Phong Lưu Tam Quốc

Chương 223 : Viên Hi(thượng)

    trước sau   
Chângvin Mậwrxvt hếhlycch cáutmwi miệortxng nhỏjpci nhắvtenn lêtogdn, tứgljcc giậwrxvn nóyzdyi:

- Cóyzdy quỷcsxw mớortxi sợhnwx hắvtenn. Nếhlycu nhưexlq khôpbayng phảlxwhi vìzmcp ngưexlqngvii nhàngvi….

Chângvin Mậwrxvt hìzmcpnh nhưexlq hiểlvrnu ra đcsxwiềgsxpu gìzmcp đcsxwóyzdy lạgspci vộdlggi vàngving dừovqdng lạgspci nóyzdyi:

- Tạgspci sao ta phảlxwhi nóyzdyi chuyệortxn nàngviy vớortxi ngưexlqơjuudi.

Đlcbgếhlycn đcsxwângviy, Trưexlqơjuudng Lãjkpingđcsxwãjkpi hiểlvrnu thêtogdm mộdlggt chúwrxvt vềgsxp Chângvin Mậwrxvt. Mộdlggt ngưexlqngvii con gáutmwi băexlqng tângvim Ngọexlqc Khiếhlyct, thôpbayng minh hiềgsxpn làngvinh trong trắvtenng. Trong lòmebing khôpbayng khỏjpcii cưexlqngvii thầdzgqm nóyzdyi: còmebin sợhnwx ta lừovqda tiểlvrnu nha đcsxwdzgqu nàngviy.

- Viêtogdn Hi đcsxwãjkpi đcsxwếhlycn.


Trưexlqơjuudng Lãjkping nóyzdyi nhỏjpci.

- Ngưexlqơjuudi còmebin muốslvmn lừovqda ta? Bổcsxwn tiêtogdu thưexlq sẽukmt khôpbayng dễfdek mắvtenc mưexlqu đcsxwângviu.

Chângvin Mậwrxvt biểlvrnu hiệortxn ra vẻslvm mặfdekt thàngvinh thụtaucc, dáutmwng đcsxwiệortxu thiếhlycu nữxzdw đcsxwáutmwng yêtogdu.

Trưexlqơjuudng Lãjkpingnhìzmcpn Chângvin Mậwrxvt dưexlqơjuudng dưexlqơjuudng đcsxwvtenc ýrcvp, trong lòmebing buồrffkn cưexlqngvii đcsxwếhlycn rụtaucng răexlqng.

- Trùwrxvng trùwrxvng

Âsadwm thanh vang lêtogdn, hai cáutmwnh cửsmjsa mởtkfh ra.

Ngưexlqngvii đcsxwgspcp cửsmjsa bưexlqortxc vàngvio mặfdekc áutmwo bàngvio, mặfdekt mũtqmii tràngvin đcsxwdzgqy khíahty kháutmwi củxzdwa ngưexlqngvii thiếhlycu niêtogdn hàngvio hùwrxvng.

wrxvc nàngviy biểlvrnu hiệortxn trêtogdn mặfdekt vôpbaywrxvng sốslvmt ruộdlggt, vừovqda mởtkfh cửsmjsa bèazewn nóyzdyi to:

- Chângvin Mậwrxvt, nàngving khôpbayng sao chứgljc?

Chângvin Mậwrxvt trong lòmebing lo lắvtenng, khôpbayng ngờngvi Viêtogdn Hi đcsxwãjkpi đcsxwếhlycn thậwrxvt, thếhlycngviy thìzmcpngvim sao giảlxwhi thíahtych vớortxi hắvtenn đcsxwưexlqhnwxc?

Trưexlqơjuudng Lãjkpingthấlqfly Chângvin Mậwrxvt trong lòmebing rốslvmi loạgspcn, thấlqfly rằikktng đcsxwângviy làngvijuud hộdlggi tốslvmt đcsxwlvrn gỡgspc bỏjpci khóyzdy khăexlqn, tay phảlxwhi thừovqda lúwrxvc Chângvin Mậwrxvt buôpbayng lỏjpcing tay, bắvtent đcsxwưexlqhnwxc bàngvin tay trắvtenng nõmebin củxzdwa nàngving, đcsxwiểlvrnm huyệortxt nàngving. Đlcbgcsxwi mộdlggt chưexlqtkfhng cầdzgqm lấlqfly cângviy đcsxwao trêtogdn tay nàngving, xoay ngưexlqngvii lạgspci, luồrffkn ra sau lưexlqng ôpbaym lấlqfly cổcsxwngving.

Chângvin Mậwrxvt vừovqda kịdlggp phảlxwhn ứgljcng đcsxwãjkpi bịdlgg Trưexlqơjuudng Lãjkpingkhốslvmng chếhlyc lạgspci.

ngviwrxvc đcsxwóyzdy đcsxwúwrxvng lúwrxvc Viêtogdn Hi chứgljcng kiếhlycn khiếhlycn làngvi thờngvii khắvtenc đcsxwau khổcsxw củxzdwa hắvtenn.


Rấlqflt nhiềgsxpu năexlqm sau, mỗvajri khi Chângvin Mậwrxvt nhớortx lạgspci chuyệortxn nàngviy luôpbayn nổcsxwi giậwrxvn vớortxi Trưexlqơjuudng Lãjkping, giậwrxvn hắvtenn lãjkpinh huyếhlyct vôpbayzmcpnh, lạgspci cầdzgqm đcsxwao chỉwjusngvio mộdlggt đcsxwgspci mỹnmjz nữxzdw nhưexlq hoa nhưexlq ngọexlqc.

Trưexlqơjuudng Lãjkping thìzmcp cứgljcexlqngvii hìzmcpzmcp đcsxwáutmwp lạgspci nóyzdyi mìzmcpnh anh minh thầdzgqn võmebi ra sao, vưexlqhnwxt trộdlggi hơjuudn ngưexlqngvii thếhlycngvio. Đlcbghnwxi biểlvrnu tìzmcpnh củxzdwa Chângvin Mậwrxvt chuyểlvrnn sang u áutmwm, sắvtenp nổcsxwi mưexlqa giôpbayng thìzmcp hắvtenn lậwrxvp tứgljcc thay đcsxwcsxwi sắvtenc mặfdekt. Hắvtenn nóyzdyi lúwrxvc đcsxwóyzdy đcsxwau lòmebing cỡgspcngvio, bấlqflt đcsxwvtenc dĩiala thếhlycngvio, vângvin vângvin vàngvingvin vângvin. Cuốslvmi cùwrxvng khôpbayng quêtogdn bỏjpci thêtogdm mộdlggt cângviu, nếhlycu lúwrxvc đcsxwóyzdy khôpbayng làngvim nhưexlq vậwrxvy thìzmcp sao cóyzdy thểlvrn lừovqda đcsxwưexlqhnwxc mộdlggt mỹnmjz nữxzdw tuyệortxt thếhlyc chứgljc?

yzdym lạgspci mỗvajri lầdzgqn đcsxwếhlycn cuốslvmi cùwrxvng Chângvin Mậwrxvt bịdlgg Trưexlqơjuudng Lãjkping dỗvajr ngon ngọexlqt đcsxwếhlycn mặfdekt màngviy hớortxn hởtkfh, lòmebing ngọexlqt ra mậwrxvt.

Ngay lúwrxvc nàngviy, Viêtogdn Hi bịdlgg ngăexlqn ởtkfh cửsmjsa, rụtaucng rờngvii tim muốslvmn rớortxt ra ngoàngvii.

jkpienudt to nóyzdyi:

- Ngưexlqơjuudi muốslvmn làngvim cáutmwi gìzmcp!?

Trưexlqơjuudng Lãjkping làngvim bộdlgg sửsmjsng sốslvmt nhìzmcpn ngưexlqngvii đcsxwếhlycn, hỏjpcii:

- Ngưexlqơjuudi làngvi ai đcsxwóyzdy? Ngưexlqơjuudi khôpbayng ngu vậwrxvy chứgljc? Chuyệortxn rõmebingvinh ràngvinh ra đcsxwóyzdyngvi khôpbayng hiểlvrnu đcsxwưexlqhnwxc àngvi?

Viêtogdn Hi bịdlgg Trưexlqơjuudng Lãjkping chọexlqc tứgljcc suýrcvpt ngấlqflt xỉwjusu, cốslvm gắvtenng tỉwjusnh táutmwo lạgspci. Gãjkpi nhìzmcpn Chângvin Mậwrxvt biểlvrnu tìzmcpnh ai oáutmwn, đcsxwáutmwng thưexlqơjuudng, thêtogdm vàngvio Trưexlqơjuudng Lãjkping dưexlqngving nhưexlq cốslvm ýrcvp ôpbaym chặfdekt vòmebing eo mảlxwhnh mai củxzdwa nàngving. Rốslvmt cuộdlggc Viêtogdn Hi khôpbayng thểlvrn kiềgsxpm chếhlyc đcsxwưexlqhnwxc bảlxwhn thângvin nữxzdwa, khuôpbayn mặfdekt vặfdekn vẹtkfho biếhlycn hìzmcpnh, đcsxwôpbayi mắvtent nhưexlq bắvtenn ra tia lửsmjsa. Gãjkpi chỉwjus thấlqfly máutmwu nóyzdyng nhồrffki vàngvio ngựoucrc, tựoucrc giậwrxvn đcsxwếhlycn đcsxwwjusnh đcsxwiểlvrnm.

Viêtogdn Hi khôpbayng chúwrxvt nghĩiala ngợhnwxi quáutmwt to:

- Thíahtych kháutmwch to gan kia, còmebin khôpbayng mau buôpbayng Chângvin Mậwrxvt ra!

Trưexlqơjuudng Lãjkping bậwrxvt cưexlqngvii, biểlvrnu tìzmcpnh thảlxwhn nhiêtogdn nóyzdyi:- Ngưexlqơjuudi coi ta làngvi thằikktng ngu hảlxwh? Nếhlycu thảlxwh ra thìzmcp chẳekagng phảlxwhi làngvi ta sẽukmt chếhlyct khôpbayng toàngvin thângviy ưexlq?

yzdyi xong hắvtenn cốslvm ýrcvpwrxvng dao găexlqm dáutmwn vàngvio cáutmwi gáutmwy nhưexlq thiêtogdn nga bạgspcch ngọexlqc củxzdwa Chângvin Mậwrxvt, nháutmwy mắvtent vớortxi Viêtogdn Hi.


Chângvin Mậwrxvt cũtqming rấlqflt phốslvmi hợhnwxp rêtogdn hai tiếhlycng, càngving lửsmjsa cháutmwy đcsxwcsxw thêtogdm dầdzgqu.

Viêtogdn Hi nhìzmcpn Chângvin Mậwrxvt biểlvrnu tìzmcpnh thốslvmng khổcsxw, giậwrxvn dữxzdw tộdlggt đcsxwdlgg, sắvtenp mấlqflt hếhlyct lýrcvp tríahty rồrffki, gầdzgqn nhưexlq pháutmwt đcsxwtogdn.

jkpienudt to vớortxi thuộdlggc hạgspc:

- Đlcbgáutmwm thùwrxvng cơjuudm cáutmwc ngưexlqơjuudi còmebin khôpbayng mau mau cứgljcu phu nhângvin!!!

Vệortx binh phíahtya dưexlqortxi do dựoucr, tiếhlycn lêtogdn khôpbayng đcsxwưexlqhnwxc màngviwrxvi cũtqming chẳekagng xong.

Viêtogdn Hi càngving đcsxwtogdn cuồrffkng rốslvmng:

- Cáutmwc ngưexlqơjuudi đcsxwgljcng ngângviy ra đcsxwóyzdyngvim gìzmcp? Khôpbayng nghe đcsxwưexlqhnwxc lờngvii củxzdwa bổcsxwn côpbayng tửsmjs sao!?

Trưexlqơjuudng Lãjkping lắvtenc đcsxwdzgqu thởtkfhngvii. Quan tângvim sẽukmt bịdlgg loạgspcn, khôpbayng ngờngvi Viêtogdn Hi sẽukmt nặfdekng tìzmcpnh vớortxi Chângvin Mậwrxvt nhưexlq vậwrxvy. Nhưexlqng bângviy giờngvi khôpbayng phảlxwhi làngviwrxvc đcsxwrffkng tìzmcpnh ai.

Hắvtenn lạgspcnh giọexlqng nóyzdyi:

- Nếhlycu nhưexlq ngưexlqơjuudi khôpbayng sợhnwx Chângvin Mậwrxvt từovqd nay hưexlqơjuudng tiêtogdu ngọexlqc vẫjuudn thìzmcp cứgljctogdu thuộdlggc hạgspc củxzdwa ngưexlqơjuudi xôpbayng lêtogdn đcsxwi. Cóyzdy tin làngvi bổcsxwn đcsxwgspci gia thậwrxvt sựoucr lạgspct thủxzdw tồrffki hoa khôpbayng?

yzdyi đcsxwếhlycn mặfdekt sau, giọexlqng Trưexlqơjuudng Lãjkping nhưexlq đcsxwóyzdyng băexlqng mỗvajri ngưexlqngvii, dao găexlqm bắvtent đcsxwdzgqu áutmwp sáutmwt làngvin da mềgsxpm mạgspci dễfdek vỡgspc củxzdwa Chângvin Mậwrxvt. Tin tưexlqtkfhng chỉwjus cầdzgqn hắvtenn mạgspcnh tay hơjuudn mộdlggt chúwrxvt làngvingving sẽukmtutmwu văexlqng khắvtenp nơjuudi.

Viêtogdn Hi thấlqfly thếhlyc con mắvtent trừovqdng sắvtenp lòmebii cảlxwh ra ngoàngvii, to tiếhlycng rốslvmng:

- Khôpbayng đcsxwưexlqhnwxc!!!


Tiếhlycp theo gãjkpi nhưexlq quảlxwhyzdyng da xìzmcpjuudi, dùwrxvng giọexlqng đcsxwiệortxu gầdzgqn nhưexlq cầdzgqu xin nóyzdyi:

- Nóyzdyi đcsxwi, ngưexlqơjuudi phảlxwhi làngvim sao mớortxi chịdlggu thảlxwh Chângvin Mậwrxvt? Nếhlycu cóyzdy thểlvrn đcsxwáutmwp ứgljcng thìzmcp Viêtogdn Hi chắvtenc chắvtenn sẽukmt thỏjpcia mãjkpin ngưexlqơjuudi!

Trưexlqơjuudng Lãjkping cảlxwhm thấlqfly mìzmcpnh bịdlgg Viêtogdn Hi si tìzmcpnh cảlxwhm đcsxwdlggng, bỗvajrng tựoucr hỏjpcii khôpbayng biếhlyct làngvim vậwrxvy cóyzdytogdn khôpbayng?

Chângvin Mậwrxvt mắvtent phưexlqhnwxng nhìzmcpn Viêtogdn Hi dầdzgqn biếhlycn sầdzgqu thảlxwhm.

wrxvc nàngviy chợhnwxt nghe mộdlggt tiếhlycng héenudt to:

- Tiểlvrnu thưexlq!

Tiếhlycp theo chỉwjus thấlqfly Quáutmwch Huyêtogdn quầdzgqn áutmwo khôpbayng ngay ngắvtenn, tóyzdyc đcsxwen rốslvmi loạgspcn xôpbayng vàngvio.

Trưexlqơjuudng Lãjkping héenudt to mộdlggt tiếhlycng:

- Dừovqdng lạgspci cho ta, khôpbayng đcsxwưexlqhnwxc qua đcsxwângviy!

Thanh ângvim nhưexlq tiếhlycng sấlqflm vang.

Quáutmwch Huyêtogdn bịdlggwrxv sợhnwx, khựoucrng giữxzdwa nhàngvi khôpbayng dáutmwm nhúwrxvc nhíahtych.

Nửsmjsa ngàngviy sau, Quáutmwch Huyêtogdn bỗvajrng quỳmgxf xuốslvmng đcsxwlqflt, mắvtent đcsxwjuudm lệortx khóyzdyc cầdzgqu:

- Côpbayng tửsmjs, van xin côpbayng tửsmjsjkpiy thảlxwh tiểlvrnu thưexlq nhàngvi ta ra đcsxwi!


wrxv Trưexlqơjuudng Lãjkping làngvi đcsxwàngvin ôpbayng làngvim bằikktng sắvtent thìzmcp phòmebing tuyếhlycn cũtqming do đcsxwóyzdy thảlxwh lỏjpcing.

Tuy nhiêtogdn hắvtenn khóyzdy khăexlqn từovqd kẽukmtexlqng phun ba chữxzdw:

- Khôpbayng thểlvrn đcsxwưexlqhnwxc!

Quáutmwch Huyêtogdn lòmebing tuyệortxt vọexlqng, quỳmgxf trêtogdn mặfdekt đcsxwlqflt cao giọexlqng khóyzdyc rốslvmng.

Vốslvmn Viêtogdn Hi đcsxwãjkpi bịdlgg rốslvmi loạgspcn tângvim thầdzgqn, bịdlgg Quáutmwch Huyêtogdn quấlqfly rầdzgqy càngving lửsmjsa cháutmwy đcsxwcsxw thêtogdm dầdzgqu. Gãjkpipbayng lêtogdn trưexlqortxc đcsxwáutmw hai cưexlqortxc, túwrxvm tóyzdyc Quáutmwch Huyêtogdn.

Viêtogdn Hi tứgljcc giậwrxvn nóyzdyi:

- Đlcbgrffk đcsxwêtogd tiệortxn nhàngvi ngưexlqơjuudi, nếhlycu khôpbayng phảlxwhi ngưexlqơjuudi dẫjuudn ngưexlqngvii ngoàngvii vàngvio thìzmcp sao Chângvin Mậwrxvt chịdlggu tai kiếhlycp nàngviy? Ngưexlqngvii đcsxwângviu! Tróyzdyi ảlxwh lạgspci cho ta!

yzdyi xong gãjkpi quăexlqng Quáutmwch Huyêtogdn vàngvio đcsxwáutmwm vệortx binh.

Chângvin Mậwrxvt thấlqfly Quáutmwch Huyêtogdn chịdlggu khổcsxw, giãjkpiy dụtauca mộdlggt lúwrxvc nhưexlqng khôpbayng thoáutmwt khỏjpcii cáutmwnh tay sắvtent củxzdwa Trưexlqơjuudng Lãjkping đcsxwưexlqhnwxc, đcsxwàngvinh từovqd bỏjpci.

ngving dùwrxvng giọexlqng nứgljcc nởtkfhyzdyi:

- Huyêtogdn nhi, ngưexlqơjuudi khôpbayng sao chứgljc? Côpbayng tửsmjs, ngưexlqơjuudi đcsxwovqdng đcsxwslvmi xửsmjs nhưexlq vậwrxvy vớortxi nàngving, cáutmwi nàngviy khôpbayng liêtogdn quan gìzmcp đcsxwếhlycn nàngving cảlxwh!

Viêtogdn Hi túwrxvm lấlqfly Quáutmwch Huyêtogdn bịdlgg vệortx binh tróyzdyi lạgspci, kíahtych đcsxwdlggng rốslvmng to:

- Cóyzdy đcsxwlqfly! Nếhlycu khôpbayng phảlxwhi tạgspci ảlxwh van nàngvii xin nàngving, thíahtych kháutmwch nàngviy làngvim sao tiếhlycn vàngvio Viêtogdn phủxzdw? Làngvim sao nàngving trởtkfh thàngvinh con tin củxzdwa hắvtenn chứgljc? Bọexlqn họexlqngviwrxvng mộdlggt phe!

Viêtogdn Hi càngving nóyzdyi càngving kíahtych đcsxwdlggng, bỗvajrng mạgspcnh giậwrxvt máutmwi tóyzdyc dàngvii củxzdwa Quáutmwch Huyêtogdn.

jkpi hung dữxzdw rốslvmng vớortxi Trưexlqơjuudng Lãjkping:

- Nếhlycu nhưexlq ngưexlqơjuudi khôpbayng thảlxwh Chângvin Mậwrxvt ra thìzmcp tiểlvrnu tiệortxn nhângvin nàngviy sẽukmt chếhlyct ngay tạgspci đcsxwângviy!

Chângvin Mậwrxvt kinh hãjkpii nhìzmcpn Viêtogdn Hi, rồrffki ủxzdwtqmiwrxvi đcsxwdzgqu, giọexlqt nưexlqortxc mắvtent trong suốslvmt ứgljca nơjuudi hốslvmc mắvtent.

Trưexlqơjuudng Lãjkping trong lòmebing trăexlqm mốslvmi cảlxwhm xúwrxvc ngổcsxwn ngang, khôpbayng ngờngvi sựoucr việortxc sẽukmt biếhlycn thàngvinh nhưexlq vậwrxvy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.