Phong Lưu Tam Quốc

Chương 222 : Mệnh quý nhân(hạ)

    trước sau   
Châjntrn Mậoaoft vừpdsfa nóyayui chưjvopa dứlkmtt lờjvopi, lờjvopi nóyayui đfbjgãvmuz phảqmrfn lạtzcdi kíkyroch thíkyroch lògfvdng dạtzcd thúwgezkyronh củrrtya Trưjvopơetxpng Lãvmuzng, hai mắcjnot càljekng thểdjbj hiệwgezn ra tàljek ýgaddjvopjvopi nóyayui:

- Nếdjbju ta khôjvopng tựuysq trọwfcbng thìthtn ngưjvopơetxpi làljekm gìthtn đfbjgưjvopjmexc?

yayui xong lạtzcdi tiếdjbjn tớvmuzi mộztgat bưjvopvmuzc, cácidjch Châjntrn Mậoaoft chưjvopa đfbjgrrty ba thưjvopvmuzc bèykcdn đfbjgóyayun lấasuvy cácidji cổgfvd thơetxpm mùgfvdi hoa lan nhàljekn nhạtzcdt xôjvopng vàljeko trong mũcwcsi, Trưjvopơetxpng Lãvmuzngcàljekng nhưjvopgfvdthtnnh loạtzcdn ýgadd.

Châjntrn Mậoaoft trong đfbjgeahvu hiệwgezn ra hìthtnnh ảqmrfnh con ngưjvopjvopi hácidjo sắcjnoc, thâjntrn thểdjbj mềetnpm mạtzcdi phảqmrfn ứlkmtng trởjyaegfvdn cứlkmtng ngắcjnoc đfbjgếdjbjn mêgfvd ngưjvopjvopi, dácidjng ngưjvopjvopi nhìthtnn mộztgat phácidjt làljek thấasuvy hếdjbjt.

Hai mắcjnot củrrtya Trưjvopơetxpng Lãvmuzngkhôjvopng ngừpdsfng mởjyae to, cũcwcsng khôjvopng nhịpyaun nổgfvdi nuốftbht mộztgat ngụfyjim nưjvopvmuzc bọwfcbt, nghe thấasuvy âjntrm thanh ừpdsfng ựuysqng trong yếdjbjt hầeahvu, hai mắcjnot sắcjnoc lạtzcdnh nhìthtnn vàljeko khuôjvopn mặxpawt nhưjvop hoa nhưjvop ngọwfcbc củrrtya Châjntrn Mậoaoft, khôjvopng khốftbhng chếdjbj nổgfvdi dơetxpyayung vuốftbht nhưjvopyayui ra.

Châjntrn Mậoaoft trêgfvdn mặxpawt khẽemht se lạtzcdi sắcjnoc lạtzcdnh khẽemhtgfvdu:


- Thếdjbj thìthtn đfbjglkmtng trácidjch tiểdjbju nữlsww khôjvopng khácidjch khíkyro.

jntrn Mậoaoft vừpdsfa nóyayui xong, trong lồxpawng ngựuysqc Trưjvopơetxpng Lãvmuzngchấasuvn đfbjgztgang mãvmuznh liệwgezt, thácidji đfbjgztga vớvmuzi Châjntrn Mậoaoft thay đfbjggfvdi làljek chuyệwgezn khôjvopng thểdjbj dựuysq liệwgezu đfbjgưjvopjmexc. Trong lògfvdng lạtzcdi cóyayu dựuysq cảqmrfm bấasuvt thưjvopjvopng. Khôjvopng đfbjgjmexi hắcjnon kịpyaup phảqmrfn ứlkmtng, Châjntrn Mậoaoft dùgfvdng bàljekn tay trắcjnong nõdgxun nàljek nhưjvop ngọwfcbc bàljekn, bỗgtayng nhiêgfvdn nhưjvop thiểdjbjm đfbjgiệwgezn, nhưjvopljek đfbjgxpawng linh xảqmrfo, díkyronh vàljeko cácidjnh tay tl, nhìthtnn nhưjvopljekng khẽemhtyayup nhưjvopng kỳpdsf thựuysqc theo thóyayui quyen hai tay, thoácidjng mộztgat cácidji đfbjgãvmuz đfbjgfyjing tớvmuzi mạtzcdch mácidju, sau đfbjgóyayugfvdng lựuysqc mộztgat tay kétavfo, tay phảqmrfi vung lêgfvdn, cổgfvd tay chặxpawt thuậoaofn thếdjbj chétavfm mộztgat phácidjt trêgfvdn đfbjgztgang mạtzcdch chủrrtyjyae cổgfvd tay tl.

Trưjvopơetxpng Lãvmuzngtrong lògfvdng vừpdsfa sợjmex vừpdsfa giậoaofn, cóyayu cảqmrfm giácidjc bịpyau mắcjnoc lừpdsfa, bịpyau đfbjgùgfvda giỡhvebn. Châjntrm Mậoaoft biểdjbju hiệwgezn vôjvopgfvdng ôjvopn thíkyroch, yêgfvdn lặxpawng, khôjvopng ngờjvopljekng diễwfcbn kịpyauch rấasuvt giỏlloii màljekgfvdn biếdjbjt võdgxujvopng. Hơetxpn nữlswwa vừpdsfa rồxpawi chíkyronh mìthtnnh tuy chủrrty quan, nhưjvopng tốftbhc đfbjgztga ra tay vàljekyayuc đfbjgztga củrrtya nàljekng tuyệwgezt đfbjgftbhi khôjvopng kétavfm mìthtnnh bao nhiêgfvdu, rõdgxuljekng làljek đfbjgãvmuz đfbjgưjvopjmexc cao nhâjntrn chỉuwsd dạtzcdy.

Tay Trưjvopơetxpng Lãvmuzngra sứlkmtc chốftbhng lạtzcdi, muốftbhn chốftbhng lạtzcdi Châjntrn Mậoaoft, nhưjvopng khôjvopng ngờjvopcidjnh tay bịpyau lựuysqc nhưjvopthtnm sắcjnot khốftbhng chếdjbj khôjvopng thểdjbj cửuwsd đfbjgztgang đfbjgưjvopjmexc, hơetxpn nữlswwa lạtzcdi khiếdjbjn tim đfbjgau đfbjgvmuzn mộztgat hồxpawi.

Trưjvopơetxpng Lãvmuzngtrong lògfvdng sợjmexvmuzi, thầeahvm nghĩxpaw:

- Mẹpyauyayu, cácidji nàljeky đfbjgúwgezng làljek rắcjnoc rốftbhi.

etxpi vàljeko đfbjgưjvopjvopng cùgfvdng, chỉuwsdyayu thểdjbj lựuysqa chọwfcbn nghiêgfvdng đfbjgeahvu lảqmrfng trácidjnh, trácidjnh đfbjgògfvdn tấasuvn côjvopng củrrtya Châjntrn Mậoaoft.

Châjntrn Mậoaoft cưjvopjvopi khanh khácidjch mộztgat tiếdjbjng, cũcwcsng khôjvopng thèykcdm đfbjgdjbj ýgadd mộztgat chiêgfvdu thấasuvt bạtzcdi, từpdsfng bưjvopvmuzc lay đfbjgztgang, đfbjgeahvu ngóyayun tay nhưjvop linh xàljek thổgfvdkyronh, nhìthtnn nhưjvop cựuysqc kỳpdsf nhẹpyau nhàljekng nhưjvopng tốftbhc đfbjgztga khácidj nhanh, chỉuwsd quấasuvn lấasuvy cácidjnh tay Trưjvopơetxpng Lãvmuznguy hiếdjbjp.

Chớvmuzp mắcjnot thậoaoft sựuysq khôjvopng thểdjbj trácidjnh đfbjgưjvopjmexc, Trưjvopơetxpng Lãvmuzngbỗgtayng nhiêgfvdn khôjvopng nhúwgezc nhíkyroch, tùgfvdy ýgadd Châjntrn Mậoaoft chếdjbj ngựuysq.

Châjntrn Mậoaoft thấasuvy vậoaofy, đfbjgztgang tácidjc khôjvopng ngừpdsfng, trêgfvdn mặxpawt nhưjvop vui vẻcrzr, trăgfvdm hoa đfbjgua nởjyaeyayui:

- Khôjvopng phảqmrfi chứlkmt, nhậoaofn thua sao? Đcwcsdjbj tiểdjbju nữlsww trảqmrf lờjvopi ngưjvopơetxpi, nhữlswwng gìthtn ngưjvopơetxpi vừpdsfa nóyayui hoàljekn toàljekn chíkyronh xácidjc.

Trưjvopơetxpng Lãvmuzngthởjyaeljeki mộztgat tiếdjbjng nóyayui:

- Khôjvopng thểdjbjjvopjyaeng tưjvopjmexng đfbjgưjvopjmexc, ta tíkyronh toácidjn tưjvopjvopng tậoaofn, khôjvopng ngờjvop Châjntrn Mậoaoft ngưjvopơetxpi lạtzcdi cóyayudgxujvopng lợjmexi hạtzcdi nhưjvop vậoaofy. Hơetxpn nữlswwa côjvopng phu diễwfcbn kịpyauch cògfvdn xếdjbjp vàljeko hàljekng thứlkmt nhấasuvt.


Châjntrn Mậoaoft khôjvopng khácidjch khíkyro chếdjbj ngựuysq hai cácidjnh tay củrrtya tl, đfbjgdjbj cho hắcjnon khôjvopng nhúwgezc nhíkyroch đfbjgưjvopjmexc, hai con mắcjnot phưjvopjmexng cong cong hìthtnnh bácidjn nguyệwgezt, tácidjn thưjvopjyaeng vớvmuzi thàljeknh quảqmrf thu phụfyjic tl, hơetxpn nữlswwa cògfvdn cưjvopjvopi rấasuvt ngọwfcbt ngàljeko nóyayui:

- Đcwcsúwgezng khôjvopng? Ngưjvopơetxpi cògfvdn phảqmrfi khen ta nhiềetnpu hơetxpn đfbjgóyayu.

Nhìthtnn biểdjbju lộztgagfvd ngưjvopjvopi củrrtya Châjntrn Mậoaoft, Trưjvopơetxpng Lãvmuzngthậoaoft sựuysq khôjvopng thểdjbj tứlkmtc giậoaofn đfbjgưjvopjmexc, chỉuwsdyayu thểdjbjjvopjvopi khổgfvd vớvmuzi chíkyronh mìthtnnh nóyayui:

- Đcwcsâjntry làljek bệwgeznh chung củrrtya nam nhâjntrn, gặxpawp nữlsww nhâjntrn xinh đfbjgpyaup, chỉuwsd cầeahvn đfbjgiểdjbjm nàljeky đfbjgrrty đfbjgdjbj cho chúwgezng ta mấasuvt đfbjgi đfbjgetnp phògfvdng nhỏlloi nhấasuvt.

Châjntrn Mậoaoft cưjvopjvopi giốftbhng nhưjvop kiểdjbju ngưjvopơetxpi chácidjn sốftbhng rồxpawi sao, đfbjgeahvu ngóyayun tay bỗgtayng nhiêgfvdn lạtzcdi vêgfvd mạtzcdnh trêgfvdn mạtzcdch mácidju ởjyaecidjnh tay tl, đfbjgcjnoc ýgaddyayui:

- Đcwcsâjntry làljek sựuysq trừpdsfng phạtzcdt đfbjgftbhi vớvmuzi suy nghĩxpaw bẩemhtn thỉuwsdu củrrtya ngưjvopơetxpi lúwgezc nãvmuzy.

Trưjvopơetxpng Lãvmuzngnghe xong trợjmexn mắcjnot hácidj hốftbhc mồxpawm, giưjvopơetxpng cácidji miệwgezng lêgfvdn, đfbjgrrty đfbjgdjbj nhétavft hai nắcjnom đfbjgasuvm vàljeko, nhìthtnn chằuwsdm chằuwsdm vàljeko Châjntrn Mậoaoft, nóyayui khôjvopng nêgfvdn lờjvopi.

Châjntrn Mậoaoft bỗgtayng nhiêgfvdn cóyayu chúwgezt khôjvopng vui, khuôjvopn mặxpawt trởjyaegfvdn nghiêgfvdm túwgezc nóyayui:

- Ngưjvopơetxpi nóyayui di, ngưjvopơetxpi đfbjgztgat nhậoaofp vàljeko Viêgfvdn Phủrrtyyayu mụfyjic đfbjgíkyroch gìthtn? Vìthtn sao lạtzcdi biếdjbjt rõdgxuljekng chuyệwgezn củrrtya ta nhưjvop vậoaofy?

Trưjvopơetxpng Lãvmuzngbuồxpawn cưjvopjvopi vớvmuzi thácidji đfbjgztga biếdjbjn hóyayua phong phúwgez củrrtya Châjntrn Mậoaoft, cóyayu thểdjbjyayui xem thếdjbj đfbjgrrty rồxpawi. Nhưjvopng bấasuvt luậoaofn thếdjbjljeko đfbjgetnpu thểdjbj hiệwgezn mêgfvd lựuysqc mêgfvd ngưjvopjvopi, cóyayu thểdjbj khiếdjbjn ngưjvopjvopi ta ba hồxpawn bảqmrfy víkyroa, ba năgfvdm trờjvopi khôjvopng biếdjbjt vịpyau thịpyaut, khóyayu trácidjch lạtzcdi cóyayu nhiềetnpu ngưjvopjvopi tranh giàljeknh nàljekng làljekm tìthtnnh nhâjntrn nhưjvop vậoaofy, đfbjgácidjnh nhau khôjvopng nưjvopơetxpng tay.

Châjntrn Mậoaoft mêgfvd hoặxpawc nhìthtnn tl, hắcjnon nhắcjnom hai mắcjnot lạtzcdi, vẻcrzr mặxpawt đfbjgiềetnpm nhiêgfvdn tựuysq đfbjgcjnot, biểdjbju lộztga vẻcrzr thoảqmrfi mácidji thíkyroch chíkyro. Khôjvopng khỏlloii tứlkmtc giậoaofn nóyayui:

- Nàljeky, bâjntry giờjvop ngưjvopơetxpi làljekgfvd binh củrrtya ta, mau trảqmrf lờjvopi ta đfbjgi.

Trưjvopơetxpng Lãvmuzngkhôjvopng mởjyae mắcjnot, chỉuwsdljek trong miệwgezng nóyayui:


- Đcwcspdsfng cãvmuzi nữlswwa, hiệwgezn tạtzcdi ta đfbjgang vôjvopgfvdng thoảqmrfi mácidji.

yayui xong cògfvdn cốftbh ýgadd nhíkyroch lạtzcdi gầeahvn, lácidjch vàljeko ngựuysqc Châjntrn Mậoaoft.

Châjntrn Mậoaoft lậoaofp tứlkmtc hiểdjbju đfbjgưjvopjmexc, mặxpawt lậoaofp tứlkmtc đfbjglloiuwsdng nhưjvopjntry trờjvopi chiềetnpu, ácidjnh nắcjnong chiềetnpu đfbjgôjvopng mêgfvd hoặxpawc đfbjgếdjbjn mêgfvd ngưjvopjvopi. Thâjntrn thểdjbj mềetnpm mạtzcdi rõdgxuljekng cảqmrfm nhậoaofn đfbjgưjvopjmexc sứlkmtc lựuysqc cưjvopjvopng trácidjng củrrtya tl, thâjntrn thểdjbj hoàljekn toàljekn díkyronh vàljeko ngưjvopjvopi mìthtnnh, rấasuvt sỗgtayljekng.

Châjntrn Mậoaoft khôjvopng ngờjvop trong lògfvdng chợjmext nhảqmrfy đfbjgztgang lêgfvdn, chỉuwsd cảqmrfm thấasuvy ýgadd nghĩxpaw choácidjng vácidjng, toàljekn thâjntrn mềetnpm mạtzcdi vôjvop lựuysqc, rấasuvt nhanh biếdjbjn thàljeknh cơetxpn giậoaofn giữlsww.

Ngẫdhsum lạtzcdi chồxpawng tưjvopơetxpng lai Viêgfvdn Hi củrrtya mìthtnnh cũcwcsng phụfyjic sácidjt đfbjgasuvt, khôjvopng chỉuwsdyayui sỗgtayljekng màljekgfvdn đfbjgfyjing ca rngons tay vàljeko ngưjvopjvopi mìthtnnh. Mìthtnnh đfbjgâjntru cóyayu gặxpawp nam nhâjntrn nàljeko vôjvop lễwfcb nhưjvop thếdjbj, khôjvopng khỏlloii vừpdsfa thẹpyaun vừpdsfa giậoaofn nóyayui:

- Thậoaoft to gan, hàljeknh đfbjgztgang củrrtya ngưjvopơetxpi sẽemht phảqmrfi trảqmrf giácidj, ta phảqmrfi lấasuvy mạtzcdng ngưjvopơetxpi.

- ốftbhi.

Trưjvopơetxpng Lãvmuznghétavft thảqmrfm mộztgat tiếdjbjng.

Châjntrn Mậoaoft hung hăgfvdng khốftbhng chếdjbjcidjnh tay củrrtya tl, tay kia rúwgezt ra mộztgat câjntry đfbjgao sắcjnoc bétavfn, đfbjgdjbj trưjvopvmuzc cổgfvd tl.

etxpn nữlswwa cògfvdn tácidjch ra.

Trưjvopơetxpng Lãvmuzngkhôjvopng ngờjvop Châjntrn Mậoaoft sẽemhtyayu phảqmrfn ứlkmtng nhưjvop vậoaofy, khôjvopng ngờjvopljekng lạtzcdi uy hiếdjbjp mìthtnnh, khôjvopng chúwgezt khẩemhtn trưjvopơetxpng, cưjvopjvopi tưjvopơetxpi nóyayui:

- đfbjgpdsfng đfbjgpdsfng, ngưjvopơetxpi khôjvopng sợjmex ta làljekm ôjvop uếdjbj hai tay cao quýgadd đfbjgpyaup đfbjgemht nhưjvop ngọwfcbc củrrtya ngưjvopơetxpi sao? Chẳmfqkng bằuwsdng đfbjgjmexi phu quâjntrn củrrtya ngưjvopơetxpi đfbjgếdjbjn giao ta cho hắcjnon khôjvopng phảqmrfi tốftbht hơetxpn sao?

Châjntrn Mậoaoft lắcjnoc đfbjgeahvu nóyayui:


- khôjvopng đfbjgưjvopjmexc, ta biếdjbjt võdgxujvopng, bíkyro mậoaoft nàljeky khôjvopng thểdjbj đfbjgdjbj cho ai biếdjbjt đfbjgưjvopjmexc.

Trưjvopơetxpng Lãvmuzngkinh ngạtzcdc nóyayui:

- Thếdjbj khôjvopng phảqmrfi ta thảqmrfm rồxpawi sao? ngưjvopơetxpi sẽemht khôjvopng giếdjbjt ta giệwgezt khẩemhtu chứlkmt?

Châjntrn Mậoaoft trêgfvdn mặxpawt hiệwgezn ra nụfyjijvopjvopi nhưjvop thiêgfvdn sứlkmt ma quỷwfubyayui:

- Đcwcsúwgezng thếdjbj.

Trưjvopơetxpng Lãvmuzngcưjvopjvopi nhẹpyau hai tiếdjbjng nóyayui:

- Hìthtnnh nhưjvop muộztgan rồxpawi, Viêgfvdn Hi đfbjgãvmuz tớvmuzi.

- Hảqmrf.

Châjntrn Mậoaoft giậoaoft mìthtnnh, vộztgai vàljekng ngẩemhtng đfbjgeahvu nhìthtnn vềetnp phíkyroa cửuwsda lớvmuzn, nghiêgfvdng tai lắcjnong nghe.

Mộztgat lúwgezc sau, Châjntrn Mậoaoft nhìthtnn vềetnp phíkyroa tl, thấasuvy hắcjnon đfbjgang cúwgezi đfbjgeahvu cưjvopjvopi trộztgam. Thếdjbj mớvmuzi biếdjbjt hắcjnon chọwfcbc mìthtnnh, ngẫdhsum lạtzcdi mìthtnnh thôjvopng minh nhưjvop thếdjbj, hôjvopm nay lạtzcdi bịpyau nam nhâjntrn nàljeky đfbjgùgfvda giỡhvebn, khôjvopng khỏlloii giậoaofn dữlswwyayui:

- Ngưjvopơetxpi thậoaoft đfbjgácidjng ghétavft, dácidjm lừpdsfa gạtzcdt ta.

Trưjvopơetxpng Lãvmuzng cưjvopjvopi haha nóyayui:

- Sao thếdjbj, ngưjvopơetxpi hìthtnnh nhưjvop rấasuvt sợjmex chồxpawng àljek?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.