Phong Lưu Tam Quốc

Chương 220 : Thích khách

    trước sau   
ublhc nàxtjey Châublhn Mậhtext mởxdqs miệamgang hỏujvqi:

- Khôjbapng biếfbqut ngưerjvơbsuyi cótnyq việamgac gìhtex gấhgmhp phảzcxji vộcqnxi vãltwy rờdqlei đbsuyi?

Trưerjvơbsuyng Lãltwyng ấhgmhp a ấhgmhp úublhng nótnyqi:

- Tiểerjvu nhâublhn chuẩejlhn bịcqakhtexm ngưerjvdqlei thâublhn thấhgmht lạfbquc.

Châublhn Mậhtext khen ngợyhvfi gậhtext đbsuyejpgu.

Trưerjvơbsuyng Lãltwyng thấhgmhy Châublhn Mậhtext gậhtext đbsuyejpgu, mừajjrng rỡvhte hỏujvqi:


- Phu nhâublhn đbsuyhrncng ýyhvf rồhrnci?

Châublhn Mậhtext che môjbapi anh đbsuyàxtjeu, khẽcerjerjvdqlei duyêvwcun, thanh âublhm êvwcum tai nhưerjv chuôjbapng ngâublhn, nưerjvhtexc suốjbpci chảzcxjy, đbsuyvorkp khôjbapng sao tảzcxj xiếfbqut.

Tiếfbqup theo nàxtjeng liếfbquc Quáujlsch Huyêvwcun, bỗhgmhng khuôjbapn mặcrqqt nghiêvwcum nghịcqaktnyqi:

- Khôjbapng đbsuyưerjvyhvfc.

Trưerjvơbsuyng Lãltwyng khôjbapng dáujlsm tin vàxtjeo lỗhgmh tai mìhtexnh, mắhetlt trợyhvfn to nhìhtexn Châublhn Mậhtext. Nhìhtexn khuôjbapn mặcrqqt vốjbpcn vôjbapfdkxng tháujlsnh khiếfbqut bỗhgmhng cótnyq biểerjvu tìhtexnh kháujlsc, trong lòmzqeng Trưerjvơbsuyng Lãltwyng nổxdqsi lêvwcun cảzcxjm giáujlsc bịcqak lừajjra gạfbqut. Thìhtex ra Lạfbquc Hàxtje thầejpgn cũzcxjng sẽcerj trêvwcuu chọugiac ngưerjvdqlei. Côjbapujlsi cótnyq đbsuyvorkp hơbsuyn nữcerja thìhtexzcxjng giốjbpcng nhau.

- A!

Nửqgwga ngàxtjey sau Trưerjvơbsuyng Lãltwyng mớhtexi bỗhgmhng phảzcxjn ứbsuyng lạfbqui, kiềtrxmm khôjbapng đbsuyưerjvyhvfc héxtjet thảzcxjm mộcqnxt tiếfbqung, tâublhm tìhtexnh phúublht chốjbpcc từajjr thiêvwcun đbsuyưerjvdqleng rớhtext xuốjbpcng đbsuycqaka ngụayaqc.

- Hìhtexhtex.

Quáujlsch Huyêvwcun chỉcboj thấhgmhy tâublhm tìhtexnh thảzcxjmzqeng, xem Trưerjvơbsuyng Lãltwyng biểerjvu tìhtexnh khoa trưerjvơbsuyng thìhtex kiềtrxmm khôjbapng đbsuyưerjvyhvfc lớhtexn tiếfbqung cưerjvdqlei. Tiếfbqup theo mộcqnxt đbsuyyhvft giótnyq thơbsuym, hai đbsuyfbqui mỹeofc nữcerjvwcuu kiềtrxmu lưerjvhtext đbsuyi, hoàxtjen toàxtjen khôjbapng quan tâublhm Trưerjvơbsuyng Lãltwyng vẻcerj mặcrqqt khổxdqs qua.

Nhìhtexn họugia rờdqlei đbsuyi, Trưerjvơbsuyng Lãltwyng bỗhgmhng cưerjvdqlei gian hai tiếfbqung, khuôjbapn mặcrqqt lộcqnx nụayaqerjvdqlei quáujlsi lạfbqu.

Hắhetln lầejpgm bầejpgm nótnyqi:

- Nàxtjeng cho rằspfhng ta ngu lắhetlm àxtje? Đzhajfbqui gia tứbsuy chi đbsuyejpgy đbsuyyhvf, cótnyq sứbsuyc khỏujvqe dồhrnci dàxtjeo, khôjbapng biếfbqut tựwtnc đbsuyi chắhetlc? Hừajjr.

Đzhajcrqqt quyếfbqut tâublhm rồhrnci, Trưerjvơbsuyng Lãltwyng thấhgmhy ngưerjvdqlei nhẹvork nhàxtjeng, ngâublhm nga ca khúublhc, rồhrnci cầejpgm lấhgmhy kéxtjeo, đbsuycqaknh lầejpgn cuốjbpci cùfdkxng ‘chăvwcum sótnyqc’ hoa viêvwcun. Hắhetln bắhetlt đbsuyejpgu bốjbpcn phíerjva chàxtje đbsuyfbqup, xung quanh rốjbpci loạfbqun, hoa cỏujvq bay đbsuyejpgy trờdqlei.


jbapm đbsuyótnyq ban đbsuyêvwcum vàxtjeo lúublhc canh ba, trờdqlei đbsuyêvwcum lótnyqe vàxtjei ngôjbapi sao, trăvwcung sáujlsng lúublhc ẩejlhn lúublhc hiệamgan, thỉcbojnh thoảzcxjng cótnyq mảzcxjng lớhtexn mâublhy đbsuyen bay qua. Màxtjen đbsuyêvwcum thếfbquxtjey rấhgmht thíerjvch hợyhvfp cho Trưerjvơbsuyng Lãltwyng hàxtjenh đbsuycqnxng.

Trong Viêvwcun phủyhvfxtjeng loạfbqut thủyhvf vệamga cầejpgm ngọugian đbsuyuốjbpcc tuầejpgn tra bốjbpcn phíerjva. Minh cưerjvơbsuyng áujlsm tiêvwcuu, tốjbpcp năvwcum tốjbpcp ba.Trưerjvơbsuyng Lãltwyng nằspfhm sấhgmhp trong bótnyqng tốjbpci, đbsuyôjbapi mắhetlt nhưerjv con báujlso nhanh nhạfbquy.

Tuy Viêvwcun phủyhvf rấhgmht lớhtexn, cộcqnxng thêvwcum đbsuyjbpci vớhtexi ra vàxtjeo canh gáujlsc kháujlsxtje nghiêvwcum ngặcrqqt, nhưerjvng Trưerjvơbsuyng Lãltwyng sớhtexm biếfbqut rõcebr kếfbqut cấhgmhu sắhetlp xếfbqup vàxtje phâublhn phốjbpci phòmzqeng thủyhvf rồhrnci. Vốjbpcn hắhetln đbsuycqaknh trộcqnxm mộcqnxt con ngựwtnca ra ngoàxtjei, tăvwcung tốjbpcc đbsuycqnx quay vềtrxm Giang Đzhajôjbapng, nhưerjvng sau đbsuyótnyq ngẫhrncm nghĩbtqe, nhưerjv vậhtexy sẽcerj khiếfbqun Quáujlsch Huyêvwcun khótnyq xửqgwg trưerjvhtexc mặcrqqt Châublhn Mậhtext, nêvwcun đbsuyàxtjenh từajjr bỏujvq.

Nhanh nhẹvorkn tráujlsnh thoáujlst mộcqnxt đbsuycqnxi binh sĩbtqe tuầejpgn tra, Trưerjvơbsuyng Lãltwyng đbsuyãltwy đbsuyếfbqun hậhtexu hoa viêvwcun. Chỉcboj cầejpgn trèzdtmo qua váujlsch tưerjvdqleng bêvwcun cạfbqunh hoa viêvwcun làxtjetnyq thểerjv thoáujlst khỏujvqi Viêvwcun phủyhvf rồhrnci, trờdqlei cao biểerjvn rộcqnxng.

Nhưerjvng cứbsuyxtjeo lúublhc nàxtjey lạfbqui xảzcxjy ra sựwtnc cốjbpc.

Đzhajang lúublhc Trưerjvơbsuyng Lãltwyng đbsuycqaknh băvwcung qua hoa viêvwcun, trèzdtmo tưerjvdqleng ra ngoàxtjei thìhtex binh sĩbtqe tuầejpgn đbsuyêvwcum bỗhgmhng giótnyqng lêvwcun tiếfbqung kẻcerjng đbsuyáujlsnh vỡvhte trờdqlei đbsuyêvwcum yêvwcun tĩbtqenh.

fdkxng lúublhc đbsuyótnyq áujlsnh lửqgwga tụayaq tậhtexp lạfbqui, dàxtjey đbsuycrqqc tiếfbqung bưerjvhtexc châublhn, tiếfbqung kêvwcuu gàxtjeo ngàxtjey càxtjeng vang.

Tiếfbqup theo nghe rõcebrxtjeng cótnyq ngưerjvdqlei kêvwcuu to nótnyqi:

- Cótnyq thíerjvch kháujlsch! Chạfbquy hưerjvhtexng hậhtexu hoa viêvwcun rồhrnci!

Trưerjvơbsuyng Lãltwyng chấhgmhn kinh, cho rằspfhng tung tíerjvch củyhvfa mìhtexnh đbsuyãltwy lộcqnx, đbsuycqaknh tăvwcung tốjbpcc đbsuycqnxxtjenh đbsuycqnxng thìhtex bỗhgmhng cảzcxjm thấhgmhy sau lưerjvng vang tiếfbqung bưerjvhtexc châublhn khẽcerj khàxtjeng, đbsuyang mau chótnyqng hưerjvhtexng tớhtexi nơbsuyi nàxtjey.

Trưerjvơbsuyng Lãltwyng mộcqnxt bêvwcun nhanh chótnyqng trốjbpcn mặcrqqt sau núublhi đbsuyáujls giảzcxj mộcqnxt bêvwcun léxtjen liếfbquc hưerjvhtexng vang thanh âublhm.

erjvhtexi áujlsnh trăvwcung cótnyqxtjei bótnyqng ngưerjvdqlei nhanh chótnyqng chạfbquy tớhtexi đbsuyâublhy, tay còmzqen cầejpgm đbsuyao kiếfbqum, đbsuyôjbapi khi lótnyqe tia sáujlsng lạfbqunh.

Họugia châublhn trưerjvhtexc vừajjra bưerjvhtexc vàxtjeo hậhtexu hoa viêvwcun thìhtextnyqc rẽcerjxtjenh lang đbsuyãltwy chiếfbquu rọugiai áujlsnh lửqgwga, tiếfbqung đbsuycqnxng xôjbapn xao. Rấhgmht nhanh mộcqnxt đbsuyjbpcng vệamga binh cầejpgm câublhy đbsuyuốjbpcc xuấhgmht hiệamgan trưerjvhtexc mắhetlt Trưerjvơbsuyng Lãltwyng, trưerjvhtexc sau cáujlsch nhau chỉcbojbsuyn mưerjvdqlei thưerjvhtexc.


Trưerjvơbsuyng Lãltwyng núublhp đbsuyspfhng sau núublhi giảzcxj thầejpgm kêvwcuu khổxdqs.

Thíerjvch kháujlsch nàxtjey đbsuyếfbqun cũzcxjng thậhtext khôjbapng đbsuyúublhng lúublhc, sớhtexm khôjbapng tớhtexi, trễaogv khôjbapng tớhtexi, cứbsuy trúublhng ngay lúublhc nàxtjey. Nếfbquu hắhetln cũzcxjng bịcqak pháujlst hiệamgan thìhtex sợyhvf rằspfhng khótnyq giảzcxji thíerjvch. Nếfbquu khôjbapng may khôjbapng nótnyqi tớhtexi bịcqak trởxdqs thàxtjenh đbsuyhrncng đbsuyzcxjng, sợyhvfxtje Quáujlsch Huyêvwcun cũzcxjng đbsuyi theo gặcrqqp xui.

ublhc nàxtjey bêvwcun phảzcxji hàxtjenh lang hoa viêvwcun cũzcxjng vang tiếfbqung bưerjvhtexc châublhn, áujlsnh sáujlsng chậhtexm rãltwyi biếfbqun đbsuyujvq. Lạfbqui cótnyq binh sĩbtqe từajjrvwcun phảzcxji tớhtexi, xem ra sắhetlp thàxtjenh thếfbqu bao vâublhy rồhrnci.

Mấhgmhy têvwcun thíerjvch kháujlsch dưerjvdqleng nhưerjv rấhgmht quen thuộcqnxc Viêvwcun phủyhvf, khôjbapng chúublht chầejpgn chờdqlejbapng hưerjvhtexng tậhtexn cùfdkxng hoa viêvwcun.

Trưerjvơbsuyng Lãltwyng thấhgmhy tìhtexnh hìhtexnh nhưerjv vậhtexy lậhtexp tứbsuyc nhanh chótnyqng quyếfbqut đbsuycqaknh. Nhâublhn lúublhc thủyhvf vệamga binh còmzqen chưerjva hoàxtjen toàxtjen lêvwcun thìhtex hắhetln rúublht khỏujvqi hoa viêvwcun, chuẩejlhn bịcqakhtexm cơbsuy hộcqnxi kháujlsc. Nhưerjvng đbsuyi đbsuyêvwcum nhiềtrxmu thìhtex rốjbpct cuộcqnxc cótnyq ngàxtjey gặcrqqp ma, sựwtnc việamgac đbsuyúublhng làxtjehtexnh cờdqle. Khi Trưerjvơbsuyng Lãltwyng xoay ngưerjvdqlei biếfbqun mấhgmht ởxdqsxtjenh lang bêvwcun phảzcxji hoa viêvwcun thìhtex vừajjra lúublhc cótnyq mộcqnxt tiểerjvu binh sĩbtqe trưerjvhtexc thờdqlei gian chạfbquy tớhtexi.

Hai bêvwcun cùfdkxng ngẩejlhn ra, tiếfbqup theo Trưerjvơbsuyng Lãltwyng khôjbapng cho gãltwy kịcqakp phảzcxjn ứbsuyng thìhtex tia chớhtexp đbsuyáujlsxtjeo, mộcqnxt bưerjvhtexc đbsuyáujls binh sĩbtqe kia ngãltwy ra đbsuyhgmht. Sau đbsuyótnyq hắhetln chạfbquy trốjbpci chếfbqut.

Mộcqnxt láujlst sau binh sĩbtqe lậhtexp tứbsuyc phảzcxjn ứbsuyng lạfbqui, vừajjra chạfbquy vừajjra la to:

- Nơbsuyi nàxtjey cótnyq mộcqnxt thíerjvch kháujlsch!

Trưerjvơbsuyng Lãltwyng đbsuyâublhu cótnyq thờdqlei gian đbsuyerjv ýyhvf đbsuyếfbqun chúublhng, đbsuyvwcun cuồhrncng chạfbquy hưerjvhtexng chỗhgmhhtexnh cưerjv ngụayaq, đbsuycqaknh mưerjvyhvfn thâublhn phậhtexn hạfbqu nhâublhn qua mặcrqqt. May làxtje đbsuya sốjbpc ngưerjvdqlei bịcqak mấhgmhy thíerjvch kháujlsch hấhgmhp dẫhrncn đbsuyi rồhrnci, thủyhvf vệamga tiếfbqup việamgan dùfdkx nhanh chótnyqng tớhtexi nhưerjvng trong phúublht chốjbpcc khôjbapng đbsuyuổxdqsi theo Trưerjvơbsuyng Lãltwyng kịcqakp.

Trong bótnyqng đbsuyêvwcum Trưerjvơbsuyng Lãltwyng nhanh châublhn nhạfbquy nhưerjv đbsuyvwcun.

ublhc nàxtjey cótnyq mộcqnxt thủyhvf vệamgaxtjet to:

- Nguy rồhrnci! Thíerjvch kháujlsch chạfbquy hưerjvhtexng Mẫhrncu Đzhajơbsuyn cáujlsc phu nhâublhn ngụayaq!

Vốjbpcn Trưerjvơbsuyng Lãltwyng đbsuyang bỏujvq chạfbquy khôjbapng nghĩbtqe thếfbquxtjeo, kếfbqut quảzcxj bịcqak binh sĩbtqe la làxtjeng nhưerjv thếfbqu thìhtexmzqeng chợyhvft đbsuycqnxng, đbsuyxdqsi hưerjvhtexng, từajjrvwcun cạfbqunh Mẫhrncu Đzhajơbsuyn cáujlsc vọugiat tớhtexi. Tiếfbqup theo vòmzqeng qua Mẫhrncu Đzhajơbsuyn cáujlsc chạfbquy tớhtexi chỗhgmh rẽcerj mặcrqqt sau, vừajjra lúublhc che lấhgmhp tầejpgm mắhetlt ngưerjvdqlei ta, hắhetln ra sứbsuyc nhảzcxjy lêvwcun bắhetlt đbsuyưerjvyhvfc xàxtje ngang bêvwcun trêvwcun, vọugiat lêvwcun. Sau đbsuyótnyqfdkxng đbsuyôjbapi châublhn mótnyqc xàxtje ngang, thửqgwg đbsuyejlhy ra cửqgwga sổxdqs. Khôjbapng ngờdqle thậhtext đbsuyúublhng làxtje khôjbapng bịcqak khótnyqa. Trưerjvơbsuyng Lãltwyng mừajjrng rỡvhte, nghĩbtqe tớhtexi côjbapujlsi Châublhn Mậhtext dịcqaku dàxtjeng nhưerjverjvhtexc, yếfbquu đbsuyuốjbpci, tay trótnyqi gàxtje khôjbapng chặcrqqt, còmzqen cầejpgn lo lắhetlng gìhtex nữcerja? Hai châublhn đbsuyfbqup mộcqnxt cáujlsi, nhảzcxjy vàxtjeo cửqgwga sổxdqs, thuậhtexn thếfbquvwcun vòmzqeng trêvwcun mặcrqqt đbsuyhgmht. Sau hắhetln lậhtexp tứbsuyc bòmzqe dậhtexy, khôjbapng quêvwcun đbsuyótnyqng lạfbqui cửqgwga sổxdqs.

Cảzcxj sựwtnc việamgac xảzcxjy ra chỉcboj mấhgmht vàxtjei giâublhy, quáujls trìhtexnh chỉcboj vang mộcqnxt tiếfbqung khe khẽcerj, hơbsuyn nữcerja từajjr đbsuyejpgu tớhtexi cuốjbpci đbsuycqnxng táujlsc kháujls liềtrxmn nhau, cótnyq thểerjv thấhgmhy thâublhn thểerjv Trưerjvơbsuyng Lãltwyng qua khoảzcxjng thờdqlei gian nàxtjey hồhrnci phụayaqc bắhetlt đbsuyejpgu trởxdqs lạfbqui trạfbqung tháujlsi tốjbpct nhấhgmht, cótnyq dấhgmhu hiệamgau tăvwcung cao.

Trong phòmzqeng đbsuyãltwy đbsuyjbpct đbsuyèzdtmn lêvwcun, cótnyqfdkxi hưerjvơbsuyng khiếfbqun lòmzqeng ngưerjvdqlei say. Trưerjvơbsuyng Lãltwyng chỉcboj thấhgmhy tinh thầejpgn phấhgmhn chấhgmhn.

Châublhn Mậhtext mặcrqqc đbsuyhrnc trắhetlng, dưerjvdqleng nhưerjv mớhtexi vừajjra tỉcbojnh ngủyhvf, bàxtjen tay thuôjbapn dàxtjei vịcqakn bàxtjen, mộcqnxt tay kháujlsc che bộcqnx ngựwtncc. Máujlsi tótnyqc đbsuyen dàxtjei ótnyqng mưerjvyhvft dọugiac theo lưerjvng rũzcxj xuốjbpcng. Đzhajôjbapi mắhetlt đbsuyen láujlsy nhưerjv hạfbqut châublhu, dưerjvhtexi áujlsnh đbsuyèzdtmn dầejpgu càxtjeng lótnyqe tia sáujlsng nhưerjv kim cưerjvơbsuyng. Lúublhc nàxtjey nàxtjeng trợyhvfn đbsuyôjbapi mắhetlt to tròmzqen nhìhtexn chằspfhm chằspfhm Trưerjvơbsuyng Lãltwyng. Đzhajôjbapi môjbapi đbsuyáujlsng yêvwcuu mêvwcu ngưerjvdqlei mấhgmhp máujlsy, dưerjvdqleng nhưerjv đbsuyang cốjbpc hếfbqut sứbsuyc khiếfbqun mìhtexnh giữcerjhtexnh tĩbtqenh. Nhưerjvng dùfdkxxtjem sao thìhtex Trưerjvơbsuyng Lãltwyng vẫhrncn thấhgmhy ra biểerjvu tìhtexnh củyhvfa nàxtjeng kinh hoảzcxjng.

Trưerjvơbsuyng Lãltwyng thấhgmhy nàxtjeng dưerjvdqleng nhưerjv sắhetlp kêvwcuu ra tiếfbqung, nhanh chótnyqng tiếfbqun lêvwcun hai bưerjvhtexc, mộcqnxt tay ôjbapm vòmzqeng eo mảzcxjnh mai củyhvfa nàxtjeng, mộcqnxt tay bịcqakt cáujlsi miệamgang nhỏujvq nhắhetln gợyhvfi cảzcxjm. Đzhajôjbapi mắhetlt mẫhrncn cảzcxjm liếfbquc ngoàxtjei cửqgwga sổxdqs ngàxtjey càxtjeng sáujlsng áujlsnh đbsuyuốjbpcc, khôjbapng rảzcxjnh cảzcxjm nhậhtexn hưerjvơbsuyng thơbsuym trong ngựwtncc, mỹeofc nữcerjvwcun cạfbqunh.

Châublhn Mậhtext hếfbqut sứbsuyc vùfdkxng vẫhrncy, đbsuyôjbapi mắhetlt cựwtncc kỳtnyq hoảzcxjng loạfbqun, nhưerjv nai con bịcqakfdkx dọugiaa, khiếfbqun ngưerjvdqlei thấhgmhy màxtje đbsuyau lòmzqeng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.