Phong Lưu Tam Quốc

Chương 219 : Nhị nữ ôn nhu

    trước sau   
Quágbslch Huyêzlzon tuy cũoxgkng làefew mỹugbt nữmkbc trong lịlmrgch sửhnbn phong vâbpujn, nhưuyhvng ởhzgs trưuyhvujsxc mặplcot Châbpujn Mậaerbt thìqtie thấzqnqy ngay cao thấzqnqp. Dùthbbefew bộxtyn dạduhrng, khíexgo chấzqnqt hay bêzlzon trong đlmrgiyycu hoàefewn toàefewn dưuyhvujsxi cơbkuo. Duy nhấzqnqt cóqabw thểawau ngang bằiyplng vớujsxi Châbpujn Mậaerbt đlmrgduhri khágbsli làefewexgonh hiếtsgmu thắugbtng tranh cưuyhvbkuong, vĩysnznh viễgqyrn khôaerbng chịlmrgu thua củmkbca nàefewng, trởhzgs thàefewnh đlmrgiểawaum ságbslng củmkbca nàefewng.

Trưuyhvơbkuong Lãpepyng bìqtienh tĩysnznh đlmrgwunsng đlmrgóqabw, giốifdcng nhưuyhv mộxtynt ngưuyhvbkuoi hầxkmcu cung kíexgonh khom lưuyhvng, ngựbkuoc thởhzgs ra hơbkuoi dàefewi. Trong lògxveng hắugbtn khôaerbng thểawau khôaerbng cảqabwm thágbsln thiêzlzon đlmrglmrga tạduhro vạduhrn vậaerbt, chẳeifdng ngờbkuo trêzlzon đlmrgbkuoi cóqabw mỹugbt nữmkbc tuyệhnbnt sắugbtc, bágbslu vậaerbt đlmrgxtynng lògxveng ngưuyhvbkuoi đlmrgếtsgmn vậaerby.

Xem ra ôaerbng trờbkuoi đlmrgifdci xửhnbn vớujsxi ta khôaerbng tệhnbn, bâbpujy giờbkuo trừqipe chiếtsgmn tranh tam quốifdcc ra, hìqtienh nhưuyhv khôaerbng cògxven gìqtie tiếtsgmc nuốifdci nữmkbca.

Trong lògxveng Trưuyhvơbkuong Lãpepyng bỗbnlfng bìqtienh tĩysnznh chưuyhva từqipeng cóqabw.

Hắugbtn dùthbbng ágbslnh mắugbtt ngắugbtm tágbslc phẩwunsm nghệhnbn thuậaerbt nhìqtien Châbpujn Mậaerbt phong thágbsli đlmrgxtynng lògxveng ngưuyhvbkuoi, khôaerbng cóqabw ýabpt nghĩysnz xấzqnqu xa nàefewo.

bpujy giờbkuo nguyệhnbnn vọbpujng đlmrgãpepy thỏbkuoa mãpepyn, xem ra làefewgtefc rờbkuoi khỏbkuoi đlmrgâbpujy. Trưuyhvơbkuong Lãpepyng thầxkmcm nghĩysnz.


Châbpujn Mậaerbt ởhzgs trong bụugbti hoa ngừqipeng bưuyhvujsxc châbpujn tiêzlzon, mắugbtt phưuyhvkahong vui vẻwfli nhìqtien đlmrgxkmcy vưuyhvbkuon trănxgdm hoa đlmrgua nởhzgs. Hoàefewn toàefewn khôaerbng biếtsgmt nàefewng ởhzgs trong mắugbtt Trưuyhvơbkuong Lãpepyng thàefewnh đlmrgóqabwa hoa rựbkuoc rỡmaba mỹugbt lệhnbn nhấzqnqt trêzlzon thếtsgm giớujsxi nàefewy.

Hoa viêzlzon tĩysnznh lặplcong nghêzlzonh đlmrgóqabwn tia nắugbtng ban mai mỹugbt lệhnbn. Ởzznubkuoi cỏbkuo thơbkuom um tùthbbm, thágbslng tưuyhv phồysnzn hoa tựbkuo cẩwunsm, mẫmpciu đlmrgơbkuon tranh nhau nởhzgs rộxtynefewy, trắugbtng tinh khiếtsgmt nhưuyhv thiêzlzon sứwuns, đlmrgbkuo kiềiyycu diễgqyrm nhưuyhv lửhnbna, hồysnzng nhưuyhv thanh xuâbpujn thiếtsgmu nữmkbc, bồysnzng bộxtynt tràefewn đlmrgxkmcy sứwunsc sốifdcng. Nhưuyhvng tấzqnqt cảqabw đlmrgiyycu khôaerbng bằiyplng Châbpujn Mậaerbt yêzlzou kiềiyycu đlmrgwunsng trong hoa, tựbkuoa nhưuyhv hoàefewng hậaerbu trong cágbslc loàefewi hoa, nhưuyhv tiêzlzon nữmkbc trong tranh, cóqabw cảqabwm giágbslc vưuyhvkahot qua thiêzlzon nhiêzlzon.

Trưuyhvơbkuong Lãpepyng thầxkmcm than mộxtynt tiếtsgmng, biếtsgmt rằiyplng giâbpujy phúgteft tuyệhnbnt đlmrgmkbcp nhấzqnqt nàefewy sẽzlzoysnznh viễgqyrn khắugbtc ghi trong đlmrgágbsly lògxveng hắugbtn, khôaerbng thểawauefewo quêzlzon.

Quágbslch Huyêzlzon luôaerbn ởhzgs sau lưuyhvng Châbpujn Mậaerbt lépcizn đlmrgágbslnh giágbsl phảqabwn ứwunsng củmkbca Trưuyhvơbkuong Lãpepyng, thấzqnqy hắugbtn trừqipe bắugbtt đlmrgxkmcu cóqabw chúgteft mêzlzo say ra thìqtieqtienh thưuyhvbkuong nhưuyhvoxgk, ágbslnh mắugbtt vôaerbthbbng trong ságbslng, khôaerbng cóqabw chúgteft dơbkuo bẩwunsn. Nàefewng vôaerbthbbng kinh ngạduhrc, đlmrggbsln khôaerbng ra tạduhri sao hắugbtn khôaerbng giốifdcng vớujsxi ngưuyhvbkuoi đlmrgàefewn ôaerbng khágbslc.

Đkqsrang lúgtefc suy tưuyhv thìqtieefewng chợkahot phágbslt hiệhnbnn Châbpujn Mậaerbt hơbkuoi cau châbpujn màefewy nhưuyhv nguyệhnbnt.

Trưuyhvơbkuong Lãpepyng tim đlmrgágbslnh thịlmrgch mộxtynt cágbsli, loạduhri vẻwfli mặplcot nàefewy cóqabw sứwunsc ságbslt thưuyhvơbkuong quágbsl mạduhrnh, khiếtsgmn ngưuyhvbkuoi đlmrgxtynng lògxveng, tuyệhnbnt đlmrgifdci khôaerbng képcizm Đkqsrzlzou Túgtef Nhi nửhnbna phầxkmcn.

Ngóqabwn tay thuôaerbn củmkbca Châbpujn Mậaerbt chỉmkbcefewo nụugbt hoa, hépciz mởhzgsaerbi son, tiếtsgmng nhưuyhv hoàefewng anh nóqabwi:

- Huyêzlzon nhi, hoa nàefewy làefew ai cắugbtt, tạduhri sao khôaerbng bằiyplng phẳeifdng? Ngưuyhvơbkuoi xem, chỗbnlfefewy cóqabw vếtsgmt cắugbtt sâbpuju nhưuyhv vậaerby.

Châbpujn Mậaerbt vừqipea nóqabwi vừqipea khom eo nhỏbkuo nhưuyhv rắugbtn nưuyhvujsxc, trêzlzon khuôaerbn mặplcot nhưuyhv hoa nhưuyhv ngọbpujc tràefewn đlmrgxkmcy đlmrgau lògxveng, biểawauu tìqtienh khiếtsgmn ngưuyhvbkuoi rấzqnqt làefew thưuyhvơbkuong tiếtsgmc.

Quágbslch Huyêzlzon thuậaerbn theo ngóqabwn tay Châbpujn Mậaerbt chỉmkbc nhìqtien xuốifdcng, quảqabw nhiêzlzon thấzqnqy mộxtynt đlmrgifdcng càefewnh lágbsl cao thấzqnqp khôaerbng đlmrgysnzng đlmrgiyycu, cògxven cóqabw mộxtynt chúgteft hỗbnlfn đlmrgxtynn.

Quágbslch Huyêzlzon mắugbtt phưuyhvkahong nhanh chóqabwng liếtsgmc hưuyhvujsxng Trưuyhvơbkuong Lãpepyng, thấzqnqy hắugbtn vẻwfli mặplcot đlmrgágbslng ngờbkuo thìqtie trừqipeng mộxtynt cágbsli. Nàefewng thầxkmcm nghĩysnz, nhìqtien ngưuyhvbkuoi cao to màefew tay châbpujn cũoxgkng vụugbtng vềiyyc, liềiyycn biếtsgmt khôaerbng phảqabwi hạduhrng làefewm việhnbnc tỉmkbc mỉmkbc, chắugbtc chắugbtn mưuyhvbkuoi phầxkmcn mưuyhvbkuoi làefewgbslc phẩwunsm củmkbca hắugbtn rồysnzi.

Nhưuyhvng nàefewng thấzqnqy khóqabwe miệhnbnng Trưuyhvơbkuong Lãpepyng khẽzlzo cong lêzlzon, dưuyhvbkuong nhưuyhv khôaerbng biếtsgmt bảqabwn thâbpujn làefewm sai, mặplcot cògxven treo nụugbtuyhvbkuoi đlmrgxkmcy ẩwunsn ýabpt, cộxtynng thêzlzom khom lưuyhvng cho ngưuyhvbkuoi cảqabwm giágbslc hắugbtn đlmrgãpepy thựbkuoc hiệhnbnn đlmrgưuyhvkahoc âbpujm mưuyhvu quỷzlzo kếtsgmqtie, nhìqtien màefew khiếtsgmn ngưuyhvbkuoi khóqabw chịlmrgu.

Quágbslch Huyêzlzon ởhzgszlzon kia bựbkuoc mìqtienh khóqabw xửhnbn, ngưuyhvkahoc lạduhri Trưuyhvơbkuong Lãpepyng rấzqnqt làefew đlmrgugbtc ýabpt, biểawauu tìqtienh bìqtienh tĩysnznh tựbkuo nhiêzlzon tiếtsgmn lêzlzon hai bưuyhvujsxc.


Hắugbtn khom lưuyhvng cưuyhvbkuoi nóqabwi:

- Xin phu nhâbpujn bớujsxt giậaerbn, nhữmkbcng hoa cỏbkuoefewy làefew tiểawauu nhâbpujn sửhnbna sang.

Đkqsrôaerbi mắugbtt to ságbslng ngờbkuoi củmkbca Châbpujn Mậaerbt hơbkuoi liếtsgmc hưuyhvujsxng Trưuyhvơbkuong Lãpepyng, biểawauu tìqtienh chẳeifdng chúgteft thay đlmrgmduvi, vẫmpcin lặplcong yêzlzon nhưuyhv mẫmpciu đlmrgơbkuon mỹugbt lệhnbn.

Chỉmkbcefew đlmrgôaerbi môaerbi nhỏbkuo mềiyycm mạduhri nhắugbtn màefewu sắugbtc hấzqnqp dẫmpcin ngưuyhvbkuoi hépciz mởhzgs, dịlmrgu dàefewng nóqabwi:

- Lầxkmcn sau chúgtef ýabpt mộxtynt chúgteft làefew đlmrgưuyhvkahoc.

Trưuyhvơbkuong Lãpepyng cưuyhvbkuoi hìqtieqtieqabwi:

- Tiểawauu nhâbpujn vừqipea đlmrgếtsgmn nêzlzon tay châbpujn vụugbtng vềiyyc, lầxkmcn sau chắugbtc chắugbtn sẽzlzo chúgtef ýabpt.

Quágbslch Huyêzlzon nghe màefew con mắugbtt trợkahon to, giọbpujng đlmrgiệhnbnu thếtsgmefewy ởhzgs đlmrgâbpuju ra làefew lờbkuoi hạduhr nhâbpujn nêzlzon nóqabwi? Rõejzaefewng làefew thờbkuo ơbkuo khôaerbng đlmrgawau ýabpt. Cũoxgkng mệhnbnt Châbpujn Mậaerbt biếtsgmt kiềiyycm chếtsgm, trêzlzon khuôaerbn mặplcot trong trắugbtng lộxtyn hồysnzng vẫmpcin giữmkbc sựbkuoqtienh tĩysnznh. Nghe xong lờbkuoi củmkbca Trưuyhvơbkuong Lãpepyng, nàefewng đlmrgxtynng tágbslc thanh nhãpepy gậaerbt đlmrgxkmcu, thoạduhrt trôaerbng khôaerbng cóqabw ýabpt trágbslch tộxtyni hắugbtn.

Trưuyhvơbkuong Lãpepyng càefewng to gan khôaerbng hềiyyc e ngạduhri từqipe trêzlzon xuốifdcng dưuyhvujsxi đlmrgágbslnh giágbsl Châbpujn Mậaerbt, lògxveng tặplcoc lưuyhvmabai khen khôaerbng dứwunst.

Châbpujn Mậaerbt hìqtienh nhưuyhv cảqabwm giágbslc đlmrgưuyhvkahoc ágbslnh mắugbtt nóqabwng bỏbkuong củmkbca Trưuyhvơbkuong Lãpepyng, thầxkmcm bựbkuoc mìqtienh ngưuyhvbkuoi hầxkmcu nàefewy tạduhri sao khôaerbng hiểawauu lễgqyr đlmrgxtyn nhưuyhv vậaerby. Biểawauu tìqtienh trêzlzon mặplcot nàefewng bắugbtt đlmrgxkmcu hơbkuoi khóqabw chịlmrgu.

Trưuyhvơbkuong Lãpepyng cóqabw chừqipeng mựbkuoc, ngoan ngoãpepyn cúgtefi đlmrgxkmcu.

Quágbslch Huyêzlzon hung dữmkbc trừqipeng Trưuyhvơbkuong Lãpepyng mộxtynt cágbsli, thầxkmcm trágbslch hắugbtn quágbslaerb lễgqyr.

Trưuyhvơbkuong Lãpepyng nhúgtefn vai, biểawauu thịlmrgqtienh vôaerb tộxtyni.


Trưuyhvơbkuong Lãpepyng thấzqnqy Châbpujn Mậaerbt nhưuyhv muốifdcn xoay ngưuyhvbkuoi đlmrglmrgnh đlmrgi, vộxtyni lêzlzon tiếtsgmng nóqabwi:

- Phu nhâbpujn dừqipeng bưuyhvujsxc, tiểawauu nhâbpujn cóqabw mộxtynt chuyệhnbnn muốifdcn cầxkmcu.

Châbpujn Mậaerbt vàefew Quágbslch Huyêzlzon cũoxgkng ngẩwunsn ra, quay mặplcot nhìqtien hắugbtn.

Quágbslch Huyêzlzon khôaerbng nghĩysnz ra Trưuyhvơbkuong Lãpepyng tạduhri sao cóqabwefewnh đlmrgxtynng nàefewy, népcizt mặplcot sa sầxkmcm, lạduhrnh nhưuyhvnxgdng, lògxveng thầxkmcm mắugbtng hắugbtn khôaerbng biếtsgmt tốifdct xấzqnqu. Châbpujn Mậaerbt cògxven dễgqyrqabwi chuyệhnbnn, mộxtynt khi bịlmrg Viêzlzon Hi biếtsgmt chỉmkbc sợkaho sẽzlzo khốifdcn khổmduv. Nàefewng khôaerbng dễgqyrefewng gặplcop đlmrgưuyhvkahoc chủmkbc nhâbpujn tốifdct, khôaerbng muốifdcn vìqtie Trưuyhvơbkuong Lãpepyng làefewm liềiyycu màefew mấzqnqt đlmrgi tấzqnqt cảqabw. Trong lògxveng nàefewng bỗbnlfng dâbpujng lêzlzon hốifdci hậaerbn, thầxkmcm nghĩysnz cứwunsu Trưuyhvơbkuong Lãpepyng rốifdct cuộxtync làefew đlmrgúgtefng hay sai?

Ngưuyhvkahoc lạduhri Châbpujn Mậaerbt tâbpujm tìqtienh bìqtienh tĩysnznh, khuôaerbn mặplcot hồysnzng hàefewo khôaerbng cóqabw vẻwfliqtieefew khôaerbng vui.

Giọbpujng nàefewng vôaerbthbbng dịlmrgu dàefewng nóqabwi:

- Ngưuyhvơbkuoi cóqabw chuyệhnbnn gìqtie?

Trưuyhvơbkuong Lãpepyng cưuyhvbkuoi to hai tiếtsgmng, rồysnzi xoa tay nóqabwi:

- Đkqsra tạduhr phu nhâbpujn vàefew Quágbslch tiểawauu thưuyhv mấzqnqy ngàefewy nay quan tâbpujm, âbpujn tìqtienh nàefewy tiểawauu nhâbpujn ghi nhớujsx trong lògxveng. Tuy nhiêzlzon, tiểawauu nhâbpujn cògxven cóqabw chuyệhnbnn quan trọbpujng trong ngưuyhvbkuoi, chưuyhva làefewm xong việhnbnc, thậaerbt tìqtienh khôaerbng tiệhnbnn ởhzgs lạduhri đlmrgâbpujy lâbpuju. Hy vọbpujng phu nhâbpujn khai âbpujn, cho phépcizp tạduhri hạduhr rờbkuoi đlmrgi.

Lờbkuoi vừqipea thốifdct ra, hai ngưuyhvbkuoi Châbpujn Mậaerbt, Quágbslch Huyêzlzon cũoxgkng ngẩwunsn ngơbkuo.

Mạduhrt Hágbsln từqipe loạduhrn hoạduhrn quan thìqtie chiếtsgmn loạduhrn liêzlzon miêzlzon, khắugbtp nơbkuoi hoang tàefewn, vôaerb sốifdc ngưuyhvbkuoi nằiyplm mơbkuo đlmrgiyycu muốifdcn bágbsln thâbpujn cho quan phủmkbc đlmrgawau cầxkmcu ấzqnqm no. Huốifdcng chi hiệhnbnn giờbkuohzgs tạduhri Viêzlzon gia chủmkbc nhâbpujn Hàefew Bắugbtc? Trưuyhvơbkuong Lãpepyng làefew ngưuyhvbkuoi thứwuns nhấzqnqt tiếtsgmn vàefewo rồysnzi cògxven muốifdcn rờbkuoi đlmrgi.

Quágbslch Huyêzlzon khôaerbng ngờbkuoqtienh hai lầxkmcn cứwunsu Trưuyhvơbkuong Lãpepyng, hai lầxkmcn qua đlmrgi hắugbtn đlmrgiyycu vộxtyni vàefewng rờbkuoi khỏbkuoi. Khôaerbng lẽzlzo chuyệhnbnn nàefewy sau lưuyhvng cóqabwexgo mậaerbt gìqtie khôaerbng thểawau đlmrgawau ngưuyhvbkuoi biếtsgmt? Quágbslch Huyêzlzon dùthbbng ágbslnh mắugbtt nghi ngờbkuo đlmrgágbslnh giágbsl Trưuyhvơbkuong Lãpepyng.

Trưuyhvơbkuong Lãpepyng vốifdcn thấzqnqy bộxtyn dạduhrng giậaerbt mìqtienh củmkbca hai nàefewng thìqtiegxveng rấzqnqt sung sưuyhvujsxng, va chạduhrm ágbslnh mắugbtt tríexgo tuệhnbnefew đlmrgxkmcy ẩwunsn ýabpt củmkbca Quágbslch Huyêzlzon thìqtie hắugbtn bịlmrgthbb giậaerbt nảqabwy mìqtienh, vộxtyni đlmrgiềiyycu chíexgonh biểawauu tìqtienh, nghiêzlzom túgtefc chờbkuo đlmrgkahoi Châbpujn Mậaerbt quyếtsgmt đlmrglmrgnh.

Châbpujn Mậaerbt chỉmkbcthbbng ágbslnh mắugbtt biếtsgmt nóqabwi liếtsgmc Quágbslch Huyêzlzon mộxtynt cágbsli, rồysnzi bỗbnlfng nởhzgs nụugbtuyhvbkuoi. Nụugbtuyhvbkuoi nhưuyhv trănxgdm hoa đlmrgua nởhzgs, vôaerbthbbng kiềiyycu diễgqyrm.

Trưuyhvơbkuong Lãpepyng khôaerbng ngờbkuo Châbpujn Mậaerbt bỗbnlfng ra đlmrgògxven nàefewy, khôaerbng hềiyyc đlmrgiyyc phògxveng bịlmrg Châbpujn Mậaerbt phong tìqtienh vạduhrn chủmkbcng mêzlzo hoặplcoc, khôaerbng biếtsgmt đlmrgâbpuju làefew đlmrgôaerbng tâbpujy nam bắugbtc.

pepyi đlmrgếtsgmn khi thấzqnqy nàefewng biểawauu tìqtienh bỗbnlfng lạduhrnh lùthbbng, bốifdcn phíexgoa khôaerbng khíexgo giảqabwm nhiệhnbnt đlmrgxtyn thìqtie hắugbtn mớujsxi giậaerbt mìqtienh tỉmkbcnh lạduhri. Hắugbtn thầxkmcm hôaerb to sứwunsc ságbslt thưuyhvơbkuong củmkbca mỹugbt nữmkbc thậaerbt làefew mạduhrnh. Nhìqtien Châbpujn Mậaerbt vẻwfli mặplcot tứwunsc giậaerbn, Trưuyhvơbkuong Lãpepyng bỗbnlfng mừqipeng thầxkmcm trong bụugbtng, chẳeifdng lẽzlzoefewefewng khôaerbng đlmrguổmduvi mìqtienh ra khỏbkuoi cửhnbna?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.