Phong Lưu Tam Quốc

Chương 236 : Tàng Bá(hạ)

    trước sau   
Mặanghc mộsimht thâbrion ámbjno giámbjnp màfmagu xanh mũqthp sắszbqt càfmagng khiếxween cho hắszbqn trởbveogfwbn uy mãdqsknh, lộsimh ra vẻzjirhpcambahng mạzjirnh mẽooch.

Nho giảybyf kia đcoctúoflnng làfmag Trưdranơlxqmng Chiêgfwbu, trưdranybyfc khírnxo thếxwee củmgqka Tàfmagng Bámbjn trưdranybyfc mặanght vôhpcauhlfnh dung càfmagng khiếxween hắszbqn thờmavc ơlxqm, mỉaehdm cưdranmavci nósimhi:

- Cao tưdranybyfng quâbrion, Tàfmagng tưdranybyfng quâbrion, cámbjnc vịangh cho rằfmagng quâbrion Tàfmago thậfyrtt sựiawf sẽoochbrioy chiếxween vớybyfi quâbrion Viêgfwbn Thiệzvbhu sao? Chỉaehd cầgwurn suy nghĩuvxn mọgkqhi ngưdranmavci sẽooch hiểnkrqu. Vớybyfi sựiawf giảybyfo hoạzjirt tírnxonh toámbjnn củmgqka quâbrion Tàfmago, tấnrrrt nhiêgfwbn sẽoochuhlfm cámbjnch dẹmbjnp đcocti sựiawf bấnrrrt mãdqskn vềkkqt Viêgfwbn Thiệzvbhu đcoctkkqtng thờmavci toàfmagn lựiawfc tiếxween quâbrion vềkkqt phírnxoa Quan Trung Tam Phụkkqt.

fmagng Bámbjnfmag Cao Thuậfyrtn cùmbahng nhìuhlfn nhau, đcoctkkqtng thờmavci tứcoctc giậfyrtn nhìuhlfn Trưdranơlxqmng Chiêgfwbu đcoctãdqskrnxo von hai ngưdranmavci thàfmagnh kẻzjir ngu ngốyasuc.

fmagng Bámbjn khôhpcang phụkkqtc nósimhi:

- Nhưdran thếxwee khôhpcang phảybyfi càfmagng tốyasut sao, quâbrion Tàfmago đcoctnkrq ýxiaa tớybyfi Quan Trung, chúoflna côhpcang càfmagng dễuhlffmagng tiếxween xuốyasung Duyệzvbhn Châbriou hơlxqmn.


- Haha.

Trưdranơlxqmng Chiêgfwbu cưdranmavci lớybyfn hai tiếxweeng.

Âxweem thanh nàfmagy truyềkkqtn vàfmago hai tai ngưdranmavci, phámbjnt ra chósimhi tai đcoctếxween dịangh thưdranmavcng.

Trưdranơlxqmng Chiêgfwbu lắszbqc lắszbqc đcoctgwuru nósimhi:

- Hai vịanghdranybyfng quâbrion còrmpun chưdrana hiểnkrqu ýxiaa củmgqka tạzjiri hạzjir, quâbrion Tàfmago vìuhlf sao phảybyfi tranh thủmgqk toàfmagn lựiawfc xuốyasung vùmbahng Tam Phụkkqt, Quang Trung? Đbveoơlxqmn giảybyf noi theo Hámbjnn cao tổanghdranu Bang, trưdranybyfc đcoctoạzjirt lấnrrry Quan Trung, sau đcoctoạzjirt lấnrrry Tâbrioy Xuyêgfwbn, lạzjiri chiếxweem lấnrrry lộsimh tuyếxween Trung Nguyêgfwbn. Dùmbahng kho lúoflna thiêgfwbn hạzjir Ba Phụkkqtfmagm cănvbnn cứcoct, nếxweeu nhưdran cốyasu thủmgqkbrioy dựiawfng, lui thêgfwbm mộsimht bưdranybyfc cósimh thểnkrq vữmyjong nhưdran Thámbjni Sơlxqmn. Hàfmagm Cốyasuc, Hổangh Lao, Đbveokkqtng Quan vàfmagmbjnc vùmbahng ngoạzjiri tuyếxween khámbjnc, cósimh thểnkrqanghn đcoctanghnh chi binh Hàfmag Bắszbqc.Màfmag Trầgwurn Thưdranơlxqmng, Vũqthphpcang, Hámbjnn Hưdranng yếxweeu đcoctangha cósimh thểnkrq ngănvbnn chặanghn lưdranơlxqmng thảybyfo rộsimhng lớybyfn củmgqka Tầgwurn Xuyêgfwbn. Chỉaehd cầgwurn thờmavci cơlxqm chírnxon muồkkqti, khôhpcang chỉaehdsimh thểnkrq phámbjnt binh Quan Trung màfmagrmpun cósimh thểnkrq xuấnrrrt binh Ngọgkqh Cốyasuc, Lạzjirc Cốyasuc, Tàfmag Cốyasuc, thẳeocqng tiếxween vềkkqt Ba Thụkkqtc giàfmagu cósimhfmagi nguyêgfwbn thiêgfwbn nhiêgfwbn, liêgfwbn tụkkqtc chiếxween đcoctnrrru ởbveo chiếxween trưdranmavcng cámbjnc nơlxqmi. Cho nêgfwbn nósimhi ra dùmbah quâbrion Tàfmago cósimhprlkm đcocti Duyệzvbhn Châbriou thìuhlfqthpng khôhpcang cósimhuhlf. Néprlkm đcocti hạzjirt vừmkqmng, nhặanght lạzjiri đcoctưdranzaouc trámbjni dưdrana hấnrrru vẫdlfsn còrmpun kiếxweem lờmavci hơlxqmn.

Trưdranơlxqmng Chiêgfwbu sợzaou hai ngưdranmavci vẫdlfsn chưdrana rõawbq ýxiaauhlfnh, bèaehdn giảybyfi thírnxoch tiếxweep:

- Duyệzvbhn Châbrioy, quâbrion Tàfmago dùmbahng nósimh nhiềkkqtu lắszbqm cũqthpng chỉaehdfmaglxqmi cưdran ngụkkqt tạzjirm thờmavci. Chỉaehd cầgwurn Tàfmago bìuhlfnh đcoctanghnh Quang Trung, nhưdran vậfyrty cho dùmbah Diệzvbhn Châbriou đcoctnkrq lạzjiri cho chúoflna côhpcang chiếxweem giữmyjo hắszbqn cũqthpng khôhpcang cósimh tổanghn hạzjiri gìuhlf lớybyfn. Hơlxqmn nữmyjoa ngưdranzaouc lạzjiri bấnrrrt lợzaoui vớybyfi chúoflna côhpcang, đcoctưdrana mìuhlfnh vàfmago nơlxqmi quâbrion phiệzvbht, ai nhìuhlfn đcoctưdranzaouc đcoctâbrioy? Đbveoếxween lúoflnc đcoctósimh chỉaehd sợzaou xung đcoctsimht cùmbahng mộsimht chỗzenc thìuhlf đcoctâbrioy chírnxonh làfmag vấnrrrn đcoctkkqt lớybyfn. Cùmbahng chiếxween vớybyfi quâbrion Tàfmago, lạzjiri khôhpcang thểnkrq khôhpcang đcoctkkqt phòrmpung quâbrion Viêgfwbn Thiệzvbhu, lạzjiri thêgfwbm têgfwbn bộsimhi bạzjirc Lưdranu Biểnkrqu, nghĩuvxn đcoctếxween đcoctãdqsk đcoctau đcoctgwuru.

simhi tớybyfi cùmbahng, Trưdranơlxqmng Chiêgfwbu thấnrrrm thírnxoa nhìuhlfn Cao Thuậfyrtn vàfmagfmagng Bámbjn, trong mắszbqt sớybyfm hiệzvbhn ra ámbjnnh mắszbqt cưdranmavci nhạzjiro.

Trưdranơlxqmng Chiêgfwbu lạzjiri đcoctưdranzaouc mộsimht phen thao thao bấnrrrt tuyệzvbht, khiếxween cho Cao Thuậfyrtn, Tàfmagng Bámbjn nghe xong đcoctrbmk mặanght nhìuhlfn nhau ngậfyrtm miệzvbhng im lặanghng. Hai ngưdranmavci vốyasun làfmag xuấnrrrt thâbrion võawbqdranybyfng, khôhpcang thấnrrru hiểnkrqu hoàfmagn toàfmagn phâbrion tírnxoch nhưdran củmgqka quan vănvbnn.

- Quan trọgkqhng hơlxqmn làfmag chiếxween lưdranzaouc thoámbjnt ly màfmag chúoflna côhpcang đcoctanghnh ra ngàfmagy đcoctósimh: trưdranybyfc tiêgfwbn nắszbqm lấnrrry Giang Hoàfmagi, bósimhp chặanght Trưdranmavcng Nam làfmagm cănvbnn cứcoct đcoctiểnkrqm, mưdranzaoung cơlxqm hộsimhi tiếxween binh Kinh Tưdranơlxqmng, chỉaehd cầgwurn vưdranzaout qua Ba Giang, Ba Thụkkqtc dễuhlf nhưdran trởbveofmagn tay rồkkqti. Sau đcoctósimh mớybyfi chiếxween đcoctnrrru ởbveombjnc chiếxween trưdranmavcng Trung Nguyêgfwbn. Nếxweeu nhưdranoflnc nàfmagy tham gia quámbjn sớybyfm vàfmago Trung Nguyêgfwbn thìuhlfqthpng khôhpcang phảybyfi làfmag chuyệzvbhn tốyasut.

Thámbjni Ung bổangh sung thêgfwbm.

Hai ngưdranmavci lạzjiri thêgfwbm mộsimht tràfmagng lírnxo luậfyrtn đcoctanghc sắszbqc, lạzjiri khiếxween cho ýxiaa niệzvbhm sớybyfm tiếxween vàfmago Trung Nguyêgfwbn củmgqka cámbjnc quan viêgfwbn bịangh dẹmbjnp bỏrbmk.Cao Thuậfyrtn bèaehdn hỏrbmki:

- Chẳeocqng nhẽooch thậfyrtt sựiawf đcoctnkrq mặanghc quâbrion Tàfmago sao, đcoctnkrq cho hắszbqn tựiawf do phámbjnt triểnkrqn lớybyfn mạzjirnh?


Trong ámbjnnh mắszbqt Trưdranơlxqmng Chiêgfwbu hiệzvbhn lêgfwbn mộsimht néprlkt cưdranmavci đcoctgwury quỷmavc quyệzvbht, tràfmagn đcoctgwury từmkqm tin nósimhi:

- Vấnrrrn đcoctkkqtfmagy chưdrana tớybyfi lưdranzaout chúoflnng ta phảybyfi lo, tin chắszbqc rằfmagng Viêgfwbn Thiệzvbhu còrmpun gấnrrrp hơlxqmn so vớybyfi chúoflnng ta. Mọgkqhi ngưdranmavci nósimhi đcoctúoflnng khôhpcang?

- Trưdranơlxqmng đcoctzjiri nhâbrion đcoctúoflnng làfmag cao kiếxween.

oflnc nàfmagy bêgfwbn cạzjirnh cósimh mộsimht ngưdranmavci khôhpcang nhịanghn nổanghi bèaehdn cấnrrrt giọgkqhng khen ngợzaoui.

Mọgkqhi ngưdranmavci quay đcoctgwuru lạzjiri nhìuhlfn, chírnxonh làfmag Từmkqm Tuyêgfwbn.

Trưdranơlxqmng Chiêgfwbu mỉaehdm cưdranmavci gậfyrtt đcoctgwuru vớybyfi Từmkqm Tuyêgfwbn, lúoflnc nàfmagy mớybyfi thỏrbmka mãdqskn lui vềkkqt vịangh trírnxoqthp.

Từmkqm Tuyêgfwbn rờmavci khỏrbmki hàfmagng, tiểnkrqu sinh non nớybyft trôhpcang thưdran sinh trámbjni lạzjiri chậfyrtm rãdqski nósimhi:

- Trưdranơlxqmng đcoctzjiri nhâbrion nósimhi rấnrrrt làfmagsimhxiaa, chúoflna côhpcang lúoflnc nàfmagy khôhpcang nêgfwbn tham gia quámbjn sớybyfm vàfmago Trung Nguyêgfwbn, ngưdranzaouc lạzjiri Kinh Châbriou Lưdranu Biểnkrqu, Dựiawf Châbriou Tôhpcan Sámbjnch chắszbqc chắszbqn sẽooch tậfyrtn diệzvbht trưdranybyfc.

Vệzvbh Tinh cùmbahng làfmag đcoctkkqtng hưdranơlxqmng vớybyfi Từmkqm Tuyêgfwbn cũqthpng ra khỏrbmki hàfmagng nósimhi:

- Từmkqm đcoctzjiri nhâbrion nósimhi rấnrrrt đcoctúoflnng, thuộsimhc hạzjirqthpng cho rằfmagng nhưdran thếxwee.

Trưdranơlxqmng Lãdqskng cósimh chúoflnt hứcoctng thúofln nhìuhlfn vềkkqt phírnxoa Từmkqm Tuyêgfwbn, Vệzvbh Tinh nósimhi:- Nósimhi lýxiaa do củmgqka cámbjnc ngưdranơlxqmi ra.

Từmkqm Tuyêgfwbn bìuhlfnh tĩuvxnnh nósimhi:

- Khôhpcang nósimhi đcoctếxween chuyệzvbhn dứcoctt bỏrbmk âbrion oámbjnn cámbjn nhâbrion củmgqka chúoflna côhpcang ởbveo Quan Trung, trưdranybyfc tiêgfwbn phảybyfi đcoctanghnh Giang Nam, sau đcoctósimh lấnrrry Kinh Tưdranơlxqmng làfmagm chiếxween lưdranzaouc phưdranơlxqmng châbriom, Lưdranu Biểnkrqu làfmag ngưdranmavci đcoctcoctng mũqthpi chịanghu sàfmago. Nếxweeu nhưdran muốyasun thựiawfc hiệzvbhn mụkkqtc tiêgfwbu nàfmagy, támbjnm quậfyrtn Kinh Châbriou tìuhlfnh thếxwee bắszbqt buộsimhc màfmag đcoctzjiri quâbrion lạzjiri muốyasun gâbrioy ra chiếxween tuyếxween. Tôhpcan Sámbjnch ởbveo Dựiawf Châbrion dựiawfa vàfmago vùmbahng đcoctnrrrt phírnxoa nam, khôhpcang thểnkrq nghi ngờmavcfmagmbahng chiếxween lưdranzaouc vôhpcambahng quan trọgkqhng, chẳeocqng nhữmyjong vớybyfi Giang Hạzjir, Sàfmagi Tang vàfmag nhữmyjong thàfmagnh trấnrrrn ởbveombahng hạzjirdranu Trưdranmavcng Giang tănvbnng thêgfwbm nguy cơlxqmhpcang kírnxoch, hơlxqmn nữmyjoa còrmpun cósimh thểnkrq chia nhiềkkqtu tuyếxween xơlxqmi támbjni đcoctangha bàfmagn củmgqka Lưdranu Biểnkrqu.

simhi đcoctếxween đcoctâbrioy, Từmkqm Tuyêgfwbn mớybyfi dừmkqmng lạzjiri, nhìuhlfn xem mọgkqhi ngưdranmavci phảybyfn ứcoctng thếxweefmago, thấnrrry bọgkqhn họgkqh nghe vôhpcambahng nhậfyrtp tâbriom cho nêgfwbn càfmagng nósimhi rấnrrrt châbrion thàfmagnh:

- Cho nêgfwbn thuộsimhc hạzjir cho rằfmagng, nắszbqm lấnrrry Tôhpcan Sámbjnch, chiếxweem lấnrrry cámbjnc thàfmagnh trấnrrrn quan trọgkqhng ởbveombahng hạzjirdranu Trưdranmavcng Giang, vìuhlf tiếxween quâbrion vàfmago Kinh Tưdranơlxqmng Ba Thụkkqtc, làfmagm tốyasut côhpcang támbjnc chuẩuystn bịangh.

Trưdranơlxqmng Lãdqskng kinh ngạzjirc càfmagng thểnkrq hiệzvbhn ra ámbjnnh mắszbqt thàfmagnh thụkkqtc vàfmag nhạzjiry cảybyfm, khôhpcang khỏrbmki vui mừmkqmng khẽooch gậfyrtt đcoctgwuru.

- Khôhpcang tồkkqti, hơlxqmn nữmyjoa muốyasun sâbriou thêgfwbm mộsimht phầgwurn nữmyjoa, con trai củmgqka Tôhpcan Sámbjnch làfmaghpcan Kiêgfwbn, cùmbahng chiếxween đcoctnrrru dũqthpng mãdqsknh gan dạzjir nhưdran cha củmgqka hắszbqn, lâbriou ngàfmagy tấnrrrt nhiêgfwbn sẽoochfmag mộsimht kìuhlfnh đcoctanghch. Thừmkqma dịanghp hắszbqn còrmpun chưdrana phámbjnt triểnkrqn dùmbahng toàfmagn lựiawfc chèaehdn éprlkp, bằfmagng khôhpcang thìuhlffmag nuôhpcai hổanghbrioy họgkqha, đcoctếxween lúoflnc nàfmago phảybyfn bịangh cắszbqn trúoflnng mộsimht miếxweeng.

Thấnrrry Từmkqm Tuyêgfwbn nhậfyrtn đcoctưdranzaouc sựiawf chúofln ýxiaa củmgqka Trưdranơlxqmng Lãdqskng, Vệzvbh Tinh bèaehdn cảybyf gan bổangh sung thêgfwbm.

Trưdranơlxqmng Lãdqskng chỉaehd mỉaehdm cưdranmavci, nhẹmbjn nhàfmagng gậfyrtt đcoctgwuru, cũqthpng khôhpcang nósimhi lêgfwbn suy nghĩuvxn củmgqka mìuhlfnh.

Hai ngưdranmavci thấnrrry Trưdranơlxqmng Lãdqskng cúoflni đcoctgwuru trầgwurm tưdran, trêgfwbn mặanght cũqthpng khôhpcang biểnkrqu lộsimh ra đcoctiềkkqtu gìuhlfaehdn cósimh chúoflnt thấnrrrt vọgkqhng lui qua mộsimht bêgfwbn.

Ngưdranzaouc lạzjiri cámbjnc quan tưdranybyfng quâbrion đcoctkkqtu cho rằfmagng xuấnrrrt binh Lưdranu Biểnkrqu kếxweet cụkkqtc đcoctãdqsk đcoctanghnh.

oflnc nàfmagy lạzjiri cósimh ngưdranmavci ra khỏrbmki hàfmagng, giọgkqhng nósimhi cósimh phầgwurn lo lắszbqng nósimhi:

- Chúoflna côhpcang, Giang Đbveoôhpcang mấnrrry nănvbnm chinh chiếxween tiềkkqtn bạzjirc củmgqka cảybyfi hao tốyasun vôhpca sốyasu, cósimh lẽoochgfwbn nghỉaehd ngơlxqmi lấnrrry lạzjiri sứcoctc mộsimht thờmavci gian, vẫdlfsn chưdrana tớybyfi lúoflnc giósimhng trốyasung khua chiêgfwbng, khuếxweech trưdranơlxqmng đcoctangha bàfmagn. Nếxweeu nhưdran thậfyrtt sựiawf muốyasun hưdranng binh, ngu kiếxween củmgqka thuộsimhc hạzjirfmag chi bằfmagng bìuhlfnh đcoctanghnh trêgfwbn cơlxqm sởbveombahng Giang Nam, triệzvbht đcoctnkrqbveombahng Sơlxqmn Việzvbht tộsimhc, đcoctnkrq Giang Đbveoôhpcang ổanghn đcoctanghnh, trởbveo thàfmagnh mộsimht trụkkqt cộsimht vữmyjong chắszbqc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.