Phong Lưu Tam Quốc

Chương 227 : Ta thắng(thượng)

    trước sau   
Trưayooơhjlong Lãspvfng cảwwzzm giáktypc đupwomqgti thủzttr cho mìutpdnh áktypp lựgtwlc khôwsfwng íxenrt chúrofmt nàmqgto, khôwsfwng uổhsgcng làmqgt danh tưayootmgcng Hàmqgt Bắktypc. Chỉhwtc khôwsfwng ngờyqqm thâayoon thểwjtg Cao Lãspvfng gầhltey gòxfwnmqgt thếuegxmqgt chịhawou tảwwzzi đupwoưayoowcdmc lựgtwlc lưayoowcdmng cưayooyqqmng đupwoếuegxn vậsocby. Khíxenr thếuegx quâayoon nhâayoon bềacjtn gan vữepshng chíxenr cựgtwlc kỳnbcv giốmqgtng hắktypn, khiếuegxn hắktypn khôwsfwng thểwjtg khôwsfwng cựgtwlc kỳnbcv chúrofm trọglonng đupwomqgti thủzttr.

Tuy nhiêkpovn hắktypn cốmqgt ýcdmsmqgtm ra vẻblzn nhẹhgkp nhàmqgtng nóhohhi:

- Cứrkak chạqdyyy qua đupwoâayooy thửazjr coi.

Cao Lãspvfng hừajgp lạqdyynh mộepsht tiếuegxng, tậsocbp trung chằxfwnm chằxfwnm vàmqgto Trưayooơhjlong Lãspvfng.

Hai mỹhgkp nữepshymnkkpovn cạqdyynh xem cuộepshc chiếuegxn. Quáktypch Huyêkpovn sớtmgcm dùaserng tay thon bịhawot mắktypt phưayoowcdmng, khôwsfwng dáktypm xem. Mớtmgci rồkvkfi hai ngưayooyqqmi tốmqgtc đupwoepsh nhưayoo sao băxkqbng xẹhgkpt, chẳxenrng nhữepshng khiếuegxn nàmqgtng nhìutpdn hoa mắktypt màmqgt đupwohlteu còxfwnn mơhjlo hồkvkf.

Châayoon Mậsocbt thìutpdqdixt mặxfwdt lầhlten đupwohlteu tiêkpovn lộepsh ra trầhltem trọglonng. Khôwsfwng ngờyqqm tu vi củzttra Cao Lãspvfng còxfwnn cao hơhjlon nàmqgtng dựgtwlxenrnh rấtjaut nhiềacjtu. Pháktyp Phong thưayooơhjlong đupwoãspvf tớtmgci tìutpdnh trạqdyyng đupwoqdyyt đupwoếuegxn đupwohwtcnh đupwoiểwjtgm, bâayooy giờyqqm thiếuegxu chẳxenrng qua làmqgt tríxenr tuệpygsmqgt kỹhgkp xảwwzzo màmqgt thôwsfwi.


xfwnn cáktypi têkpovn Trưayooơhjlong Lãspvfng bộepshktypng lưayoou manh khiếuegxn nàmqgtng vừajgpa hậsocbn vừajgpa buồkvkfn cưayooyqqmi thìutpdmqgtng thâayoom sâayoou hơhjlon. Chẳxenrng lẽqdyyrofmc ban đupwohlteu đupwomqgti mặxfwdt nàmqgtng, hắktypn đupwoãspvf giữepsh lạqdyyi thựgtwlc lựgtwlc sao? Châayoon Mậsocbt lấtjauy làmqgtm lạqdyy nghĩyqyp. Thanh cưayooơhjlong đupwoao đupwoóhohh giốmqgtng nhưayoo châayoon trờyqqmi góhohhc biểwjtgn khôwsfwng thểwjtgutpdm kiếuegxm, lựgtwlc lưayoowcdmng, tốmqgtc đupwoepsh, góhohhc đupwoepsh mặxfwdt nàmqgto cũgkwxng vưayoowcdmt bậsocbc hơhjlon ngưayooyqqmi bìutpdnh thưayooyqqmng. Thêkpovm vàmqgto sựgtwl tựgtwl tin đupwoáktypng sợwcdm, đupwohlteu óhohhc tỉhwtcnh táktypo, còxfwnn cóhohhxkqbng lựgtwlc ứrkakng biếuegxn siêkpovu cưayooyqqmng, kẻblzn đupwohawoch giốmqgtng nhưayoo hắktypn dùaserymnk đupwohlteu đupwoacjtu tỏkpova sáktypng, thàmqgtnh tựgtwlu tuyệpygst đupwomqgti khôwsfwng dưayootmgci Cao Lãspvfng.

Trong sâayoon tiếuegxng xéqdix gióhohh, tiếuegxng đupwoao kiếuegxm đupwoacjtu biếuegxn mấtjaut, khôwsfwng khíxenr biếuegxn cựgtwlc kỳnbcvyqypnh lặxfwdng. Chỉhwtchohh gióhohhasera hèipgt xuyêkpovn qua sợwcdmi tóhohhc, nhẹhgkp phấtjaut qua khuôwsfwn mặxfwdt mỗkteji ngưayooyqqmi, ôwsfwn nhu vuốmqgtt ve. Ámtmxnh nắktypng rựgtwlc rỡgkwxtjaum áktypp chiếuegxu trêkpovn mặxfwdt đupwotjaut. Rừajgpng câayooy bao trùaserm mộepsht tầhlteng áktypnh sáktypng, tràmqgtn đupwohltey sứrkakc sốmqgtng.

Bỗktejng nhiêkpovn, hai ngưayooyqqmi cùaserng quáktypt to mộepsht tiếuegxng. Pháktyp Phong thưayooơhjlong vàmqgtayooơhjlong đupwoao gầhlten nhưayooaserng lúrofmc xéqdix gióhohh lao ra.

Hai ngưayooyqqmi lấtjauy tốmqgtc đupwoepsh đupwokpovn cuồkvkfng kéqdixo gầhlten khoảwwzzng cáktypch, dưayootmgci đupwotjaut cáktypt đupwoáktyp tung bay.

Khóhohhe miệpygsng Cao Lãspvfng bỗktejng nhếuegxch nụmqgtayooyqqmi quáktypi dịhawo, cổhsgc tay nhẹhgkp rung. Chẳxenrng ngờyqqm Pháktyp Phong thưayooơhjlong dùaserng mộepsht loạqdyyi gấtjaup khúrofmc cựgtwlc kỳnbcv quáktypi dịhawo nhảwwzzy lêkpovn trêkpovn dưayootmgci, hai bêkpovn đupwohlteu thưayooơhjlong bởymnki vìutpd thâayoon thưayooơhjlong kịhawoch liệpygst rung đupwoepshng màmqgt biếuegxn ảwwzzo ra hàmqgtng vạqdyyn luồkvkfng sáktypng, giốmqgtng nhưayoo linh xàmqgt vặxfwdn vẹhgkpo, nhưayoospvfng xàmqgt quấtjaun lấtjauy, thếuegx nhưayoo cuồkvkfng phóhohhng quéqdixt láktyp bốmqgtn phưayooơhjlong táktypm hưayootmgcng bao vâayooy.

Trong lòxfwnng Trưayooơhjlong Lãspvfng dâayoong tràmqgto sóhohhng triềacjtu, cổhsgc tay thậsocbt mạqdyynh! Hắktypn khôwsfwng thểwjtg bắktypt giữepsh đupwoưayoowcdmc vịhawo tríxenr chíxenrnh xáktypc hai đupwohlteu thưayooơhjlong, cũgkwxng khôwsfwng thấtjauy rõpygs lắktypm cổhsgc tay Cao Lãspvfng biếuegxn đupwohsgci. Cao Lãspvfng đupwoíxenrch thựgtwlc làmqgt vịhawo đupwoqdyyi tưayootmgcng hiếuegxm cóhohh.

- Cẩyqqmn thậsocbn, đupwoâayooy làmqgt tuyệpygst sáktypt củzttra Cao Lãspvfng, Pháktypayoon Đvtkhoạqdyyt Mệpygsnh!

Châayoon Mậsocbt đupworkakng bêkpovn cạqdyynh bỗktejng nhiêkpovn kinh kêkpovu, trong giọglonng nóhohhi tràmqgtn ngậsocbp lo âayoou thấtjaup thỏkpovm vàmqgtwsfwaserng quan tâayoom.

- Đvtkhoạqdyyt mệpygsnh thứrkakc?

Trưayooơhjlong Lãspvfng ngâayoom nga, cáktypi têkpovn thậsocbt oai, nhưayoong Trưayooơhjlong Lãspvfng ta tuyệpygst đupwomqgti sẽqdyy khôwsfwng thua ngưayooơhjloi!

Trưayooơhjlong Lãspvfng thấtjaup giọglonng gầhltem lêkpovn, kíxenrch thíxenrch toàmqgtn bộepsh đupwotjauu chíxenrmqgt lựgtwlc lưayoowcdmng. Cưayooơhjlong đupwoao từajgp khôwsfwng trung xẹhgkpt qua, khíxenr thếuegx sấtjaum vang chớtmgcp giậsocbt hếuegxt sứrkakc chặxfwdt mạqdyynh xuốmqgtng.

vtkhinh đupwoinh đupwoinh!*

Trong sâayoon truyềacjtn đupwoếuegxn ba tiếuegxng vang lớtmgcn kinh thiêkpovn đupwoepshng đupwohawoa.


Châayoon Mậsocbt vàmqgt Quáktypch Huyêkpovn cùaserng bịhawot tai, đupwoôwsfwi mắktypt khóhohh tin nhìutpdn trong sâayoon.

Trưayooơhjlong Lãspvfng mộepsht tay nắktypm đupwoao, quỳnbcv trêkpovn mặxfwdt đupwotjaut, tóhohhc xõpygsa tung, cúrofmi gằxfwnm mặxfwdt.

Cao Lãspvfng thìutpd đupwoôwsfwi tay nắktypm thưayooơhjlong, đupwohlteu cắktypm trêkpovn mặxfwdt đupwotjaut, con mắktypt trợwcdmn trừajgpng dưayooyqqmng nhưayoo khôwsfwng thểwjtg tin.

Mộepsht cơhjlon gióhohh nhẹhgkp thổhsgci qua, con mắktypt gãspvf biếuegxn trốmqgtng rỗktejng, chếuegxt lặxfwdng nhìutpdn bầhlteu trờyqqmi.

Miệpygsng gãspvf lầhltem bầhltem nóhohhi:

- Tạqdyyi sao, tạqdyyi sao ngưayooơhjloi biếuegxt sơhjlo hởymnk duy nhấtjaut củzttra ta?

Trưayooơhjlong Lãspvfng khóhohh khăxkqbn gưayoowcdmng dậsocby, khóhohhe miệpygsng từajgp từajgp tràmqgtn ra tơhjloktypu.

Hắktypn dùaserng áktypnh mắktypt kiêkpovn chíxenr bềacjtn gan nóhohhi:

- Cáktypi gìutpdmqgt Pháktypayoon, cáktypi gìutpdmqgt Đvtkhoạqdyyt Mệpygsnh? Mâayooy vốmqgtn làmqgtayoowsfw, tạqdyyi sao pháktyp đupwoưayoowcdmc? Chỉhwtc cầhlten áktypnh mắktypt ta tốmqgtt, tốmqgtc đupwoepsh nhanh hơhjlon ngưayooơhjloi, sứrkakc lựgtwlc mạqdyynh hơhjlon ngưayooơhjloi, Pháktyp Phong thưayooơhjlong tấtjaut nhiêkpovn sẽqdyy bịhawo pháktyp.

Cao Lãspvfng bỗktejng biếuegxn cựgtwlc kỳnbcv yếuegxu ớtmgct, ngưayooyqqmi giàmqgt đupwoi rấtjaut nhiềacjtu, mồkvkfwsfwi lạqdyynh toáktypt ra từajgp khuôwsfwn mặxfwdt trắktypng xanh củzttra gãspvf.

Nhưayoong gãspvf vẫqodrn cốmqgt gắktypng đupworkakng vữepshng, háktyp mồkvkfm thởymnk dốmqgtc nóhohhi:

- Ngưayooơhjloi quảwwzz nhiêkpovn lợwcdmi hạqdyyi.

Trưayooơhjlong Lãspvfng đupwoktypc ýcdmsayooyqqmi, cốmqgtqdixn vếuegxt thưayooơhjlong đupwoau đupwotmgcn, nóhohhi:


- Ta thắktypng, Châayoon Mậsocbt làmqgt củzttra ta!

Sắktypc mặxfwdt Cao Lãspvfng biếuegxn đupwohsgci mấtjauy lầhlten, bỗktejng nhiêkpovn vôwsfwaserng kíxenrch đupwoepshng nóhohhi:

- Đvtkhâayooy làmqgt việpygsc khôwsfwng thểwjtgmqgto! Giờyqqm phúrofmt nàmqgty Cao Lãspvfng khôwsfwng hoàmqgtn thàmqgtnh nhiệpygsm vụmqgt thìutpdxfwnn ngàmqgty mai. Ngàmqgty mai khôwsfwng đupwoưayoowcdmc thìutpdxfwnn hôwsfwm sau nữepsha. Tóhohhm lạqdyyi khôwsfwng mang Châayoon phu nhâayoon trởymnk vềacjt thìutpd ta sẽqdyy khôwsfwng trởymnk lạqdyyi, trừajgp phi mạqdyyng Cao ta chấtjaum dứrkakt tạqdyyi đupwoâayooy!

Trưayooơhjlong Lãspvfng liếuegxc Châayoon Mậsocbt, nóhohhi:

- Nóhohhi chuyệpygsn vớtmgci ngưayooơhjloi đupwoãspvf quêkpovn mộepsht việpygsc, ta đupwoãspvf đupwokvkfng ýcdms vớtmgci Châayoon Mậsocbt phảwwzzi lấtjauy cáktypi mạqdyyng nhỏkpov củzttra ngưayooơhjloi.

hohhi xong cưayooơhjlong đupwoao lạqdyyi rúrofmt khỏkpovi mặxfwdt đupwotjaut, hắktypn làmqgtm tưayoo thếuegx muốmqgtn cắktypt đupwohlteu Cao Lãspvfng.

Tuy cưayooơhjlong đupwoao khôwsfwng cóhohh lựgtwlc lưayoowcdmng, khíxenr thếuegx nhưayoorofmc ban đupwohlteu, nhưayoong Cao Lãspvfng giốmqgtng nhưayoo đupwoãspvf nhậsocbn mệpygsnh, biểwjtgu tìutpdnh thốmqgtng khổhsgc nhắktypm mắktypt lạqdyyi.

Nửazjra ngàmqgty sau gãspvf mớtmgci từajgp từajgp thởymnk ra mộepsht hơhjloi, nóhohhi:

- Cao Lãspvfng hổhsgc thẹhgkpn vớtmgci Viêkpovn côwsfwng tửazjr, còxfwnn mặxfwdt mũgkwxi nàmqgto sốmqgtng trêkpovn đupwoyqqmi nàmqgty? Ngưayooơhjloi ra tay đupwoi!

hohhi xong dưayooyqqmng nhưayoospvf đupwoãspvfaserng hếuegxt sứrkakc lựgtwlc còxfwnn lạqdyyi, ngưayooyqqmi lắktypc lưayoo nhưayooktypayooy trong gióhohh.

Trưayooơhjlong Lãspvfng thấtjaup giọglonng thởymnkmqgti nóhohhi:

- Kỳnbcv thựgtwlc ngưayooơhjloi làmqgt mộepsht ngưayooyqqmi khôwsfwng tệpygs.

Cao Lãspvfng biểwjtgu tìutpdnh côwsfw đupwoơhjlon, khóhohhe miệpygsng mấtjaup máktypy, lạqdyyi thởymnkmqgti mộepsht tiếuegxng, chậsocbm rãspvfi khéqdixp mắktypt.


Trưayooơhjlong Lãspvfng bỗktejng vứrkakt cưayooơhjlong đupwoao trêkpovn mặxfwdt đupwotjaut, thảwwzzn nhiêkpovn nóhohhi:

- Trưayootmgcc khi ngưayooơhjloi chưayooa đupwoáktypnh thắktypng đupwoưayoowcdmc ta, ngưayooơhjloi khôwsfwng đupwoưayoowcdmc nóhohhi ra chuyệpygsn Châayoon Mậsocbt biếuegxt võpygs, còxfwnn muốmqgtn rờyqqmi khỏkpovi Viêkpovn gia. Cóhohh biếuegxt chưayooa?

Cao Lãspvfng kinh ngạqdyyc mởymnk to mắktypt, thấtjauy Trưayooơhjlong Lãspvfng xoay ngưayooyqqmi rờyqqmi đupwoi.

xfwnng gãspvfayoong lêkpovn dòxfwnng nưayootmgcc ấtjaum, nhưayoong ngoàmqgti miệpygsng khôwsfwng chịhawou thua nóhohhi:

- Hừajgp, Cao ta sẽqdyy tựgtwl tay bắktypt cáktypc ngưayooơhjloi trởymnk vềacjt Viêkpovn phủzttr, mớtmgci khôwsfwng thèipgtm làmqgtm bàmqgtktypm!

hohhi xong gãspvf thậsocbt sựgtwl lắktypc lưayoo theo sau.

rofmc nàmqgty Châayoon Mậsocbt tiếuegxn lêkpovn, lo lắktypng hỏkpovi:

- Ngưayooơhjloi bịhawo thưayooơhjlong?

Trưayooơhjlong Lãspvfng gậsocbt đupwohlteu, đupwoáktypp:

- Khôwsfwng cóhohh vấtjaun đupwoacjtutpd lớtmgcn. Ta khôwsfwng muốmqgtn giếuegxt Cao Lãspvfng, hắktypn làmqgt mộepsht nhâayoon vậsocbt khôwsfwng tệpygs. Ta nghĩyqyp hắktypn sẽqdyy khôwsfwng nóhohhi ra bíxenr mậsocbt củzttra nàmqgtng đupwoâayoou.

Châayoon Mậsocbt gậsocbt đupwohlteu nóhohhi:

- Cao tưayootmgcng quâayoon làmqgt ngưayooyqqmi nóhohhi giữepsh lờyqqmi, nôwsfw gia tin tưayooymnkng hắktypn.

Cao Lãspvfng theo sau lưayoong Trưayooơhjlong Lãspvfng nghe vậsocby thâayoon hìutpdnh chấtjaun đupwoepshng, bưayootmgcc châayoon biếuegxn nhẹhgkp nhàmqgtng hơhjlon nhiềacjtu.

Trưayooơhjlong Lãspvfng đupwoi tớtmgci bêkpovn xe ngựgtwla, cưayooyqqmi nóhohhi:

- Cáktypc ngưayooyqqmi cóhohhxenrnh toáktypn gìutpd khôwsfwng? Ta chuẩyqqmn bịhawo vềacjt nhàmqgt, còxfwnn cáktypc ngưayooyqqmi thìutpd sao?

Châayoon Mậsocbt vàmqgt Quáktypch Huyêkpovn nhìutpdn nhau, biểwjtgu tìutpdnh cùaserng u áktypm.

Châayoon Mậsocbt nóhohhi:

- Tiểwjtgu nữepshhohh nhàmqgt khôwsfwng dáktypm vềacjt, khôwsfwng biếuegxt đupwoi đupwoâayoou mớtmgci tốmqgtt.

Trưayooơhjlong Lãspvfng khôwsfwng chúrofmt nghĩyqyp ngợwcdmi nóhohhi:

- Vậsocby nàmqgtng cóhohh muốmqgtn cùaserng ta vềacjt nhàmqgt khôwsfwng?

Lờyqqmi vừajgpa dứrkakt Trưayooơhjlong Lãspvfng lậsocbp tứrkakc hốmqgti hậsocbn. Trong nhàmqgtxfwnn mộepsht đupwomqgtng lãspvfo bàmqgt ngàmqgty đupwoêkpovm mong nhờyqqm hắktypn, lo sợwcdm phậsocbp phồkvkfng, hắktypn khôwsfwng dễzdzymqgtng trởymnk vềacjtxfwnn mang theo hai côwsfwktypi, họglon khôwsfwng đupwoau lòxfwnng mớtmgci kỳnbcv.

Châayoon Mậsocbt ngẫqodrm nghĩyqyp, gậsocbt đupwohlteu, bấtjaut đupwoktypc dĩyqyphohhi:

- Chỉhwtchohh thểwjtg đupwoi mộepsht bưayootmgcc tíxenrnh mộepsht bưayootmgcc vậsocby.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.