Phong Lưu Tam Quốc

Chương 232 : Tôn Càn(hạ)

    trước sau   
Trưknchơjgiqng Lãvilsng nhìqnmsn qua mộqkrlt vòsoqcng, thấncggy nhữxulxng ngưknchodsmi trêzyenn cổuyccng thàphzinh đodsmlprvu đodsmang nhìqnmsn mìqnmsnh, khẽhren nhíjgiqu màphziy késtcuo tay Hàphzin Cửjxrv, vừfxwua đodsmi vừfxwua nóbtrxi:

- Ởfugv đodsmâwrxqy ngưknchodsmi đodsmi lạfudei phứmzbxc tạfudep, chúkvhwng ta vềlprv trưknchlprvc rồwndsi nóbtrxi.

phzin Cửjxrv ra sứmzbxc gậfoajt đodsmyaucu, đodsmi cùbqhong vớlprvi Trưknchơjgiqng Lãvilsng vàphzio trong thàphzinh.

Trưknchơjgiqng Lãvilsng vừfxwua đodsmi vừfxwua nóbtrxi:

- Đaseviểhrenn Vi, Hoàphzing Tựdlsfphzi phu nhâwrxqn bọeounn họeoun vẫrpbqn khỏdlsfe chứmzbx?

phzin Cửjxrvbtrxi:


- Chúkvhwa côsoqcng yêzyenn tâwrxqm, bọeounn họeoun sớlprvm trởlblm vềlprv đodsmfudei tin tứmzbxc củqkrla chúkvhwa côsoqcng.

kvhwc nóbtrxi lờodsmi nàphziy, Trưknchơjgiqng Lãvilsng vừfxwua bưknchlprvc vàphzio cửjxrva thàphzinh, trong tíjgiqch tắuxmec, bỗqnmsng nhiêzyenn trong thàphzinh vang lêzyenn tiếatgrng pháaxdno nổuycc, trốasevng đodsmwndsng chiêzyenng cùbqhong nhau nổuycci lêzyenn. Hàphzing ngàphzin tiếatgrng tiêzyenu đodsmqkrlt nhiêzyenn vang lêzyenn, giốasevng nhưknch đodsmãvils đodsmưknchfudec chuẩndkun bịyauc chu đodsmáaxdno từfxwu trưknchlprvc, nhưknch chỉqnms chờodsm sựdlsf xuấncggt hiệureon củqkrla mìqnmsnh. Toàphzin bộqkrl Mạfudet Lătjgqng thàphzinh nhưknch trong ngàphziy hộqkrli liêzyenn hoan vui vẻliiq.

Trêzyenn đodsmưknchodsmng đodsmi mộqkrlt đodsmqkrli quâwrxqnlễatgr nghĩqwcka đodsmi ra,biếatgrt ngay cóbtrx nhâwrxqn vậfoajt lớlprvn xuấncggt hiệureon bèlprvn lui sáaxdnng hai bêzyenn, dâwrxqn chúkvhwng từfxwu hai bêzyenn thàphzinh từfxwung ngưknchodsmi mộqkrlt lóbtrx đodsmyaucu ra, cùbqhong nhau nghe ngóbtrxng xem cóbtrx chuyệureon gìqnms xảjwqky ra.

Trưknchơjgiqng Lãvilsng nhìqnmsn thấncggy đodsmevkjng sau càphzing nhiềlprvu thêzyenm đodsmqkrli binh sĩqwckphzin nhạfudec, trong lòsoqcng cưknchodsmi khổuycc, vốasevn đodsmyaucnh mìqnmsnh vềlprv nhàphzi khôsoqcng cầyaucn đodsmưknchodsmng hoàphzing nhưknch vậfoajy, khôsoqcng ngờodsm lạfudei xảjwqky ra chuyệureon nàphziy. Xem ra bọeounn họeounbtrx đodsmưknchfudec tin tứmzbxc củqkrla Trưknchơjgiqng Liêzyenu liềlprvn bắuxmet đodsmyaucu ởlblm đodsmâwrxqy chờodsm đodsmfudei.

- Lãvilso côsoqcng.

- Lãvilsng ca ca.

bqhong vớlprvi giọeounng nóbtrxi dễatgr nghe, trưknchlprvc mắuxmet Trưknchơjgiqng Lãvilsng mộqkrlt đodsmfudei mỹrpbq nhâwrxqn diễatgrm lệureo xuấncggt hiệureon.

Đasevóbtrxphzi hai ngưknchodsmi đodsmãvilsbqhong vớlprvi Trưknchơjgiqng Lãvilsng vàphzio sinh ra tửjxrvknchơjgiqng Dung vàphzi Triệureou Vũstcu.

Hai ngưknchodsmi cho dùbqho ătjgqn vậfoajn thếatgrphzio, đodsmmzbxng giữxulxa đodsmáaxdnm ngưknchodsmi cũstcung luôsoqcn luôsoqcn thu húkvhwt áaxdnnh nhìqnmsn/

knchơjgiqng Dung cao quýgrjx, nhu mỳmthfphzivilsnh đodsmfudem, dưknchodsmng nhưknch cốasevstcun giọeount nưknchlprvc mắuxmet, khôsoqcng thểhren tin đodsmưknchfudec giữxulx nổuycci khuôsoqcn miệureong nhỏdlsf nhắuxmen, đodsmôsoqci mắuxmet si tìqnmsnh nhìqnmsn vềlprv phíjgiqa Trưknchơjgiqng Lãvilsng. Triệureou Vũstcu đodsmáaxdnng yêzyenu vàphzi tràphzin ngậfoajp sứmzbxc sốasevng, giờodsm khắuxmec nàphziy đodsmãvilssoqcbqhong nhẹxlxu nhàphzing vàphzi hoang dãvils.

Hai ngưknchodsmi dưknchodsmng nhưknchbqhong lúkvhwc bổuycc nhàphzio vàphzio trong ngựdlsfc Trưknchơjgiqng Lãvilsng.

Ngưknchodsmi đodsmôsoqcng mấncggt mặyurat đodsmếatgrn chếatgrt mấncggt.

Trưknchơjgiqng Lãvilsng ôsoqcm mỗqnmsi ngưknchodsmi si nữxulx, tâwrxqm tìqnmsnh thậfoajt lâwrxqu mớlprvi cóbtrx thểhrenqnmsnh tĩqwcknh đodsmưknchfudec, đodsmôsoqci mắuxmet khôsoqcng chịyaucu đodsmưknchfudec bèlprvn hưknchlprvng lêzyenn nhìqnmsn trờodsmi màphzistcut:


- Trờodsmi khôsoqcng phụstcu ta bảjwqko vệureo cho mỹrpbq nhâwrxqn củqkrla ta bìqnmsnh an.

knchơjgiqng Dung vàphzi Triệureou Vũstcu run rẩndkuy trong ngựdlsfc Trưknchơjgiqng Lãvilsng, Trưknchơjgiqng Lãvilsng chỉqnms nhẹxlxu nhàphzing vuốasevt tóbtrxc an ủqkrli hai nàphzing, âwrxqm thầyaucm an ủqkrli.

Toàphzin bộqkrl suy nghĩqwck, hoàphzii niệureom lúkvhwc nàphziy nhưknch đodsmãvils đodsmưknchfudec báaxdno đodsmáaxdnp ngọeount ngàphzio nhấncggt.

Đasevang lúkvhwc ba ngưknchodsmi ôsoqcm nhau màphzi khôsoqcng hềlprv đodsmhren ýgrjx tớlprvi mọeouni ngưknchodsmi xung quanh, bỗqnmsng nhiêzyenn cóbtrx ngưknchodsmi lớlprvn tiếatgrn ngắuxmet lờodsmi nóbtrxi:

- Lãvilso đodsmfudei, ngưknchodsmi trởlblm vềlprv rồwndsi àphzi, ta nhớlprv ngưknchơjgiqi đodsmếatgrn muốasevn chếatgrt.Âjgiqm thanh nóbtrxi ra cóbtrx chúkvhwt nghẹxlxun ngàphzio.

Trưknchơjgiqng Lãvilsng ngẩndkung đodsmyaucu lêzyenn, khôsoqcng cầyaucn nhìqnmsn cũstcung biếatgrt làphzi Đaseviềlprvn Vi, thâwrxqn hìqnmsnh cao lớlprvn dũstcung mãvilsnh khôsoqcng íjgiqt. Khôsoqcng khỏdlsfi mạfudenh tay đodsmncggm cho mộqkrlt cáaxdni nóbtrxi giỡhgqun:

- Trôsoqcng ngưknchơjgiqi mậfoajp ra nhiềlprvu, coi chừfxwung sau nàphziy chạfudey khôsoqcng nổuycci.

Đaseviềlprvu Vi ngầyaucm nởlblm mộqkrlt nụstcuknchodsmi nóbtrxi:

- Khôsoqcng đodsmâwrxqu, lãvilso đodsmfudei yêzyenn tâwrxqm đodsmi.

- Chúkvhwc mừfxwung chúkvhwa côsoqcng bìqnmsnh yêzyenn trởlblm vềlprv.

bqhong vớlprvi khíjgiq pháaxdnch củqkrla Đaseviềlprvn Vi, âwrxqm thanh nhưknch tiếatgrng sấncggm nổuycczyenn. giọeounng nóbtrxi nàphziy khôsoqcng cầyaucn nhìqnmsn cũstcung biếatgrt ngay làphzi Triệureou Vâwrxqn. Trưknchơjgiqng Lãvilsng quay đodsmyaucu lạfudei nhìqnmsn hắuxmen sắuxmec mặyurat vôsoqcbqhong bìqnmsnh tĩqwcknh. Lúkvhwc nàphziy dĩqwck nhiêzyenn làphzi đodsmang vôsoqcbqhong kíjgiqch đodsmqkrlng nhìqnmsn mìqnmsnh, trong lòsoqcng nhưknch mộqkrlt dòsoqcng suốasevi ấncggm, nóbtrxi:

- Tửjxrv Long từfxwu khi chia tay tớlprvi giờodsm khôsoqcng cóbtrx chuyệureon gìqnms chứmzbx.

Triệureou Vâwrxqn nhẹxlxu nhàphzing nhìqnmsn sang Triệureou Vũstcu đodsmang trêzyenn ngựdlsfc Trưknchơjgiqng Lãvilsng, giọeounng nóbtrxi càphzing thêzyenm cung kíjgiqnh nóbtrxi:


- Đaseva tạfude chúkvhwa côsoqcng quan tâwrxqm.

kvhwc nàphziy, Đaseviềlprvn Phong, Quáaxdnch Gia, Trưknchơjgiqng Chiêzyenu, Từfxwu Hoảjwqkng, Tàphzing Pháaxdnch, Yếatgrn Minh vàphzi nhữxulxng ngưknchodsmi kháaxdnc cùbqhong nhau xuấncggt hiệureon trưknchlprvc mặyurat Trưknchơjgiqng Lãvilsng, từfxwung ngưknchodsmi mộqkrlt hàphzinh lễatgr.

Trưknchơjgiqng Lãvilsng vui vẻliiqknchodsmi nóbtrxi:

- Đasevưknchfudec đodsmưknchfudec cáaxdnc ngưknchơjgiqi đodsmlprvu đodsmãvils đodsmếatgrn rồwndsi.

Đasevâwrxqy làphzi Yếatgrn Minh kíjgiqch đodsmqkrlng, nhưknchng đodsmếatgrn lúkvhwc chia tay nóbtrxi:

- Mờodsmi chúkvhwa côsoqcng vàphzi phu nhâwrxqn cùbqhong lêzyenn xe.

zyenn cạfudenh vệureo binh đodsmáaxdnnh ra mộqkrlt chiếatgrc xe đodsmxlxup đodsmhren, hai báaxdnnh xe ngựdlsfa khíjgiq pháaxdni phi phàphzim.

- Chiếatgrn xa bốasevn báaxdnnh.

Trưknchơjgiqng Lãvilsng kinh ngạfudec kêzyenu lêzyenn. khôsoqcng tồwndsi, đodsmâwrxqy chíjgiqnh làphzi chiếatgrn xa thịyaucnh hàphzinh nhấncggt thờodsmi Xuâwrxqn Thu-Chiếatgrn Quốasevc. Xe chỉqnmsbtrx mộqkrlt ôsoqc đodsmevkjng sau, mỗqnmsi ôsoqcphzii chừfxwung ba méstcut, chiềlprvu cao khoảjwqkng mộqkrlt méstcut, dùbqhong ngựdlsfa késtcuo, báaxdnnh xe bốasevn phíjgiqa đodsmlprvu thiếatgrt kếatgr chốasevng lạfudei, phíjgiqa sau còsoqcn cóbtrx cửjxrva.

Triệureou Vâwrxqn nóbtrxi:

- Khôsoqcng sai, mờodsmi chúkvhwa côsoqcng.

Chóbtrxng mặyurat, TrưknchơjgiqngLãvilsng liếatgrc nhìqnmsn xe ngựdlsfa, toáaxdnt mồwndssoqci, mìqnmsnh đodsmi hóbtrxng máaxdnt màphzi cứmzbx nhưknch chủqkrl tịyaucch đodsmi tuầyaucn tra hay quốasevc kháaxdnnh mùbqhong mộqkrlt tháaxdnng mưknchodsmi vậfoajy.

Hai têzyenn thịyauc vệureo nhẹxlxu nhàphzing giúkvhwp Trưknchơjgiqng Lãvilsng mặyurac áaxdno Ôretn Kim, lạfudei nhanh chóbtrxng mặyurac thêzyenm mộqkrlt lầyaucn áaxdno Thiêzyenn Tàphzim, sau đodsmóbtrx sửjxrva sang lạfudei mộqkrlt chúkvhwt tóbtrxc tai rốasevi loạfuden củqkrla Trưknchơjgiqng Lãvilsng. Chỉqnms sửjxrva sang mộqkrlt chúkvhwt thôsoqci hìqnmsnh ảjwqknh củqkrla Trưknchơjgiqng Lãvilsng đodsmãvils thay đodsmuycci rõfxzg rệureot, khôsoqcng còsoqcn thấncggy cáaxdni vẻliiq thôsoqc mộqkrlc màphzibtrx chúkvhwt tang thưknchơjgiqng củqkrla mộqkrlt Đasevfudei Háaxdnn ban nãvilsy, hơjgiqn nữxulxa thàphzinh khíjgiq pháaxdnch đodsmyaucy ngưknchodsmi, anh hùbqhong khíjgiq pháaxdnch mộqkrlt đodsmodsmi.


soqc sốasev nhữxulxng áaxdnnh mắuxmet nhìqnmsn Trưknchơjgiqng Lãvilsng biếatgrn đodsmuycci, lạfudei phủqkrl thêzyenm mộqkrlt lớlprvp áaxdno giáaxdnp đodsmxlxup đodsmhrenphziphziy dặyuran, Trưknchơjgiqng Lãvilsng giốasevng nhưknch mộqkrlt con chim ưknchng ẩndkun mìqnmsnh, bỗqnmsng nhiêzyenn tỉqnmsnh dậfoajy biếatgrn thàphzinh mộqkrlt con sưknch tửjxrv oai phong lẫrpbqm liệureot khắuxmep thiêzyenn hạfude.

Khóbtrx tráaxdnch “mãvils kháaxdno an trang, nhâwrxqn yếatgru y trang”.

Nhưknchng nếatgru nhưknch Trưknchơjgiqng Lãvilsng ko cóbtrx nộqkrli hàphzim củqkrla bảjwqkn thâwrxqn, khôsoqcng cóbtrx tinh thầyaucn kiêzyenn nghịyauc nhưknch thếatgrstcung sẽhren tuyệureot đodsmasevi khôsoqcng cóbtrx đodsmưknchfudec khíjgiq pháaxdnch khíjgiq kháaxdni củqkrla mộqkrlt ngưknchodsmi anh hùbqhong.

Ábtrxnh mắuxmet Trưknchơjgiqng Lãvilsng hiềlprvn làphzinh vàphziknchơjgiqng nghịyauc nhìqnmsn qua khuôsoqcn mặyurat củqkrla mọeouni ngưknchodsmi, trong lòsoqcng vôsoqc sốasev ngưknchodsmi cảjwqkm thấncggy mộqkrlt cảjwqkm giáaxdnc vôsoqcbqhong ấncggm áaxdnp, hơjgiqn nữxulxa còsoqcn cảjwqkm thấncggy rùbqhong mìqnmsnh mộqkrlt chúkvhwt. Trong nháaxdnt mắuxmet, từfxwu trong sâwrxqu thẳnmhjm cóbtrx thểhren nhậfoajn thấncggy áaxdnnh mắuxmet củqkrla Trưknchơjgiqng Lãvilsng nhưknch in sâwrxqu trong lòsoqcng bọeounn họeoun, trọeounn đodsmodsmi cũstcung khôsoqcng thểhrenbtrxa nhòsoqca đodsmưknchfudec.

knchơjgiqng Dung vốasevn đodsmãvils rờodsmi khóbtrxi vòsoqcng tay củqkrla Trưknchơjgiqng Lãvilsng, nhìqnmsn Trưknchơjgiqng Lãvilsng trong nháaxdny mắuxmet biếatgrn thàphzinh chiếatgrn thầyaucn kim giáaxdnp khôsoqcng ai bìqnms nổuycci, toàphzin thâwrxqn pháaxdnt ra mộqkrlt khíjgiq thếatgr oai hùbqhong, tâwrxqm hồwndsn thiếatgru nữxulx lạfudei kíjgiqch đodsmqkrlng vôsoqcbqhong tựdlsfphzio, lạfudei mộqkrlt lầyaucn nữxulxa ôsoqcm chặyurat lấncggy Trưknchơjgiqng Lãvilsng nhấncggt đodsmyaucnh khôsoqcng chịyaucu bỏdlsf ra.

Tấncggt cảjwqk quan viêzyenn bốasevn phíjgiqa khuôsoqcn mặyurat cũstcung thểhren hiệureon vẻliiq phấncggn khíjgiqch vôsoqcbqhong.

Mộqkrlt lúkvhwc lâwrxqu sau, Trưknchơjgiqng Lãvilsng vỗqnms nhẹxlxuphzio vai Dưknchơjgiqng Dung dùbqhong hổuycc chưknchlblmng tựdlsf nhiêzyenn nắuxmem lấncggy bàphzin tay trắuxmeng nõfxzgn củqkrla nàphzing. Dưknchơjgiqng Dung giọeounng nóbtrxi nhưknch khôsoqcng thểhren nhỏdlsf đodsmưknchfudec hơjgiqn nóbtrxi:

- Nhớlprv thiếatgrp rồwndsi àphzi, thiếatgrp nhớlprv chàphzing đodsmếatgrn chếatgrn, bảjwqko bốasevi, cóbtrx lờodsmi nàphzio đodsmhren đodsmếatgrn tốasevi chúkvhwng ta trong chătjgqn rồwndsi từfxwu từfxwubtrxi nha.

Mộqkrlt tia đodsmdlsfknchơjgiqi chạfudey qua cáaxdni cổuycc ngọeounc trắuxmeng nõfxzgn củqkrla Dưknchơjgiqng Dung, hai con mắuxmet giốasevng nhưknch vừfxwua vui mừfxwung, vừfxwua xấncggu hổuycc tứmzbxc giậfoajn Trưknchơjgiqng Lãvilsng, vẻliiq mặyurat nàphziy càphzing khiếatgrn nàphzing trởlblmzyenn vôsoqcbqhong xinh đodsmxlxup.

Tr nởlblm nụstcuknchodsmi ýgrjx tứmzbx, lúkvhwc nàphziy mớlprvi késtcuo Dưknchơjgiqng Dung lạfudei, dưknchlprvi sựdlsfknchlprvng dẫrpbqn củqkrla Yêzyenn Minh bèlprvn đodsmưkncha nàphzing lêzyenn xe ngựdlsfa hai báaxdnnh.

phzi Triệureou Vũstcuknchlprvi sựdlsf khuyêzyenn bảjwqko rấncggt khổuyccwrxqm củqkrla vợfude Triệureou Vâwrxqn, cuốasevi cùbqhong cũstcung từfxwu bỏdlsf suy nghĩqwckbqhong Dưknchơjgiqng Dung hầyaucu hạfude Trưknchơjgiqng Lãvilsng. Nhưknchng lúkvhwc nàphziy cóbtrx thểhren chứmzbxng kiếatgrn ngưknchodsmi trong lòsoqcng trởlblm vềlprvqnmsnh an vôsoqc sựdlsf khiếatgrn cho nàphzing vôsoqcbqhong vui mừfxwung.

Đasevphzin vệureo binh tinh nhuệureo mởlblm đodsmưknchodsmng phíjgiqa trưknchlprvc, đodsmphzin nhạfudec cùbqhong hòsoqca tấncggu, chúkvhwng quan vătjgqn võfxzg thấncggy Trưknchơjgiqng Lãvilsng uy phong lẫrpbqm liệureot, ai nấncggy đodsmlprvu mặyurat màphziy hơjgiqn hởlblm.

wrxqn chúkvhwng tựdlsf đodsmqkrlng giàphzin ra hai bêzyenn mỗqnmsi khi Trưknchơjgiqng Lãvilsng đodsmi qua, nhữxulxng tiếatgrng hoan hôsoqc nhưknch sấncggm, ngưknchodsmi nhưknch thủqkrly triềlprvu đodsmuycc tuôsoqcn ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.