếsvorroji gọferii làroji “ Sơtzign Việrhfkt”

Trưpociơtzigng Lãrezkng nghe Hácfasm Trạdbgech giảlyyti thídbgech, khôdbgeng khỏmnpdi bừdhivng tỉlxubnh nóvotoi:

- Thìtyzv ra làroji thếsvor, thếsvor theo nhưpoci ýqlpg củgejoa ngưpociơtzigi khôdbgeng thểbhkl coi Sơtzign Việrhfkt làroji mộiweqt trạdbgeng thácfasi xãrezk hộiweqi, bọferin họferi chẳrxtbng qua làroji dựuaeta vàrojio đuplodomra hìtyzvnh núdfkzi hiểbhklm trởwmqp, lạdbgei cóvotodbgeng bộiweq hoặelmhc binh mãrezk, bởwmqpi vậzkqyy nóvotoi bọferin họferirojipociytljng Tôdbgeng kiêgjuqu soácfasi làrojityzvtzign Việrhfkt.

- Khôdbgeng sai.

cfasm Trạdbgech khẽemtm gậzkqyt đuplosvoru.

Thìtyzv ra làroji thếsvor, trong lòfhogng Trưpociơtzigng Lãrezkng thầsvorm kêgjuqu lêgjuqn mộiweqt tiếsvorng.

tyzvnh vẫnhyvn cho rằvqcmng Sơtzign Việrhfkt rốgejot cuộiweqc cóvoto chuyệrhfkn gìtyzv, nghe Hácfasm Trạdbgech giảlyyti thídbgech xong mớxpsci hiểbhklu rõbybb.

Khóvoto trácfasch Ôemtm Trìtyzvnh vàroji Nghiêgjuqm Bạdbgech Hổcfgk bọferin họferi đuploãrezk đuploưpocivfwoc gọferii làroji “ngưpociytlji Ngôdbge”, lạdbgei đuploưpocivfwoc xưpocing làrojitzign Việrhfkt” hơtzign nữbtjya lạdbgei thêgjuqm “ Cưpociytljng Tôdbgeng kiêgjuqu soácfasi”. Sởwmqpnufgvotoi hắwnnsn làroji ngưpociytlji Ngôdbge, bởwmqpi vìtyzv hắwnnsn vốgejon làroji ngưpociytlji củgejoa Ngôdbge quậzkqyn, sởwmqpnufgvotoi hắwnnsn làrojitzign Việrhfkt, bởwmqpi vìtyzv hắwnnsn dựuaeta vàrojio vùpmyjng núdfkzi hiểbhklm trởwmqp, sởwmqpnufgvotoi hắwnnsn làrojipociytljng tôdbgeng kiêgjuqu soácfasi bởwmqpi vìtyzv hắwnnsn cóvotodbgeng bộiweq binh mãrezk/


Tu Tri Ngôdbge, Lụdzwgc, Chi, Trưpociơtzigng Tứytljdbgenh cũtzigng làroji ngưpociytlji Việrhfkt, Cưpociytljng Tôdbgeng cóvotodbgeng bộiweq hoặelmhc binh mãrezk, sởwmqpnufg khôdbgeng gọferii làrojitzign Việrhfkt bởwmqpi vìtyzv bọferin chúdfkzng khôdbgeng dựuaeta vàrojio vùpmyjng núdfkzi hiểbhklm sởwmqp. Vềdzwg mặelmht giai cấghgcp dâclgjn tộiweqc, tổcfgk chứytljc dòfhogng họferi, Nghiêgjuqm Bạdbgech Hổcfgktzigng chúdfkz ýqlpg, Lụdzwgc Chu, Trưpociơtzigng Tứytljdbgenh bọferin họferi vốgejon dĩnufg khôdbgeng bấghgct đuplorojing.

Hiểbhklu rõbybb châclgjn tưpocixpscng sựuaet việrhfkc, Trưpociơtzigng Lãrezkng rơtzigi vàrojio suy nghĩnufg lan man.Sắwnnsc mặelmht Triệrhfku Vâclgjn nghiêgjuqm trọfering nóvotoi:

- Theo nhưpocicfasm đuplodbgei nhâclgjn nóvotoi thìtyzv việrhfkc nàrojiy khóvoto giảlyyti quyếsvort rồrojii.

cfasm Trạdbgech than thởwmqp mộiweqt tiếsvorng, chau màrojiy ủgejo dộiweqt nóvotoi:

- Đuumkúdfkzng làroji nhưpoci thếsvor, hạdbge quan mấghgct ngàrojiy liềdzwgn suy nghĩnufg chuyệrhfkn nàrojiy, khiếsvorn cho mặelmht mũtzigi khôdbge khan thếsvorrojiy rồrojii.

Ngưpocivfwoc lạdbgei Đuumkiềdzwgn Vi héaenxt lêgjuqn:

- Chuyệrhfkn nàrojiy cóvoto đuploácfasng gìtyzv, chỉlxub cầsvorn chúdfkza côdbgeng phácfasi binh xuấghgct chiếsvorn, còfhogn khôdbgeng cầsvorn mộiweqt con ngựuaeta cũtzigng bìtyzvnh đuplodomrnh đuploưpocivfwoc.

Trưpociơtzigng Lãrezkng cưpociytlji khổcfgkvotoi:

- Đuumkiềdzwgn Cơtzig, ngưpociơtzigi làroji kẻojor no khôdbgeng biếsvort ngưpociytlji đuploóvotoi, Sơtzign Việrhfkt mởwmqp rộiweqng nhưpoci thếsvor, sao cóvoto thểbhkl mộiweqt phácfast màroji tiêgjuqu diệrhfkt xong, ta nghĩnufg phảlyyti mấghgcy năyxrhm trăyxrhn trởwmqp mớxpsci cóvoto thểbhkl mong bìtyzvnh đuplodomrnh đuploưpocivfwoc vùpmyjng núdfkzi Sơtzign Việrhfkt, Giang Nam nàrojiy.

Đuumkiềdzwgn Vi hìtyzvnh nhưpoci hiểbhklu rồrojii cưpociytlji ngu ngốgejoc khôdbgeng nóvotoi gìtyzv.

Mọferii ngưpociytlji cũtzigng trầsvorm tưpoci, tựuaet giảlyyt đuplodomrnh đuplogejoi sácfasch.

Trong nộiweqi đuploưpociytljng tấghgct cảlyyt mọferii ngưpociytlji đuplodzwgu thấghgcy khóvoto xửtiqc trưpocixpscc vấghgcn đuplodzwg củgejoa Hácfasm Trạdbgech, cúdfkzi đuplosvoru trầsvorm tưpoci khôdbgeng ngừdhivng.

Chỉlxubvoto ídbget ngưpociytlji thưpociơtzigng cảlyytm, trêgjuqn mặelmht mỉlxubm cưpociytlji, đuploiệrhfku bộiweq am hiểbhklu. Đuumkiềdzwgn Phong làroji mộiweqt trong sốgejo đuploóvoto.


Trưpociơtzigng Lãrezkng rấghgct nhanh liềdzwgn chúdfkz ýqlpg tớxpsci hắwnnsn rõbybbrojing làroji khôdbgeng giốgejong biểbhklu hiệrhfkn củgejoa nhữbtjyng ngưpociytlji khácfasc. Lậzkqyp tứytljc tâclgjm trạdbgeng tốgejot lêgjuqn, quay đuplosvoru hỏmnpdi Đuumkiềdzwgn Phong:

- Phùpmyj Hạdbgeo tídbgenh trưpocixpscc kỹjbahrojing, chắwnnsc hẳrxtbn đuploãrezkvoto kếsvorcfasch ứytljng phóvoto, cóvoto thểbhkl giảlyyti thídbgech cho mọferii ngưpociytlji đuploưpocivfwoc khôdbgeng?

Đuumkiềdzwgn Phong thấghgcy sựuaet trôdbgeng mong trong ácfasnh mắwnnst củgejoa Trưpociơtzigng Lãrezkng. Cũtzigng khôdbgeng dácfasm lãrezknh đuplodbgem, cóvoto chúdfkzt khom ngưpociytlji sau đuploóvoto đuploytljng thẳrxtbng ngưpociytlji lạdbgei, mỉlxubm cưpociytlji nóvotoi:- Đuumka tạdbge chúdfkza côdbgeng khídbgech lệrhfk, theo thuộiweqc hạdbge thấghgcy, Sơtzign Việrhfkt nóvotoi mạdbgenh mẽemtm, thựuaetc ra đuplodzwgu cóvoto rấghgct nhiềdzwgu tai hạdbgei. Chỉlxub cầsvorn nóvotoi kỹjbah mộiweqt chúdfkzt, thựuaetc ra cũtzigng khôdbgeng khóvoto đuplogejoi phóvoto nhưpoci trong tưpociwmqpng tưpocivfwong.

Águexnh mắwnnst mọferii ngưpociytlji sácfasng ngờytlji, nhưpocing Hácfasm Trạdbgech buồrojin rầsvoru, chídbgenh mìtyzvnh nghĩnufg rấghgct lâclgju cũtzigng khôdbgeng cóvoto biệrhfkn phácfasp gìtyzv tốgejot, Đuumkiềdzwgn Phong ngưpocivfwoc lạdbgei bộiweq dạdbgeng nhấghgct quácfasn. Nhưpocing hắwnnsn cũtzigng biếsvort Đuumkiềdzwgn Phong làroji ngưpociytlji luôdbgen khơtzigi dòfhogng nưpocixpscc, khôdbgeng khỏmnpdi nghi vấghgcn nóvotoi:

- Đuumkiềdzwgn đuplodbgei nhâclgjn cóvoto thểbhklvotoi nghe chúdfkzt khôdbgeng, đuplobhkl cho hạdbge quan cóvoto thểbhkl giảlyyti quyếsvort đuploưpocivfwoc nhữbtjyng đuploiềdzwgu khóvoto hiểbhklu.

Đuumkiềdzwgn Phong lôdbgei tay Hácfasm Trạdbgech, cưpociytlji nóvotoi:

- Thậzkqyt ra trong lờytlji nóvotoi củgejoa Hácfasm đuplodbgei nhâclgjn cũtzigng đuploãrezkvoto đuploácfasp ácfasn rồrojii.

cfasm Trạdbgech suy nghĩnufg kỹjbah lạdbgei lờytlji ban nãrezky, vẫnhyvn khôdbgeng hiểbhklu nổcfgki làroji nguyêgjuqn cơtzigtyzv, thầsvorn sắwnnsc càrojing thêgjuqm mêgjuq muộiweqi nóvotoi:

- Hạdbge quan ngu muộiweqi quácfas, Đuumkiềdzwgn đuplodbgei nhâclgjn khôdbgeng cầsvorn làrojim nhưpoci thếsvor.

Đuumkiềdzwgn Phong nóvotoi:

- Vừdhiva rồrojii Hácfasm đuplodbgei nhâclgjn khôdbgeng phảlyyti cũtzigng nóvotoi sao? tộiweqc Sơtzign Việrhfkt phâclgjn tácfasn nhiềdzwgu, sốgejong theo kiểbhklu nhỏmnpd lẻojor, võbybbdbgeng giỏmnpdi, dựuaeta vàrojio thếsvordfkzi hiểbhklm trởwmqp.

cfasm Trạdbgech gậzkqyt đuplosvoru nóvotoi:

- Đuumkúdfkzng thếsvor.

Đuumkiềdzwgn Phong hai tay đuploghgcm vàrojio nhau, bỗtyzvng nhiêgjuqn cao giọfering nóvotoi:

- Đuumkúdfkzng làroji nhưpoci thếsvor, vấghgcn đuplodzwg lớxpscn nhấghgct củgejoa Sơtzign Việrhfkt làrojiwmqp trong lờytlji nóvotoi nàrojiy.

Tấghgct cảlyyt mọferii ngưpociytlji đuplodzwgu hưpocixpscng ácfasnh mắwnnst đuploếsvorn.

Chỉlxubvoto Quácfasch gia nhắwnnsm hai mắwnnst lạdbgei, mộiweqt mìtyzvnh trầsvorm tưpoci khôdbgeng biếsvort đuploang suy nghĩnufgtyzv.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.