Phong Lưu Tam Quốc

Chương 218 : Chân Mật

    trước sau   
Quátggxch Huyêfqrfn, mộihpht ngưmgykrdxqi đdlhtàivcon bàivco bịtipxvsqinh yêfqrfu làivcom choátggxng, vìvsqi tranh sủazflng đdlhtoạlyzet lợttjoi biểgzbmu hiệeryjn ra năfqrfng lựfqrfc thủazfl đdlhtoạlyzen khiếztyrn ai cũrdxqng cảheppm thátggxn, giậpthrt mìvsqinh.

Nhìvsqin Trưmgykơqtecng Lãvmihng biểgzbmu tìvsqinh ngơqtec ngátggxc, Quátggxch Huyêfqrfn bỗonixng thấtipxy lòheppng hụrhomt hẫomtdng.

ivcong giọzikrng đdlhtiệeryju thảheppn nhiêfqrfn nóozeti:

- Tiểgzbmu thưmgyk nhàivco ta đdlhtãvmih gảhepp cho Viêfqrfn côzxaqng tửjuox, màivco Viêfqrfn côzxaqng tửjuox chíslhrnh làivco nhịtipxzxaqng tửjuox Viêfqrfn Hi củazfla đdlhtlyzei tưmgykonixng quâaaein Viêfqrfn Thiệeryju đdlhtang uy chấtipxn Thanh, Kýxstz, U vàivcoi châaaeiu.

Trưmgykơqtecng Lãvmihng làivcom sao khôzxaqng hiểgzbmu ẩucjbn ýxstz củazfla Quátggxch Huyêfqrfn? Ngụrhom ýxstzivco Châaaein Mậpthrt đdlhtãvmihivco hoa cóozet chủazfl, hơqtecn nữrhoma đdlhtxstzi phưmgykơqtecng cóozet lai lịtipxch khôzxaqng nhỏexkw, thếztyr lựfqrfc cựfqrfc mạlyzenh, átggxm thịtipx hắihphn nêfqrfn từrujm bỏexkw ýxstz nghĩspzc quátggx giớonixi hạlyzen đdlhti.

Nhưmgykng Quátggxch Huyêfqrfn làivcom sao hiểgzbmu ýxstzmgykslhrng củazfla Trưmgykơqtecng Lãvmihng?


aaeiy giờrdxq Trưmgykơqtecng Lãvmihng sớonixm khôzxaqng cóozetaaeim tìvsqinh cua gátggxi khắihphp nơqteci nhưmgykliofc ban đdlhtvsqiu. Khôzxaqng ngừrujmng dung hợttjop thếztyr giớonixi nàivcoy, hắihphn càivcong lúliofc càivcong hiểgzbmu đdlhtưmgykttjoc trátggxch nhiệeryjm vàivco átggxp lựfqrfc sinh tồhtbzn, buộihphc hắihphn khôzxaqng thểgzbm khôzxaqng thu hồhtbzi trátggxi tim lãvmihng tửjuox, đdlhtbxunt hếztyrt lòheppng vàivcoo tranh bátggx giang sơqtecn. Bâaaeiy giờrdxq cho dùnojuivco thiêfqrfn cổzfzv mỹlgfl danh Châaaein Mậpthrt gầvsqin ngay trưmgykonixc mắihpht, tốxstzi đdlhta chỉyaaj khiếztyrn hắihphn ban đdlhtvsqiu thấtipxy phấtipxn chấtipxn, còheppn sau đdlhtóozet trong lòheppng khôzxaqng hềrrjcozet cảheppm giátggxc phátggxt hiệeryjn mụrhomc tiêfqrfu, tâaaeim tĩspzcnh nhưmgykmgykonixc.

aaeiy giờrdxq hắihphn chíslhrnh làivco bồhtbztggxt đdlhttipxt qua sôzxaqng khóozet bảheppo đdlhtheppm bảheppn thâaaein, coi nhưmgyk muốxstzn cua gátggxi cũrdxqng khôzxaqng cóozetfqrfng lựfqrfc, nóozeti khôzxaqng chừrujmng sóozetng trưmgykonixc vừrujma lặbxunng thìvsqiozetng sau ậpthrp tớonixi, đdlhtếztyrn khi đdlhtóozet thậpthrt sựfqrf xong đdlhtrdxqi rồhtbzi.

Trưmgykơqtecng Lãvmihng cưmgykrdxqi khổzfzvozeti:

- Quátggxch tiểgzbmu thưmgyk, trong biểgzbmn ngưmgykrdxqi mêfqrfnh môzxaqng, nàivcong vàivco ta hai lầvsqin gặbxunp gỡzsav, khôzxaqng thểgzbm khôzxaqng nóozeti làivcoozet duyêfqrfn. Màivcovsqinh cảheppnh hai lầvsqin tưmgykơqtecng ngộihphivcoy tin tưmgykslhrng nàivcong rõgstjivcong hơqtecn tạlyzei hạlyze. Khôzxaqng phảheppi ta muốxstzn trôzxaqi giạlyzet phiêfqrfu đdlhtãvmihng màivcoivco ôzxaqng trờrdxqi sớonixm đdlhtbxunt sốxstz mệeryjnh cảhepp rồhtbzi.

Quátggxch Huyêfqrfn mỉyaajm cưmgykrdxqi nóozeti:

- Côzxaqng tửjuox khôzxaqng cầvsqin khiêfqrfm tốxstzn. Phảheppi rồhtbzi, chắihphc côzxaqng tửjuox đdlhtãvmih đdlhtóozeti? Đrhomgzbm tiểgzbmu tỳarjj đdlhti đdlhtem chúlioft gìvsqi ăfqrfn tớonixi.

Trưmgykơqtecng Lãvmihng thếztyr mớonixi cảheppm giátggxc bụrhomng trốxstzng rỗonixng, nhớonix đdlhtếztyrn mấtipxy ngàivcoy nay chưmgyka cóozet miếztyrng nưmgykonixc, đdlhtóozeti đdlhtếztyrn kêfqrfu ùnojung ụrhomc.

Quátggxch Huyêfqrfn cưmgykrdxqi khẽyjwq, mắihpht phưmgykttjong phong tìvsqinh quyếztyrn rũrdxq liếztyrc Trưmgykơqtecng Lãvmihng, xoay ngưmgykrdxqi đdlhti lấtipxy bữrhoma sátggxng.

Trưmgykơqtecng Lãvmihng nhìvsqin Quátggxch Huyêfqrfn rờrdxqi đdlhti, thếztyr mớonixi xuốxstzng giưmgykrdxqng, rửjuoxa mặbxunt, súliofc miệeryjng.

Mộihpht ngàivcoy sau, Trưmgykơqtecng Lãvmihng mớonixi hoàivcon toàivcon biếztyrt sựfqrf việeryjc từrujm đdlhtvsqiu tớonixi đdlhtzxaqi.Thìvsqi ra từrujm quan hệeryj Viêfqrfn, Tàivcoo căfqrfng thẳhtbzng, Hàivco Bắihphc tiếztyrn vàivcoo trạlyzeng thátggxi sắihphp chiếztyrn tranh. Viêfqrfn Hi nhậpthrn lệeryjnh củazfla Viêfqrfn Thiệeryju đdlhti tớonixi Lêfqrfmgykơqtecng làivco đdlhtgzbm tra quâaaein bộihph. Nhưmgykng bởslhri vìvsqi Viêfqrfn Hi mêfqrf Châaaein Mậpthrt say đdlhtihphm, mặbxunc kệeryj tấtipxt cảheppmgykzsavng érzzwp đdlhtíslhrnh hôzxaqn vớonixi Châaaein Mậpthrt, dắihpht mỹlgfl nhâaaein đdlhti sứaqaf. Bịtipx átggxp lựfqrfc bởslhri Viêfqrfn gia, Châaaein Mậpthrt khôzxaqng thểgzbm khôzxaqng đdlhthtbzng ýxstz, trêfqrfn đdlhtưmgykrdxqng trùnojung hợttjop đdlhtrhomng tớonixi Quátggxch Huyêfqrfn mớonixi bịtipxivcoo Chưmgykơqtecng cứaqafu, mộihpht mìvsqinh lưmgyku lạlyzec ởslhr trêfqrfn đdlhtưmgykrdxqng ngãvmih bệeryjnh. Châaaein Mậpthrt đdlhtátggxng thưmgykơqtecng cho thâaaein thếztyr củazfla Quátggxch Huyêfqrfn nêfqrfn giữrhom lạlyzei nàivcong. Mấtipxy ngàivcoy bêfqrfn nhau, Châaaein Mậpthrt phátggxt hiệeryjn Quátggxch Huyêfqrfn rấtipxt cóozet chủazfl kiếztyrn, năfqrfng lựfqrfc làivcom việeryjc khátggx mạlyzenh mẽyjwq thìvsqi đdlhtgzbmivcong trởslhr thàivconh thiếztyrp thâaaein nha đdlhtvsqiu củazfla mìvsqinh. Ngay cảhepp Viêfqrfn Hi đdlhtrrjcu nhìvsqin Quátggxch Huyêfqrfn vớonixi cặbxunp mắihpht khátggxc xưmgyka.

Mộihpht đdlhtưmgykrdxqng đdlhti đdlhtếztyrn Lêfqrfmgykơqtecng thìvsqi Châaaein Mậpthrt tốxstzt bụrhomng thấtipxy dâaaein chúliofng chếztyrt đdlhtóozeti khắihphp nơqteci, đdlhtihphng lòheppng từrujm bi, xin Viêfqrfn Hi phátggxt mộihpht íslhrt lưmgykơqtecng thựfqrfc cho mấtipxy dâaaein chúliofng nàivcoy. Thậpthrt trùnojung hợttjop làivco Trưmgykơqtecng Lãvmihng cũrdxqng ởslhr trong sốxstz đdlhtóozet, cho nêfqrfn mớonixi cóozetvsqinh huốxstzng lúliofc ban đdlhtvsqiu, chíslhrnh làivco Quátggxch Huyêfqrfn cầvsqiu xin, Châaaein Mậpthrt vàivco Viêfqrfn Hi đdlhthtbzng ýxstz thu nhậpthrn Trưmgykơqtecng Lãvmihng.

Hiệeryjn nay Trưmgykơqtecng Lãvmihng đdlhtang ởslhr trong dinh thựfqrf củazfla Viêfqrfn Hi, chẳhtbzng qua làivcoqteci hạlyze nhâaaein ngụrhomslhr.

Đrhomiềrrjcu duy nhấtipxt khiếztyrn Trưmgykơqtecng Lãvmihng nghĩspzc khôzxaqng ra làivco: tạlyzei sao Quátggxch Huyêfqrfn đdlhtxstzi xửjuox tốxstzt vớonixi mìvsqinh nhưmgyk vậpthry? Còheppn mấtipxy lầvsqin cứaqafu mìvsqinh? Làivcovsqivsqinh đdlhtunpkp trai lắihphm sao?


ozeti đdlhtùnojua, Trưmgykơqtecng Lãvmihng còheppn chưmgyka tựfqrf kỷfqrf đdlhtếztyrn cho rằvuktng cóozet thểgzbm khiếztyrn mỗonixi côzxaqtggxi nhấtipxt kiếztyrn chung tìvsqinh.

Rấtipxt nhanh, nộihphi bộihph tổzfzvng quảheppn củazfla Viêfqrfn Hi ra lệeryjnh đdlhtgzbm Trưmgykơqtecng Lãvmihng làivcom thợttjoivcom vưmgykrdxqn, mỗonixi ngàivcoy sửjuoxa sang lạlyzei hoa cỏexkw trong vưmgykrdxqn.

Trưmgykơqtecng Lãvmihng cóozet khổzfzvozeti khôzxaqng nêfqrfn lờrdxqi. Quátggxch Huyêfqrfn ngưmgykrdxqi ta dùnojuvsqirdxqng làivcovsqinh thâaaeim nghĩspzca trọzikrng, hai lầvsqin cứaqafu hắihphn. Hắihphn thìvsqi đdlhtãvmihozet mộihpht lầvsqin làivcom ra hàivconh đdlhtihphng khiếztyrn ngưmgykrdxqi thấtipxt vọzikrng, khôzxaqng muốxstzn lạlyzei lầvsqin nữrhoma vỗonixzxaqng bỏexkw chạlyzey. Vảhepp lạlyzei còheppn chưmgyka thấtipxy thiêfqrfn cổzfzv mỹlgfl danh thầvsqin Lạlyzec Hàivco, cứaqaf thếztyr đdlhtìvsqi rồhtbzi hìvsqinh nhưmgykqteci khôzxaqng cam lòheppng?

Trưmgykơqtecng Lãvmihng quyếztyrt đdlhttipxnh rằvuktng chỉyaaj cầvsqin gặbxunp mặbxunt Châaaein Mậpthrt thìvsqi hắihphn khôzxaqng còheppn tiếztyrc nuốxstzi gìvsqi. Mỹlgfl nữrhom nổzfzvi danh tam quốxstzc hắihphn đdlhtãvmih quen biếztyrt bảheppy, tátggxm phầvsqin rồhtbzi.

Nhưmgykng hiệeryjn giờrdxqivcom con dâaaeiu củazfla Viêfqrfn Thiệeryju (hìvsqi, tạlyzem thờrdxqi coi làivco thếztyr đdlhti), Châaaein Mậpthrt làivco ngưmgykrdxqi dễlgflivcong muốxstzn gặbxunp thìvsqi gặbxunp sao? Ngưmgykttjoc lạlyzei Quátggxch Huyêfqrfn mấtipxy lầvsqin đdlhtếztyrn xem Trưmgykơqtecng Lãvmihng.

Trưmgykơqtecng Lãvmihng khổzfzv sởslhr chờrdxqqtec hộihphi rồhtbzi lạlyzei muốxstzn nghĩspzctggxch nhanh chóozetng rờrdxqi khỏexkwi đdlhtâaaeiy, phảheppi nóozeti làivcozxaqnojung mâaaeiu thuẫomtdn.

Bữrhoma nay Trưmgykơqtecng Lãvmihng rốxstzt cuộihphc quyếztyrt đdlhttipxnh. Mặbxunc kệeryjzxaqm nay cóozet gặbxunp đdlhtưmgykttjoc Châaaein Mậpthrt hay khôzxaqng, hắihphn phảheppi lậpthrp tứaqafc lêfqrfn đdlhtưmgykrdxqng trởslhr vềrrjc Giang Đrhomôzxaqng, bởslhri vìvsqi thờrdxqi gian thậpthrt sựfqrf khôzxaqng thểgzbmrzzwo dàivcoi đdlhtưmgykttjoc nữrhoma.

Trờrdxqi còheppn chưmgyka sátggxng thìvsqi Trưmgykơqtecng Lãvmihng đdlhtãvmih xuốxstzng giưmgykrdxqng, ởslhr trong hoa viêfqrfn dinh thựfqrf ngoàivcoi mặbxunt thìvsqi sửjuoxa sang hoa cỏexkw, ngầvsqim đdlhtátggxnh giátggx mấtipxy con đdlhtưmgykrdxqng hoa viêfqrfn, mắihpht nhưmgyk chuộihpht gian xảheppo đdlhtheppo tròheppn, mong chờrdxq xuấtipxt hiệeryjn kỳarjjslhrch.

Sốxstz đdlhtàivcoo hoa củazfla Trưmgykơqtecng Lãvmihng tốxstzt thậpthrt (đdlhtưmgykơqtecng nhiêfqrfn, nhâaaein vậpthrt chíslhrnh màivco), cóozet lẽyjwq ôzxaqng trờrdxqi sai hắihphn đdlhtếztyrn thếztyr giớonixi nàivcoy vốxstzn làivco muốxstzn hoàivcon thàivconh tấtipxt cảhepp nguyệeryjn vọzikrng củazfla hắihphn chăfqrfng?

Châaaein Mậpthrt rấtipxt rấtipxt hiếztyrm khi bưmgykonixc ra khuêfqrf phòheppng, ngàivcoy hôzxaqm nay nhưmgykng lạlyzei cóozet Quátggxch Huyêfqrfn đdlhti chung tớonixi hậpthru hoa viêfqrfn ngắihphm hoa.

Khi Trưmgykơqtecng Lãvmihng cúliofi đdlhtvsqiu, còheppng lưmgykng, dùnojung bộihph dạlyzeng cựfqrfc kỳarjj giốxstzng ngưmgykrdxqi hầvsqiu trộihphm đdlhtátggxnh giátggx Châaaein Mậpthrt thìvsqi mớonixi biếztyrt mìvsqinh đdlhtãvmihivcom quyếztyrt đdlhttipxnh thôzxaqng minh cỡzsavivcoo.

Đrhomãvmih khôzxaqng biếztyrt dùnojung ngôzxaqn ngữrhomvsqivsqinh dung sựfqrf mỹlgfl lệeryj củazfla nàivcong. Tấtipxt cảhepp đdlhtóozeta hoa nởslhr rộihph đdlhtrrjcu phai màivcou trưmgykonixc mặbxunt nàivcong.

Đrhomôzxaqi mắihpht nhưmgyk trong truyềrrjcn thuyếztyrt átggxm nguyệeryjt tinh linh, sátggxng nhưmgyk bảheppo thạlyzech tuyệeryjt mỹlgfl trong dạlyze quang, lóozete átggxnh sátggxng lấtipxp látggxnh. Trong mắihpht nàivcong nhưmgykozet thanh xuâaaein dàivcoo dạlyzet, khiếztyrn ngưmgykrdxqi nhưmgyk tắihphm gióozet xuâaaein.

Khuôzxaqn mặbxunt nhưmgyk thưmgykttjong đdlhtếztyr đdlhtfqrfu khắihphc vẽyjwq ra đdlhtihph cong đdlhtunpkp mêfqrf ngưmgykrdxqi, khôzxaqng chúlioft tỳarjj vếztyrt, còheppn rấtipxt mêfqrf ngưmgykrdxqi, mềrrjcm mạlyzei trong suốxstzt. Mộihpht nụrhommgykrdxqi rung đdlhtihphng lòheppng ngưmgykrdxqi.

tggxy sen trắihphng nhưmgykzxaqng tuyếztyrt, átggxo choàivcong tơqtec tằvuktm xanh nhạlyzet khoátggxc vai lộihph ra vôzxaqnojung cao quýxstz hoa lệeryj. Thêfqrfm vàivcoo nàivcong cao rátggxo, dátggxng ngưmgykrdxqi đdlhtrrjcu đdlhtbxunn, tựfqrfa nhưmgyk tiêfqrfn nữrhom giátggxng trầvsqin.

Trưmgykơqtecng Lãvmihng lạlyzei lầvsqin nữrhoma cóozet cảheppm giátggxc kinh diễlgflm, tựfqrfa nhưmgyktggxi ngàivcoy hắihphn thấtipxy Văfqrfn Cơqtec, Đrhomfqrfu Thiềrrjcn vậpthry.

Châaaein Mậpthrt cóozet khíslhr chấtipxt tuyệeryjt đdlhtxstzi khôzxaqng kérzzwm gìvsqifqrfn Cơqtec, khôzxaqng thua gìvsqi Đrhomfqrfu Thiềrrjcn ngoàivcoi túliof trong mịtipx, cũrdxqng cóozet khíslhr chấtipxt cao quýxstz hoa lệeryj củazfla Dưmgykơqtecng Dung, nếztyru nhấtipxt đdlhttipxnh muốxstzn tìvsqim ra ai làivco đdlhtunpkp nhấtipxt trong sốxstz đdlhtóozet, Trưmgykơqtecng Lãvmihng thậpthrt làivco khôzxaqng phâaaein rõgstj đdlhtôzxaqng tâaaeiy nam bắihphc rồhtbzi.

Trong lúliofc Trưmgykơqtecng Lãvmihng kinh diễlgflm mộihpht giâaaeiy nhưmgyk mộihpht thếztyr kỷfqrf lắihphng đdlhtzikrng hồhtbzi ứaqafc, đdlhtvsqiu óozetc ngắihphn ngủazfli trốxstzng rỗonixng.

Châaaein Mậpthrt thìvsqi nhưmgykaaeiy, khuôzxaqn mặbxunt thiêfqrfn thầvsqin khôzxaqng cóozet chúlioft nhâaaein gian khóozeti lửjuoxa, nhẹunpk nhàivcong xuyêfqrfn qua trăfqrfm hoa, khiếztyrn nhữrhomng đdlhtóozeta hoa tranh diễlgflm trong hoa viêfqrfn đdlhtrrjcu trởslhr thàivconh látggx xanh phôzxaqng nềrrjcn, phai nhạlyzet.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.