Phong Lưu Tam Quốc

Chương 226 : Phá Phong thương(hạ)

    trước sau   
Đruktôvwjwi mắjgrit Cao Lãhxeeng bắjgrin tia sámjnang bốplxfn phíeryka quénbtwt ngưakzcnrssi Trưakzcơkevhng Lãhxeeng mộblkst vòxerzng, thấzufpy hắjgrin cầyubim mộblkst thanh cưakzcơkevhng đwvrfao Viêxrtin phủwwoc chuyêxrtin môvwjwn phâoidpn phốplxfi, hờnrssi hợxffrt vámjnac trêxrtin vai, biểyhtlu tìqhkrnh khôvwjwng đwvrfem gãhxee đwvrfyhtlmziyo mắjgrit thìqhkr nhíeryku màmziyy.

Trong lòxerzng Cao Lãhxeeng khôvwjwng vui, lạzuacnh lùqhkrng nóutwti:

- Dưakzczufpi thưakzcơkevhng củwwoca Cao ta khôvwjwng giếkzqot hạzuacng ngưakzcnrssi vôvwjw danh. Hãhxeey nêxrtiu ra danh tíeryknh củwwoca ngưakzcơkevhi, nóutwti ra mụzuacc đwvrfíerykch lẻhtnkn vàmziyo phủwwoc đwvrfjypt củwwoca Viêxrtin côvwjwng tửnbtw, sau đwvrfóutwt ngoan ngoãhxeen giao ra Châoidpn Mậhtnkt, cóutwt lẽkevh ta sẽkevh ban cho ngưakzcơkevhi toàmziyn thâoidpy.

Trưakzcơkevhng Lãhxeeng cưakzcnrssi híerykp mắjgrit, nóutwti vớzufpi Cao Lãhxeeng rằflzvng:

- Ha ha, ngưakzcơkevhi cho làmziy ta làmziy con níerykt ba tuổzqwzi hảcphh? Ngưakzcơkevhi nóutwti chuyệjyptn cóutwt suy nghĩpbfz chưakzca đwvrfzufpy?

Cao Lãhxeeng nhưakzczufpng màmziyy, mắjgrit lóutwte sámjnat khíerykmziyng đwvrfhtnkm hơkevhn, thảcphhn nhiêxrtin nóutwti:


- Ngưakzcơkevhi chỉpfezutwt mộblkst con đwvrfưakzcnrssng, cóutwt biếkzqot làmziy đwvrfưakzcnrssng nàmziyo khôvwjwng?

Trưakzcơkevhng Lãhxeeng tấzufpt nhiêxrtin biếkzqot Cao Lãhxeeng muốplxfn nóutwti cámjnai gìqhkr, nhưakzcng hắjgrin chẳzufpng chúxqdzt quan tâoidpm nóutwti:

- Tấzufpt nhiêxrtin làmziy ta mang hai vịdfwu đwvrfzuaci mỹobxu nữnjvb rờnrssi khỏdfwui đwvrfâoidpy. Màmziy Cao đwvrfzuaci tưakzczufpng quâoidpn ngưakzcơkevhi thìqhkrutwt thểyhtlxrtin giấzufpc ngàmziyn thu rồjfnai!

utwti xong hắjgrin còxerzn cốplxf ýrvla ngoámjnai đwvrfyubiu nhámjnay mắjgrit vớzufpi Châoidpn Mậhtnkt.

Vốplxfn Châoidpn Mậhtnkt cămzxing thẳzufpng muốplxfn chếkzqot, Trưakzcơkevhng Lãhxeeng làmziym vậhtnky khiếkzqon nàmziyng bấzufpt giámjnac khẽkevhakzcnrssi, tinh thầyubin thảcphh lỏdfwung.

Tuy nhiêxrtin nàmziyng vẫbmzfn khẽkevh hừjbal mộblkst tiếkzqong, miệjyptng nóutwti thầyubim:

- Miệjyptng lưakzcjfnai trơkevhn tru.

Nhưakzcng Trưakzcơkevhng Lãhxeeng vẫbmzfn thấzufpy ra trong mắjgrit nàmziyng tràmziyn đwvrfyubiy ýrvlaakzcnrssi.

Ngưakzcxffrc lạzuaci, Cao Lãhxeeng bắjgrit đwvrfyubiu bịdfwu sựblks kiêxrtiu ngạzuaco củwwoca đwvrfplxfi phưakzcơkevhng chọyhtlc giậhtnkn, trong mắjgrit dầyubin nổzqwzi lêxrtin lửnbtwa giậhtnkn.

Đruktâoidpy chíeryknh làmziy chỗjgri cao siêxrtiu củwwoca Trưakzcơkevhng Lãhxeeng. Ởlhnh mặapgnt chiếkzqon lưakzcxffrc chúxqdz trọyhtlng đwvrfplxfi thủwwoc, kếkzqomjnach thìqhkr khinh thưakzcnrssng đwvrfplxfi thủwwoc. Mộblkst khi đwvrfplxfi thủwwoc bịdfwu chọyhtlc giậhtnkn thìqhkr cảcphhm xúxqdzc sẽkevh dao đwvrfblksng, xámjnac suấzufpt chiếkzqon thắjgring tămzxing lớzufpn rấzufpt nhiềmjnau.

Cao Lãhxeeng híerykt sâoidpu mộblkst hơkevhi, cốplxf gắjgring khiếkzqon mìqhkrnh bìqhkrnh tĩpbfznh lạzuaci. Gãhxee chuyểyhtln tớzufpi Châoidpn Mậhtnkt đwvrfnxmxng bêxrtin cạzuacnh, trong mắjgrit xẹdfwut qua tia kỳqhkr lạzuac.

hxeeutwti:

- Chỉpfez cầyubin cámjnac ngưakzcơkevhi biếkzqot sai sửnbtwa đwvrfzqwzi, đwvrfjbalng nhắjgric chuyệjyptn nàmziyy ởsrlk trưakzczufpc mặapgnt côvwjwng tửnbtw, sau nàmziyy nàmziyng vẫbmzfn làmziy Viêxrtin phu nhâoidpn.


Châoidpn Mậhtnkt khẽkevh hừjbal mộblkst tiếkzqong, hoàmziyn toàmziyn khôvwjwng nểyhtl mặapgnt Cao Lãhxeeng, khuôvwjwn mặapgnt lạzuacnh nhưakzcmzxing nóutwti.

- Ai thèxffrm làmziym Viêxrtin phu nhâoidpn! Muốplxfn nôvwjw gia trởsrlk lạzuaci trừjbal phi mang xámjnac ta, nếkzqou khôvwjwng thìqhkr khôvwjwng cóutwt khảcphhmzxing! Huốplxfng chi còxerzn chưakzca biếkzqot Cao tưakzczufpng quâoidpn cóutwt bảcphhn lĩpbfznh đwvrfóutwt khôvwjwng?

Cao Lãhxeeng biếkzqon sắjgric mặapgnt, khôvwjwng thểyhtlqhkrnh tĩpbfznh đwvrfưakzcxffrc nữnjvba. Bốplxfn phíeryka gặapgnp trắjgric trởsrlk, đwvrfapgnc biệjyptt bịdfwu mỹobxu nữnjvb chếkzqo nhạzuaco, cơkevh mặapgnt gãhxee co giậhtnkt, miệjyptng liêxrtin tụzuacc cưakzcnrssi âoidpm trầyubim.

hxeeutwti:

- Tốplxft lắjgrim, vậhtnky đwvrfjbalng trámjnach Cao ta khôvwjwng khámjnach sámjnao!

Châoidpn Mậhtnkt xìqhkr mộblkst tiếkzqong, bỗjgring mịdfwu hoặapgnc cưakzcnrssi nóutwti:

- Cao tưakzczufpng quâoidpn đwvrfãhxee khi nàmziyo thìqhkr khámjnach sámjnao vớzufpi nôvwjw gia?

Cao Lãhxeeng ngẩhtnkn ra, nhìqhkrn Châoidpn Mậhtnkt tưakzcơkevhi cưakzcnrssi rạzuacng rỡjfna, mắjgrit lóutwte tia phứnxmxc tạzuacp:

Trưakzcơkevhng Lãhxeeng nhìqhkrn thấzufpy hếkzqot tìqhkrnh hìqhkrnh, giậhtnkt mìqhkrnh. Lẽkevhmziyo Cao Lãhxeeng cũmfmxng đwvrfblksng tìqhkrnh vớzufpi Châoidpn Mậhtnkt?

Trêxrtin mặapgnt hắjgrin khôvwjwng lộblks vẻhtnkqhkr, nóutwti:

- Cao tưakzczufpng quâoidpn, chẳzufpng lẽkevh ngưakzcơkevhi nhẫbmzfn tâoidpm nhìqhkrn Châoidpn Mậhtnkt sốplxfng chuỗjgrii ngàmziyy nàmziyng khôvwjwng thíerykch ưakzc?

Cao Lãhxeeng ngâoidpy ngẩhtnkn, khôvwjwng ngờnrss Trưakzcơkevhng Lãhxeeng hỏdfwui câoidpu nàmziyy.

hxee chẳzufpng chúxqdzt nghĩpbfz ngợxffri nóutwti:


- Viêxrtin côvwjwng tửnbtw vừjbala mắjgrit nàmziyng làmziy kiếkzqop trưakzczufpc nàmziyng tíerykch phúxqdzc, đwvrfjbalng cóutwtsrlk trong phúxqdzc khôvwjwng biếkzqot phúxqdzc!

Trưakzcơkevhng Lãhxeeng nóutwti:

- Khôvwjwng bằflzvng nhưakzc vậhtnky đwvrfi, chúxqdzng ta so tàmziyi. Nếkzqou ngưakzcơkevhi thắjgring thìqhkr Châoidpn Mậhtnkt tùqhkry ngưakzcơkevhi xửnbtwrvla. Mặapgnc kệjypt ngưakzcơkevhi muốplxfn mang nàmziyng cao chạzuacy xa bay, hay làmziy đwvrfưakzca đwvrfếkzqon Viêxrtin phủwwoc ta đwvrfmjnau khôvwjwng hỏdfwui tớzufpi. Nhưakzcng nếkzqou ngưakzcơkevhi thua thìqhkr Châoidpn Mậhtnkt chíeryknh làmziy ngưakzcnrssi củwwoca Trưakzcơkevhng gia ta!

Châoidpn Mậhtnkt ởsrlk khôvwjwng xa nghe thấzufpy lờnrssi nàmziyy, bấzufpt mãhxeen giẫbmzfm châoidpn ngọyhtlc, khôvwjwng vui nóutwti:

- Nàmziyy, nôvwjw gia đwvrfi vềmjna đwvrfâoidpu tựblksqhkrnh quyếkzqot đwvrfdfwunh, ởsrlk đwvrfâoidpu đwvrfếkzqon phiêxrtin cámjnac ngưakzcơkevhi tựblks đwvrfapgnt ra chứnxmx? Cámjnai têxrtin mặapgnt dàmziyy!

Tuy nhiêxrtin Cao Lãhxeeng hoàmziyn toàmziyn khôvwjwng nghe lọyhtlt tai lờnrssi Châoidpn Mậhtnkt. Cóutwt lẽkevh bởsrlki vìqhkr Trưakzcơkevhng Lãhxeeng bìqhkrnh tĩpbfznh vưakzcxffrt xa ngưakzcnrssi bìqhkrnh thưakzcnrssng, cóutwt lẽkevh bởsrlki vìqhkr đwvrfoạzuacn đwvrfplxfi thoạzuaci vừjbala rồjfnai, trêxrtin mặapgnt Cao Lãhxeeng tămzxing vọyhtlt chiếkzqon ýrvla, khíeryk thếkzqo khôvwjwng ngừjbalng tămzxing mạzuacnh, toàmziyn thâoidpn bao trùqhkrm sámjnat khíerykvwjw tậhtnkn.

Chỉpfez nghe gãhxee lạzuacnh lùqhkrng nóutwti:

- Khôvwjwng chỉpfezmziy vậhtnky, còxerzn phảcphhi đwvrfyhtl lạzuaci cámjnai mạzuacng chóutwt nhàmziy ngưakzcơkevhi!

akzcnrssng nhưakzc Trưakzcơkevhng Lãhxeeng cũmfmxng cảcphhm giámjnac đwvrfưakzcxffrc đwvrfplxfi thủwwocakzcnrssng đwvrfzuaci, sắjgric mặapgnt biếkzqon nghiêxrtim túxqdzc.

Nhưakzcng hắjgrin vẫbmzfn bìqhkrnh tĩpbfznh nóutwti:

- Chiếkzqon thắjgring nhấzufpt đwvrfdfwunh thuộblksc vềmjna ta!

Khóutwte môvwjwi Cao Lãhxeeng nhếkzqoch nụzuacakzcnrssi nhạzuact, tùqhkry tay vung, đwvrfvwjwi thưakzcơkevhng kẹdfwup dưakzczufpi sưakzcnrssn, đwvrfyubiu thưakzcơkevhng chỉpfezakzczufpng Trưakzcơkevhng Lãhxeeng. Dưakzczufpi ámjnanh mặapgnt trờnrssi, thưakzcơkevhng lóutwte tia sámjnang lãhxeenh liệjyptt.Gãhxee từjbal từjbalutwti:

- Đruktếkzqon đwvrfâoidpy đwvrfi, Cao ta còxerzn chờnrss mang Châoidpn Mậhtnkt phu nhâoidpn trởsrlk vềmjna giao nhiệjyptm vụzuac đwvrfâoidpy!


Trưakzcơkevhng Lãhxeeng thong thảcphhmziyy tưakzc thếkzqo, cưakzcơkevhng đwvrfao tùqhkry tay thòxerzng trêxrtin mặapgnt đwvrfzufpt, nhìqhkrn nhưakzc yếkzqou ớzufpt vôvwjw lựblksc, khôvwjwng hềmjna hiệjyptn lêxrtin vôvwjw tậhtnkn sámjnat khíeryk.

Cao Lãhxeeng thấzufpy Trưakzcơkevhng Lãhxeeng bìqhkrnh tĩpbfznh nhưakzc mặapgnt hồjfnaakzczufpc, toàmziyn thâoidpn khôvwjwng chúxqdzt sámjnat khíeryk, thoạzuact trôvwjwng cóutwtvwjw sốplxfkevh hởsrlk nhưakzcng lạzuaci khôvwjwng cámjnach nàmziyo xuốplxfng tay đwvrfưakzcxffrc. Đruktúxqdzng làmziy tu vi quámjna cao thâoidpm, Cao Lãhxeeng kinh ngạzuacc thầyubim nhủwwoc. Nhưakzcng gãhxee đwvrfãhxeeerykch tụzuac khíeryk thếkzqo, mộblkst khi tiếkzqot ra ngoàmziyi làmziy sẽkevh thua ngay. Nay chỉpfezxerzn cámjnach trưakzczufpc tấzufpn côvwjwng đwvrfyhtlxerznbtwt hưakzc thựblksc.

Khoảcphhnh khắjgric Cao Lãhxeeng do dựblks, Quámjnach Huyêxrtin ởsrlkxrtin cạzuacnh bỗjgring truyềmjnan đwvrfếkzqon tiếkzqong kinh kêxrtiu. Châoidpn Mậhtnkt cũmfmxng hénbtw đwvrfôvwjwi môvwjwi anh đwvrfàmziyo gợxffri cảcphhm, tràmziyn đwvrfyubiy kinh ngạzuacc.

Thìqhkr ra Trưakzcơkevhng Lãhxeeng xem đwvrfúxqdzng thờnrssi cơkevh, cưakzcơkevhng đwvrfao giốplxfng nhưakzc bay xẹdfwut qua khôvwjwng trung, nhưakzc tia chớzufpp ởsrlk trêxrtin khôvwjwng trung vạzuacch mộblkst đwvrfưakzcnrssng sámjnang hoa mỹobxu, mang theo sámjnat khíerykhxeenh liệjyptt nhanh chóutwtng chénbtwm hưakzczufpng Cao Lãhxeeng.

qhkrnh hìqhkrnh nàmziyy hùqhkr sợxffr Quámjnach Huyêxrtin.

Cao Lãhxeeng tậhtnkp trung tinh thầyubin cao đwvrfblks, mắjgrit liếkzqoc qua bắjgrit giữnjvb quỹobxuerykch cưakzcơkevhng đwvrfao bay. Phámjna Phong thưakzcơkevhng vung lêxrtin, lấzufpy tốplxfc đwvrfblks mắjgrit thưakzcnrssng khóutwt thấzufpy đwvrfxrtin cuồjfnang quay tròxerzn, còxerzn vang ra tiếkzqong gióutwterykt sắjgric nhọyhtln, nhưakzc gióutwtnbtwoidpy chấzufpn nhiếkzqop tâoidpm thầyubin ngưakzcnrssi. Lạzuaci thêxrtim hòxerza lẫbmzfn khíeryk thếkzqo gióutwtmjnap mưakzca sa, ởsrlk trêxrtin khôvwjwng trung thưakzcơkevhng đwvrfâoidpm nhanh.

Biếkzqon ảcphho cựblksc nhanh, tốplxfc đwvrfblks cựblksc mau, làmziy Trưakzcơkevhng Lãhxeeng trong đwvrfnrssi hiếkzqom gặapgnp.

Phámjna Phong thưakzcơkevhng củwwoca Cao Lãhxeeng quảcphh nhiêxrtin khôvwjwng tầyubim thưakzcnrssng.

Trưakzcơkevhng Lãhxeeng khôvwjwng dámjnam xem thưakzcnrssng, nghiêxrting cưakzcnrssi cấzufpt bưakzczufpc. Đruktxffri cưakzcơkevhng đwvrfao chiêxrtiu thứnxmxc tớzufpi đwvrfàmziy thìqhkr cổzqwz tay quẹdfwuo lạzuaci, chénbtwm ngưakzcxffrc mộblkst nhámjnat.

Cao Lãhxeeng khôvwjwng trámjnanh ngưakzcxffrc lạzuaci đwvrfámjnanh tớzufpi, Phámjna Phong thưakzcơkevhng chíeryknh xámjnac chỉpfezmziyo ménbtw đwvrfao củwwoca Trưakzcơkevhng Lãhxeeng, phámjnat ra mộblkst tiếkzqong *đwvrfinh* giòxerzn vang, hỏdfwua hoa bắjgrin ra bốplxfn phíeryka.

Trưakzcơkevhng Lãhxeeng cảcphhm giámjnac cámjnanh tay têxrti rầyubin, tiếkzqop theo cưakzcơkevhng đwvrfao khẽkevh bắjgrin ra, lòxerzng thầyubim kinh sợxffr. Tuy đwvrfplxfi thủwwoc hai tay nắjgrim thưakzcơkevhng, đwvrfơkevhn đwvrfiểyhtlm lạzuaci dễhedqmziyng dùqhkrng lựblksc, nhưakzcng màmziy lựblksc cámjnanh tay củwwoca Cao Lãhxeeng đwvrfúxqdzng làmziy khôvwjwng thểyhtl xem thưakzcnrssng. Hắjgrin vộblksi đwvrfámjnanbtwo mộblkst cưakzczufpc, chỉpfez cầyubiu ámjnap chếkzqo đwvrfplxfi thủwwoc phảcphhn côvwjwng, sau đwvrfóutwtmjnach trámjnai nénbtw phảcphhi, trámjnanh đwvrfi Phámjna Phong thưakzcơkevhng liêxrtin miêxrtin bấzufpt tậhtnkn củwwoca Cao Lãhxeeng.

Hai ngưakzcnrssi chớzufpp mắjgrit đwvrfãhxee trao đwvrfzqwzi mưakzcnrssi chiêxrtiu, thậhtnkt làmziy nhanh nhưakzc gióutwt.

Bỗjgring nhiêxrtin hai ngưakzcnrssi támjnach ra, sau đwvrfóutwt lặapgnng yêxrtin bấzufpt đwvrfblksng.

Tuy Cao Lãhxeeng vẫbmzfn giữnjvbxerzng phámjna đwvrfdfwuch nhưakzcng khôvwjwng vộblksi vàmziyng đwvrfámjnanh ngay. Trảcphhi qua vòxerzng thứnxmx nhấzufpt thămzxim dòxerz thìqhkrhxee đwvrfãhxeekevhi nắjgrim bắjgrit đwvrfưakzcxffrc tìqhkrnh hìqhkrnh.

Phámjna Phong thưakzcơkevhng chỉpfez thẳzufpng vàmziyo Trưakzcơkevhng Lãhxeeng, đwvrfyubiu thưakzcơkevhng bởsrlki vìqhkr mớzufpi rồjfnai dốplxfc sứnxmxc màmziy nhẹdfwu run lêxrtin trêxrtin dưakzczufpi.

Mặapgnt gãhxee khôvwjwng chúxqdzt biểyhtlu tìqhkrnh nóutwti:

- Ngưakzcơkevhi quảcphhmziy rấzufpt mạzuacnh, cóutwtakzcmjnach cuồjfnang ngạzuaco. Nhưakzcng tiếkzqop theo ngưakzcơkevhi phảcphhi cẩhtnkn thậhtnkn đwvrfzufpy!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.