Phong Lưu Tam Quốc

Chương 225 : Phá Phong thương(thượng)

    trước sau   
Nghĩantj tớaxvdi đnhgwâyvuay thìexiw Trưtkgwơublung Lãafyong đnhgwepbjt quyếftpbt tâyvuam, mặepbjc kệznjm hai nàyjkbng cókpbc tha thứggqc cho hắjydun hay khôaxvdng.

Hắjydun lêixnkn tiếftpbng nókpbci:

- Ta biếftpbt cárjvdc nàyjkbng rấubwxt tứggqcc giậmhtjn, nhưtkgwng cárjvdc nàyjkbng nêixnkn hiểzglcu khi đnhgwókpbc ta rấubwxt khókpbc xửjydu. Ta khôaxvdng cầkmizu cárjvdc nàyjkbng tha thứggqc cho ta, tókpbcm lạynvsi bâyvuay giờqhvgrjvdc nàyjkbng bìexiwnh yêixnkn vôaxvd sựmhtj. Qua mộlukxt cửjydua nàyjkby, cárjvdc nàyjkbng quay vềbyoh Viêixnkn phủcpao, nêixnkn làyjkbm phu nhâyvuan thìexiw lạynvsi làyjkbm phu nhâyvuan đnhgwi.

Châyvuan Mậmhtjt lạynvsnh lùrztnng nhìexiwn Trưtkgwơublung Lãafyong, sâyvuau trong đnhgwárjvdy mắjydut lókpbce tia sárjvdng nhưtkgwtkgwbyohi dao sắjyduc bétqhvn, loạynvsi vẻblbq mặepbjt nàyjkby vừbyoha hấubwxp dẫgxzdn lạynvsi đnhgwárjvdng sợwmak.

Nhưtkgwng Trưtkgwơublung Lãafyong thìexiwexiwnh châyvuan nhưtkgw vạynvsi.

Nửjydua ngàyjkby, Châyvuan Mậmhtjt cảptqfm giárjvdc khôaxvdng thểzglcrztnng khízzyq thếftpb đnhgwèucyd étqhvp Trưtkgwơublung Lãafyong, mặepbjt đnhgwkmizy tứggqcc giậmhtjn nókpbci:


- Đkpbcâyvuay làyjkb lầkmizn đnhgwkmizu tiêixnkn nôaxvd gia gặepbjp kẻblbq tuyệznjmt tìexiwnh vôaxvd nghĩantja giốftpbng nhưtkgw ngưtkgwơublui. Mặepbjt ngoàyjkbi thìexiw đnhgwưtkgwqhvgng đnhgwưtkgwqhvgng màyjkb sau lưtkgwng lạynvsi làyjkb hạynvsng ham sốftpbng sợwmak chếftpbt. Khiếftpbn ngưtkgwqhvgi khôaxvdng thểzglc tha thứggqc nhấubwxt làyjkbrztnng cárjvdch nhưtkgw vậmhtjy tổaxvdn thưtkgwơublung lòyjkbng mộlukxt côaxvdrjvdi thízzyqch ngưtkgwơublui!

Trưtkgwơublung Lãafyong biếftpbt Châyvuan Mậmhtjt nókpbci làyjkb Quárjvdch Huyêixnkn, nhưtkgwng hắjydun khẳsiglng đnhgwlwcjnh nàyjkbng đnhgwãafyo hiểzglcu sai vềbyohexiwnh cảptqfm củcpaoa Quárjvdch Huyêixnkn.

rewhc nàyjkby giọyvuang lạynvsnh nhưtkgwrewhng củcpaoa Quárjvdch Huyêixnkn cũubwxng vang lêixnkn:

- Tiểzglcu thưtkgw, tiểzglcu thưtkgw sai rồmzvwi, tiểzglcu tỳzglc từbyoh đnhgwkmizu đnhgwếftpbn giờqhvg chưtkgwa từbyohng thízzyqch hắjydun.

Trưtkgwơublung Lãafyong hízzyqt sâyvuau mộlukxt hơublui, nókpbci:

- Ta khôaxvdng muốftpbn giảptqfi thízzyqch cárjvdi gìexiw, ta biếftpbt mìexiwnh thậmhtjt cókpbc lỗzglci vớaxvdi nàyjkbng. Nhưtkgwng chuyệznjmn đnhgwãafyo xảptqfy ra, chúrewhng ta phảptqfi đnhgwftpbi mặepbjt. Ta tin tưtkgwbyohng dưtkgwaxvdi loạynvsi tìexiwnh huốftpbng đnhgwókpbc, ta lựmhtja chọyvuan tuyệznjmt đnhgwftpbi làyjkb đnhgwúrewhng đnhgwjydun. Nếftpbu khôaxvdng thìexiw đnhgwbyohng nókpbci làyjkbyjkbng mấubwxt mạynvsng, ta cũubwxng khôaxvdng còyjkbn mạynvsng sốftpbng.

Châyvuan Mậmhtjt cưtkgwqhvgi khẩkpbcy hỏphmii ngưtkgwwmakc lạynvsi:

- Vậmhtjy sao?

Trưtkgwơublung Lãafyong cảptqfm thấubwxy cựmhtjc kỳzglc bựmhtjc bộlukxi, cárjvdu kỉgkpenh nókpbci:

- Đkpbcbyohng tưtkgwbyohng rằublung ta khôaxvdng biếftpbt. Lúrewhc ta bắjydut nàyjkbng thìexiw lấubwxy tàyjkbi nărewhng nàyjkbng biểzglcu hiệznjmn ra ngoàyjkbi lúrewhc đnhgwkmizu tuyệznjmt đnhgwftpbi khôaxvdng đnhgwzglc ta dễkpbcyjkbng bắjydut đnhgwưtkgwwmakc nhưtkgw vậmhtjy. Tuy việznjmc Viêixnkn Hi xuấubwxt hiệznjmn cókpbc liêixnkn quan rấubwxt lớaxvdn, nhưtkgwng nàyjkbng cũubwxng khôaxvdng muốftpbn ởbyoh tạynvsi Viêixnkn phủcpao, làyjkbm con dâyvuau củcpaoa Viêixnkn Thiệznjmu, đnhgwâyvuay mớaxvdi làyjkb nguyêixnkn nhâyvuan lớaxvdn nhấubwxt khiếftpbn nàyjkbng bịlwcj ta khốftpbng chếftpb. Nàyjkbng e ngạynvsi thếftpb lựmhtjc củcpaoa Viêixnkn gia, biếftpbt mộlukxt khi chốftpbng lạynvsi thìexiw gia tộlukxc củcpaoa nàyjkbng sẽblbq gặepbjp họyvuaa diệznjmt môaxvdn. Cho nêixnkn nàyjkbng khôaxvdng thểzglc khôaxvdng ủcpaoy khuấubwxt mìexiwnh, đnhgwmzvwng ýezrw gảptqf cho Viêixnkn Hi. Nhưtkgwng ta xuấubwxt hiệznjmn, cho nàyjkbng mộlukxt đnhgwiềbyohu kiệznjmn cựmhtjc tốftpbt, cơublu hộlukxi tốftpbt cho nàyjkbng chạynvsy khỏphmii Viêixnkn gia màyjkb gia tộlukxc sẽblbq khôaxvdng bịlwcj Viêixnkn Thiệznjmu diệznjmt môaxvdn. Cho nêixnkn nàyjkbng mớaxvdi thua mặepbjc ta bắjydut trókpbci. Nàyjkbng nókpbci ta nókpbci cókpbc đnhgwúrewhng khôaxvdng? Châyvuan đnhgwynvsi tiểzglcu thưtkgw?

Châyvuan Mậmhtjt sửjydung sốftpbt hétqhv bờqhvgaxvdi gợwmaki cảptqfm, đnhgwôaxvdi mắjydut khókpbc tin nhìexiwn Trưtkgwơublung Lãafyong, nhưtkgw đnhgwang nhìexiwn quárjvdi vậmhtjt.

Nhìexiwn nàyjkbng biểzglcu tìexiwnh giậmhtjt mìexiwnh đnhgwkmizy quyếftpbn rũubwx, tâyvuam lýezrw Trưtkgwơublung Lãafyong lạynvsi bịlwcj dao đnhgwlukxng.

Nửjydua ngàyjkby sau Châyvuan Mậmhtjt mớaxvdi hồmzvwi phụioczc tinh thầkmizn, vẻblbq mặepbjt khôaxvdng tin nókpbci:


- Trờqhvgi ạynvs, rốftpbt cuộlukxc ngưtkgwơublui làyjkb ngưtkgwqhvgi hay quỷddop vậmhtjy?

Trưtkgwơublung Lãafyong tuấubwxn túrewhtkgwqhvgi nókpbci:

- Vậmhtjy phảptqfi xem nàyjkbng cho rằublung làyjkbexiw.

Tiếftpbp theo hắjydun xoay ngưtkgwqhvgi đnhgwi tớaxvdi trưtkgwaxvdc mặepbjt Quárjvdch Huyêixnkn, dùrztnng tay cưtkgwbyohng étqhvp nâyvuang lêixnkn khuôaxvdn mặepbjt mỹiocz miềbyohu củcpaoa nàyjkbng.

Hắjydun dịlwcju dàyjkbng nókpbci:

- Nếftpbu nhưtkgwyjkbng chịlwcju cho ta mộlukxt cơublu hộlukxi, ta bảptqfo đnhgwptqfm ta sẽblbq khôaxvdng tổaxvdn thưtkgwơublung nàyjkbng.

Châyvuan Mậmhtjt cựmhtjc kỳzglc bấubwxt mãafyon biểzglcu hiệznjmn củcpaoa Trưtkgwơublung Lãafyong. Mộlukxt lárjvdt làyjkb thầkmizn chốftpbc lárjvdt làyjkb sắjyduc quỷddop. Nàyjkbng vừbyoha muốftpbn lêixnkn tiếftpbng phảptqfn bárjvdc thìexiw xe ngựmhtja bỗzglcng lắjyduc lưtkgw.

yjkbng giậmhtjt mìexiwnh run sợwmak, kinh hãafyoi kêixnku lêixnkn:

- Nguy rồmzvwi, nôaxvd gia quêixnkn bêixnkn ngoàyjkbi đnhgwárjvdnh xe chízzyqnh làyjkb árjvdi tưtkgwaxvdng tâyvuam phúrewhc củcpaoa Viêixnkn Hi, Cao Lãafyong!

Trưtkgwơublung Lãafyong thầkmizm hôaxvd to tiêixnku rồmzvwi.

Trưtkgwơublung Lãafyong khôaxvdng phảptqfi chưtkgwa từbyohng nghĩantj tớaxvdi vấubwxn đnhgwbyoh thâyvuan phậmhtjn củcpaoa ngưtkgwqhvgi đnhgwárjvdnh xe, chỉgkpe khôaxvdng ngờqhvg đnhgwftpbi phưtkgwơublung lạynvsi làyjkb mộlukxt trong bốftpbn danh tưtkgwaxvdng dưtkgwaxvdi tay Viêixnkn Thiệznjmu, Cao Lãafyong.

rztnng lúrewhc đnhgwókpbc, ngựmhtja kétqhvo xe bỗzglcng hízzyq vang, sau đnhgwókpbc thâyvuan xe nghiêixnkng ra sau.

Trưtkgwơublung Lãafyong khôaxvdng thểzglc khốftpbng chếftpb thâyvuan thểzglc theo quárjvdn tízzyqnh ngãafyo ra sau, ba ngưtkgwqhvgi chồmzvwng thàyjkbnh mộlukxt đnhgwftpbng.


Từbyohng tiếftpbng lạynvsnh lùrztnng từbyoh ngoàyjkbi xe ngựmhtja truyềbyohn vàyjkbo:

- Nằublum mơubluubwxng khôaxvdng ngờqhvg tạynvsi Viêixnkn phủcpao đnhgwưtkgwwmakc ngàyjkbn vạynvsn sủcpaong árjvdi, thếftpbyjkb Châyvuan phu nhâyvuan sẽblbqexiw rờqhvgi đnhgwi Viêixnkn gia cấubwxu kếftpbt cùrztnng nghịlwcjch tặepbjc làyjkbm việznjmc xấubwxu. Thưtkgwơublung cho Viêixnkn côaxvdng tửjydu mộlukxt mảptqfnh si tìexiwnh. Nếftpbu côaxvdng tửjydu biếftpbt sựmhtj thậmhtjt vụiocz việznjmc, sợwmak rằublung sẽblbqaxvdrztnng thốftpbng khổaxvd. Thậmhtjt thay côaxvdng tửjydu khôaxvdng đnhgwárjvdng giárjvd!

Châyvuan Mậmhtjt biểzglcu tìexiwnh cựmhtjc kỳzglcrewhng thẳsiglng túrewhm chặepbjt cárjvdnh tay hổaxvd củcpaoa Trưtkgwơublung Lãafyong, nhỏphmi giọyvuang cầkmizu xin nókpbci:

- Côaxvdng tửjydu, hãafyoy giúrewhp nôaxvd gia giếftpbt chếftpbt Cao Lãafyong! Nếftpbu khôaxvdng thìexiw tộlukxc Châyvuan gia sẽblbq gặepbjp tai họyvuaa diệznjmt môaxvdn!

Trưtkgwơublung Lãafyong khókpbc hiểzglcu nhìexiwn Châyvuan Mậmhtjt cărewhng thẳsiglng thầkmizn kinh, lấubwxy làyjkbm lạynvs hỏphmii:

- Chẳsiglng phảptqfi nàyjkbng cũubwxng biếftpbt võycuo sao?

Châyvuan Mậmhtjt chu môaxvdi son, buồmzvwn bựmhtjc trừbyohng Trưtkgwơublung Lãafyong, bấubwxt mãafyon nókpbci:

- Nàyjkbo cókpbc ngưtkgwqhvgi giốftpbng nhưtkgw ngưtkgwơublui, khôaxvdng biếftpbt ngưtkgwwmakng đnhgwzglc mộlukxt côaxvdrjvdi ra ngoàyjkbi đnhgwárjvdnh giếftpbt? Hơublun nữantja dùrztnaxvd gia biếftpbt võycuo nhưtkgwng chưtkgwa từbyohng đnhgwárjvdnh nhau thậmhtjt sựmhtj vớaxvdi ai cảptqf. Cao Lãafyong nàyjkby chízzyqnh làyjkb danh tưtkgwaxvdng Hàyjkb Bắjyduc, trảptqfi qua vôaxvd sốftpb trậmhtjn chiếftpbn lớaxvdn nhỏphmi. Tay nắjydum mộlukxt thanh Phárjvd Phong thưtkgwơublung tung hoàyjkbnh sa trưtkgwqhvgng mấubwxy nărewhm, hiếftpbm khi gặepbjp đnhgwlwcjch thủcpao, làyjkbycuotkgwaxvdng lợwmaki hạynvsi nhấubwxt trong đnhgwárjvdm thuộlukxc hạynvs củcpaoa Viêixnkn Thiệznjmu trừbyoh Nhan Lưtkgwơublung, Vărewhn Súrewh, Trưtkgwơublung Cárjvdp ra. Hắjydun làyjkb đnhgwynvsi tưtkgwaxvdng tâyvuam phúrewhc nhấubwxt hiệznjmn nay Viêixnkn Hi nểzglc trọyvuang.

Trưtkgwơublung Lãafyong thấubwxt thanh kêixnku lêixnkn:

- Nếftpbu hắjydun đnhgwãafyo lợwmaki hạynvsi nhưtkgw vậmhtjy thìexiw sao nàyjkbng biếftpbt ta cókpbc đnhgwárjvdnh lạynvsi hắjydun khôaxvdng?

Châyvuan Mậmhtjt nhếftpbch môaxvdi cưtkgwqhvgi, nhưtkgw khổaxvdng tưtkgwaxvdc xòyjkbe đnhgwaxvdi, diễkpbcm lệznjm tỏphmia sárjvdng.

yjkbng mềbyohm giọyvuang nókpbci:

- Nôaxvd gia biếftpbt ngưtkgwơublui khôaxvdng phảptqfi làyjkb ngưtkgwqhvgi bìexiwnh thưtkgwqhvgng, võycuoaxvdng củcpaoa ngưtkgwơublui khôaxvdng tệznjm, phảptqfn ứggqcng cũubwxng nhanh nhạynvsy, hơublun nữantja cókpbc sựmhtjexiwnh tĩantjnh vàyjkb quyếftpbt đnhgwrjvdn màyjkb Cao Lãafyong thiếftpbu thốftpbn nhấubwxt. Nôaxvd gia tin tưtkgwbyohng ngưtkgwơublui sẽblbq khôaxvdng khiếftpbn ngưtkgwqhvgi ta thấubwxt vọyvuang.


Thấubwxy bộlukxrjvdng chắjyduc ărewhn củcpaoa nàyjkbng, mặepbjt lộlukx nụiocztkgwqhvgi mêixnk chếftpbt ngưtkgwqhvgi khôaxvdng đnhgwbyohn mạynvsng, trong lòyjkbng hắjydun thởbyohyjkbi thưtkgwqhvgn thưtkgwwmakt, biếftpbt khôaxvdng cárjvdch nàyjkbo từbyoh chốftpbi vẻblbq mặepbjt nàyjkby củcpaoa nàyjkbng.

Trưtkgwơublung Lãafyong cárjvdu kỉgkpenh liếftpbc Châyvuan Mậmhtjt, nókpbci:

- Cao Lãafyong nàyjkby làyjkb hạynvsng ngưtkgwqhvgi ra sao?

Châyvuan Mậmhtjt khôaxvdng chúrewht suy nghĩantjkpbci:

- Cưtkgwơublung cưtkgwqhvgng tựmhtj cho làyjkb đnhgwúrewhng, rấubwxt trọyvuang tízzyqn nghĩantja, nókpbci làyjkbyjkbm.

Trưtkgwơublung Lãafyong gậmhtjt đnhgwkmizu, khôaxvdng nókpbci nhiềbyohu nữantja, thuậmhtjn tay cầkmizm lấubwxy cưtkgwơublung đnhgwao, nhanh nhẹrqivn nhảptqfy xuốftpbng xe ngựmhtja.

Châyvuan Mậmhtjt thấubwxy thếftpbubwxng kétqhvo Quárjvdch Huyêixnkn xuốftpbng xe.

ublui nàyjkby rấubwxt hẻblbqo lárjvdnh, đnhgwublung trưtkgwaxvdc khôaxvdng thấubwxy thôaxvdn đnhgwublung sau khôaxvdng cókpbc đnhgwiếftpbm, chỉgkpekpbc từbyohng hàyjkbng cổaxvd thụiocz xanh ngắjydut nửjydua che nửjydua đnhgwmhtjy sơublun mạynvsch cao thẳsiglng tậmhtjn mâyvuay.

Xe ngựmhtja dừbyohng giữantja đnhgwưtkgwqhvgng lớaxvdn, bêixnkn cạynvsnh đnhgwggqcng mộlukxt ngưtkgwqhvgi đnhgwàyjkbn ôaxvdng trung niêixnkn dárjvdng ngưtkgwqhvgi cao gầkmizy, gòyjkbrjvd nhôaxvd cao.

kpbci gãafyoyjkb ngưtkgwqhvgi trung niêixnkn bởbyohi vìexiw biểzglcu tìexiwnh cựmhtjc kỳzglc tang thưtkgwơublung, giốftpbng nhưtkgw đnhgwãafyo trảptqfi qua vôaxvd sốftpbkpbcng giókpbc cuộlukxc đnhgwqhvgi, rấubwxt làyjkbafyoo luyệznjmn. Nhưtkgwng cókpbc lẽblbq tuổaxvdi tárjvdc vàyjkb vẻblbq ngoàyjkbi củcpaoa gãafyo khôaxvdng hợwmakp nhau.

Tuy rằublung vókpbcc ngưtkgwqhvgi gãafyo mảptqfnh khảptqfnh nhưtkgwng khôaxvdng cho ngưtkgwqhvgi cảptqfm giárjvdc yếftpbu đnhgwuốftpbi, ngưtkgwwmakc lạynvsi toárjvdt ra cảptqfm giárjvdc uy nhiếftpbp. Thêixnkm vàyjkbo khuôaxvdn mặepbjt gãafyo lạynvsnh lùrztnng, vôaxvdexiwnh tărewhng thêixnkm mộlukxt phầkmizn âyvuam trầkmizm. Ngưtkgwqhvgi mặepbjc bộlukx đnhgwmzvw đnhgwárjvdnh xe ngựmhtja khárjvd đnhgwơublun giảptqfn, rõycuoyjkbng che giấubwxu bớaxvdt khízzyq chấubwxt khárjvdc hẳsigln ngưtkgwqhvgi thưtkgwqhvgng củcpaoa gãafyo.

rewhc nàyjkby trêixnkn tay gãafyo cầkmizm mộlukxt trưtkgwqhvgng thưtkgwơublung do tinh cưtkgwơublung hồmzvwn thiếftpbt đnhgwúrewhc thàyjkbnh.

Thâyvuan thưtkgwơublung đnhgwen nhárjvdnh tỏphmia sárjvdng tựmhtja nhưtkgwaxvdi dầkmizu, dưtkgwaxvdi árjvdnh mặepbjt trờqhvgi chiếftpbu rọyvuai lókpbce tia sárjvdng quárjvdi lạynvs. Tuy thâyvuan thưtkgwơublung khôaxvdng thôaxvd lắjydum nhưtkgwng cho ngưtkgwqhvgi cảptqfm giárjvdc rấubwxt nặepbjng. Đkpbcepbjc biệznjmt nhấubwxt làyjkb hai bêixnkn nókpbc đnhgwbyohu cókpbc đnhgwkmizu thưtkgwơublung, mỗzglci đnhgwkmizu thưtkgwơublung hai bêixnkn nhọyvuan, chízzyqnh giữantja dàyjkbi hẹrqivp, còyjkbn khárjvd mỏphming. Khôaxvdng cầkmizn tưtkgwbyohng tưtkgwwmakng cũubwxng biếftpbt câyvuay thưtkgwơublung đnhgwepbjc biệznjmt nàyjkby cókpbc sứggqcc sárjvdt thưtkgwơublung rấubwxt mạynvsnh.

Đkpbcâyvuay chízzyqnh làyjkb Phárjvd Phong thưtkgwơublung xưtkgwa nay vôaxvd đnhgwlwcjch củcpaoa Cao Lãafyong.

Trưtkgwơublung Lãafyong cảptqfm giárjvdc đnhgwưtkgwwmakc từbyohyvuay thưtkgwơublung tỏphmia ra sárjvdt khízzyq đnhgwmhtjm đnhgwepbjc, cho nêixnkn khôaxvdng dárjvdm khinh thưtkgwqhvgng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.