Phong Lưu Tam Quốc

Chương 231 : Tôn Càn(thượng)

    trước sau   
Trưfclbơkkaqng Liêahnau liếgtpkm môwfjvi dưfclbifdpi, nócmpoi tiếgtpkp:

- Mộmqfyt tháxefjng trưfclbifdpc, Triệsiadu Vâvnsqn tưfclbifdpng quâvnsqn lệsiadnh cho đgqpwwyyei tưfclbifdpng quâvnsqn Cao Thuậmcgnn, Lãgmnenh Chu Hoàsiadn, Lămcgnng Đgzutãgmnenh cùcdhbng mưfclbsxgai viêahnan chiếgtpkn tưfclbifdpng, xuấiwdat nămcgnm mưfclbơkkaqi ngàsiadn tinh binh, xuấiwdat pháxefjt từjadk Khúitlmc A, Đgzutan Dưfclbơkkaqng, hàsiadnh quâvnsqn theo hưfclbifdpng Hoàsiadi Nam. Mộmqfyt mặfcwst kháxefjc pháxefji ngưfclbsxgai đgqpwưfclba thưfclb tớifdpi Tưfclbơkkaqng Khâvnsqm, Chu Tháxefji, lệsiadnh cho bọvnsqn họvnsq dẫypatn thủrzdfy quâvnsqn Giang Đgzutôwfjvng xuấiwdat binh từjadk bếgtpkn Nhu Tu xuốiwdang sôwfjvng Trưfclbsxgang Giang, chuẩahnan bịvcencdhbng vớifdpi Dựkkaq Chưfclbơkkaqng Thủrzdf Hoa Hâvnsqm Đgzutizbyng tấiwdan côwfjvng Cửbbmeu Giang. Mộmqfyt khi đgqpwgszvc thủrzdf lậmcgnp tứnechc chia binh làsiadm hai đgqpwưfclbsxgang, thủrzdfy bộmqfy đgqpwizbyng thờsxgai tiếgtpkn vàsiado bao vâvnsqy tấiwdan côwfjvng Giang Hạwyye thàsiadnh, tranh thủrzdfzvpn phòhzlbng tuyếgtpkn từjadk phísouna Nam tiếgtpkn vàsiado Kinh Châvnsqu, ézvpnp Lưfclbu Biểgszvu vàsiado trong phạwyyem vi.

- Mộmqfyt trậmcgnn đgqpwwyyei chiếgtpkn hếgtpkt sứnechc cămcgnn thẳgszvng.

wfjvn Càsiadn thởykrlsiadi nócmpoi.

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng cúitlmi đgqpwnechu trầnechm tưfclb mộmqfyt lúitlmc, bỗrwryng nhiêahnan ngẩahnang đgqpwnechu nócmpoi:

- Nếgtpku ta cócmpo thểgszvoscinh an trởykrl vềjmbi, Trưfclbơkkaqng Liêahnau, ngưfclbơkkaqi lậmcgnp tứnechc phảsxgai pháxefji ngưfclbsxgai đgqpwưfclba tin cho Từjadk Thứnech, gọvnsqi đgqpwwyyei quâvnsqn bọvnsqn họvnsqitlmt quâvnsqn trởykrl vềjmbi Hoàsiadi Nam.


Trưfclbơkkaqng Liêahnau, Tôwfjvn Càsiadn vàsiad nhữxffjng ngưfclbsxgai kháxefjc đgqpwjmbiu ngạwyyec nhiêahnan nhìoscin Trưfclbơkkaqng Lãgmneng.

Mọvnsqi ngưfclbsxgai ban đgqpwnechu còhzlbn cho rằzqgong Trưfclbơkkaqng Lãgmneng quay trởykrl vềjmbi việsiadc dầnechu tiêahnan sẽzhgzsiad chuẩahnan bịvcen mộmqfyt trậmcgnn đgqpwwyyei chiếgtpkn vớifdpi Lưfclbu Biểgszvu. Thậmcgnt khôwfjvng ngờsxga Trưfclbơkkaqng Lãgmneng khôwfjvng rắgszvm cũjmbing khôwfjvng ra, liềjmbin hạwyye lệsiadnh ngưfclbsxgai ngựkkaqa củrzdfa mìoscinh bỏcaof chạwyyey, hầnechu hếgtpkt mọvnsqi ngưfclbsxgai đgqpwjmbiu bấiwdat ngờsxga.

Giang Vũjmbi khócmpo hiểgszvu nócmpoi:

- Chúitlma côwfjvng, chẳgszvng lẽzhgz lạwyyei nhậmcgnn têahnan Lưfclbu Biểgszvu bộmqfyi bạwyyec nàsiady, đgqpwgszv ngưfclbsxgai phảsxgai chịvcenu khổteti nhiềjmbiu nhưfclb vậmcgny sao?

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng khẽzhgz mỉyqkim cưfclbsxgai nócmpoi:

- Ngưfclbsxgai làsiadm đgqpwwyyei sựkkaq khôwfjvng câvnsqu nệsiad tiểgszvu tiếgtpkt, đgqpwưfclbsmvpc mấiwdat cáxefj nhâvnsqn tísounnh toáxefjn làsiadm gìosci, mọvnsqi thứnech đgqpwjmbiu phảsxgai theo đgqpwwyyei cụqexvc. Vớifdpi tìoscinh huốiwdang trưfclbifdpc mắgszvt làsiad thờsxgai cơkkaq tốiwdat nhấiwdat đgqpwgszv chiếgtpkn Lưfclbu Biểgszvu. Đgzutãgmne nhưfclb thếgtpk, trưfclbifdpc tiêahnan đgqpwgszv cho hắgszvn đgqpwgszvc ývnsqkkaqn. Hơkkaqn nữxffja sựkkaq việsiadc cấiwdap báxefjch, thựkkaqc sựkkaq khôwfjvng phảsxgai khuếgtpkch trưfclbơkkaqng đgqpwiwdai ngoạwyyei, trưfclbifdpc tiêahnan cầnechn phảsxgai củrzdfng cốiwdakkaq sởykrl, ổteting đgqpwvcennh đgqpwvcena bàsiadn. Trưfclbifdpc tiêahnan phảsxgai yêahnan ổtetin vùcdhbng Giang Nam, triệsiadt đgqpwgszvoscinh đgqpwìoscinh hoạwyyen nạwyyen bêahnan trong, đgqpwgszv khôwfjvng phảsxgai lo lắgszvng vềjmbi sau, đgqpwâvnsqy mớifdpi chísounnh làsiad thờsxgai cơkkaq tấiwdan côwfjvng tốiwdat nhấiwdat.

Trưfclbơkkaqng Liêahnau mặfcwsc dùcdhbcmpo chúitlmt bấiwdat đgqpwizbyng vềjmbixefjch nghĩtdxi nhưfclbng vẫypatn phụqexvc tung nócmpoi: “ Vâvnsqng”.

Ngưfclbsmvpc lạwyyei Tôwfjvn Càsiadn lạwyyei thay đgqpwtetii rấiwdat nhiềjmbiu ấiwdan tưfclbsmvpng dốiwdai vớifdpi Trưfclbơkkaqng Lãgmneng, rấiwdat đgqpwizbyng ývnsqcmpoi:

- Chúitlma côwfjvng nócmpoi rấiwdat đgqpwúitlmng, muốiwdan bàsiadi trừjadkahnan ngoàsiadi, trưfclbifdpc tiêahnan phảsxgai trấiwdan an bêahnan trong. Đgzutâvnsqy làsiad từjadk thiêahnan cổteti đgqpwãgmne khôwfjvng thay đgqpwtetii. Hiệsiadn nay Giang Nam nhìoscin cócmpo vẻzsewahnan ổtetin, nhưfclbng thựkkaqc ra cũjmbing cócmpo khôwfjvng ísount tai họvnsqa ngầnechm, hàsiadnh sựkkaq phảsxgai cẩahnan thậmcgnn.

itlmc nàsiady Trưfclbơkkaqng Liêahnau muốiwdan nócmpoi lạwyyei thôwfjvi, thầnechn sắgszvc cócmpo chúitlmt khôwfjvng tựkkaq nhiêahnan.

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng thấiwday hắgszvn ấiwdap a ấiwdap úitlmng biểgszvu hiệsiadn kỳvnsq quáxefji bèitlmn nócmpoi:

- Vămcgnn Viễypatn cócmpo lờsxgai gìosci cứnechcmpoi thẳgszvng.

Trưfclbơkkaqng Liêahnau ngẩahnang đgqpwnechu nócmpoi:


- Sứnech giảsxga củrzdfa Lữxffj Bốiwdawfjvm trưfclbifdpc đgqpwếgtpkn Từjadk Châvnsqu, hy vọvnsqng thuộmqfyc hạwyyecmpo thểgszv pháxefji việsiadc quâvnsqn Bắgszvc tiếgtpkn, thuộmqfyc hạwyye khôwfjvng cựkkaq tuyệsiadt cũjmbing khôwfjvng đgqpwizbyng ývnsq, đgqpwang muốiwdan cùcdhbng tiêahnan sinh thưfclbơkkaqng lưfclbsmvpng, khôwfjvng biếgtpkt làsiadm thếgtpksiado cho phảsxgai.

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng hứnechng thúitlmcmpoi:

- Cócmpo chuyệsiadn nhưfclb thếgtpk sao?

wfjvn Càsiadn nócmpoi:

- Thậmcgnt cócmpo chuyệsiadn nàsiady sao.

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng cẩahnan thậmcgnn ngẫypatm lạwyyei, cũjmbing đgqpwúitlmng, binh lựkkaqc củrzdfa Lữxffj Bốiwdacmpo hạwyyen, lạwyyei mấiwday ngàsiady kiềjmbin khôwfjvng tấiwdan côwfjvng xuốiwdang phísouna đgqpwôwfjvng đgqpwưfclbsmvpc, vùcdhbi đgqpwnechu kếgtpkxefjch pháxefj đgqpwvcench. Màsiadcmpo thểgszv nghĩtdxi đgqpwếgtpkn lợsmvpi dụqexvng quan hệsiadcdhba mìoscinh vớifdpi Tàsiado Áxffjc, hơkkaqn nữxffja lạwyyei mặfcwst dàsiady đgqpwếgtpkn cầnechu xinh mìoscinh đgqpwúitlmng làsiad nằzqgom ngoàsiadi dựkkaq liệsiadu củrzdfa ngưfclbsxgai ta.

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng cưfclbsxgai nócmpoi:- Đgzutâvnsqy chắgszvc làsiad chủrzdf ývnsq củrzdfa Trầnechn Cung, Lưfclbu Bốiwdajmbing mãgmnenh cócmpo thừjadka, nhưfclbng màsiadfclbu lưfclbsmvpc thìosci chưfclba đgqpwrzdf, thốiwdang binh tham chiếgtpkn cócmpo chỗrwrykkaqn ngưfclbsxgai, nhưfclbng bàsiady mưfclbu nghĩtdxi kếgtpk thìosci chỉyqkicmpo thua ngưfclbsxgai mộmqfyt chúitlmt. Ngoạwyyei trừjadk Trầnechn Cung bêahnan cạwyyenh Lữxffj Bốiwda chắgszvc khôwfjvng cócmpo ngưfclbsxgai kháxefjc. Đgzutãgmne nhưfclb thếgtpk, ngưfclbơkkaqi chọvnsqn lấiwday mộmqfyt vạwyyen binh sĩtdxi giỏcaofi, cốiwda gắgszvng giúitlmp đgqpwbbme Lữxffj Bốiwda vụqexvsiady. Mộmqfyt làsiad ngằzqgom thuậmcgnn tiệsiadn tiêahnau diệsiadt uy phong quâvnsqn Tàsiado, hai làsiadcmpo thểgszv phụqexvc thùcdhb Đgzutwyyei Lývnsq Trang củrzdfa ta ngàsiady đgqpwócmpo, ba làsiad chiếgtpkm nhữxffjng thàsiadnh trấiwdan cócmpo lợsmvpi, đgqpwếgtpkn lúitlmc đgqpwócmpo sẽzhgz thuậmcgnn lợsmvpi cho quâvnsqn ta Bắgszvc phạwyyet Trung Nguyêahnan.

- Thuộmqfyc hạwyye tuâvnsqn mệsiadnh.

Trưfclbơkkaqng Liêahnau sắgszvc tháxefji vui mừjadkng đgqpwáxefjp. Nghĩtdxi đgqpwếgtpkn việsiadc nàsiady cũjmbing cócmpofclbơkkaqng lai.

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng ngồizbyi dậmcgny, hai mắgszvt nhìoscin qua mộmqfyt vòhzlbng.

Mọvnsqi ngưfclbsxgai khôwfjvng dáxefjm lãgmnenh đgqpwwyyem, vộmqfyi vãgmne đgqpwnechng dậmcgny.

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng cưfclbsxgai nócmpoi:

- Tốiwdat rồizbyi, còhzlbn nhữxffjng chuyệsiadn nhỏcaof nhặfcwst cáxefjc ngưfclbơkkaqi đgqpwjadkng phiềjmbin ta nữxffja, tựkkaqxefjc ngưfclbơkkaqi quyếgtpkt đgqpwvcennh đgqpwi, tiệsiadn giúitlmp ta gửbbmei mộmqfyt bứnechc thưfclb tớifdpi Giang Đgzutôwfjvng, nócmpoi ta phảsxgai đgqpwi rồizbyi.


Trưfclbơkkaqng Liêahnau cung kísounnh:

- Thuộmqfyc hạwyye hiểgszvu rồizbyi.

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng lúitlmc nàsiady mớifdpi nhẹtdxi nhàsiadng gậmcgnt đgqpwnechu nócmpoi:

- Tốiwdat rồizbyi, Trưfclbơkkaqng Liêahnau, Giang Vũjmbixefjc ngưfclbơkkaqi theo tar a ngoàsiadi mộmqfyt chúitlmt, tiệsiadn thểgszv nhìoscin xem Từjadk Châvnsqu hai nămcgnm nay cócmpo thay đgqpwtetii gìosci khôwfjvng.

Hai ngưfclbsxgai cùcdhbng đgqpwizbyng thanh:

- Vâvnsqng.

Ba ngưfclbsxgai cùcdhbng nhau tuầnechn tra tìoscinh hìoscinh huấiwdan luyệsiadn quâvnsqn đgqpwmqfyi, phòhzlbng thủrzdf củrzdfa thàsiadnh phốiwdasiad mộmqfyt vàsiadi chuyệsiadn kháxefjc.

Cuốiwdai cùcdhbng Trưfclbơkkaqng Lãgmneng cũjmbing ra vềjmbi thỏcaofa mãgmnen.

Trởykrl lạwyyei Mạwyyet Lămcgnng quývnsq phủrzdf, Trưfclbơkkaqng Lãgmneng sảsxgai bưfclbifdpc đgqpwếgtpkn chàsiado hỏcaofi Châvnsqn Mậmcgnt vàsiad Quachs Huyêahnan.

Mạwyyet Lămcgnng quậmcgnn.

Rốiwdat cụqexvc đgqpwãgmne trởykrl vềjmbi Mạwyyet Lămcgnng quậmcgnn sau thờsxgai gian dàsiadi xa cáxefjch.

fclbifdpc vàsiado trong mảsxganh đgqpwiwdat trong tísounch tắgszvc, trong lòhzlbng Trưfclbơkkaqng Lãgmneng chợsmvpt kísounch đgqpwmqfyng khôwfjvng nócmpoi nêahnan lờsxgai.

Đgzutâvnsqy làsiad loạwyyei cảsxgam giáxefjc gìosci?


Trưfclbơkkaqng Lãgmneng cũjmbing khôwfjvng thểgszv hiểgszvu đgqpwưfclbsmvpc.

sount mộmqfyt hơkkaqi thậmcgnt dàsiadi vàsiadvnsqu, Trưfclbơkkaqng Lãgmneng bỗrwryng nhiêahnan pháxefjt hiệsiadn cửbbmea thàsiadnh đgqpwang rấiwdat náxefjo nhiệsiadt.

Mộmqfyt đgqpwmqfyi binh sĩtdxi đgqpwang canh gáxefjc ởykrl cửbbmea ra vàsiado, hơkkaqn nữxffja cócmpo ngưfclbsxgai đgqpwi qua thỉyqkinh thoảsxgang lạwyyei hỏcaofi thămcgnm vàsiadi câvnsqu.

hzlbn dâvnsqn chúitlmng ra vàsiado thàsiadnh, cũjmbing khôwfjvng cócmpo biểgszvu hiệsiadn gìosci đgqpwfcwsc biệsiadt, giốiwdang nhưfclb nhữxffjng chuyệsiadn xảsxgay ra mấiwday ngàsiady qua khôwfjvng cócmpooscisiad lạwyye cảsxga. Mỗrwryi ngưfclbsxgai cócmpo trọvnsqng tráxefjch kháxefjc nhau, cẩahnan thậmcgnn nhìoscin quanh kiêahnan nhẫypatn chờsxga đgqpwsmvpi. Cócmpo nhữxffjng đgqpwsiadn xe tiểgszvu thưfclbơkkaqng ba đgqpwếgtpkn nămcgnm ngưfclbsxgai, cưfclbsxgai nócmpoi hoan hỷwkrt.

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng khôwfjvng muốiwdan đgqpwfcwsc quyềjmbin gìosci, nhưfclbng lúitlmc nàsiady chỉyqki hậmcgnn khôwfjvng thểgszv mộmqfyt pháxefjt bay trởykrl vềjmbi, cho nêahnan bưfclbifdpc đgqpwếgtpkn phísouna vệsiad binh, bởykrli vìosci hắgszvn pháxefjt hiệsiadn ra mộmqfyt têahnan bộmqfy hạwyyejmbi hếgtpkt sứnechc quen thuộmqfyc.

Ngưfclbsxgai kia dưfclbsxgang nhưfclbjmbing cảsxgam nhậmcgnn đgqpwưfclbsmvpc Trưfclbơkkaqng Lãgmneng đgqpwang tớifdpi, bưfclbifdpc châvnsqn vừjadka đgqpwi bèitlmn ngừjadkng lạwyyei, hơkkaqn nữxffja lạwyyei nhìoscin vềjmbi phísouna bêahnan nàsiady.

Hai mắgszvt hắgszvn gặfcwsp Trưfclbơkkaqng Lãgmneng, toàsiadn than rung mạwyyenh lêahnan mộmqfyt hồizbyi, dưfclbsxgang nhưfclb khôwfjvng thểgszv khốiwdang chếgtpk đgqpwưfclbsmvpc gầnechm rúitlmahnan:

- Chúitlma côwfjvng đgqpwãgmne trởykrl vềjmbi.

Âsiadm thanh nhưfclb mộmqfyt tiếgtpkng sấiwdam vang truyềjmbin qua tai.

Cửbbmea thàsiadnh xôwfjvn xao ẩahnam ĩtdxi bỗrwryng nhiêahnan lạwyyei trởykrlahnan yêahnan tĩtdxinh.

Bấiwdat luậmcgnn làsiadvnsqn chúitlmng hay làsiad quan binh, mấiwday vạwyyen đgqpwôwfjvi mắgszvt vẫypatn đgqpwang dõzvpni theo áxefjnh mắgszvt nhưfclb pháxefjt đgqpwahnan củrzdfa Hàsiadn Cửbbme đgqpwang lưfclbifdpt trêahnan khuôwfjvn mặfcwst khẽzhgzfclbsxgai củrzdfa Trưfclbơkkaqng Lãgmneng.

siadn Cửbbmezvpnt mặfcwst vôwfjvcdhbng hoan hỷwkrt, nghêahnanh đgqpwócmpon rấiwdat nhanh, mọvnsqi ngưfclbsxgai dưfclbifdpng nhưfclb chưfclba thấiwday ngưfclbsxgai đgqpwãgmne thấiwday tiếgtpkng, cócmpo âvnsqm thanh vang lêahnan:

- Thuộmqfyc hạwyye tham kiếgtpkn chúitlma côwfjvng.

Sau đgqpwócmpo “bịvcench” mộmqfyt tiếgtpkng, ngưfclbsxgai đgqpwócmpo quỳvnsq trêahnan mặfcwst dấiwdat, giọvnsqng nócmpoi run rẩahnay vui mừjadkng.

Trưfclbơkkaqng Lãgmneng đgqpwi tớifdpi trưfclbifdpc mặfcwst Hàsiadn Cửbbme, nâvnsqng hắgszvn dậmcgny, sau đgqpwócmpo cẩahnan thậmcgnn nhìoscin từjadk trêahnan xuốiwdang dưfclbifdpi, mộmqfyt thâvnsqn thểgszvfclbsxgang tráxefjng, tinh thầnechn phấiwdan chấiwdan lúitlmc nàsiady mớifdpi mỉyqkim cưfclbsxgai nócmpoi:

- Khôwfjvng cầnechn đgqpwa lễypat, thấiwday ngưfclbơkkaqi khôwfjvng sao ta cócmpo thểgszvahnan tâvnsqm rồizbyi.

siadm Cửbbme Tửbbme cảsxgam đgqpwmqfyng, nócmpoi nămcgnng lộmqfyn xộmqfyn:

- Thậmcgnt tốiwdat quáxefj, thậmcgnt tốiwdat quáxefj, chúitlma côwfjvng rốiwdat cụqexvc ngưfclbsxgai đgqpwãgmne trởykrl vềjmbi rồizbyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.