Phong Lưu Tam Quốc

Chương 217 : Quách Huyên

    trước sau   
Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng khẽmryhyxzru mộipvxt tiếqejpng:

- A!

Sau đpitlójefw vộipvxi bịgnaut miệqoucng mìgkgbnh.

Thìgkgb ra giưyuxgodxrng nằheoom sấxtrtp mộipvxt côdyfoefcqi mặscvdc áefcqo choàqrcing ngắntnhn màqrciu xanh láefcq, áefcqo khoáefcqc ngắntnhn tay mỏqblvng bạelqzc đpitlang ngủkdvx say bêyxzrn giưyuxgodxrng.

efcqi tójefwc dàqrcii mềnzkmm mưyuxgsokst củkdvxa nàqrcing che đpitli khuôdyfon mặscvdt xinh đpitlrkfpp, dùdmgf khôdyfong thấxtrty rõxtrtqrcing dáefcqng ngưyuxgodxri nhưyuxgng cójefw thểpitl nhậuhvmn ra vốuhvmn liếqejpng đpitlkdvx khiếqejpn ngưyuxgodxri đpitlyxzrn cuồkdvxng, khiếqejpn Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng cójefwscvdc đpitlipvxng muốuhvmn nhìgkgbn rõxtrt khuôdyfon mặscvdt thậuhvmt.

scvdc nàqrciy côdyfoefcqi yêyxzru kiềnzkmu rêyxzrn mộipvxt tiếqejpng, chậuhvmm rãnfyqi tỉdyfonh lạelqzi.


Trong nỗvaqni mong chờodxr củkdvxa Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng, côdyfoefcqi chậuhvmm rãnfyqi ngẩpitlng đpitlxtrtu lêyxzrn.

Khi thấxtrty rõxtrt khuôdyfon mặscvdt củkdvxa côdyfoefcqi rồkdvxi, Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng khôdyfong thểpitl kiềnzkmm chếqejp nỗvaqni kinh ngạelqzc, kinh kêyxzru:

- Làqrciqrcing?

dyfoefcqi nhẹrkfp vuốuhvmt sợsoksi tójefwc hơvaqni rốuhvmi, lộipvx ra khuôdyfon mặscvdt trắntnhng nõxtrtn màqrci kiềnzkmu diễsoksm, thêyxzrm vàqrcio mỹqtve nữwdyv mớctgsi tỉdyfonh giấxtrtc làqrci giâsdgyy phúscvdt đpitlipvxng lòrkfpng ngưyuxgodxri nhấxtrtt, Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng nhìgkgbn màqrci ngâsdgyy dạelqzi.

qrcing chíwkvgnh làqrci ngưyuxgodxri lúscvdc trưyuxgctgsc đpitlãnfyq cứqfzpu hắntnhn mộipvxt mạelqzng, Quáefcqch Huyêyxzrn.

Nhìgkgbn Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng bộipvxefcqng giậuhvmt mìgkgbnh, Quáefcqch Huyêyxzrn khanh kháefcqch cưyuxgodxri.

qrcing nójefwi:

- Chắntnhc côdyfong tửywqk thấxtrty bấxtrtt ngờodxr lắntnhm? Tiểpitlu tỳsoksmmklng khôdyfong ngờodxrjefw thểpitl tạelqzi đpitlâsdgyy mộipvxt lầxtrtn nữwdyva gặscvdp côdyfong tửywqk.

Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng thếqejp mớctgsi pháefcqt hiệqoucn mìgkgbnh thấxtrtt lễsoks, nhưyuxgng vẫqrcin mơvaqn hồkdvx hỏqblvi:

- Đywqkúscvdng làqrci cảvaqnm thấxtrty ngoàqrcii ýfziw muốuhvmn, đpitlâsdgyy rốuhvmt cuộipvxc làqrci chuyệqoucn gìgkgb?

Quáefcqch Huyêyxzrn thởkttmqrcii mộipvxt tiếqejpng, thâsdgyn thểpitl mềnzkmm mạelqzi đpitlqfzpng lêyxzrn, mắntnht phưyuxgsoksng nhìgkgbn ngoàqrcii cửywqka sổjefw, hốuhvmc mắntnht chậuhvmm rãnfyqi ửywqkng đpitlqblv.

Giọmtccng nàqrcing cójefw chúscvdt khàqrcin nójefwi:

- Việqoucc nàqrciy nójefwi ra thìgkgb kháefcqqrcii dòrkfpng. Ngàqrciy đpitlójefw Đywqkkdvxng Đywqkêyxzr Hậuhvmu cưyuxgoefqng éipvxp muốuhvmn nạelqzp tiểpitlu nữwdyvqrcim thiếqejpp thìgkgb tiểpitlu tỳsoks đpitlãnfyqyuxgkttmng chấxtrtm dứqfzpt sinh mệqoucnh, đpitli theo phụqbld thâsdgyn, mẫqrciu thâsdgyn. Khôdyfong ngờodxr nhảvaqny sôdyfong tựqtve vẫqrcin khôdyfong thàqrcinh, ngưyuxgsoksc lạelqzi bịgnau ngưyuxgodxri cứqfzpu…


Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng sắntnhc mặscvdt biếqejpn trắntnhng bệqoucch, cójefw chúscvdt kíwkvgch đpitlipvxng nójefwi:

- Khôdyfong lẽmryh Quáefcqch tiểpitlu thưyuxgqrcigkgb cứqfzpu tạelqzi hạelqzyxzrn mớctgsi bịgnau Đywqkkdvxng Đywqkêyxzr Hậuhvmu…?

Quáefcqch Huyêyxzrn lắntnhc đpitlxtrtu, nójefwi:

- Sựqtve việqoucc khôdyfong phảvaqni nhưyuxgdyfong tửywqk nghĩqbld, nếqejpu truy tra thìgkgb phảvaqni tớctgsi ngưyuxgodxri bốuhvmi phậuhvmn trêyxzrn củkdvxa tiểpitlu nữwdyv, chỉdyfo sợsoks trong phúscvdt chốuhvmc khôdyfong thểpitljefwi rõxtrtqrcing.

Quáefcqch Huyêyxzrn khôdyfong nójefwi, Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng cũmmklng hếqejpt cáefcqch, chỉdyfo đpitlàqrcinh bảvaqno:

- Khôdyfong biếqejpt làqrci ai đpitlãnfyq cứqfzpu nàqrcing?

Trêyxzrn mặscvdt Quáefcqch Huyêyxzrn bỗvaqnng ửywqkng hồkdvxng, khiếqejpn biểpitlu tìgkgbnh vốuhvmn kiềnzkmu diễsoksm càqrcing thêyxzrm đpitlipvxng lòrkfpng ngưyuxgodxri, nhưyuxgng rấxtrtt nhanh trởkttm lạelqzi bìgkgbnh thưyuxgodxrng.Nàqrcing trộipvxm liếqejpc Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng vàqrcii lầxtrtn rồkdvxi mớctgsi chậuhvmm chạelqzp nójefwi:

- Làqrci mộipvxt vịgnau tráefcqng sĩqbldyxzrn gọmtcci Tàqrcio Chưyuxgơvaqnng.

Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng chấxtrtn kinh biếqejpn sắntnhc mặscvdt, kêyxzru lêyxzrn:

- Cáefcqi gìgkgb, làqrciqrcio Chưyuxgơvaqnng!?

Quáefcqch Huyêyxzrn lấxtrty làqrcim lạelqz nhìgkgbn Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng, hỏqblvi:

- Côdyfong tửywqk biếqejpt Tàqrcio đpitlelqzi ca àqrci?

Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng tim đpitluhvmp rộipvxn rãnfyq. Tàqrcio Chưyuxgơvaqnng nàqrciy chíwkvgnh làqrci con thứqfzp củkdvxa Tàqrcio Tháefcqo vàqrci Biệqoucn thịgnau sinh ra. Tàqrcio Chưyuxgơvaqnng tuổjefwi trẻbmht thìgkgb sứqfzpc mạelqznh hơvaqnn ngưyuxgodxri, võxtrt nghệqouc giỏqblvi giang, cójefw thểpitl tay khôdyfong đpitlxtrtu vớctgsi thúscvd dữwdyv. Nghe đpitlkdvxn lúscvdc còrkfpn trẻbmhtnfyq đpitli thăolvrm sôdyfong nưyuxgctgsc núscvdi non, tìgkgbm danh sưyuxg lậuhvmp chíwkvgqrcim tưyuxgctgsng. Gãnfyqqrci trong mấxtrty đpitlqfzpa con trai củkdvxa Tàqrcio Tháefcqo khôdyfong phảvaqni Tàqrcio thịgnau gia tộipvxc đpitlqouc nhịgnau đpitlelqzi, hổjefwyuxgctgsng giỏqblvi chinh chiếqejpn nhấxtrtt, làqrcim sao hắntnhn khôdyfong biếqejpt cho đpitlưyuxgsoksc.


Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng cójefw chúscvdt lo âsdgyu nójefwi:

- Nơvaqni đpitlâsdgyy chíwkvgnh làqrci chỗvaqn củkdvxa Tàqrcio Chưyuxgơvaqnng?

Quáefcqch Huyêyxzrn nhẹrkfp lắntnhc đpitlxtrtu, máefcqi tójefwc dàqrcii đpitlen nháefcqnh lắntnhc lưyuxgjefwng mưyuxgsokst.

Chỉdyfo thấxtrty nàqrcing khójefw hiểpitlu nójefwi:

- Khôdyfong phảvaqni, khôdyfong lẽmryhdyfong tửywqk quêyxzrn rồkdvxi? Hôdyfom qua côdyfong tửywqk bỗvaqnng nhiêyxzrn ngấxtrtt xỉdyfou, đpitlãnfyq bịgnau tiểpitlu thưyuxg cứqfzpu.

Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng cảvaqnm thấxtrty hồkdvx đpitlkdvx, nghi hoặscvdc khójefw hiểpitlu hỏqblvi:

- Tiểpitlu thưyuxg? Khi nàqrcio thìgkgbqrcing lạelqzi cójefw thêyxzrm tiểpitlu thưyuxggkgb nữwdyva?

Quáefcqch Huyêyxzrn cưyuxgodxri cưyuxgodxri, đpitlang đpitlgnaunh giảvaqni thíwkvgch thìgkgb bỗvaqnng nhiêyxzrn ójefwc Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng chợsokst lójefwe tia sáefcqng, suy nghĩqbld biếqejpn rõxtrtqrcing. Tàqrcio Chưyuxgơvaqnng, Quáefcqch Huyêyxzrn, tiểpitlu thưyuxg? Ba đpitliểpitlm nàqrciy liềnzkmn thàqrcinh mộipvxt đpitlưyuxgodxrng, khôdyfong lẽmryh…???

Ýyeis nghĩqbld trong đpitlxtrtu Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng hỗvaqnn loạelqzn nhưyuxgjefwng cuồkdvxng, khôdyfong thểpitl khốuhvmng chếqejp ýfziwyuxgkttmng trong lòrkfpng, pháefcqt đpitlyxzrn bắntnht lấxtrty cáefcqnh tay nhỏqblv nhắntnhn củkdvxa Quáefcqch Huyêyxzrn, biểpitlu tìgkgbnh vôdyfodmgfng xúscvdc đpitlipvxng.

Hắntnhn dùdmgfng thanh âsdgym cao chójefwt vójefwt, vẻbmht mặscvdt hưyuxgng phấxtrtn màqrcivaqni vặscvdn vẹrkfpo nójefwi:

- Quáefcqch Huyêyxzrn, ta hỏqblvi nàqrcing, tiểpitlu thưyuxg củkdvxa nàqrcing cójefw phảvaqni làqrci Châsdgyn Mậuhvmt khôdyfong? Quêyxzr quáefcqn Trung Sơvaqnn Vôdyfo Cựqtvec, cha củkdvxa nàqrcing ấxtrty làqrci đpitlưyuxgơvaqnng thờodxri thưyuxgsoksng tháefcqi lệqoucnh Châsdgyn Dậuhvmt, nhưyuxgng bâsdgyy giờodxr đpitlãnfyq chếqejpt. Mẫqrciu thâsdgyn làqrci Thưyuxgodxrng Sơvaqnn Trưyuxgơvaqnng thịgnau, sinh ra ba nam năolvrm nữwdyv, Châsdgyn Mậuhvmt làqrci con gáefcqi thứqfzp, cójefw đpitlúscvdng khôdyfong?

Quáefcqch Huyêyxzrn thoáefcqng chốuhvmc khôdyfong hiểpitlu nổjefwi tạelqzi sao Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng kíwkvgch đpitlipvxng nhưyuxg vậuhvmy. Đywqkôdyfoi tay hắntnhn nhưyuxg kiềnzkmm sắntnht kẹrkfpp chặscvdt cáefcqnh tay nàqrcing, sao màqrci chịgnauu đpitlqtveng nổjefwi?

qrcing đpitlau đpitlctgsn rêyxzrn rỉdyfoyxzru:


- Ai da, đpitlau quáefcq, côdyfong tửywqk mau thảvaqn tay ra đpitli!

Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng thếqejp mớctgsi pháefcqt hiệqoucn mìgkgbnh thấxtrtt lễsoks, vộipvxi buôdyfong lỏqblvng tay, xin lỗvaqni nójefwi:

- Xin lỗvaqni, cójefwqrcim đpitlau nàqrcing ởkttm đpitlâsdgyu khôdyfong?

Quáefcqch Huyêyxzrn nhíwkvgu chặscvdt màqrciy, xoa cáefcqnh tay đpitlau đpitlctgsn, môdyfoi son cốuhvm nặscvdn nụqbldyuxgodxri nójefwi:

- Khôdyfong cójefwgkgb đpitláefcqng lo.

Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng khôdyfong rảvaqnnh an ủkdvxi nàqrcing, liêyxzrn tụqbldc hốuhvmi thúscvdc:

- Quáefcqch tiểpitlu thưyuxg, nàqrcing đpitláefcqp lạelqzi câsdgyu hỏqblvi mớctgsi rồkdvxi củkdvxa ta đpitli chứqfzp!

Quáefcqch Huyêyxzrn thếqejp mớctgsi nhớctgs tớctgsi Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng vừswhma nójefwi, vẻbmht mặscvdt kinh ngạelqzc đpitláefcqp:

- Côdyfong tửywqk quen tiểpitlu thưyuxg nhàqrci ta sao? Nếqejpu khôdyfong thìgkgb sao côdyfong tửywqk biếqejpt rõxtrtqrcing nhưyuxg vậuhvmy?

Tuy đpitlãnfyq chứqfzpng thựqtvec suy nghĩqbld trong lòrkfpng rồkdvxi nhưyuxgng Trưyuxgơvaqnng Lãnfyqng vẫqrcin khôdyfong thểpitl khốuhvmng chếqejp cảvaqnm xúscvdc nhảvaqny nhójefwt, trêyxzrn mặscvdt lộipvx vẻbmhtyuxgng phấxtrtn.

Hắntnhn lẩpitlm bẩpitlm:

- Quảvaqn nhiêyxzrn làqrciqrcing!

Trong truyềnzkmn thuyếqejpt Lạelqzc Thầxtrtn mỹqtve nữwdyv, sắntnhc đpitlrkfpp chỉdyfo xếqejpp sau Đywqkyxzru Thiềnzkmn.

Trong tam quốuhvmc hỗvaqnn loạelqzn tấxtrtt nhiêyxzrn làqrci thờodxri đpitlelqzi anh hùdmgfng lộipvx mặscvdt, tuy nhiêyxzrn tam quốuhvmc mỹqtve nữwdyv, nữwdyv trung hàqrcio kiệqouct cũmmklng khôdyfong íwkvgt. Tựqtvea nhưyuxg Chúscvdc Dung phu nhâsdgyn, con gáefcqi Quan Vũmmklqrci Quan Phưyuxgsoksng, vâsdgyn vàqrcisdgyn vâsdgyn. Họmtcc chinh chiếqejpn sa trưyuxgodxrng, côdyfong thàqrcinh cưyuxgctgsp trạelqzi, câsdgyn quắntnhc tuyệqouct đpitluhvmi khôdyfong thua gìgkgb tu mi.

Nhưyuxgng châsdgyn chíwkvgnh xâsdgym nhậuhvmp dâsdgyn tâsdgym, khiếqejpn mọmtcci ngưyuxgodxri bàqrcin táefcqn khôdyfong dứqfzpt chíwkvgnh làqrci Đywqkyxzru Thiềnzkmn, Châsdgyn Mậuhvmt cộipvxng thêyxzrm Tháefcqi Văolvrn Cơvaqn.

Đywqkyxzru Thiềnzkmn cójefw thểpitl xếqejpp trêyxzrn Lạelqzc Thầxtrtn cũmmklng làqrcigkgb sốuhvm mạelqzng bi thảvaqnm, cuộipvxc đpitlodxri nhấxtrtp nhôdyfo củkdvxa nàqrcing. Vìgkgb trừswhm Đywqkjefwng Tráefcqc, nàqrcing bịgnauyuxgơvaqnng Duẫqrcin thiếqejpt liêyxzrn hoàqrcin kếqejp, xảvaqn thâsdgyn cho hổjefw ăolvrn, tớctgsi lui tráefcqi phảvaqni ly giáefcqn. Chíwkvgnh vìgkgb tinh thầxtrtn khôdyfong biếqejpt sợsoksqrciy đpitláefcqnh sâsdgyu vàqrcio tráefcqi tim mỗvaqni ngưyuxgodxri, vìgkgbqrcing mang đpitlếqejpn đpitlipvx cao hoàqrcin toàqrcin mớctgsi. Nếqejpu chỉdyfo đpitlơvaqnn thuầxtrtn xinh đpitlrkfpp, so sáefcqnh khíwkvg chấxtrtt thìgkgb sao nàqrcing thắntnhng đpitlưyuxgsoksc chứqfzp? Đywqkáefcqp áefcqn nàqrciy khôdyfong thểpitl đpitlefcqn biếqejpt.

Quáefcqch Huyêyxzrn nàqrciy cũmmklng khôdyfong hềnzkm đpitlơvaqnn giảvaqnn. Nàqrcing xuấxtrtt thâsdgyn thưyuxgyuxgơvaqnng thếqejp đpitlelqzi, bởkttmi vìgkgb cảvaqnnh nhàqrci sa súscvdt màqrci bịgnau buộipvxc báefcqn mìgkgbnh cho Đywqkkdvxng Đywqkêyxzr Hậuhvmu làqrcim tỳsoks nữwdyv. Tuổjefwi gầxtrtn mưyuxgodxri bảvaqny đpitlãnfyq khiếqejpn Đywqkkdvxng Đywqkêyxzr Hậuhvmu nổjefwi máefcqu háefcqo sắntnhc, muốuhvmn lậuhvmp Quáefcqch Huyêyxzrn làqrcim thiếqejpp. Màqrci Quáefcqch Huyêyxzrn tíwkvgnh tìgkgbnh kiêyxzrn cưyuxgodxrng bấxtrtt khuấxtrtt, yêyxzru hậuhvmn rõxtrtqrcing, cójefwrkfpng tựqtve tin rấxtrtt mạelqznh. Nàqrcing khôdyfong cam lòrkfpng chôdyfon vùdmgfi hạelqznh phúscvdc mộipvxt đpitlodxri nêyxzrn bỏqblv trốuhvmn. Vừswhma lúscvdc gặscvdp chiếqejpn loạelqzn khiếqejpn Quáefcqch Huyêyxzrn gầxtrtn nhưyuxg chếqejpt oan uổjefwng. Trong lúscvdc tuyệqouct vọmtccng, Quáefcqch Huyêyxzrn gặscvdp phảvaqni Châsdgyn Mậuhvmt. Cójefw Châsdgyn Mậuhvmt hỗvaqn trợsoks, nàqrcing làqrcim lạelqzi cuộipvxc đpitlodxri mớctgsi.

Sau nàqrciy vìgkgb bảvaqno vệqouc nhàqrci Châsdgyn Mậuhvmt, Quáefcqch Huyêyxzrn dấxtrtn thâsdgyn vàqrcio nguy hiểpitlm, khi Nghiệqoucp Thàqrcinh bịgnauqrcio Tháefcqo bao vâsdgyy thìgkgb mạelqzo hiểpitlm ra thàqrcinh tìgkgbm Tàqrcio Thựqtvec cầxtrtu cứqfzpu, đpitlpitl bảvaqno vệqouc mạelqzng sốuhvmng cảvaqn nhàqrci Châsdgyn Mậuhvmt. Sau đpitlójefw Châsdgyn gia đpitlưyuxgsoksc Tàqrcio Tháefcqo nghêyxzrnh đpitlójefwn làqrcim kháefcqch quýfziw, Quáefcqch Huyêyxzrn luôdyfon hầxtrtu hạelqz Châsdgyn Mậuhvmt, lòrkfpng khôdyfong cam nguyệqoucn, lạelqzi bịgnau Biệqoucn phu nhâsdgyn châsdgym ngòrkfpi ly giáefcqn, cùdmgfng Tàqrcio Chưyuxgơvaqnng, Tàqrcio Thựqtvec, Tàqrcio Phi sinh ra quan hệqoucsdgyy dưyuxga. Sau nàqrciy vìgkgb tranh sủkdvxng Tàqrcio Phi, nàqrcing khôdyfong từswhm thủkdvx đpitloạelqzn, âsdgym trầxtrtm đpitlipvxc áefcqc, khiếqejpn Tàqrcio Phi giậuhvmn dữwdyv ban cáefcqi chếqejpt cho Quáefcqch Huyêyxzrn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.