Phong Lưu Tam Quốc

Chương 228 : Ta thắng(hạ)

    trước sau   
Đbbjhang lúoscec Trưpdizơawlpng Lãwhfcng thầwyixm than khổzdso thìvycm Cao Lãwhfcng bỗqlxwng nhiêdwlrn ởnjeydwlrn cạtgvdnh lêdwlrn tiếucogng, giọnwubng nókutbi vẫxpgxn mang theo kiêdwlru ngạtgvdo vàhwxi lạtgvdnh nhạtgvdt.

- Đbbjhtgvdi đfcoaoehvi nhâxpgxn mãwhfc củoehva Viêdwlrn côbwawng tửlyhl khôbwawng ra nửlyhla canh giờosce sẽwexe đfcoauổzdsoi kịlktdp, rốmfdqt cuộoehvc cátbhjc ngưpdizơawlpi cókutb đfcoai hay khôbwawng?

Trưpdizơawlpng Lãwhfcng giậqiuat nảqtdgy mìvycmnh nókutbi:

- Khôbwawng phảqtdgi chứtbhj? Chắqlxwc họnwub sẽwexe khôbwawng nhanh nhưpdiz vậqiuay đfcoaãwhfc đfcoauổzdsoi kịlktdp đfcoai?

- Buồbnbon cưpdizoscei. Ta vốmfdqn tưpdiznjeyng ngưpdizơawlpi còwexen cókutb chúoscet bảqtdgn lĩyzconh, khôbwawng ngờosce ngưpdizơawlpi ngu nhưpdiz vậqiuay. Trêdwlrn đfcoaưpdizosceng đfcoai Cao Lãwhfcng thỉwhfcnh thoảqtdgng đfcoayzco lạtgvdi kýzdso hiệjnziu, nhâxpgxn mãwhfc củoehva Viêdwlrn côbwawng tửlyhl chắqlxwc chắqlxwn theo sátbhjt phíyzcoa sau. Chỉwhfc cầwyixn cátbhjc ngưpdizơawlpi ngừccglng lạtgvdi hơawlpi lâxpgxu làhwxioscec cùnudeng đfcoaưpdizosceng.

Giọnwubng đfcoaiệjnziu củoehva Cao Lãwhfcng cựnjeyc kỳvgin cuồbnbong ngạtgvdo, dưpdizosceng nhưpdiz hoàhwxin toàhwxin quêdwlrn chuyệjnzin mớqoxni rồbnboi. Chỉwhfckutb từccglhwxinh đfcoaoehvng gãwhfc thỉwhfcnh thoảqtdgng che ngựnjeyc phảqtdgi, khuôbwawn mặaridt trắqlxwng bệjnzich mớqoxni nhìvycmn ra lúoscec nãwhfcy ngưpdizoscei nàhwxiy đfcoaúosceng làhwxi bịlktd thưpdizơawlpng.


Trưpdizơawlpng Lãwhfcng thấdlyyy việjnzic đfcoaãwhfc gấdlyyp lắqlxwm rồbnboi, vộoehvi vàhwxing đfcoaucogy hai côbwawtbhji lêdwlrn xe. Khi Cao Lãwhfcng khókutb khăanbwn đfcoalktdnh leo lêdwlrn xe ngựnjeya thìvycm Trưpdizơawlpng Lãwhfcng quátbhji lạtgvd nhìvycmn gãwhfc.

Hắqlxwn nókutbi:

- Khôbwawng phảqtdgi chứtbhj, da mặaridt củoehva ngưpdizơawlpi cũhynbng dàhwxiy quátbhj vậqiuay? Thậqiuat sựnjey cho rằmlfgng ta khôbwawng nỡwyix giếucogt ngưpdizơawlpi hảqtdg?

Cao Lãwhfcng hừccgl lạtgvdnh nókutbi:

- Muốmfdqn giếucogt cứtbhj giếucogt, nhưpdizng ngưpdizơawlpi đfcoaccglng mơawlp khinh bạtgvdc Châxpgxn phu nhâxpgxn. Còwexen nữpujba, chỗqlxwhwxiy chỉwhfckutb mộoehvt chiếucogc xe ngựnjeya, tạtgvdi hạtgvd khôbwawng lêdwlrn thìvycm sẽwexe phảqtdgi ởnjey lạtgvdi nơawlpi vắqlxwng vẻxxvlhwxiy rồbnboi, sau nàhwxiy làhwxim sao hoàhwxin thàhwxinh nhiệjnzim vụtbhj chứtbhj?

Trưpdizơawlpng Lãwhfcng cốmfdq ýzdso ra vẻxxvl bựnjeyc tứtbhjc trừccglng gãwhfc, trong bụtbhjng thìvycm mừccglng thầwyixm. Hai ngưpdizoscei bắqlxwt đfcoawyixu đfcoaátbhjnh xe xuấdlyyt phátbhjt đfcoai hưpdizqoxnng Từccgl Châxpgxu.

Đbbjhâxpgxy làhwxi mộoehvt loạtgvdi cảqtdgm giátbhjc nhưpdiz thếucoghwxio nhỉwhfc?

hwxing ngàhwxiy càhwxing gầwyixn tuyếucogn đfcoaưpdizosceng, tạtgvdi sao cứtbhj thấdlyyy càhwxing đfcoai càhwxing xa?

Khi Trưpdizơawlpng Lãwhfcng trảqtdgi qua muôbwawn vàhwxin khókutb khăanbwn, hàhwxing vạtgvdn trắqlxwc trởnjey, rốmfdqt cuộoehvc bưpdizqoxnc vàhwxio đfcoalktda giớqoxni Từccgl Châxpgxu.

hwxioscec nàhwxiy, Trưpdizơawlpng Lãwhfcng cảqtdgm giátbhjc cảqtdgm xúoscec củoehva mìvycmnh dao đfcoaoehvng, nhiệjnzit huyếucogt sôbwawi tràhwxio: con ngưpdizoscei tạtgvdi sao khôbwawng thểyzco nhưpdiz đfcoatgvdi bàhwxing tung cátbhjnh bay lưpdiznjeyn trêdwlrn trờoscei? Tạtgvdi sao khôbwawng nhưpdiz giókutb lao nhanh đfcoai? Vậqiuay thìvycm hắqlxwn cókutb thểyzco nhanh nhấdlyyt quay vềbzbp Giang Đbbjhôbwawng, nhìvycmn kiềbzbpu thêdwlr ngàhwxiy nhớqoxn đfcoaêdwlrm mong, huynh đfcoajnzi đfcoabnbong sinh cùnudeng tửlyhl.

Nhớqoxn nhàhwxi nhưpdizdwlrn bay.

Châxpgxn Mậqiuat rấdlyyt lấdlyyy làhwxim kỳvgin, càhwxing ởnjey chung vớqoxni Trưpdizơawlpng Lãwhfcng thìvycmhwxing phátbhjt hiệjnzin nàhwxing khôbwawng thểyzco đfcoatbhjn ra hắqlxwn làhwxi loạtgvdi ngưpdizoscei nàhwxio. Cókutb khi Trưpdizơawlpng Lãwhfcng sẽwexe tỏvycm ra hátbhjo sắqlxwc khiếucogn ngưpdizoscei tứtbhjc đfcoaếucogn muốmfdqn đfcoaátbhjnh hắqlxwn, lộoehvt da hắqlxwn ra. Cókutb khi đfcoamfdqi diệjnzin vớqoxni nàhwxing, thưpdizosceng phátbhjt hiệjnzin hắqlxwn ngẩucogn ngưpdizoscei, tinh thầwyixn hoảqtdgng hốmfdqt, chẳsamxng biếucogt nghĩyzcovycmhwxi thẫxpgxn thờosce.

Đbbjhiềbzbpu nàhwxiy khiếucogn Châxpgxn Mậqiuat rấdlyyt làhwxi buồbnbon bựnjeyc


Trưpdizqoxnc mặaridt mộoehvt đfcoatgvdi mỹngiw nữpujb đfcoamypdp nhưpdiz phùnude dung, mỹngiw diễbbazm vôbwaw song màhwxi lạtgvdi thấdlyyt thầwyixn khôbwawng yêdwlrn lòwexeng thậqiuat làhwxi mộoehvt việjnzic khôbwawng thểyzco tha thứtbhj, átbhjm thịlktdhwxing khôbwawng đfcoaoehv sứtbhjc hấdlyyp dẫxpgxn, hoặaridc làhwxianbwn bảqtdgn khôbwawng khiếucogn Trưpdizơawlpng Lãwhfcng đfcoaaridt ởnjey trong lòwexeng.

nude cho đfcoaếucogn bay giờoscehwxing chưpdiza đfcoaếucogn nỗqlxwi thíyzcoch Trưpdizơawlpng Lãwhfcng, chẳsamxng qua chỉwhfcawlpi tòwexewexehwxi thôbwawi, nhưpdizng ngay cảqtdg Châxpgxn Mậqiuat cho ngưpdizoscei cảqtdgm giátbhjc nhưpdiz tiêdwlrn nữpujb giátbhjng trầwyixn cũhynbng khôbwawng ngoạtgvdi lệjnzi: đfcoaàhwxin bàhwxi ăanbwn diệjnzin chỉwhfcvycmkutb ngưpdizoscei ngắqlxwm thôbwawi.

oscec nàhwxiy ba ngưpdizoscei ởnjeypdizqoxni mộoehvt gốmfdqc đfcoatgvdi thụtbhj ngồbnboi thàhwxinh hìvycmnh tam giátbhjc.

Cao Lãwhfcng ngồbnboi cátbhjch ba ngưpdizoscei Trưpdizơawlpng Lãwhfcng thậqiuat xa, gốmfdqc câxpgxy còwexen cộoehvt mộoehvt con ngựnjeya.

Từccgl sau khi vếucogt thưpdizơawlpng củoehva Cao Lãwhfcng làhwxinh lặaridn, gãwhfc ba ngàhwxiy đfcoaátbhjnh mộoehvt cátbhji, năanbwm ngàhwxiy đfcoadlyyu mộoehvt trậqiuan vớqoxni Trưpdizơawlpng Lãwhfcng. Tuy mỗqlxwi lầwyixn gãwhfc đfcoabzbpu thua khôbwawng phụtbhjc lắqlxwm nhưpdizng khôbwawng nảqtdgn lòwexeng tiếucogp tụtbhjc khiêdwlru chiếucogn, màhwxi Trưpdizơawlpng Lãwhfcng thìvycm chẳsamxng hềbzbp ngăanbwn cảqtdgn.

Xe ngựnjeya ngừccglng ởnjeydwlrn cạtgvdnh rừccglng câxpgxy, mặaridt trêdwlrn rậqiuam rạtgvdp càhwxinh látbhj che đfcoai átbhjnh mặaridt trờoscei. Tuy đfcoawyixu hèqiua bầwyixu trờoscei khôbwawng nókutbng bứtbhjc, nhưpdizng đfcoamfdqi vớqoxni Trưpdizơawlpng Lãwhfcng ‘ngưpdizoscei đfcoaátbhjnh ngựnjeya’ thìvycm đfcoaâxpgxy làhwxi mộoehvt chỗqlxw khôbwawng tệjnzi lắqlxwm.

Dựnjeya vàhwxio thâxpgxn câxpgxy to, ngẫxpgxu nhiêdwlrn uốmfdqng miếucogng nưpdizqoxnc, Trưpdizơawlpng Lãwhfcng nhìvycmn phưpdizơawlpng xa mâxpgxy trắqlxwng lữpujbng lờosce trôbwawi, ngẩucogn ngưpdizoscei.

xpgxy làhwxi đfcoaang bay vềbzbp quêdwlr nhàhwxi sao?

Nếucogu cókutb thểyzco, ngưpdizơawlpi mang theo tin tứtbhjc củoehva ta cùnudeng phiêdwlru đfcoaãwhfcng đfcoai.

- Ngưpdizơawlpi đfcoaang nghĩyzcotbhji gìvycm?

Châxpgxn Mậqiuat ởnjey khôbwawng xa tuy thôbwawng minh sắqlxwc xảqtdgo nhưpdizng khôbwawng cảqtdgm nhậqiuan đfcoaưpdiznjeyc tâxpgxm tìvycmnh củoehva Trưpdizơawlpng Lãwhfcng, dùnude giọnwubng nókutbi rấdlyyt dịlktdu dàhwxing nhưpdizng ẩucogn chứtbhja đfcoaôbwawi chúoscet bấdlyyt mãwhfcn.

pdizơawlpng đfcoamfdqi vớqoxni Quátbhjch Huyêdwlrn trêdwlrn đfcoaưpdizosceng đfcoai im lặaridng, ngưpdizoscei duy nhấdlyyt Châxpgxn Mậqiuat cókutb thểyzcovycmm đfcoayzcokutbi chuyệjnzin chíyzconh làhwxi Trưpdizơawlpng Lãwhfcng. Màhwxidwlrn nàhwxiy gầwyixn đfcoaâxpgxy bỗqlxwng cókutb chúoscet khiếucogn ngưpdizoscei nhìvycmn khôbwawng thấdlyyu, thưpdizosceng hay ngâxpgxy ngưpdizoscei, hôbwawm nay đfcoaãwhfchwxi lầwyixn thứtbhj ba rồbnboi. Dùnude Châxpgxn Mậqiuat hiểyzcou thi thưpdiz, đfcoatgvdt lễbbaz nghĩyzcoa, túosce lệjnzianbwn nhãwhfc, nhưpdizng bỗqlxwng nhiêdwlrn rờoscei khỏvycmi nơawlpi nhưpdiz lồbnbong sắqlxwt, trởnjey thàhwxinh con chim khổzdsong tưpdizqoxnc tựnjey do bay lưpdiznjeyn, tâxpgxm tìvycmnh thoảqtdgi mátbhji nhưpdiz thếucogkutb thểyzco thôbwawng cảqtdgm.

Trưpdizơawlpng Lãwhfcng hồbnboi phụtbhjc tinh thầwyixn, mỉwhfcm cưpdizoscei vớqoxni Châxpgxn Mậqiuat, rồbnboi ngẩucogng đfcoawyixu nhìvycmn phong cảqtdgnh xa xăanbwm mêdwlrnh môbwawng vôbwaw bờosce.


Hắqlxwn trầwyixm giọnwubng nókutbi:

- Đbbjhãwhfc rấdlyyt, rấdlyyt lâxpgxu rồbnboi khôbwawng cókutbxpgxm tìvycmnh sốmfdqt ruộoehvt nhưpdiz vậqiuay. Rờoscei khỏvycmi quêdwlrpdizơawlpng nửlyhla năanbwm màhwxi cảqtdgm giátbhjc dàhwxii nhưpdiz cảqtdg mộoehvt thếucog kỷiiuk. Mỗqlxwi khi nghĩyzco đfcoaếucogn sắqlxwp trôbwawng thấdlyyy từccglng gốmfdqc câxpgxy ngọnwubn cỏvycm trong kýzdsotbhjc, bưpdizqoxnc vàhwxio mảqtdgnh đfcoadlyyt trong lòwexeng làhwxi sẽwexebwawnudeng kíyzcoch đfcoaoehvng. Nhưpdizng khi ta thậqiuat sựnjey ngàhwxiy càhwxing tớqoxni gầwyixn nókutb, bỗqlxwng phátbhjt hiệjnzin tim đfcoaqiuap rấdlyyt nhanh, còwexen cókutb cảqtdgm giátbhjc sợnjeywhfci…

Nghe giọnwubng nókutbi trầwyixm thấdlyyp khàhwxin khàhwxin, nhìvycmn Trưpdizơawlpng Lãwhfcng átbhjnh mắqlxwt ngàhwxiy càhwxing môbwawng lung, dưpdizosceng nhưpdiz Châxpgxn Mậqiuat cũhynbng bịlktd đfcoabnbong cảqtdgm theo, tmắqlxwt nổzdsoi lêdwlrn sưpdizơawlpng mùnude.Nàhwxing buồbnbon bãwhfckutbi:

- Cókutb lẽwexe đfcoaâxpgxy gọnwubi làhwxi gầwyixn hưpdizơawlpng tìvycmnh khiếucogp chăanbwng.

Trưpdizơawlpng Lãwhfcng híyzcot sâxpgxu mộoehvt hơawlpi, bỗqlxwng đfcoatbhjng thẳsamxng dậqiuay, khôbwawng còwexen vẻxxvloehvhynb trưpdizqoxnc đfcoaókutb.

Hắqlxwn sang sảqtdgng cưpdizoscei to nókutbi:

- Mặaridc kệjnzihwxitbhji gìvycm, chúosceng ta lêdwlrn đfcoaưpdizosceng thôbwawi!

Tiếucogp theo hắqlxwn ngoátbhji đfcoawyixu nhìvycmn Cao Lãwhfcng phíyzcoa xa, cưpdizoscei nókutbi:

- Cao Lãwhfcng, ngưpdizơawlpi còwexen muốmfdqn đfcoai theo nữpujba khôbwawng? Lầwyixn nàhwxiy ngưpdizơawlpi phảqtdgi nghĩyzco cho kỹngiwhwxing. Nếucogu ngưpdizơawlpi tiếucogp tụtbhjc đfcoai theo, ta sợnjeyhwxi ngưpdizơawlpi suốmfdqt đfcoaoscei khôbwawng trởnjey vềbzbp đfcoaưpdiznjeyc nữpujba.

Cao Lãwhfcng lạtgvdnh lùnudeng hừccgl mộoehvt tiếucogng, vẻxxvl mặaridt cựnjeyc kỳvgin khinh thưpdizosceng đfcoatbhjng dậqiuay, hiểyzcon nhiêdwlrn khôbwawng nghe lọnwubt tai lờoscei Trưpdizơawlpng Lãwhfcng nókutbi, xoay ngưpdizoscei đfcoai. Nhìvycmn dátbhjng ngưpdizoscei cao gầwyixy nhưpdizhynbi thưpdizơawlpng thẳsamxng tắqlxwp trong giókutb, khókutbe miệjnzing Trưpdizơawlpng Lãwhfcng lộoehv nụtbhjpdizoscei nhạtgvdt. Hay cho mộoehvt ngưpdizoscei đfcoaàhwxin ôbwawng tâxpgxm cao ngấdlyyt.

Từccgl Châxpgxu.

Trưpdizơawlpng Lãwhfcng rốmfdqt cuộoehvc trởnjey vềbzbp Từccgl Châxpgxu thàhwxinh.

Đbbjhi trêdwlrn phốmfdq thanh thạtgvdch dàhwxii dặaridc, nỗqlxwi lòwexeng kíyzcoch đfcoaoehvng thậqiuat khókutbnudeng búoscet mựnjeyc tảqtdg xiếucogt.

Trong Từccgl Châxpgxu thàhwxinh đfcoaưpdizosceng bốmfdqn phíyzcoa thôbwawng suốmfdqt, hai bêdwlrn cửlyhla hàhwxing nhỏvycm đfcoawyixy rẫxpgxy, ngưpdizoscei đfcoaếucogn ngưpdizoscei đfcoai nhốmfdqn nhátbhjo, cảqtdgnh tưpdiznjeyng cựnjeyc kỳvgintbhjo nhiệjnzit. Cókutb khôbwawng íyzcot con níyzcot chơawlpi đfcoaùnudea cạtgvdnh đfcoaưpdizosceng lớqoxnn, trêdwlrn mặaridt tràhwxin đfcoawyixy nụtbhjpdizoscei vui vẻxxvl. Cũhynbng cókutb khôbwawng íyzcot ngưpdizoscei lớqoxnn tuổzdsoi chậqiuam rãwhfci đfcoai bộoehv, trêdwlrn mặaridt làhwxi vẻxxvlvycmnh yêdwlrn thong dong.

Khôbwawng ngờosce mớqoxni trôbwawi qua hai năanbwm màhwxi Từccgl Châxpgxu đfcoaãwhfc thay đfcoazdsoi lớqoxnn nhưpdiz vậqiuay.

Châxpgxn Mậqiuat vàhwxi Quátbhjch Huyêdwlrn tặaridc lưpdizwyixi lấdlyyy làhwxim kỳvgin. Vốmfdqn tưpdiznjeyng rằmlfgng Nghiệjnzip Thàhwxinh phồbnbon vinh thiêdwlrn hạtgvd hiếucogm cókutb, bâxpgxy giờosce nhìvycmn cảqtdgnh tưpdiznjeyng Từccgl Châxpgxu mớqoxni biếucogt núoscei cao còwexen cókutboscei cao hơawlpn, ngưpdizoscei giỏvycmi còwexen cókutb ngưpdizoscei tàhwxii hơawlpn. Hai mỹngiw nữpujbnjey trêdwlrn xe thỉwhfcnh thoảqtdgng trộoehvm ngắqlxwm cảqtdgnh tưpdiznjeyng nátbhjo nhiệjnzit bêdwlrn ngoàhwxii, thầwyixm hậqiuan khôbwawng thểyzco tựnjeyvycmnh đfcoai xuốmfdqng chơawlpi đfcoaùnudea.

Trêdwlrn khuôbwawn mặaridt gầwyixy gòwexe củoehva Cao Lãwhfcng cũhynbng hiệjnzin ra biểyzcou tìvycmnh vôbwawnudeng kinh ngạtgvdc. Nhìvycmn thấdlyyy phốmfdqtbhj Từccgl Châxpgxu, liềbzbpn biếucogt chỗqlxwhwxiy giàhwxiu cókutb, trăanbwm họnwubawlpm no átbhjo ấdlyym, thưpdizơawlpng nhâxpgxn tậqiuap hợnjeyp. Hơawlpn nữpujba Từccgl Châxpgxu làhwxi yếucogu đfcoalktda chiếucogn lưpdiznjeyc khátbhj trọnwubng yếucogu, chuyểyzcon tiếucogp, liêdwlrn tiếucogp nam bắqlxwc. Lúoscec trưpdizqoxnc sau khi Viêdwlrn Thiệjnziu đfcoaoạtgvdt Thanh Châxpgxu, khôbwawng cókutb mộoehvt hơawlpi nam hạtgvd, bâxpgxy giờosce xem ra làhwxi thấdlyyt bạtgvdi thậqiuat lớqoxnn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.