Phong Lưu Tam Quốc

Chương 234 : Mạt Lăng đại hỉ(hạ)

    trước sau   
Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng thâchpsn thểqwma cao lớoukpn xuấtvsqt hiệqnvzn ởdosf cửtscea ra vàuqouo, Đaxeuiềgosju Thuyềgosjn ngạdzwqc nhiêfdjzn hôkaohfdjzn mộfvrkt tiếhcufng, nhàuqouo tớoukpi đqshgcsmru tiêfdjzn, tiếhcufp theo làuqou Mi Hoàuqoun, hai ngưkmsprskhi đqshggosju ôkaohm chặqwmat lấtvsqy Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng khôkaohng chịfambu buôkaohng tay. Hơzwqqn nữviica thâchpsn thểqwma mềgosjm mạdzwqi lạdzwqi run lêfdjzn khôkaohng ngừtsceng. Tháaxeui Văviicn Cơzwqq chậyoesm hơzwqqn mộfvrkt bưkmspoukpc, chỉudrjuucc thểqwma ngu ngốlbpoc đqshgptlgng bêfdjzn cạdzwqnh, ngâchpsy thờrskh nhìacrvn ngưkmsprskhi mìacrvnh ngàuqouy đqshgêfdjzm mong nhớoukp cảbmre trong giấtvsqc mộfvrkng.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng nhẹudrj nhàuqoung vỗeyji đqshgôkaohi vai mềgosjm yếhcufu củqvtqa cáaxeuc nàuqoung, vôkaohdtdsng yêfdjzu thưkmspơzwqqng nóuucci:

- Bảbmreo bốlbpoi, đqshgtsceng khóuuccc, ta đqshgãqnvz trởdosf vềgosjaxeuc nàuqoung nêfdjzn vui mớoukpi đqshgúkaohng chứptlg.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng nóuucci chưkmspa dứptlgt lờrskhi, vừtscea nhắzwqqc tớoukpi hai nàuqoung liềgosjn nghĩhcuf tớoukpi nỗeyjii tưkmspơzwqqng tưkmspuqouy vòiccu, khôkaohng khỏtvsqi khóuuccc lêfdjzn thàuqounh tiếhcufng.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng đqshgau lòiccung ôkaohm lấtvsqy cáaxeuc nàuqoung, nhìacrvn thấtvsqy thâchpsn thểqwmauqouy gòiccu củqvtqa nàuqoung Vâchpsn Cơzwqq phíbeofa trưkmspoukpc.

Giọdtdst nưkmspoukpc mắzwqqt từtsce đqshgôkaohi mắzwqqt phưkmspfdjzng hoàuqoung rơzwqqi xuốlbpong, đqshgãqnvzzwqqn cóuucc chúkaoht sưkmspng đqshgtvsq. Môkaohi anh đqshgàuqouo mởdosf ra, bộfvrk ngựquajc phậyoesp phồxppyng mạdzwqnh mẽfdjz. Nhìacrvn bộfvrk dạdzwqng yếhcufu đqshguốlbpoi củqvtqa nàuqoung, Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng trong lòiccung rung đqshgfvrkng, nhẹudrj nhàuqoung buôkaohng hai mỹmdlbkmsp ra, đqshgi tớoukpi trưkmspoukpc mặqwmat Văviicn Cơzwqq, nhìacrvn nằqvtqng thắzwqqm thiếhcuft.


viicn Cơzwqq rốlbpot cuộfvrkc khôkaohng khốlbpong chếhcuf nổujksi chíbeofnh mìacrvnh, ôkaohm lấtvsqy Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng vui mừtsceng khóuuccc òiccua lêfdjzn.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng nhẹudrj nhàuqoung nóuucci:

- Nghe Dung nhi nóuucci nàuqoung bịfamb bệqnvznh, đqshgúkaohng làuqou nha đqshgcsmru ngốlbpoc, sau nàuqouy nàuqoung nhấtvsqt đqshgfambnh phảbmrei dưkmspiccung bệqnvznh cho tốlbpot.

viicn Cơzwqq tựquaja trong lồxppyng ngựquajc Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng, nộfvrki tâchpsm nhưkmsp muốlbpon tan ra. Chỉudrj biếhcuft nhếhcufch cáaxeui miệqnvzng nhỏtvsq nhắzwqqn cốlbpo hếhcuft sứptlgc gậyoest đqshgcsmru. Hìacrvnh dung ra tâchpsm hồxppyn ngọdtdst lịfambm, chỉudrj cảbmrem thấtvsqy nhữviicng đqshgau khổujks chịfambu đqshgquajng nhữviicng ngàuqouy qua, hôkaohm nay đqshgãqnvz đqshgưkmspfdjzc hồxppyi báaxeuo tấtvsqt cảbmre.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng cũudrjng cảbmrem thấtvsqy tìacrvnh cảbmrem thắzwqqm thiếhcuft củqvtqa mỹmdlb nữviic trong lòiccung, khôkaohng chịfambu đqshgưkmspfdjzc bèpkirn dùdtdsng tay nâchpsng khuôkaohn mặqwmat nàuqoung lêfdjzn, nhìacrvn con mắzwqqt phưkmspfdjzng hoàuqoung khôkaohng còiccun chúkaoht sứptlgc lựquajc củqvtqa mỹmdlb nhâchpsn, đqshgau lòiccung nóuucci:

- Ngưkmspơzwqqi gầcsmry quáaxeu.

Say đqshgóuucc khôkaohng đqshgqwmaviicn Cơzwqq kịfambp phảbmrei ứptlgng bèpkirn hôkaohn lêfdjzn đqshgôkaohi môkaohn nàuqoung.

Toàuqoun thâchpsn Văviicn Cơzwqq cứptlgng đqshgrskh, vừtscea đqshgóuuccn lấtvsqy đqshgãqnvz lậyoesp tứptlgc mềgosjm nhũudrjn ra, đqshgãqnvz rấtvsqt lâchpsu rồxppyi trêfdjzn ngưkmsprskhi lạdzwqi mớoukpi cóuucc cảbmrem giáaxeuc. Hoàuqoun toàuqoun khôkaohng đqshgqwma ýqnvz tớoukpi áaxeunh mắzwqqt ngưkmspiccung mộfvrk củqvtqa Đaxeufdjzu Thuyềgosjn vàuqou Mi Hoàuqoun bêfdjzn canh, giốlbpong nhưkmsp đqshgcsmru lưkmspiccui rắzwqqng nhiệqnvzt tìacrvnh đqshgáaxeup lạdzwqi.

Mộfvrkt lúkaohc sau hai ngưkmsprskhi mớoukpi buôkaohng ra.

viicn Cơzwqq thởdosf hồxppyng hộfvrkc, khíbeof chấtvsqt nhưkmsp lan phưkmspfdjzng vôkaohdtdsng nhiệqnvzt tìacrvnh nhìacrvn vềgosj phíbeofa Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng mỉudrjm cưkmsprskhi, giơzwqquqoun tay vềgosj phíbeofa Đaxeufdjzu Thuyềgosjn vàuqou Mi Hoàuqoun.

Hai ngưkmsprskhi thẹudrjn thùdtdsng liếhcufc mắzwqqt nhìacrvn nhau, ngoan ngoãqnvzn nhíbeofch lạdzwqi gầcsmrn, tựquajchpsng lêfdjzn mộfvrkt nụtcudkaohn dàuqoui nồxppyng nhiệqnvzt.

uqoun Sưkmspơzwqqng thấtvsqy thếhcuf, ngoan ngoãqnvzn đqshgóuuccng cửtscea lạdzwqi đqshgi ra ngoàuqoui.


Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng ôkaohm Đaxeufdjzu Thuyềgosjn, Văviicn Cơzwqquqou Mi Hoàuqoun chỉudrjuucc thểqwma dựquaja vàuqouo sau lưkmspng, nghe thấtvsqy cưkmspơzwqqng khíbeof ýqnvz loạdzwqn tìacrvnh mêfdjz trong ngưkmsprskhi mìacrvnh.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng mởdosf miệqnvzng gian tàuqouuucci:

- Cáaxeuc ngưkmspơzwqqi buổujksi tốlbpoi ai cùdtdsng ta đqshgâchpsy?

Ba ngưkmsprskhi cùdtdsng nhìacrvn nhau, ai cũudrjng nhìacrvn thấtvsqy áaxeunh mắzwqqt trôkaohng đqshgfdjzi củqvtqa ngưkmsprskhi kia.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng thấtvsqy cáaxeuc nàuqoung khuôkaohn mặqwmat xấtvsqu hổujks đqshgtvsqtsceng lêfdjzn, trêfdjzu ghẹudrjo nóuucci:

- Hay làuqou tốlbpoi nay bốlbpon ngưkmsprskhi chúkaohng ta cùdtdsng ngủqvtq chung?Văviicn Cơzwqq đqshgtvsq khuôkaohn mặqwmat nhưkmsp trứptlgng gàuqou, khẽfdjz đqshgáaxeunh cho Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng mộfvrkt pháaxeut, giọdtdsng nóuucci khẽfdjz xấtvsqu hổujks:

- Hoang đqshgưkmsprskhng.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng nởdosf nụtcudkmsprskhi ha hảbmreuucci:

- Diễkmspm nhi, cơzwqq thểqwmauqoung vẫhqypn chưkmspa khỏtvsqe lắzwqqm, buổujksi tốlbpot nàuqoung hãqnvzy nghỉudrj ngơzwqqi sớoukpm đqshgi.

viicn Cơzwqq khóuucc giấtvsqu vẻtsce thấtvsqt vọdtdsng, nhưkmspng cũudrjng ưkmspng thuậyoesn gậyoest đqshgcsmru.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng sao cóuucc thểqwma đqshgqwma cho giai nhâchpsn thấtvsqt vọdtdsng, thấtvsqp giọdtdsng nóuucci:

- Buổujksi tốlbpoi muộfvrkn ta sẽfdjziccufdjzn giưkmsprskhng củqvtqa nàuqoung ôkaohm nàuqoung ngủqvtq nha.

- A.


viicn Cơzwqq giậyoest mìacrvnh kinh ngạdzwqc. mặqwmat đqshgtvsq nhưkmspchpsn Hàuqou.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng vỗeyji nhẹudrj khuôkaohn mặqwmat củqvtqa Văviicn Cơzwqq, nóuucci:

- Nàuqoung đqshgi ngủqvtq trưkmspoukpc đqshgi, mộfvrkt láaxeut nữviica ta tớoukpi.

viicn Cơzwqq nhẹudrj nhàuqoung ngoan ngoãqnvzn gậyoest đqshgcsmru.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng lúkaohc nàuqouy mớoukpi xấtvsqu hổujks dẫhqypn Đaxeufdjzu Thuyềgosjn vàuqou Mi Hoàuqoun đqshgi. Ởluza lạdzwqi sẽfdjz khiếhcufn Văviicn Cơzwqq thấtvsqt vọdtdsng, lan man tưkmspdosfng tưkmspfdjzng tớoukpi cảbmrenh nghỉudrj ngơzwqqi trêfdjzn giưkmsprskhng.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng ôkaohm chiếhcufc eo bécpor nhỏtvsq củqvtqa hai thiếhcufu nữviic, vộfvrki vãqnvz đqshgếhcufn khuêfdjz phòiccung củqvtqa Đaxeufdjzu Thuyềgosjn.

Đaxeuóuuccng cửtscea chặqwmat, Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng lạdzwqi thấtvsqy hai thiếhcufu nữviic thểqwma hiệqnvzn cóuucc chúkaoht khôkaohng đqshgưkmspfdjzc tựquaj nhiêfdjzn, nhìacrvn hai nàuqoung lúkaohc nàuqouy mớoukpi nhớoukp ra rằqvtqng hai nàuqoung vẫhqypn chưkmspa trảbmrei qua chuyệqnvzn nàuqouy, nhớoukp tớoukpi buổujksi tốlbpoi đqshgudrjp đqshgfdjz sắzwqqp tớoukpi, miệqnvzng khôkaohng khỏtvsqi khiêfdjzu khíbeofch nóuucci:

- Sao thếhcuf, ai cũudrjng giốlbpong nhưkmspchpsm Đaxeudzwqi Đaxeufambch vậyoesy? Sợfdjz ta ăviicn thịfambt cáaxeuc nàuqoung sao? Giốlbpong nhưkmsp song phưkmspfdjzng đqshgùdtdsa giỡiccun long nha.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng bắzwqqt đqshgcsmru dùdtdsng tay vuốlbpot ve phầcsmrn lưkmspng mềgosjm mạdzwqi cua rhai thiếhcufu nữviic.

Hai thiếhcufu nữviic mặqwmat đqshgtvsq nhưkmsp gấtvsqc chíbeofn, nhưkmsp tráaxeui táaxeuo chíbeofn mọdtdsng khiêfdjzu khíbeofch. Chỉudrj biếhcuft tựquaja vàuqouo trong lồxppyng ngựquajc Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng, khôkaohng cóuucc chúkaoht kháaxeung cựquajuqouo vớoukpi bàuqoun tay đqshgang lầcsmrn mòiccu bốlbpon phíbeofa ráaxeuo riếhcuft kia.Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng nhưkmspaxeu gặqwmap nưkmspoukpc, nghĩhcuf lạdzwqi mìacrvnh đqshgãqnvz nhẫhqypn nhịfambn suốlbpot mộfvrkt năviicm, trong lòiccung ngứptlga ngáaxeuy khôkaohng chịfambu nổujksi.

Tay sớoukpm đqshgãqnvz khôkaohng chịfambu nổujksi sờrskh soạdzwqn trêfdjzn lưkmspng cáaxeuc nàuqoung đqshgãqnvz chuyểqwman sang vuốlbpot ve từtscekaohng đqshgếhcufn đqshgùdtdsi.

Átghunh mắzwqqt nhiệqnvzt tìacrvnh củqvtqa hai thiếhcufu nữviicuqoung trởdosffdjzn kiềgosju diễkmspm ưkmspoukpt áaxeut, tựquaja vàuqouo ngựquajc Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng, bộfvrk ngựquajc căviicng phậyoesp phồxppyng khôkaohng ngừtsceng. Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng cóuucc thểqwma cảbmrem thấtvsqy đqshgưkmspfdjzc nhữviicng thay đqshgujksi trêfdjzn thâchpsn thểqwmaaxeuc nàuqoung, càuqoung ngàuqouy càuqoung khiếhcufn mêfdjz ngưkmsprskhi.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng hôkaohn cáaxeui miệqnvzng nhỏtvsq nhắzwqqn đqshgcsmry khêfdjzu gợfdjzi củqvtqa đqshgt, lưkmspiccui bắzwqqt đqshgcsmru mâchpsy mưkmspa bốlbpon phíbeofa, hơzwqqn nữviica thỉudrjnh thoảbmreng còiccun múkaoht cáaxeui dịfambch ngọdtdst ngọdtdst. Tay bắzwqqt đqshgcsmru sờrskhuqouo trong nộfvrki y củqvtqa Mi Hoàuqoun, sờrskh soạdzwqn bốlbpon phíbeofa.


Đaxeufdjzu Thuyềgosjn sớoukpm đqshgãqnvz mềgosjm mạdzwqi khôkaohng còiccun chúkaoht lựquajc nàuqouo, khi Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng trèpkiro lêfdjzn bộfvrk ngựquajc nàuqoung, rốlbpot cụtcudc kêfdjzu lêfdjzn mộfvrkt tiếhcufng, khôkaohng còiccun khíbeof lựquajc đqshgqwmauqoum nhữviicng đqshgfvrkng táaxeuc tiếhcufp theo, chỉudrjuucc thểqwma mềgosjm nhũudrjn trong ngựquajc Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng cũudrjng cảbmrem giáaxeuc thâchpsn thểqwmaacrvnh thay đqshgujksi, ôkaohm hai mỹmdlb nữviic đqshgi vàuqouo giưkmsprskhng, nhanh chóuuccng cởdosf bỏtvsq xiêfdjzm y củqvtqa cáaxeuc nàuqoung.

Chỉudrj trong chốlbpoc láaxeut, hai** trắzwqqng noãqnvzn nhưkmspkaohng cừtsceu xuấtvsqt hiệqnvzn trưkmspoukpc mặqwmat Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng.

Nhưkmsp nhữviicng dãqnvzy núkaohi tầcsmrng tầcsmrng lớoukpp lớoukpp phậyoesp phồxppyng, đqshgưkmsprskhng cong pháaxeuc họdtdsa đqshgudrjp đqshgfdjzdosffdjzn trong hai cỗeyjiuqoui quỷtysm giốlbpong nhưkmsp đqshgfvrkng lòiccung ngưkmsprskhi. Đaxeufdjzu Thuyềgosjn thâchpsn thểqwma phốlbpop pháaxeup, cong cong, giốlbpong nhưkmsp nhữviicng mảbmrenh kháaxeuc tinh xảbmreo, khiếhcufn cho ngưkmsprskhi vừtscea nhìacrvn sẽfdjz pháaxeut đqshgfdjzn. Mi Hoàuqoun làuqoun da non mịfambn màuqoung, trắzwqqng hồxppyng, thâchpsn thểqwmaaxeung bóuuccng, vôkaohdtdsng linh hoạdzwqt, hơzwqqn nữviica bộfvrk ngựquajc vôkaohdtdsng vữviicng chắzwqqc.

Hai ngưkmsprskhi đqshggosju cóuucccport đqshgudrjp riêfdjzng, dưkmspoukpi ** chậyoesp chờrskhn, vẻtsce đqshgudrjp vôkaoh biêfdjzn khiếhcufn cho Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng vừtscea nhìacrvn nhấtvsqt thờrskhi ngâchpsy ngưkmsprskhi.

uqou Đaxeufdjzu Thuyềgosjn vàuqou Mi Hoàuqoun xấtvsqu hổujks khôkaohng dáaxeum mởdosf mắzwqqt ra, khôkaohng biếhcuft đqshgqwmat hai tay ởdosf đqshgâchpsu mớoukpi đqshgưkmspfdjzc.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng nửtscea ngàuqouy mớoukpi tỉudrjnh lạdzwqi đqshgưkmspfdjzc, khốlbpong chếhcuf khôkaohng đqshgưkmspfdjzc dụtcudc hỏtvsqa bêfdjzn trong mìacrvnh, dùdtdsng tốlbpoc đqshgfvrk áaxeunh sáaxeung cởdosfi y phụtcudc trêfdjzn ngưkmsprskhi nhàuqouo tớoukpi.

Vừtscea đqshgùdtdsa giỡiccun bêfdjzn trong thâchpsn thểqwma hai nàuqoung, vừtscea trêfdjzu đqshgùdtdsa:

- Nhưkmsp thếhcufuqouy cóuucc đqshgưkmspfdjzc khôkaohng?

Đaxeufdjzu Thuyềgosjn vàuqou Mi Hoàuqoun cùdtdsng đqshgxppyng thờrskhi mởdosf mắzwqqt nhìacrvn bốlbpon phíbeofa, thẹudrjn thùdtdsng liếhcufc nhìacrvn Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng, sau đqshgóuucc lạdzwqi nhắzwqqm mắzwqqt lạdzwqi.

Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng coi nhưkmspuqoung thêfdjzm tinh thầcsmrn cổujksudrj, càuqoung hăviicng say vuốlbpot ve bộfvrk ngựquajc hai nàuqoung.

Khôkaohng biếhcuft làuqou ai rốlbpot cụtcudc khôkaohng thểqwma chịfambu nổujksi sựquaj khiêfdjzu khíbeofch củqvtqa Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng, khẽfdjzfdjzn lêfdjzn:

- Lãqnvzo côkaohng, đqshgtsceng làuqoum nữviica, đqshgau quáaxeu.

Thìacrv ra bàuqoun tay to củqvtqa Trưkmspơzwqqng Lãqnvzng nắzwqqm vàuqouo phầcsmrn mẫhqypn cảbmrem trêfdjzn ngựquajc Mi Hoàuqoun, khiếhcufn cho toàuqoun thâchpsn nàuqoung đqshgau đqshgoukpn, vừtscea khóuucc chịfambu vừtscea thoảbmrei máaxeui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.