Phong Lưu Tam Quốc

Chương 221 : Mệnh quý nhân

    trước sau   
Nhìpcoan bêaukin ngoàpqjei áotntnh lửznboa càpqjeng ngàpqjey càpqjeng sáotntng lêaukin, Trưylkyơnsftng Lãthotng thấirqsp giọqfovng nónsfti:

- Phu nhâuhibn, xin yêaukin tâuhibm, tạpcoai hạpcoanctcng khôupcwng cónsft áotntc ýotntpcoa.

Châuhibn Mậdhint mặydejt lạpcoanh nhưylkygjncng, điyiuabbup giốgjncng nhưylky mộoswot mỹvoem nhâuhibn băgjncng giáotnt.

Nhưylkyng màpqje ai biếulgbt điyiuưylkygjncc trong lòedcmng nàpqjeng vôupcwyedqng bấirqst ổekdrn, tâuhibm thầtiean bấirqst an. Chỉezxj cảezxjm thấirqsy Trưylkyơnsftng Lãthotng nhưylky bịpcoa bỏlqzgng bìpcoanh thưylkywnfkng, che cáotnti miệovnwng hốgjnct hoảezxjng củrbxna mìpcoanh, cáotntnh tay rắqsdkn chắqsdkc xuyêaukin qua eo củrbxna mìpcoanh, giốgjncng nhưylky mộoswot luồupcwng nónsftng mãthotnh liệovnwt xuyêaukin qua, giốgjncng nhưylky điyiuiệovnwn giậdhint khiếulgbn toàpqjen thâuhibn trởpzdqaukin mềfxwmm mạpcoai vôupcw lựzqlhc. Châuhibn Mậdhint rấirqst sợgjnc Trưylkyơnsftng Lãthotngsẽznbonsft điyiuoswong táotntc qúydeja giớpzdqi hạpcoan, cáotnti miệovnwng nhỏlqzg nhắqsdkn chỉezxj thốgjnct ra điyiuưylkygjncc nhữvoemng tiếulgbng ôupcw ôupcw kháotntng cựzqlh, nhưylkyng lạpcoai khôupcwng thểfdhvnsfti nêaukin lờwnfki, điyiuôupcwi mắqsdkt phưylkygjncng hung dữvoem nhìpcoan Trưylkyơnsftng Lãthotng

Trưylkyơnsftng Lãthotngtrong lòedcmng điyiuãthot mềfxwmm nhũnctcn rồupcwi, khẽznbonsfti:

- Ta buôupcwng tay ra, ngưylkyơnsfti điyiuupcwng ýotnt vớpzdqi ta khôupcwng điyiuưylkygjncc lêaukin tiếulgbng, bằbdowng khôupcwng chớpzdqnsft tráotntch ta khôupcwng kháotntch khízvpj.


Châuhibn Mậdhint nghe thấirqsy gấirqsp gáotntp vộoswoi vàpqjeng gậdhint điyiutieau, tỏlqzg vẻuzhn điyiuupcwng ýotnt.

Quảezxj nhiêaukin Trưylkyơnsftng Lãthotng buôupcwng tay ra cho Châuhibn Mậdhint tựzqlh do.

Châuhibn Mậdhint chỉezxj cảezxjm thấirqsy khôupcwng còedcmn gòedcmnsft nữvoema, toàpqjen thâuhibn nhẹabbu nhõumjum, phảezxjn xạpcoansft điyiuiềfxwmu kiệovnwn rấirqst nhanh lui vềfxwm phízvpja sau hai bưylkypzdqc, điyiuếulgbn bêaukin mộoswot cáotnti bàpqjen tròedcmn kháotntc. Lúydejc nàpqjey mắqsdkt nàpqjeng nhìpcoan thấirqsy rõumju áotntnh mắqsdkt củrbxna Trưylkyơnsftng Lãthotngnhưylky hổekdr nhìpcoan mìpcoanh, mộoswot áotntnh mắqsdkt lạpcoanh lùyedqng, trêaukin mặydejt còedcmn mang theo điyiubdowng điyiubdowng sáotntt khízvpj, bắqsdkn tớpzdqi chỗzqlh linh hồupcwn sâuhibu kízvpjn nhấirqst củrbxna ngưylkywnfki thiếulgbu nữvoem, khiếulgbn cho nàpqjeng rùyedqng mìpcoanh mộoswot cáotnti. Đytciiềfxwmu nàpqjey khiếulgbn cho nàpqjeng cónsft điyiurbxnotnt do rằbdowng lờwnfki Trưylkyơnsftng Lãthotngnónsfti ra cónsft thểfdhvpqjem điyiuưylkygjncc.

Thấirqsy dáotntng điyiuiệovnwu điyiuiềfxwmm tĩjfslnh củrbxna Châuhibn Mậdhint, Trưylkyơnsftng Lãthotngcảezxjm thấirqsy mìpcoanh điyiuãthot phạpcoam mộoswot sai lầtieam rấirqst lớpzdqn, sao cónsft thểfdhv điyiufdhv cho mỹvoem nữvoem sợgjncthoti lâuhibu nhưylky vậdhiny? Vừupcwa điyiupcoanh lêaukin tiếulgbng an ủrbxni thìpcoa binh sĩjfslpzdqaukin ngoàpqjei lêaukin tiếulgbng giọqfovng cung kízvpjnh nónsfti”

- Phu nhâuhibn, vừupcwa rồupcwi cónsft mộoswot têaukin thízvpjch kháotntch chạpcoay thụkuiqc mạpcoang điyiuếulgbn mộoswot chỗzqlh rẽznbo, điyiuoswot nhiêaukin biếulgbn mấirqst, thuộoswoc hạpcoa sợgjnc phu nhâuhibn cónsftpcoa khôupcwng ổekdrn cho nêaukin mớpzdqi tớpzdqi xem. Phu nhâuhibn vẫtobpn ổekdrn chứtobp?

Châuhibn Mậdhint áotntnh mắqsdkt bấirqst an nhìpcoan tl, khuôupcwn mặydejt lộoswo ra chúydejt bấirqst điyiuqsdkc dĩjfsl.

Trưylkyơnsftng Lãthotnglạpcoai sẵnctcn sang ngêaukinh chiếulgbn vớpzdqi quâuhibn điyiupcoach, hai mắqsdkt giốgjncng nhưylkynctci kiếulgbm, vừupcwa chớpzdqp mắqsdkt khôupcwng chạpcoam điyiuáotnty điyiuãthot nhìpcoan chằbdowm chằbdowm vàpqjeo Châuhibn Mậdhint, ýotntnsfti lờwnfki củrbxna côupcw sai rồupcwi, tấirqst nhiêaukin sáotntt thủrbxn điyiuàpqjeo hoa.

Châuhibn Mậdhint bìpcoanh tĩjfslnh mộoswot lúydejc rồupcwi dùyedqng ngữvoem khízvpjylkyơnsftng tựzqlh, nónsfti vớpzdqi ngưylkywnfki bêaukin ngoàpqjei:

- Ta khôupcwng cónsft chuyệovnwn gìpcoa, cáotntc ngưylkyơnsfti còedcmn khôupcwng mau điyiuuổekdri theo thízvpjch kháotntch.

Trưylkyơnsftng Lãthotngtrong lòedcmng âuhibm thầtieam táotntn thưylkypzdqng, Châuhibn Mậdhint vẫtobpn làpqje Châuhibn Mậdhint, nghe ngữvoem khízvpjnsfti chuyệovnwn củrbxna nàpqjeng căgjncn bảezxjn khôupcwng thểfdhv nhậdhinn ra điyiuưylkygjncc điyiuiềfxwmu gìpcoa kháotntc thưylkywnfkng, hơnsftn nữvoema khẩmyibu khízvpj lạpcoai ẩmyibn chứtobpa uy nghiêaukim khiếulgbn cho ngưylkywnfki ta phụkuiqc tùyedqng. Càpqjeng khiếulgbn cho ngưylkywnfki ta cảezxjm điyiuoswong chízvpjnh làpqje bấirqst luậdhinn làpqjeyedqng lờwnfki nónsfti biểfdhvu lộoswo nhưylky thếulgbpqjeo điyiufxwmu cảezxjm giáotntc điyiuưylkygjncc sựzqlh hấirqsp dẫtobpn phong tìpcoanh trong lờwnfki nónsfti, khiếulgbn ngưylkywnfki ta mêauki say. Khónsft tráotntch Viêaukin Hi, Tàpqjeo Thựzqlhc, Tàpqjeo Phi vàpqjeotntc thanh niêaukin tàpqjei tửznbo tuấirqsn túydej kháotntc điyiuãthot từupcwng mộoswot thờwnfki tranh giàpqjenh Châuhibn Mậdhint, trởpzdq mặydejt thàpqjenh thùyedq.

Ngoàpqjei cửznboa thốgjncng lĩjfslnh vệovnw binh thởpzdqpqjei mộoswot hơnsfti, âuhibm thanh cũnctcng khẩmyibn trưylkyơnsftng nónsfti:

- Vâuhibng thưylkya phu nhâuhibn.

Sau điyiuónsft bắqsdkt điyiutieau ra lệovnwnh chỉezxj huy binh sĩjfsl bắqsdkt điyiutieau lụkuiqc soáotntt.


Trưylkyơnsftng Lãthotngkhẽznboylkywnfki trúydejt gáotntnh nặydejng. cáotnti nàpqjey hắqsdkn điyiuãthot sớpzdqm điyiuotntn điyiuưylkygjncc kếulgbt quảezxj. Nhưylkyng mớpzdqi bắqsdkt điyiutieau màpqje thôupcwi, phiềfxwmn toáotnti còedcmn ởpzdq điyiubdowng sau. Mộoswot khi Viêaukin Hi nhậdhinn điyiuưylkygjncc tin tứtobpc, cónsft thểfdhv sẽznbo khôupcwng dễtcut bịpcoa lừupcwa nhưylky điyiuáotntm binh sĩjfslpqjey. Nếulgbu nhưylky hắqsdkn quan tâuhibm quay điyiutieau lạpcoai, bắqsdkt phảezxji xôupcwng vàpqjeo phòedcmng, điyiuếulgbn lúydejc điyiuónsft rấirqst cónsft nhiềfxwmu khảezxjgjncng. Đytciếulgbn lúydejc điyiuónsftnsfti khôupcwng chừupcwng muốgjncn mìpcoanh bắqsdkt cónsftc Châuhibn Mậdhint làpqjem con tim thìpcoanctcng khôupcwng phảezxji làpqje kếulgbt quảezxj mong muốgjncn thấirqsy.

Châuhibn Mậdhint thấirqsy Trưylkyơnsftng Lãthotngnhìpcoan mìpcoanh chằbdowm chằbdowm, trêaukin mặydejt mang theo tàpqje khízvpj, khónsfte miệovnwng khẽznbo nhếulgbch lêaukin cưylkywnfki mộoswot nụkuiqylkywnfki giảezxj tạpcoao. Đytciiềfxwmu nàpqjey khiếulgbn cho khuôupcwn mặydejt hồupcwng hàpqjeo củrbxna nàpqjeng trởpzdqaukin trắqsdkng bệovnwch, môupcwi anh điyiuàpqjeo chăgjncm chúydej, áotntnh mắqsdkt từupcwuhibu bêaukin trong trởpzdqaukin bốgjnci rốgjnci. Ígroat nhấirqst làpqje bộoswo dạpcoang màpqje Trưylkyơnsftng Lãthotngnhìpcoan thấirqsy.

- Tốgjnct rồupcwi, ngưylkyơnsfti còedcmn muốgjncn làpqjem gìpcoa nữvoema?

Khôupcwng điyiuirqsu qua điyiuưylkygjncc Trưylkyơnsftng Lãthotngđiyiuáotntng ghéthott nêaukin biểfdhvu hiệovnwn cónsft chúydejt khiêaukiu khízvpjch, Châuhibn Mậdhint rốgjnct cụkuiqc khôupcwng nhịpcoan điyiuưylkygjncc điyiuàpqjenh nónsfti. Đytcipcoai kháotnti vẫtobpn làpqje trấirqsn tĩjfslnh tinh thầtiean.

Trưylkyơnsftng Lãthotngnghĩjfsl thầtieam:

- Khôupcwng tệovnw, con quỷaqkp nhỏlqzgpqjey diễtcutn kịpcoach khôupcwng tệovnw.

Trêaukin miệovnwng nởpzdq nụkuiqylkywnfki nhẹabbu nhõumjum nónsfti:

- Thếulgb phảezxji xem phu quâuhibn củrbxna biểfdhvu hiệovnwn nhưylky thếulgbpqjeo, chẳwhfang may hắqsdkn nổekdri giậdhinn lêaukin, tạpcoai hạpcoa muốgjncn mưylkygjncn phu nhâuhibn điyiufdhv giữvoemotnti mạpcoang nhỏlqzgpqjey.

- Ngưylkyơnsfti muốgjncn bắqsdkt cónsftc con gáotnti àpqje?

Châuhibn Mậdhint lạpcoanh lùyedqng nónsfti.

Trưylkyơnsftng Lãthotngkhôupcwng nhậdhinn ra điyiuưylkygjncc khẩmyibu khízvpj củrbxna Châuhibn Mậdhint điyiuãthot trởpzdqaukin lạpcoanh lùyedqng. Trêaukin mặydejt vẫtobpn điyiuiềfxwmm nhiêaukin nhưylky khôupcwng cónsft việovnwc gìpcoansfti:

- Khôupcwng cầtiean nónsfti khónsft nghe nhưylky thếulgb điyiuâuhibu, thậdhint ra Châuhibn phu nhâuhibn vẫtobpn rấirqst an toàpqjen điyiuirqsy thôupcwi, tạpcoai hạpcoa cam điyiuoan sẽznbo khôupcwng điyiuoswong tớpzdqi mộoswot cáotnti lôupcwng tơnsft củrbxna ngưylkywnfki.

- Nónsfti điyiui, ngưylkyơnsfti cónsft mụkuiqc điyiuízvpjch gìpcoa?


Châuhibn Mậdhint bỗzqlhng nhiêaukin trấirqsn điyiupcoanh lạpcoai, tỉezxjnh táotnto nónsfti.

Trưylkyơnsftng Lãthotngbỗzqlhng nhiêaukin cảezxjm giáotntc mệovnwt mỏlqzgi, khôupcwng cónsftzvpj sứtobpc lựzqlhc nàpqjeo, nũnctcng nịpcoau vớpzdqi điyiupcoai mỹvoem nhâuhibn, hếulgbt lầtiean nàpqjey tớpzdqi lầtiean kháotntc nónsfti lêaukin nhữvoemng lờwnfki phong tìpcoanh, thậdhint khiếulgbn cho ngưylkywnfki ta khónsft chịpcoau, tâuhibm trạpcoang cónsft chúydejt điyiui xuốgjncng nónsfti:

- Khôupcwng cónsftpcoa.

Châuhibn Mậdhint cũnctcng khôupcwng pháotntt hiệovnwn ra sựzqlh kháotntc thưylkywnfkng củrbxna tl, chợgjnct kinh ngạpcoac.

Nhưylkyng rấirqst nahnh, Trưylkyơnsftng Lãthotnglạpcoai ngẩmyibng điyiutieau lêaukin, cưylkywnfki nhưylky tan vỡopwrnsfti:

- Châuhibn Mậdhint, ngưylkywnfki Trung Sơnsftn vôupcw cựzqlhc, sốgjncng thờwnfki Háotntn Quang năgjncm thứtobpgjncm tháotntng mưylkywnfki.

Ngàpqjey Đytciinh Dậdhinu, nhàpqjensftgjncm tỷaqkp muộoswoi, làpqje thứtobp nữvoem, nghe điyiuupcwn mẹabbu củrbxna ngưylkyơnsfti trưylkypzdqc hôupcwm sinh ngưylkyơnsfti điyiufxwmu nằbdowm mơnsft mộoswong thấirqsy mộoswot tiêaukin nhâuhibn tay cầtieam ngọqfovc.

Nhưylky ýotnt, điyiutobpng bêaukin cạpcoanh, điyiugjnci điyiuếulgbn lúydejc sắqsdkp sanh tiêaukin nhâuhibn điyiui vàpqjeo phòedcmng, dùyedqng Vưylkyơnsftng y che thâuhibn thểfdhv. Sau điyiuónsft thầtieay tưylkypzdqng Lưylkyu Lưylkyơnsftng xem quẻuzhn chỉezxjnsfti:

- Châuhibn Mậdhint, mệovnwnh quýotnt nhâuhibn.

Châuhibn Mậdhint nghe xong, mặydejt mũnctci tràpqjen điyiutieay kinh ngạpcoac nónsfti:

- Làpqjem sao ngưylkyơnsfti biếulgbt rõumjupqjeng nhưylky vậdhiny?

Trưylkyơnsftng Lãthotngcưylkywnfki thầtieay bízvpjnsfti:

- Lúydejc ngưylkyơnsfti chízvpjn tuổekdri thízvpjch viếulgbt chữvoem, màpqje xem chữvoempqje biếulgbt, còedcmn thưylkywnfkng xuyêaukin dùyedqng nghiêaukin mựzqlhc củrbxna ca ca ngưylkyơnsfti, vìpcoa thếulgb ca ca ngưylkyơnsfti liềfxwmn tráotntch ngưylkyơnsfti, cho rằbdowng ngưylkywnfki nêaukin làpqjem nhữvoemng việovnwc nhưylky thêaukiu thùyedqa, hơnsftn nữvoema viếulgbt chữvoempqje điyiuiềfxwmu vôupcw dụkuiqng điyiugjnci vớpzdqi nữvoem nhâuhibn. Thếulgb nhưylkyng ngưylkyơnsfti lạpcoai phảezxjn báotntc nónsfti: phàpqjem làpqje hiềfxwmn nữvoem, khôupcwng cónsft ai khôupcwng từupcw kiếulgbp trưylkypzdqc cónsft kinh nghiệovnwm, lạpcoai cónsft thểfdhv họqfovc lạpcoai điyiuưylkygjncc cáotnti gìpcoa?

ylkyơnsftng mặydejt nhỏlqzg nhắqsdkn, mắqsdkt phưylkygjncng kinh ngạpcoac, dáotntng điyiuiệovnwu vôupcwyedqng mêauki ngưylkywnfki.

Trưylkyơnsftng Lãthotngkhốgjncng chếulgb khôupcwng nổekdri bèohson tiếulgbn lêaukin hai bưylkypzdqc, nheo mắqsdkt lạpcoai mang theo mộoswot tia nhìpcoan khiêaukiu khízvpjch nónsfti:

- Ta nónsfti cónsft điyiuúydejng khôupcwng?

Mộoswot mùyedqi mồupcwupcwi nam nhâuhibn điyiuekdr qua cáotnti mũnctci thanh thoáotntt củrbxna Châuhibn Mậdhint khiếulgbn cho tâuhibm thầtiean nàpqjeng điyiupcoai loạpcoan, khôupcwng tựzqlh chủrbxn điyiuưylkygjncc lui ra hai bưylkypzdqc, bộoswo ngựzqlhc non khôupcwng ngừupcwng phậdhinp phồupcwng, âuhibm thanh cónsft chúydejt run rẩmyiby nónsfti:

- Ngưylkyơnsfti muốgjncn làpqjem gìpcoa?

Trưylkyơnsftng Lãthotnggiậdhint mìpcoanh trưylkypzdqc mêauki lựzqlhc củrbxna Châuhibn Mậdhint, dầtiean dầtiean bắqsdkt điyiutieau khôupcwng kiểfdhvm soáotntt điyiuưylkygjncc.

Lạpcoai vưylkygjnct qua mộoswot bưylkypzdqc dàpqjei, trởpzdqaukin mêauki mịpcoansfti:

- Trảezxj lờwnfki vấirqsn điyiufxwm ta vừupcwa nónsfti.

Châuhibn Mậdhint khôupcwng ngoàpqjei dựzqlh điyiuotntn ngưylkywnfki lui lạpcoai phízvpja sau, bộoswo dạpcoang lạpcoanh lùyedqng nhưylkygjncng tuyếulgbt nónsfti:

- Côupcwng tửznbo xin hãthoty tựzqlh trọqfovng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.