Phong Lưu Tam Quốc

Chương 230 : Lữ Bố thì sao?(hạ)

    trước sau   
Ngưkshpvipfi đtmllóburt lớixgxn tiếjvgung nóburti:

- Chúrjaea côfnnbng sáajmqng suốksgtt! Lúrjaec nàfjyny khôfnnbng phảnpzqi thờvipfi cơudvo đtmllbagmu vớixgxi Tàfjyno Tháajmqo. Theo ýfvjy kiếjvgun củoonna thuộburtc hạijci, khôfnnbng bằjvzwng âecwhm thầeekmm ủoonnng hộburt Lữaedm Bốksgt, đtmllizgkulcg khôfnnbng ngừrbjfng tiêksgtu hao thựfxjhc lựfxjhc củoonna Tàfjyno Tháajmqo. Lữaedm Bốksgt tuy cóburtmpxzng nhưkshpng vôfnnbkshpu, tuy nhiêksgtn thốksgtng lĩohtynh binh sĩohty đtmlláajmqnh nhau thậezvyt làfjynburt bảnpzqn lĩohtynh. Màfjynkshpixgxi tay gãulcgfjyn Trầeekmn Cung càfjynng làfjyn nhâecwhn tàfjyni hiếjvgum cóburt. Thêksgtm vàfjyno chỗeekmajmqc Dưkshpơudvong nàfjyny chặzoptn tuyếjvgun đtmllưkshpvipfng Tháajmqi Sơudvon, mộburtt khi Viêksgtn quâecwhn Hàfjyn Bắezvyc xâecwhm nhậezvyp Từrbjf Châecwhu thìoahm quâecwhn Lữaedm Bốksgt lạijcii thàfjynnh tiềghojn tuyếjvgun. Cứyzhr thếjvgu, chúrjaea côfnnbng cóburt thểizgkksgtn tâecwhm pháajmqt triểizgkn Giang Nam, nghỉrjae ngơudvoi dưkshpdkwfng sứyzhrc. Gầeekmn thìoahm tiếjvgun quâecwhn Kinh Châecwhu, thủoonn giang thủoonn hoàfjyni, sẵnpzqn sàfjynng chuẩigdhn bịpzls mọoahmi mặzoptt.

Trưkshpơudvong Lãulcgng gậezvyt đtmlleekmu, thấbagmy ngưkshpvipfi lêksgtn tiếjvgung kháajmqfjyn lạijci mắezvyt, thuậezvyn miệyzhrng hỏnzowi:

- Vịpzls tiêksgtn sinh nàfjyny làfjyn ai?

Trung niêksgtn nho sĩohty mớixgxi đtmlleekmu ngẩigdhn ra, sau đtmllóburt vộburti đtmlláajmqp:

- Thuộburtc hạijci Bắezvyc Hảnpzqi Tôfnnbn Kiềghojn xin kívipfnh chàfjyno chúrjaea côfnnbng!


Trưkshpơudvong Lãulcgng thầeekmm nhủoonn, thìoahm ra ngưkshpơudvoi chívipfnh làfjyn phụydzuajmq cao cấbagmp trưkshpixgxc kia củoonna Lưkshpu Bịpzls.

Hắezvyn gậezvyt đtmlleekmu khen:

- Tôfnnbn tiêksgtn sinh thậezvyt sáajmqng suốksgtt.

fnnbn Kiềghojn đtmllưkshpkvbfc Trưkshpơudvong Lãulcgng khen, nékshpt mặzoptt vui sưkshpixgxng nóburti:

- Lúrjaec nàfjyny Thanh Châecwhu đtmllijcii quâecwhn liêksgtn tiếjvgup đtmlliềghoju đtmllburtng vùzwahng Hàfjyn Bắezvyc, Duyêksgtn Tâecwhn, cóburt thểizgk thấbagmy đtmllijcii chiếjvgun Viêksgtn, Tàfjyno mộburtt mồkcjki lửaposa làfjynzwahng cháajmqy ngay. Tớixgxi lúrjaec đtmllóburt chúrjaea côfnnbng cóburt thểizgk ngồkcjki xem long hổvjzr đtmllbagmu, ngưkshp ôfnnbng đtmllezvyc lợkvbfi.

Vốksgtn sắezvyc mặzoptt Giang Vũmpxzburt chúrjaet buồkcjkn rầeekmu nhưkshpng nghe đtmllưkshpkvbfc lờvipfi nàfjyny thìoahm khóburte miệyzhrng cong lêksgtn, vui vẻnpzqburti:

- Ha ha, việyzhrc nàfjyny thuộburtc hạijcimpxzng biếjvgut rõhsqzfjynng, rấbagmt nhanh thìoahm lạijcii đtmllếjvgun lúrjaec đtmlláajmqnh giếjvgut đtmllãulcg tay rồkcjki!

Mọoahmi ngưkshpvipfi hiểizgku ýfvjyzwahng nởimyv nụydzukshpvipfi.

rjaec nàfjyny Trưkshpơudvong Lãulcgng bỗeekmng nhớixgx tớixgxi hai ngưkshpvipfi, nghi hoặzoptc hỏnzowi:

- Mi Trúrjaec, Mi Phưkshpơudvong đtmllâecwhu rồkcjki?

Trưkshpơudvong Liêksgtu tấbagmt nhiêksgtn biếjvgut tạijcii sao Trưkshpơudvong Lãulcgng bỗeekmng hỏnzowi hai ngưkshpvipfi, giảnpzqi thívipfch rằjvzwng:

- Hai vịpzls tiêksgtn sinh vừrbjfa lúrjaec ra ngoàfjyni đtmlliềghoju tra dâecwhn tìoahmnh cáajmqc huyệyzhrn, cho nêksgtn khôfnnbng thểizgk gặzoptp chúrjaea côfnnbng đtmllưkshpkvbfc.

Trưkshpơudvong Lãulcgng tiếjvguc nuốksgti gậezvyt đtmlleekmu.


Hắezvyn trôfnnbng thấbagmy Trưkshpơudvong Liêksgtu mặzoptt đtmlleekmy nghi hoặzoptc muốksgtn nóburti lạijcii thôfnnbi thìoahm kỳuixu lạijci hỏnzowi:

- Văjvgun Viễudvon cóburt lờvipfi gìoahm cứyzhrburti đtmlli?

Trưkshpơudvong Liêksgtu biểizgku tìoahmnh hơudvoi xấbagmu hổvjzrburti:

- Chúrjaea côfnnbng gầeekmn nửaposa năjvgum nay rờvipfi xa Giang Đzegkôfnnbng, mộburtt mìoahmnh đtmlli Trung Nguyêksgtn khiếjvgun chúrjaeng thuộburtc hạijci rấbagmt lấbagmy làfjynm hổvjzr thẹwozon.Trưkshpơudvong Lãulcgng cưkshpvipfi nóburti:

- Khôfnnbng cóburtoahm.

Sau đtmllóburt tròikmcng mắezvyt xoay tròikmcn, nóburti:

- Ngưkshpơudvoi cóburt muốksgtn biếjvgut ta ởimyv Trung Nguyêksgtn trảnpzqi qua chuyệyzhrn gìoahm khôfnnbng?

Kỳuixu thựfxjhc mớixgxi rồkcjki Trưkshpơudvong Liêksgtu nóburti nhữaedmng lờvipfi nàfjyny làfjyn hy vọoahmng biếjvgut tìoahmnh hìoahmnh cụydzu thểizgk củoonna Trưkshpơudvong Lãulcgng, nhưkshpng làfjyn hạijci nhâecwhn khôfnnbng tiệyzhrn hỏnzowi, chỉrjaeburt thểizgkikmcng vòikmcng hỏnzowi chuyệyzhrn.

Trưkshpơudvong Lãulcgng đtmllijcii kháajmqi kểizgk ra mộburtt lầeekmn, trong đtmllóburt trảnpzqi qua khúrjaec chiếjvgut khiếjvgun ngưkshpvipfi ngồkcjki nghe khôfnnbng ai làfjyn khôfnnbng rung đtmllburtng.

Sau đtmllóburt Trưkshpơudvong Lãulcgng hỏnzowi thăjvgum tin tứyzhrc củoonna Dưkshpơudvong Dung, Triệyzhru Vũmpxz. Trưkshpơudvong Liêksgtu biểizgku thịpzls khôfnnbng mấbagmy rõhsqzfjynng, đtmlliềghoju nàfjyny khiếjvgun Trưkshpơudvong Lãulcgng rấbagmt thấbagmt vọoahmng.

Mọoahmi ngưkshpvipfi hàfjynn huyêksgtn mộburtt lúrjaec, tựfxjh nhiêksgtn chuyểizgkn chủoonn đtmllghoj đtmllếjvgun Tháajmqi Sửapos Từrbjf, Trìoahmnh Dụydzuc vàfjyn nhưkshpng tưkshpvipfng quốksgtc hỗeekm trợkvbf Trưkshpơudvong Lãulcgng tiếjvgun vềghoj phívipfa Bắezvyc.

Trưkshpơudvong Lãulcgng thởimyvfjyni nóburti:

- Chủoonn ýfvjy củoonna Tháajmqi Sửapos Từrbjfkshpixgxng quâecwhn côfnnbng chủoonnfjyn muốksgtn mưkshpkvbfn đtmllưkshpvipfng Nam Dưkshpơudvong, ủoonnng hộburt Bắezvyc tiếjvgun, nhưkshpng khôfnnbng hềghoj nghĩohty tớixgxi chuyệyzhrn Lưkshpu Biểizgku tạijcim thờvipfi thay đtmllvjzri, càfjynng cốksgt gắezvyng ngăjvgun quâecwhn ta ởimyv ngoàfjyni Kinh Châecwhu. Trìoahmnh tiêksgtn sinh nhiềghoju lầeekmn thưkshpơudvong lưkshpkvbfng nhưkshpng khôfnnbng cóburt hiệyzhru quảnpzq. Hai phe cứyzhr giằjvzwng co nhưkshp vậezvyy gầeekmn mộburtt tháajmqng. Chỉrjae tớixgxi khi từrbjf Trung Nguyêksgtn truyềghojn tớixgxi tin Hiếjvgun Đzegkếjvgu bịpzls ékshpp di giáajmq đtmllếjvgun Hoằjvzwng Nôfnnbng, lúrjaec nàfjyny Tháajmqi Sửapos Từrbjfkshpixgxng quâecwhn cũmpxzng sợkvbf chúrjaea côfnnbng xảnpzqy ra chuyệyzhrn, lậezvyp tứyzhrc nóburtng giậezvyn xảnpzqy ra mộburtt trậezvyn đtmllijcii chiếjvgun vớixgxi quâecwhn Lưkshpu Biểizgku trong Tưkshpơudvong Thàfjynnh..


- Mấbagmy ngàfjyny gầeekmn đtmllâecwhy. Đzegkôfnnbi bêksgtn đtmllghoju xảnpzqy ra thưkshpơudvong vong, Lưkshpu Biểizgku sớixgxm đtmllãulcgburt phòikmcng bịpzls, đtmllijcii quâecwhn Nam Dưkshpơudvong lậezvyp tứyzhrc chi việyzhrn tớixgxi, hơudvon nữaedma Trìoahmnh tiêksgtn sinh lạijcii lo lắezvyng quâecwhn Tàfjyno bêksgtn sôfnnbng Dĩohtynh Xuyêksgtn thừrbjfa dịpzlsp xôfnnbng ra giếjvgut, hai mặzoptt giáajmqp láajmqfjyn tấbagmn côfnnbng quâecwhn ta, đtmllếjvgun lúrjaec đtmllóburt thàfjynnh đtmllijcii bạijcii tan táajmqc. Màfjynfjyno nhữaedmng lúrjaec nàfjyny, Dựfxjh Châecwhn Tôfnnbn Sáajmqch dưkshpvipfng nhưkshpmpxzng bắezvyt đtmlleekmu rụydzuc rịpzlsch, binh lựfxjhc đtmllưkshpkvbfc đtmlliềghoju đtmllburtng thêksgtm nhiềghoju lầeekmn, lạijcii thêksgtm quâecwhn đtmllburti củoonna Tháajmqi Sửapos Từrbjf mộburtt mìoahmnh xâecwhm nhậezvyp vàfjyno quâecwhn đtmllpzlsch, sớixgxm đtmllãulcg thoáajmqt ly ởimyv đtmllưkshpvipfng tiếjvgup tếjvgu Thọoahm Xuâecwhn ra, đtmllếjvgun lúrjaec đtmllóburt mộburtt khi bịpzls bao vâecwhy thìoahm chỉrjaeburtkshpixgxc bịpzls tiêksgtu diệyzhrt từrbjfng phầeekmn.

fnnbn Càfjynn tiếjvgup nhậezvyn lờvipfi củoonna Trưkshpơudvong Lãulcgng, trầeekmm xuốksgtng nóburti.

Mọoahmi ngưkshpvipfi nghe bấbagmt chợkvbft đtmlleekmu gậezvyt nhẹwozo đtmlleekmu.

Trầeekmm mặzoptc mộburtt hồkcjki, Trưkshpơudvong Liêksgtu nóburti tiếjvgup:

- Trìoahmnh tiêksgtn sinh kịpzlsp thờvipfi pháajmqt hiệyzhrn đtmllijcii quâecwhn bịpzlsecwhm nhậezvyp hàfjynng loạijcit, quyếjvgut đtmllpzlsnh rúrjaet xuốksgtng thậezvyt nhanh, cấbagmp tốksgtc rúrjaet khỏnzowi trăjvgum dặzoptm, tiếjvgun vàfjyno Nam Đzegkksgtn, đtmllkcjkng thờvipfi tứyzhrc tốksgtc đtmllếjvgun Thọoahm Xuâecwhn, hu vọoahmng Từrbjf Thứyzhrkshpixgxng quâecwhn cóburt thểizgk lậezvyp tứyzhrc xuấbagmt binh đtmllếjvgun An Phong Tâecwhn, mởimyv đtmllưkshpvipfng Dựfxjh Châecwhu, hai mặzoptt tấbagmn côfnnbng Tưkshpơudvong Thàfjynnh.

rjaec nàfjyny nékshpt mặzoptt Trưkshpơudvong Lãulcgng hiệyzhrn lêksgtn vẻnpzq suy tưkshp.

Trưkshpơudvong Liêksgtu thấbagmy thếjvgu giảnpzqi thívipfch nóburti:

- Ýeeby củoonna Trìoahmnh tiêksgtn sinh làfjyn mộburtt mũmpxzi têksgtn trúrjaeng hai đtmllívipfch, mộburtt làfjyn hy vọoahmng cáajmqnh quâecwhn củoonna Tôfnnbn Sáajmqch cóburt thểizgk biếjvgut khóburtfjyn lui, hai làfjyn hy vọoahmng mưkshpkvbfn đtmllijcii quâecwhn ra uy, cóburt thểizgkzwahng đtmllàfjynm pháajmqn mộburtt lầeekmn nữaedma vớixgxi Lưkshpu Biểizgku.

fnnbn Kiềghojn gậezvyt đtmlleekmu nóburti:

- Khôfnnbng tệyzhr, nếjvguu nhưkshp muốksgtn đtmlláajmqnh nhau thôfnnbng đtmllưkshpvipfng tiếjvgun Bắezvyc, kịpzlsp thờvipfi ủoonnng hộburt chúrjaea côfnnbng, vớixgxi tìoahmnh huốksgtng lúrjaec đtmllóburt khôfnnbng giốksgtng nhưkshp đtmllang nằjvzwm mơudvo. Đzegkơudvon giảnpzqn khôfnnbng nóburti quâecwhn ta cóburt thểizgkburt thựfxjhc lựfxjhc ngăjvgun cảnpzqn quâecwhn củoonna Lưkshpu Biểizgku khôfnnbng, cho dùzwahburt thểizgk đtmlláajmqnh hạijcikshpơudvong Thàfjynnh, chỉrjae sợkvbf khôfnnbng lâecwhu sau Lưkshpu Biểizgku đtmlliềghoju đtmllijcii quâecwhn táajmqm quậezvyn Kinh Châecwhu đtmllếjvgun, cũmpxzng sẽghojecwhm vàfjyno mộburtt trậezvyn đtmllijcii chiếjvgun tiêksgtu hao.Chúrjaea côfnnbng khởimyvi nghiệyzhrp, đtmlliềghoju ngàfjyny đtmllksgti vớixgxi ngưkshpvipfi màfjynburti cựfxjhc kỳuixu bấbagmt lợkvbfi.

Trưkshpơudvong Lãulcgng khẽghoj gậezvyt đtmlleekmu táajmqn dưkshpơudvong:

- Đzegkúrjaeng thếjvgu.

Trưkshpơudvong Liêksgtu nóburti:

- Quảnpzq nhiêksgtn Tôfnnbn Sáajmqch dựfxjh liệyzhru khôfnnbng xuấbagmt binh, đtmllãulcgburt sựfxjh trợkvbf giúrjaep củoonna Từrbjf Thứyzhrkshpixgxng quâecwhn, Trìoahmnh Dụydzuc tiêksgtn sinh cũmpxzng tiếjvgun hàfjynnh đtmllàfjynm pháajmqn lầeekmn nữaedma vớixgxi Lưkshpu Biểizgku, đtmllkcjkng thờvipfi làfjynm tốksgtt côfnnbng táajmqc chuẩigdhn bịpzls bao vâecwhy tấbagmn côfnnbng Tưkshpơudvong Thàfjynnh. Mộburtt khi Lưkshpu Biểizgku khôfnnbng đtmllkcjkng ýfvjy thìoahm sẽghojkshpdkwfng ékshpp tấbagmn côfnnbng Tưkshpơudvong Thàfjynnh,đtmllizgk cho đtmllijcii quâecwhn tiếjvgun vàfjyno Lỗeekmudvon. Sau đtmllóburt tấbagmn côfnnbng thàfjynnh mạijcinh mẽghoj, tốksgtt nhấbagmt cóburt thểizgk ngăjvgun chặzoptn cho đtmllfjynn quâecwhn củoonna Lưkshpu Biểizgku khôfnnbng thểizgk nhúrjaec nhívipfch. Đzegkizgk cho cáajmqc bộburt phậezvyn quâecwhn kháajmqc cóburt thểizgk Bắezvyc tiếjvgun vàfjyno Trung Nguyêksgtn.

- Đzegkáajmqng tiếjvguc chỉrjae cầeekmn Lưkshpu Biểizgku khôfnnbng đtmllkcjkng ýfvjy, quâecwhn Tháajmqi Sửapos Từrbjfmpxzng pháajmqt đtmllburtng tấbagmn côfnnbng mạijcinh mẽghoj, nhưkshpng bấbagmt luậezvyn làfjyn lầeekmn nàfjyno, đtmllếjvgun cuốksgti cùzwahng đtmllghoju phảnpzqi thiệyzhrt thòikmci. Hơudvon nữaedma Trầeekmn Vũmpxzkshpixgxng quâecwhn thâecwhn thếjvgu trọoahmng thưkshpơudvong, thiếjvguu chúrjaet nữaedma bỏnzow mạijcing sa trưkshpơudvong.

burti đtmllếjvgun đtmllâecwhy, Trưkshpơudvong Liêksgtu liêksgtn tiếjvgup thởimyvfjyni.

Trưkshpơudvong Lãulcgng thởimyvfjyni, sớixgxm đtmllãulcg khôfnnbng cóburt cảnpzqm giáajmqc hưkshpng phấbagmn bắezvyt đtmlleekmu trởimyv vềghoj Từrbjf Châecwhu, bèyffhn cóburt chúrjaet nặzoptng nềghojburti:

- Ôdqhgi, chuyệyzhrn nàfjyny đtmllghoju tráajmqch ta lúrjaec đtmllóburt quáajmqfnnbn nóburtng.

Mọoahmi ngưkshpvipfi ngưkshpkvbfc lạijcii khôfnnbng thểizgk ngờvipf Trưkshpơudvong Lãulcgng sẽghojburti nhưkshp vậezvyy, trong lúrjaec nhấbagmt thờvipfi hai mặzoptt chạijcim nhau, ai cũmpxzng cóburt chúrjaet kinh ngạijcic.

Mộburtt lúrjaec sau Trưkshpơudvong Liêksgtu mớixgxi nóburti tiếjvgup:

- Chúrjaea côfnnbng sao lạijcii nóburti thếjvgu, việyzhrc nàfjyny cũmpxzng đtmllưkshpkvbfc sựfxjhoonnng hộburt củoonna phầeekmn đtmllôfnnbng cáajmqc vịpzls tiêksgtn sinh.

Trưkshpơudvong Lãulcgng cưkshpvipfi đtmllau khổvjzrburti:

- Chuyệyzhrn đtmllưkshpkvbfc mấbagmt sau nàfjyny chúrjaeng ta từrbjf từrbjf thảnpzqo luậezvyn, ta nóburti tiếjvgup chuyệyzhrn ban nãulcgy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.