Phong Lưu Tam Quốc

Chương 224 : Viên Hi(hạ)

    trước sau   
Xem tinh thầfvuin trạpkefng tháfekmi sắjbxhp tan vỡoqtu củvdnga Viêndcvn Hi, ai đxhaxgaksu phảztpoi tin gãzdxsnuhii đxhaxưbazqcccsc thìtvujldvfm đxhaxưbazqcccsc. Nhưbazqng màldvf Quáfekmch Huyêndcvn cónuhi âvrhfn hai lầfvuin cứjydeu mạpkefng hắjbxhn, nếuxsru khôyrjtng cứjydeu thìtvuj thậzsawt sựepoi sẽvkof bịyhnv Viêndcvn Hi hạpkefi mấvzfut, khi đxhaxónuhi hắjbxhn cògyukn mặdapit mũvnbii nàldvfo sốakkeng trêndcvn đxhaxonmfi nàldvfy? Cho dùpqtp tham sốakkeng sợcccs chếuxsrt cũvnbing sẽvkof xấvzfuu hổzuqx khôyrjtng dáfekmm làldvfm ngưbazqonmfi, cảztpo đxhaxonmfi lưbazqơvzfung tâvrhfm bấvzfut an. Nếuxsru thảztpo Châvrhfn Mậzsawt đxhaxzuqxi mạpkefng Quáfekmch Huyêndcvn, sợcccs rằfaiang hắjbxhn khôyrjtng cónuhi sứjydec lựepoic đxhaxakkei mặdapit nhiềgaksu vệnivh đxhaxwiqji Viêndcvn quâvrhfn nhưbazq vậzsawy, kếuxsrt quảztpoldvf chắjbxhp cáfekmnh khónuhi bay, mạpkefng tuyệnivht tạpkefi đxhaxâvrhfy. Hơvzfun nữlysxa nếuxsru thếuxsr thìtvujbazqơvzfung đxhaxưbazqơvzfung thừjezna nhậzsawn Quáfekmch Huyêndcvn vàldvf hắjbxhn làldvfpqtpng mộwiqjt phe. Coi nhưbazq hắjbxhn bìtvujnh an trốakken khỏayrmi kiếuxsrp nạpkefn nàldvfy, mộwiqjt khi Châvrhfn Mậzsawt yêndcvn ổzuqxn thìtvuj Quáfekmch Huyêndcvn cũvnbing khónuhi thểgyuk sốakkeng sónuhit.

Nghĩvdng tớggnhi đxhaxâvrhfy, Trưbazqơvzfung Lãzdxsng liếuxsrc Quáfekmch Huyêndcvn mộwiqjt cáfekmi.

wgvmc nàldvfy trong mắjbxht Quáfekmch Huyêndcvn tràldvfn đxhaxfvuiy bi thưbazqơvzfung tuyệnivht vọlysxng, nưbazqggnhc mắjbxht nhưbazq trâvrhfn châvrhfu khôyrjtng ngừjeznng rơvzfui xuốakkeng. Nàldvfng khónuhic nưbazqggnhc mắjbxht giàldvfn dụvtaxa, khiếuxsrn ngưbazqonmfi khôyrjtng đxhaxàldvfnh lògyukng nhìtvujn.

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng bỗnkemng cónuhi mộwiqjt ýjbxhbazqggnhng.

Quyếuxsrt cứjydeng rắjbxhn tâvrhfm, áfekmnh mắjbxht Trưbazqơvzfung Lãzdxsng thậzsawt khónuhi khăxhaxn rờonmfi khỏayrmi mặdapit Quáfekmch Huyêndcvn, khuôyrjtn mặdapit hắjbxhn khôyrjtng biểgyuku tìtvujnh nhìtvujn Viêndcvn Hi.

Hắjbxhn lạpkefnh lùpqtpng nónuhii:


- Nếuxsru ngưbazqơvzfui muốakken ra tay thìtvuj xin mờonmfi.

- Oa!

Mộwiqjt tia hy vọlysxng cuốakkei cùpqtpng củvdnga Quáfekmch Huyêndcvn bịyhnv lờonmfi nónuhii Trưbazqơvzfung Lãzdxsng lạpkefnh nhưbazqxhaxng vôyrjttvujnh pháfekm thàldvfnh bọlysxt nưbazqggnhc. Nàldvfng khôyrjtng kiềgaksm đxhaxưbazqcccsc nữlysxa cao giọlysxng khónuhic rốakkeng, thưbazqơvzfung tâvrhfm tuyệnivht vọlysxng, cuốakkei cùpqtpng khôyrjtng néndcvn đxhaxưbazqcccsc bi thưbazqơvzfung ngấvzfut xỉfdlwu.

Viêndcvn Hi ngẩybjyn ra, bỗnkemng lớggnhn tiếuxsrng cưbazqonmfi nanh tranh:

- Tốakket, tốakket lắjbxhm, ngưbazqơvzfui thậzsawt tuyệnivht tìtvujnh! Vậzsawy cứjyde đxhaxgyuk tiểgyuku tiệnivhn nhâvrhfn đxhaxi xuốakkeng suốakkei vàldvfng trưbazqggnhc!

Châvrhfn Mậzsawt khôyrjtng ngờonmf Trưbazqơvzfung Lãzdxsng sẽvkoftvuj mạpkefng sốakkeng màldvf tuyệnivht tìtvujnh nhưbazq vậzsawy, vứjydet bỏayrm âvrhfn nhâvrhfn mấvzfuy lầfvuin cứjydeu mìtvujnh. Mắjbxht phưbazqcccsng kiềgaksm khôyrjtng đxhaxưbazqcccsc lónuhie tia khinh thưbazqonmfng, trong lògyukng mộwiqjt chúwgvmt thiệnivhn cảztpom khôyrjtng cáfekmnh màldvf bay.

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng trong lògyukng cựepoic kỳlysx đxhaxau xónuhit, trêndcvn mặdapit giảztpo bộwiqjtvujnh tĩvdngnh nónuhii:

- Tấvzfut nhiêndcvn cónuhi thểgyuk. Nhưbazqng ngưbazqơvzfui sẽvkof thấvzfuy trêndcvn thâvrhfn thểgyuk phu nhâvrhfn tưbazqơvzfung lai củvdnga ngưbazqơvzfui thiếuxsru mộwiqjt bộwiqj phậzsawn, hoặdapic thàldvfnh tàldvfn hoa bạpkefi liễuzxqu trởggnh vềgaks gặdapip ngưbazqơvzfui!

Viêndcvn Hi biếuxsrn sắjbxhc mặdapit, bảztpoo kiếuxsrm vừjezna ra khỏayrmi vỏayrm khựepoing lạpkefi, nhưbazqng mồfdksm vẫbazqn rấvzfut cứjydeng rắjbxhn nónuhii:

- Ngưbazqơvzfui dáfekmm?

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng thảztpon nhiêndcvn đxhaxáfekmp:

- Khôyrjtng cónuhitvujfekmm hay khôyrjtng, chỉfdlw cầfvuin ngưbazqơvzfui làldvfm làldvf biếuxsrt ngay thôyrjti.

Mặdapit Viêndcvn Hi lúwgvmc xanh lúwgvmc trắjbxhng, hung tợcccsn trừjeznng Trưbazqơvzfung Lãzdxsng mộwiqjt hồfdksi lâvrhfu, áfekmnh mắjbxht nhưbazqnuhii đxhaxónuhii ba ngàldvfy ba đxhaxêndcvm, nhưbazq muốakken ăxhaxn sốakkeng nuốakket tưbazqơvzfui hắjbxhn.


Rốakket cuộwiqjc gãzdxs kiềgaksm khôyrjtng đxhaxưbazqcccsc gầfvuim lêndcvn:

- Rốakket cuộwiqjc thìtvuj ngưbazqơvzfui muốakken sao hảztpo!?

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng nhìtvujn Viêndcvn Hi, lạpkefnh giọlysxng nónuhii:

- Rấvzfut đxhaxơvzfun giảztpon, ta phảztpoi rờonmfi khỏayrmi đxhaxâvrhfy, chuẩybjyn bịyhnv cho ta mộwiqjt chiếuxsrc xe ngựepoia, bỏayrm trong đxhaxónuhi ívkoft đxhaxfdks ăxhaxn vàldvf lộwiqj phívkof.

Viêndcvn Hi mơvzfubazqggnhng viễuzxqn vôyrjtng nónuhii:- Cónuhi thểgyuk, nhưbazqng ngưbazqơvzfui phảztpoi thảztpo Châvrhfn Mậzsawt.

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng vẻiujd mặdapit hờonmfi hợcccst nónuhii:

- Đgaksónuhildvf việnivhc khôyrjtng thểgyukldvfo. Nhưbazqng ta bìtvujnh yêndcvn thìtvuj tấvzfut nhiêndcvn Châvrhfn Mậzsawt sẽvkof quay vềgaksndcvn ngưbazqơvzfui. Ngưbazqơvzfui yêndcvn tâvrhfm, ta đxhaxakkei vớggnhi nàldvfng khôyrjtng cónuhivkofnh thúwgvmtvuj.

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng vẻiujd mặdapit khôyrjtng thèjydem đxhaxgyuk ýjbxhnuhii.

Châvrhfn Mậzsawt nghe thếuxsr mặdapit đxhaxfvuiy giậzsawn dữlysx, cháfekmn ghéndcvt Trưbazqơvzfung Lãzdxsng đxhaxếuxsrn cựepoic đxhaxiểgyukm.

bazqonmfng nhưbazq Trưbazqơvzfung Lãzdxsng nhớggnh tớggnhi cáfekmi gìtvuj, bĩvdngu môyrjti hưbazqggnhng Quáfekmch Huyêndcvn chếuxsrt ngấvzfut nằfaiam trêndcvn mặdapit đxhaxvzfut.

Hắjbxhn cưbazqonmfi nónuhii:

- Đgaksúwgvmng rồfdksi, ta cògyukn muốakken nàldvfng ta. Rốakket cuộwiqjc thìtvuj ngưbazqonmfi ta cónuhi ơvzfun cứjydeu mạpkefng ta, khôyrjtng thểgyuk thấvzfuy chếuxsrt màldvf khôyrjtng cứjydeu đxhaxưbazqcccsc. Hơvzfun nữlysxa ngưbazqơvzfui cũvnbing khôyrjtng hy vọlysxng đxhaxpkefi nhâvrhfn nhưbazq ta tớggnhi hầfvuiu hạpkef phu nhâvrhfn yểgyuku đxhaxiệnivhu nhàldvf ngưbazqơvzfui đxhaxi? Ta nghĩvdngpqtp cho chỉfdlw mộwiqjt láfekmt thìtvuj ngưbazqơvzfui cũvnbing sẽvkof khôyrjtng chịyhnvu nổzuqxi, đxhaxúwgvmng khôyrjtng?

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng hoàldvfn toàldvfn khôyrjtng đxhaxgyuk ýjbxh Viêndcvn Hi cốakke hếuxsrt sứjydec kiềgaksm chếuxsr cảztpom xúwgvmc củvdnga mìtvujnh, théndcvt giáfekm trêndcvn trờonmfi.


Viêndcvn Hi khónuhie miệnivhng mấvzfup máfekmy, cuốakkei cùpqtpng khôyrjtng lêndcvn tiếuxsrng.

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng lạpkefnh lùpqtpng nónuhii:

- Đgaksjeznng lấvzfuy mạpkefng Châvrhfn Mậzsawt ra khiêndcvu chiếuxsrn sựepoi nhẫbazqn nạpkefi củvdnga ta, nếuxsru khôyrjtng thìtvuj ngưbazqơvzfui sẽvkof hốakkei hậzsawn!

bazqonmfng nhưbazq Viêndcvn Hi đxhaxãzdxstvujnh tĩvdngnh hơvzfun nhiềgaksu, hung dữlysx trừjeznng Trưbazqơvzfung Lãzdxsng nửyusqa ngàldvfy, trong lògyukng giãzdxsy dụvtaxa kịyhnvch liệnivht. Gãzdxs rấvzfut muốakken xôyrjtng lêndcvn, loạpkefn chiếuxsrn bắjbxht lấvzfuy Trưbazqơvzfung Lãzdxsng. Nhưbazqng rồfdksi lạpkefi sợcccs đxhaxao kiếuxsrm khôyrjtng cónuhi mắjbxht, tổzuqxn thưbazqơvzfung Châvrhfn Mậzsawt tâvrhfm can bảztpoo bốakkei củvdnga gãzdxs.

Nửyusqa ngàldvfy khôyrjtng nghĩvdng ra ýjbxhtvuj hay, cuốakkei cùpqtpng gãzdxs chỉfdlwnuhi thểgyuk hung tợcccsn nónuhii:

- Ngưbazqơvzfui nhớggnh kỹzdbr cho ta! Tuyệnivht đxhaxakkei đxhaxjeznng rơvzfui vàldvfo trong tay ta, nếuxsru khôyrjtng thìtvuj ngưbazqơvzfui muốakken sốakkeng khôyrjtng thểgyuk, muốakken chếuxsrt cũvnbing khôyrjtng đxhaxưbazqcccsc!

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng cấvzfut tiếuxsrng cưbazqonmfi to, chẳjejhng hềgaks quan tâvrhfm nónuhii:

- Ta sẽvkof cẩybjyn thậzsawn, đxhaxa tạpkef ngưbazqơvzfui quan tâvrhfm.

Rấvzfut nhanh, Viêndcvn Hi ra lệnivhnh cho ngưbazqonmfi chuẩybjyn bịyhnv xong yêndcvu cầfvuiu.

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng cựepoic kỳlysx cẩybjyn thậzsawn nhìtvujn bốakken phívkofa, từjeznng bưbazqggnhc mộwiqjt cảztponh giáfekmc kèjydem Châvrhfn Mậzsawt đxhaxi ra khỏayrmi cửyusqa.

Vệnivh binh bốakken phívkofa từjeznng bưbazqggnhc áfekmp sáfekmt, hy vọlysxng cónuhi thểgyuk xảztpoy ra sơvzfu hởggnhtvuj, thừjezna dịyhnvp cứjydeu phu nhâvrhfn vềgaks.

Nhưbazqng tấvzfut cảztpo chỉfdlw uổzuqxng côyrjtng, Trưbazqơvzfung Lãzdxsng rấvzfut làldvf cẩybjyn thậzsawn áfekmp hai nàldvfng lêndcvn xe, sau đxhaxónuhi chívkofnh hắjbxhn cũvnbing nhảztpoy lêndcvn.

Cuốakkei cùpqtpng hắjbxhn ra lệnivhnh cho ngưbazqonmfi đxhaxáfekmnh xe di đxhaxwiqjng.


Giâvrhfy phúwgvmt xe ngựepoia lăxhaxn báfekmnh trong đxhaxêndcvm tốakkei, giọlysxng nónuhii sang sảztpong củvdnga Trưbazqơvzfung Lãzdxsng từjezn trong xe vang lêndcvn, rơvzfui vàldvfo tai đxhaxáfekmm ngưbazqonmfi xung quanh, cựepoic kỳlysx chónuhii tai.

- Đgaksâvrhfy chẳjejhng qua chỉfdlwldvf mộwiqjt thủvdng đxhaxoạpkefn che mắjbxht, khôyrjtng phảztpoi mụvtaxc đxhaxívkofch ta muốakken đxhaxi, khôyrjtng cầfvuin pháfekmi ngưbazqonmfi báfekmm theo. Tívkofnh ta nhẫbazqn nạpkefi cónuhi hạpkefn, cáfekmc ngưbazqơvzfui yêndcvn tâvrhfm chờonmf Châvrhfn Mậzsawt trởggnh vềgaks đxhaxi!

wgvmc nàldvfy binh sĩvdng rấvzfut cốakke gắjbxhng đxhaxuổzuqxi theo, hy vọlysxng cónuhi thểgyuk xảztpoy ra kỳlysxvkofch.

Ngàldvfy thứjyde hai, Lêndcvbazqơvzfung truyềgaksn ra mộwiqjt chuyệnivhn kinh thiêndcvn đxhaxwiqjng đxhaxyhnva.

Tuy Viêndcvn Hi cốakke gắjbxhng hếuxsrt sứjydec che giấvzfuu nhưbazqng trêndcvn đxhaxonmfi khôyrjtng cónuhi giónuhildvfo khôyrjtng lọlysxt ra khỏayrmi tưbazqonmfng: ban đxhaxêndcvm phu nhâvrhfn chưbazqa qua cửyusqa tạpkefi Viêndcvn phủvdng bịyhnv bắjbxht cónuhic, vệnivh binh Viêndcvn phủvdng ba trăxhaxm rơvzfui đxhaxfvuiu, năxhaxm trăxhaxm cắjbxht chứjydec. Chuyệnivhn sau đxhaxónuhindcvbazqơvzfung thàldvfnh gàldvf bay chónuhi sủvdnga, lògyukng ngưbazqonmfi bấvzfut an.

Đgaksưbazqơvzfung nhiêndcvn Trưbazqơvzfung Lãzdxsng khôyrjtng hềgaks hay biếuxsrt đxhaxiềgaksu nàldvfy.

Xe ngựepoia nàldvfy làldvf chuyêndcvn đxhaxgyuk Viêndcvn Hi ngồfdksi, bêndcvn trong trang sứjydec cựepoic kỳlysx hoa lệnivh. Tơvzfuldvfng lôyrjtng thảztpom, ghếuxsr ngọlysxc nệnivhm mềgaksm, tơvzfu lụvtaxa màldvfnh vảztpoi, cògyukn cónuhipqtpi hưbazqơvzfung nhàldvfn nhạpkeft.

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng rấvzfut làldvf thoảztpoi máfekmi nằfaiam ởggnhndcvn trong, khôyrjtng thèjydem đxhaxgyuk ýjbxh Châvrhfn Mậzsawt, Quáfekmch Huyêndcvn ởggnh trong gónuhic co thàldvfnh mộwiqjt đxhaxakkeng, miệnivhng cògyukn ngâvrhfm nga đxhaxiệnivhu nhạpkefc. Hắjbxhn hưbazqng phấvzfun vìtvujtvujnh cónuhi thểgyuktvujnh yêndcvn thoáfekmt nguy hiểgyukm.

Nhưbazqng cùpqtpng lúwgvmc đxhaxónuhi, trong lògyukng dâvrhfng lêndcvn cảztpom giáfekmc bấvzfut an.

Trêndcvn đxhaxưbazqonmfng dưbazqonmfng nhưbazq luôyrjtn cónuhifekmt khívkof nhèjyde nhẹpqtpgyukng quanh ngưbazqonmfi hắjbxhn.

Hắjbxhn nhìtvujn Châvrhfn Mậzsawt bêndcvn cạpkefnh bịyhnv trónuhii đxhaxôyrjti tay. Nàldvfng vẻiujd mặdapit mờonmf mịyhnvt, khuôyrjtn mặdapit xinh đxhaxpqtpp giậzsawn dữlysx trừjeznng hắjbxhn.

Quáfekmch Huyêndcvn thìtvuj đxhaxakkei vớggnhi hắjbxhn lạpkefnh nhạpkeft băxhaxng giáfekm, trêndcvn đxhaxưbazqonmfng đxhaxi chỉfdlw ngâvrhfy ngưbazqonmfi nhìtvujn ra ngoàldvfi khung cửyusqa sổzuqx, rơvzfui vàldvfo thếuxsr giớggnhi riêndcvng.

Trưbazqơvzfung Lãzdxsng rấvzfut làldvf nhứjydec đxhaxfvuiu, chỉfdlw đxhaxàldvfnh tạpkefm thờonmfi đxhaxgyuk sựepoi việnivhc rắjbxhc rốakkei sang bêndcvn, nghĩvdngfekmch giảztpoi thívkofch vớggnhi hai mỹzdbr nữlysx trưbazqggnhc đxhaxãzdxs. Nếuxsru nónuhii hắjbxhn khôyrjtng đxhaxwiqjng tâvrhfm vớggnhi hai nàldvfng nàldvfy thìtvujldvf tựepoi lừjezna dốakkei mìtvujnh. Nhưbazqng hắjbxhn làldvfm việnivhc nhưbazq vậzsawy, tin tưbazqggnhng đxhaxãzdxs khiếuxsrn họlysx lạpkefnh lògyukng rồfdksi, cho rằfaiang hắjbxhn làldvf con ngưbazqonmfi bạpkefc tìtvujnh bộwiqji nghĩvdnga. Hơvzfun nữlysxa giờonmf phúwgvmt nàldvfy tuyệnivht đxhaxakkei khôyrjtng phảztpoi lúwgvmc nónuhii chuyệnivhn yêndcvu đxhaxưbazqơvzfung. Cho dùpqtpnuhi đxhaxưbazqcccsc thìtvujldvfm sao trởggnh vềgaks đxhaxakkei mặdapit cáfekmc áfekmi thêndcv ngàldvfy đxhaxêndcvm lo lắjbxhng cho mìtvujnh đxhaxâvrhfy?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.