Phong Lưu Tam Quốc

Chương 235 : Tàng Bá(thượng)

    trước sau   
Đfgfdrmewu Thuyềezytn thoảkfsui máhcyni hưwvcswtiung thụfpzw sựqdtj vuốozset ve củdpgfa Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng, lúmhcyc nàgzpky cảkfsum giáhcync phídglna dưwvcspcfji mìidhrnh cóypia vậxzfbt gìidhr đxkknóypia cứkniwng cứkniwng, thỉszhcnh thoảkfsung chọbsqlc vàgzpko phầghkcn phídglna dưwvcspcfji củdpgfa mìidhrnh, vừqhiza cứkniwng vừqhiza nóypiang, khiếbbldn cho nàgzpkng chốozseng cựqdtj khôbbldng nổmijmi, bèsgrhn ôbbldm chặfgfdt lấikzwy Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng, thởwtiu gấikzwp nóypiai:

- Lãqvqvo côbbldng, nhanh lêrmewn.

Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng khôbbldng khỏotnji cưwvcshppii gian xảkfsuo, đxkknfgfdt thâdjkun hìidhrnh cáhcync nàgzpkng ra, sau đxkknóypiaypiai:

- Cáhcync nàgzpkng mởwtiu mắlhrlt màgzpk nhìidhrn ta.

Đfgfdt vàgzpk Mỵzvvm Hoàgzpkn khôbbldng biếbbldt Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng muốozsen gìidhr. Đfgfdomaji đxkknếbbldn lúmhcyc thấikzwy đxkknzvvmng táhcync củdpgfa hắlhrln, khuôbbldn mặfgfdt mộzvvmt lầghkcn nữozsea lạidhri đxkknotnjrmewn, lầghkcn nàgzpky khiếbbldn cáhcync nàgzpkng xấikzwu hổmijmbbldizybng, tim đxkknxzfbp bìidhrnh bịghkcch khôbbldng ngừqhizng, hóypiaa ra Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng bỏotnj chiếbbldc quầghkcn cuốozsei cùizybng củdpgfa mìidhrnh ra cho cáhcync nàgzpkng xem.

Hai ngưwvcshppii nhẹqeqq nhàgzpkng màgzpk thẹqeqqn thùizybng nóypiai:


- Chàgzpkng thậxzfbt xấikzwu.

Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng cưwvcshppii haha mộzvvmt tiếbbldng, ôbbldm chiếbbldc cổmijm đxkknghkcy xuâdjkun tìidhrnh củdpgfa Đfgfdrmewu Thuyềezytn nóypiai:

- Ta đxkknếbbldn đxkknâdjkuy.

Vừqhiza nóypiai xong trong nháhcyny mắlhrlt, hai ngưwvcshppii rốozset cụfpzwc đxkknãqvqv hợomajp thàgzpknh mộzvvmt thểlykh.

Nhữozseng giọbsqlt nưwvcspcfjc mắlhrlt vui mừqhizng chảkfsuy ra trong mắlhrlt phưwvcsomajng củdpgfa Đfgfdrmewu Thuyềezytn.

Ba ngưwvcshppii cứkniw long phưwvcsomajng triềezytn mien nhưwvcs vậxzfby, bịghkcsxbyn đxkkni lăsxbyn lạidhri nửlhrla đxkknêrmewm, giốozseng nhưwvcs hạidhrn háhcynn đxkknãqvqvdjkuu khôbbldng cóypiawvcsa, tinh khiếbbldt vàgzpkrmew ngưwvcshppii.

Chỉszhc tớpcfji canh năsxbym, Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng mớpcfji nhưwvcs sinh long hoạidhrt hổmijm rờhppii khỏotnji phòotnjng đxkknt, coi nhưwvcs vẫfadan chưwvcsa thỏotnja mãqvqvn, bỏotnjrmewn giưwvcshpping củdpgfa Văsxbyn Cơkfsu. Nhưwvcsng Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng khôbbldng đxkknfpzwng vàgzpko nàgzpkng, chỉszhc ôbbldm Văsxbyn Cơkfsuypiai chuyệdpgfn tìidhrnh cảkfsum mộzvvmt đxkknêrmewm, đxkknếbbldn sáhcynng hai ngưwvcshppii mớpcfji đxkkni ngủdpgf.

wvcshppii ngàgzpky sau, Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng hoàgzpkn toàgzpkn đxkknưwvcsomajc bêrmewn cạidhrnh đxkknáhcynm thêrmew thiếbbldp, cưwvcshppii cưwvcshppii nóypiai nóypiai vôbbldizybng hạidhrnh phúmhcyc.

Đfgfdếbbldn lúmhcyc nàgzpky, Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng mớpcfji nhớpcfj tớpcfji Cao Lãqvqvm, Châdjkun Mậxzfbt, Quáhcynch Huyêrmewn ba ngưwvcshppii vẫfadan khôbbldng cóypia chúmhcyt tin tứkniwc, khôbbldng khỏotnji cóypia chúmhcyt lo lắlhrlng ảkfsuo nãqvqvo. Khôbbldng biếbbldt Cao Lãqvqvm cóypia thểlykh thừqhiza cơkfsu bắlhrlt đxkknưwvcsomajc Châdjkun Mậxzfbt, Quáhcynch Huyêrmewn quay trởwtiu lạidhri Hàgzpk Bắlhrlc lầghkcn nữozsea/

Nhưwvcsng lạidhri nghĩcpfj mộzvvmt cáhcynch kháhcync, Châdjkun Mậxzfbt tuy làgzpk phậxzfbn nữozsewvcsu, nhưwvcsng thâdjkun thủdpgf bấikzwt phàgzpkm, Cao Lãqvqvm cóypia thểlykh bắlhrlt đxkknưwvcsomajc côbbld ta hay khôbbldng khôbbldng phảkfsui làgzpk vấikzwn đxkknezyt, mặfgfdc kệdpgf bọbsqln họbsql. Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng lúmhcyc hoàgzpkn toàgzpkn mêrmew lạidhrc vàgzpko trong áhcyni tìidhrnh. Ngay cảkfsu mỹdfqy nữozse sắlhrlc nưwvcspcfjc hưwvcsơkfsung trờhppii nhưwvcs Châdjkun Mậxzfbt rờhppii khỏotnji tầghkcm quan sáhcynt củdpgfa mìidhrnh cũrgmtng khôbbldng cảkfsum thấikzwy gìidhr.

Thờhppii gian vui vẻbsifrgmtng trôbbldi qua nhanh, mớpcfji đxkknikzwy màgzpk Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng đxkknãqvqv trởwtiu vềezyt gầghkcn nửlhrla tuầghkcn.

Ngàgzpky hôbbldm đxkknóypia, Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng chiêrmewu tụfpzw tấikzwt cảkfsuhcync nhâdjkun tàgzpki, mởwtiu mộzvvmt cuộzvvmc họbsqlp cao cấikzwp. Màgzpk hộzvvmi nghịghkc lầghkcn nàgzpky làgzpk đxkknghkcnh hưwvcspcfjng xáhcync đxkknghkcnh mụfpzwc tiêrmewu chiếbbldn lưwvcsomajc pháhcynt triểlykhn cao thấikzwp ởwtiu Giang Đfgfdôbbldng. Vìidhr đxkknếbbldn cuốozsei cùizybng ba nưwvcspcfjc đxkknãqvqvhcync đxkknghkcnh trụfpzw cộzvvmt kiêrmewn cốozse.

Trong cung đxkkniệdpgfn tráhcynng lệdpgf, quan văsxbyn quan võccew hai bêrmewn nghiêrmewm túmhcyc xếbbldp thàgzpknh mộzvvmt hàgzpkng chỉszhcnh tềezyt.Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng ngồxredi trêrmewn tỏotnja bảkfsuo tọbsqla, thâdjkun áhcyno giáhcynp Ôfgfd Kim thậxzfbt làgzpk uy vũrgmt.


Đfgfdkniwng bêrmewn cạidhrnh làgzpkwvcsơkfsung Dung cao quýozsegzpk Triệdpgfu Vũrgmt đxkknáhcynng yêrmewu, lúmhcyc nàgzpky cũrgmtng trấikzwn tĩcpfjnh nhìidhrn Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng.

Hai mắlhrlt sắlhrlc củdpgfa Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng nhìidhrn qua mộzvvmt lưwvcsomajt, thấikzwy cảkfsu đxkknidhri đxkkniệdpgfn im lặfgfdng chờhppi đxkknomaji mìidhrnh nóypiai. Bèsgrhn bìidhrnh tĩcpfjnh nóypiai:

- Từqhiz khi Lãqvqvng rờhppii khỏotnji Giang Đfgfdôbbldng, cáhcync vịghkcypia thểlykh quảkfsun lýozse Giang Đfgfdôbbldng ổmijmn đxkknghkcnh rõccewgzpkng, báhcynch tídglnnh an vui thậxzfbt sựqdtjgzpkbbldng vôbbldizybng lớpcfjn, Lãqvqvng xin tạidhr ơkfsun mọbsqli ngưwvcshppii.

ypiai xong bèsgrhn đxkknqhizng dậxzfby, hưwvcspcfjng xuốozseng phídglna triềezytu báhcyni mộzvvmt báhcyni thậxzfbt sâdjkuu.

Mọbsqli ngưwvcshppii lậxzfbp tứkniwc xôbbldn xao, ai nấikzwy đxkknezytu kêrmewu to lêrmewn, lạidhri thấikzwy Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng đxkknãqvqv đxkknkniwng dậxzfby, lúmhcyc nàgzpky mớpcfji giơkfsu tay đxkknáhcynp lễqvqv, lúmhcyc nàgzpky cảkfsu đxkkniệdpgfn lạidhri yêrmewn tĩcpfjnh rấikzwt nhanh, Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng cưwvcshppii nóypiai:

- Cáhcync vịghkc khôbbldng cầghkcn kháhcynch khídgln, đxkknâdjkuy làgzpk đxkkniềezytu nêrmewn làgzpkm. Tốozset rồxredi, tiếbbldp theo muốozsen cùizybng mọbsqli ngưwvcshppii thưwvcsơkfsung lưwvcsomajng mộzvvmt chúmhcyt.

Cac võccewwvcsơkfsung bêrmewn dưwvcspcfji đxkknưwvcshpping lạidhri vểlykhnh tai lêrmewn, vôbbldizybng hiếbbldu kỳdfqy.

Phảkfsui biếbbldt rằkqkcng sau khi Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng trởwtiu vềezyt, cóypia thểlykh triệdpgfu tậxzfbp toàgzpkn bộzvvmhcync nhâdjkun vậxzfbt quan trọbsqlng đxkknlykh tiếbbldn hàgzpknh hộzvvmi nghịghkc đxkknghkcu tiêrmewn. Đfgfdiềezytu nàgzpky áhcynm chỉszhc rằkqkcng sau khi hắlhrln lui vềezyt Giang Đfgfdôbbldng, nhấikzwt đxkknghkcnh cóypia chuyệdpgfn trọbsqlng đxkknidhri quyếbbldt đxkknghkcnh, đxkknáhcynnh mộzvvmt mẻbsif lớpcfjn. Cóypia lẽsxby chídglnnh làgzpk muốozsen lậxzfbt lạidhri hưwvcsng binh củdpgfa Lưwvcsu Biểlykhu, hay thừqhiza dịghkcp đxkknidhri chiếbbldn quâdjkun Tàgzpko củdpgfa Lýozse Thúmhcyc. Tiếbbldn quâdjkun vềezyt Hoàgzpkng Nôbbldng, vưwvcshppin khôbbldng nhàgzpk trốozseng, mộzvvmt lầghkcn hàgzpknh đxkknzvvmng xuốozseng Hứkniwa Đfgfdôbbld, Duyệdpgfn Châdjkuu, cũrgmtng cóypia khảkfsusxbyng bắlhrlt đxkknghkcu chídglnnh sáhcynch chèsgrhn édpgfp xuốozseng phídglna Tôbbldn Sáhcynch mộzvvmt tídgln.

hcync kiểlykhu suy đxkknhcynn đxkknezytu xẹqeqqt qua trong lòotnjng mọbsqli ngưwvcshppii.

Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng nhìidhrn quanh, áhcynnh mắlhrlt dừqhizng trêrmewn ngưwvcshppii Triệdpgfu Vâdjkun, sau đxkknóypia nhẹqeqq gậxzfbt đxkknghkcu, lạidhri ngồxredi trêrmewn bảkfsuo tọbsqla da hổmijm.

Triệdpgfu Vâdjkun tinh thầghkcn chấikzwn đxkknzvvmng, lậxzfbp tứkniwc ra khỏotnji hoàgzpkng. Áqhiznh mắlhrlt mọbsqli ngưwvcshppii lạidhri tậxzfbp trung trêrmewn ngưwvcshppii hắlhrln.

Chỉszhc thấikzwy Triệdpgfu Vâdjkun tinh thầghkcn vôbbldizybng phấikzwn chấikzwn nóypiai:

- Cáhcync vịghkc đxkknxredng liêrmewu, hôbbldm nay chúmhcya côbbldng triệdpgfu tậxzfbp mọbsqli ngưwvcshppii tớpcfji đxkknâdjkuy chídglnnh làgzpk hy vọbsqlng mọbsqli ngưwvcshppii cóypia thểlykh thoảkfsui máhcyni thảkfsuo luậxzfbn phưwvcsơkfsung hưwvcspcfjng mụfpzwc tiêrmewu chiếbbldn lưwvcsomajc pháhcynt triểlykhn xuốozseng Giang Đfgfdôbbldng sau nàgzpky, bìidhrnh đxkknghkcnh chưwvcs hầghkcu cáhcync nơkfsui màgzpk đxkknưwvcsa ra nhữozseng lựqdtjc lưwvcsomajng mộzvvmt phầghkcn non nớpcfjt.Lờhppii vừqhiza nóypiai ra, mọbsqli ngưwvcshppii dưwvcspcfji đxkknưwvcshpping lạidhri bắlhrlt đxkknghkcu xúmhcym xụfpzwm lạidhri, xìidhrgzpko báhcynn táhcynn, cùizybng nhau thảkfsuo luậxzfbn.


Rấikzwt nhanh bèsgrhn cóypia mộzvvmt vịghkcwvcspcfjng ra khỏotnji hàgzpkng, giọbsqlng nóypiai cựqdtjc kỳdfqyizybng tráhcynng nóypiai:

- Mạidhrt tưwvcspcfjng cho rằkqkcng, Giang Nam vữozseng vàgzpkng bêrmewn trong hôbbldm nay, cáhcync dâdjkun tộzvvmc kháhcync nhau đxkknezytu quy thuậxzfbn, dâdjkun chúmhcyng mấikzwy năsxbym liêrmewn tụfpzwc đxkknưwvcsomajc mùizyba thu hoạidhrch, lưwvcsơkfsung thựqdtjc chồxredng chấikzwt, quâdjkun tưwvcs trang vôbbld sốozse. Màgzpk binh sĩcpfj khôbbldng quảkfsun ngàgzpky đxkknêrmewm khổmijm luyệdpgfn, chiếbbldn lựqdtjc khôbbldng tầghkcm thưwvcshpping, nếbbldu cóypia thểlykh đxkknfpzwng trựqdtjc tiếbbldp vàgzpko quâdjkun Tàgzpko tấikzwn côbbldng Trưwvcshpping An làgzpk mộzvvmt thờhppii cơkfsu lớpcfjn, chúmhcya côbbldng cóypia thểlykh nắlhrlm đxkknưwvcsomajc thờhppii cơkfsu xuấikzwt binh vềezyt Hoàgzpki Tứkniw, Từqhiz Châdjkuu, nhưwvcs mộzvvmt cơkfsun lốozsec nắlhrlm lấikzwy Duyệdpgfn Châdjkuu, giàgzpknh lấikzwy Trung Nguyêrmewn.

Mọbsqli ngưwvcshppii nhìidhrn tớpcfji, cùizybng đxkknxredng ýozse vớpcfji Trưwvcsơkfsung Lãqvqvng vềezyt việdpgfc khởwtiui binh củdpgfa đxkknidhri tưwvcspcfjng quâdjkun Cao Thuậxzfbn.

Khôbbldng ídglnt tưwvcspcfjng sĩcpfj giỏotnji sau khi nghe xong tỏotnj vẻbsif đxkknxredng ýozse gậxzfbt đxkknghkcu, cho rằkqkcng cáhcynch củdpgfa Cao Thuậxzfbn khôbbldng tồxredi.

Nhưwvcsng cũrgmtng khôbbldng thiếbbldu ngưwvcshppii phảkfsun đxkknozsei, văsxbyn sĩcpfj Tháhcyni Ung lạidhri nóypiai:

- Cao tưwvcspcfjng quâdjkun, chuyệdpgfn đxkknóypiaotnjn chờhppi thưwvcsơkfsung lưwvcsomajng. Thếbbld lựqdtjc củdpgfa Trung Nguyêrmewn sau nàgzpky giốozseng nhưwvcs thếbbldsxbyng lưwvcsomajc, kédpgfo mộzvvmt pháhcynt đxkknzvvmng toàgzpkn bộzvvm, chủdpgf lựqdtjc quâdjkun Tàgzpko tuy xa phídglna Quan Trung đxkknidhri chiếbbldn quâdjkun Lýozse Thúmhcyc, vốozsen Tàgzpko túmhcyc trídgln đxkkna mưwvcsu, nhấikzwt đxkknghkcnh sẽsxby đxkknlykh lạidhri chỗxaur trốozseng lớpcfjn cho chúmhcyng ta chui vàgzpko sao? Hơkfsun nữozsea mộzvvmt khídgln chúmhcya côbbldng chiếbbldm Duyệdpgfn Châdjkuy, Viêrmewn Thiệdpgfu tấikzwt nhiêrmewn sẽsxby khôbbldng ngồxredi bang quan, đxkknếbbldn lúmhcyc đxkknóypia Viêrmewn Thiệdpgfu cùizybng vớpcfji quâdjkun tàgzpko sẽsxbyizybng thếbbldidhrm kẹqeqqp, nếbbldu xửlhrlozse khôbbldng tốozset cóypia thểlykh sẽsxby bịghkc hai mặfgfdt tấikzwn côbbldng giáhcynp láhcyngzpk, đxkknưwvcsomajc khôbbldng bùizyb mấikzwt.

Khôbbldng ídglnt ngưwvcshppii khôbbldng hẹqeqqn trưwvcspcfjc màgzpkizybng gậxzfbt đxkknghkcu, thểlykh hiệdpgfn lờhppii củdpgfa Tháhcyni Ung làgzpk khôbbldng sai/

Cao Thuậxzfbn nhìidhrn quédpgft ngang sang, thấikzwy Tháhcyni Ung nháhcynt gan sợomaj phiềezytn phứkniwc trong lòotnjng cóypia chúmhcyt bấikzwt mãqvqvn, khôbbldng hềezyt yếbbldu thếbbldypiai:

- Cốozse tiêrmewn sinh phảkfsui chăsxbyng nghĩcpfj rằkqkcng, lúmhcyc nàgzpky quâdjkun Tàgzpko vàgzpk Viêrmewn Thiệdpgfu đxkknidhri chiếbbldn mộzvvmt khi nổmijm ra, hai phe đxkknezytu khôbbldng cóypiadjkum trạidhrng vàgzpksxbyng lựqdtjc đxkknlykh cấikzwm chếbbldrmewn ta, hơkfsun nữozsea chúmhcya côbbldng vàgzpk Lữozse Bốozse nhưwvcsbbldi hởwtiusxbyng lạidhrnh, đxkknãqvqv đxkknếbbldn lúmhcyc khôbbldng phảkfsui bídgln mậxzfbt, đxkknếbbldn lúmhcyc đxkknóypia vớpcfji sựqdtj tinh nhuệdpgf củdpgfa quâdjkun Giang Đfgfdôbbldng, sựqdtjrgmtng mãqvqvnh củdpgfa Lữozse Bốozse, tấikzwt nhiêrmewn cóypia thểlykh dễqvqvgzpkng tiếbbldn xuốozseng Duyệdpgfn Châdjkuu. Cho dùizyb quâdjkun Tàgzpko nghĩcpfj đxkknếbbldn việdpgfc phảkfsun côbbldng cũrgmtng phảkfsui chờhppi bọbsqln hắlhrln xuốozseng Hoằkqkcng Nôbbldng, Trưwvcshpping An diệdpgft Lýozse Thúmhcyc, Quáhcynch Tỷqxyi, Trưwvcsơkfsung Tểlykh rồxredi, bằkqkcng khôbbldng giỏotnj trúmhcyc múmhcyc nưwvcspcfjc côbbldng dãqvqv tràgzpkng.

- Cao tưwvcspcfjng quâdjkun cũrgmtng đxkknáhcynnh giáhcyn quáhcyn thấikzwp năsxbyng lựqdtjc quâdjkun Tàgzpko rồxredi.

mhcyc nàgzpky mộzvvmt vịghkc nho giảkfsu từqhizrmewn cạidhrnh Tháhcyni Ung đxkkni ra, tưwvcspcfjng mạidhro gầghkcy gòotnj, tráhcynn đxkknghkcy đxkknfgfdn, áhcynnh mắlhrlt phiêrmewu dậxzfbt. Ngưwvcshppii nàgzpky làgzpk danh sĩcpfj Giang Đfgfdôbbldng: Trưwvcsơkfsung Chiêrmewu.

- Trưwvcsơkfsung tiêrmewn sinh cóypia cao kiếbbldn gìidhr?

gzpkng Báhcynypia mốozsei tưwvcsơkfsung giao vớpcfji Cao Thuậxzfbn khôbbldng tồxredi, khôbbldng khỏotnji nhưwvcs kiểlykhu bèsgrh thêrmewm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.