Phong Lưu Tam Quốc

Chương 216 : Cực khổ

    trước sau   
Mấnpmgy ngàgqjby nay Trưbzzvơdabpng Lãaprqng lạoowbi mộkzcgt lầmretn trảmreti qua đdabsau khổjmsg lớpqtxn nhấnpmgt trong đdabsoooci, muốgmphn ădabpn khôqpfing cópwji đdabshwme ădabpn, muốgmphn mặeejhc khôqpfing cópwji quầmretn áearfo, ngưbzzvoooci nhẹriwpdabpn mưbzzvoooci kýmpzp, xưbzzvơdabpng gòqhmvearf gầmrety hẳgoykn. Trừoowb áearfnh mắizplt vẫrpfan lópwjie tia sáearfng kiêlbujn quyếtdsqt khôqpfing lung lay làgqjbqhmvn bìpqtxnh thưbzzvooocng ra, vẻrjdv ngoàgqjbi củjwhka hắizpln giốgmphng nhưbzzvlbujn ădabpn màgqjby mạoowbt rệbjblp. Tópwjic dàgqjbi rốgmphi loạoowbn, mặeejht đdabsmrety râsmvyu ria từoowb quai hàgqjbm đdabsếtdsqn cằkzcgm. Cho dùnpmggqjb ngưbzzvoooci quen biếtdsqt Trưbzzvơdabpng Lãaprqng thìpqtx sợiypggqjb hiệbjbln giờoooc rấnpmgt khópwji nhậlkbkn ra làgqjb hắizpln.

lbujbzzvơdabpng làgqjb tiềjmsgn đdabshwmen Nghiệbjblp Thàgqjbnh, Nghiệbjblp Thàgqjbnh nếtdsqu muốgmphn vữimnbng chắizplc nhưbzzv đdabsáearf thìpqtx khôqpfing thểhbiq thiếtdsqu trọrpfang binh trấnpmgn giữimnblbujbzzvơdabpng.

Khi Trưbzzvơdabpng Lãaprqng cáearfch Lêlbujbzzvơdabpng cửmpzpa thàgqjbnh ba mưbzzvơdabpi thưbzzvpqtxc thìpqtx xen lẫrpfan cùnpmgng mộkzcgt đdabsgmphng kẻrjdv lang thang, lưbzzvu dâsmvyn néyjzy chiếtdsqn loạoowbn, nằkzcgm trong túoowbp lềjmsgu tạoowbm dựgmphng lêlbujn. Bốgmphn phídgkaa Viêlbujn quâsmvyn cắizplt lưbzzviypgt canh chừoowbng, mỗdabsi chỗdabs thàgqjbnh lâsmvyu cao, lỗdabs hổjmsgng đdabsjmsgu cópwji binh sĩmret nghiêlbujm ngặeejht canh gáearfc, khôqpfing đdabshbiqbzzvu dâsmvyn vàgqjbo thàgqjbnh.

Đqozxãaprq hai ngàgqjby hai đdabsêlbujm khôqpfing ădabpn cáearfi gìpqtx, khôqpfing uốgmphng mộkzcgt giọrpfat nưbzzvpqtxc, Trưbzzvơdabpng Lãaprqng thậlkbkt tìpqtxnh chịimnbu khôqpfing nổjmsgi nhiềjmsgu ngưbzzvoooci pháearft ra mùnpmgi tanh hôqpfii nhưbzzv vậlkbky. Hắizpln dựgmpha vàgqjbo mộkzcgt gốgmphc câsmvyy khôqpfing xa, cảmretm thấnpmgy miệbjblng lưbzzvbapvi khôqpfi khốgmphc, đdabsmretu vàgqjbng mắizplt hoa, thâsmvyn thểhbiqpwjing hổjmsgi, chắizplc làgqjb sốgmpht cao rồhwmei.

oowbc nàgqjby cửmpzpa thàgqjbnh lâsmvyu bỗdabsng rốgmphi loạoowbn, tiếtdsqp theo cópwji vệbjbl binh tiềjmsgn hôqpfi hậlkbku ủjwhkng bảmreto vệbjbl, đdabsi ra mấnpmgy ngưbzzvoooci quầmretn áearfo sặeejhc sỡbapv, thoạoowbt trôqpfing đdabsimnba vịimnb kháearf cao đdabsyjzyng trêlbujn thàgqjbnh lâsmvyu.

Tiếtdsqp theo nghe cópwji tiếtdsqng binh sĩmretoowbi đdabsmretu nópwjii nhỏtqymlbujn tai:


- Nhịimnbqpfing tửmpzp đdabsếtdsqn, mau đdabsyjzyng lêlbujn!

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng cảmretm thấnpmgy kinh ngạoowbc, chậlkbkm rãaprqi mởvpji mắizplt ra, liếtdsqc hưbzzvpqtxng cửmpzpa thàgqjbnh.

Tuy mídgka mắizplt hơdabpi nặeejhng nhưbzzvng hắizpln đdabsoowbi kháearfi cópwji thểhbiq nhìpqtxn rõzqxq ngưbzzvoooci vừoowba đdabsyjzyng trêlbujn tưbzzvooocng thàgqjbnh. Rấnpmgt rõzqxqgqjbng, đdabsyjzyng chídgkanh giữimnba làgqjb mộkzcgt thanh niêlbujn quầmretn áearfo hoa lệbjbl, bộkzcgearfng huêlbujnh hoang. Chắizplc chắizpln đdabsópwjigqjb nhịimnbqpfing tửmpzpgqjb binh sĩmret đdabsãaprqpwjii rồhwmei.

Khẳgoykng đdabsimnbnh ýmpzp nghĩmret trong lòqhmvng, Trưbzzvơdabpng Lãaprqng dùnpmgng khuỷrjdvu tay đdabsmrwrng vàgqjbo mộkzcgt kẻrjdv lang thang kháearfc cùnpmgng mìpqtxnh dựgmpha vàgqjbo gốgmphc câsmvyy, rồhwmei chỉakmfgqjbo ngưbzzvoooci trêlbujn cửmpzpa thàgqjbnh.

Hắizpln thềjmsgu thàgqjbo hỏtqymi:

- Vịimnb đdabsoowbi ca nàgqjby, ngưbzzvơdabpi cópwji biếtdsqt ngưbzzvoooci đdabsyjzyng trêlbujn thàgqjbnh lâsmvyu làgqjb ai khôqpfing?

Kẻrjdv lang thang liếtdsqc Trưbzzvơdabpng Lãaprqng, vẻrjdv mặeejht kinh thưbzzvooocng, rồhwmei quay đdabsmretu nhìpqtxn hưbzzvpqtxng tưbzzvooocng thàgqjbnh, biểhbiqu tìpqtxnh biếtdsqn cựgmphc kỳdgfusmvym mộkzcg.

aprqpwjii:

- Nópwjii ra ngưbzzvơdabpi cũriwpng khôqpfing biếtdsqt, ngưbzzvoooci đdabsyjzyng ngay chídgkanh giữimnba cửmpzpa thàgqjbnh chídgkanh làgqjb con thứyjzy hai củjwhka Viêlbujn Thiệbjblu đdabsoowbi tưbzzvpqtxng quâsmvyn, Viêlbujn Hi.

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng ồhwme mộkzcgt tiếtdsqng, sau đdabsópwji bựgmphc mìpqtxnh nhắizplm mắizplt lạoowbi. Viêlbujn Hi thìpqtxpwjipqtx ghêlbuj gớpqtxm lắizplm đdabsâsmvyu, nhớpqtx ngàgqjby đdabsópwji ta ngay cảmret Viêlbujn Thiệbjblu còqhmvn khôqpfing thèoowbm đdabshbiqgqjbo mắizplt nữimnba làgqjb! Chẳgoykng qua vậlkbkt đdabsjmsgi sao dờoooci, hôqpfim nay bịimnb mộkzcgt kẻrjdv xin ădabpn chếtdsq nhạoowbo nhưbzzv vậlkbky, thậlkbkt làgqjb đdabsoooci ngưbzzvoooci khópwji đdabsearfn biếtdsqt.

lbujn tĩmretnh nửmpzpa ngàgqjby, kẻrjdv lang thang nhàgqjbm cháearfn đdabsmrwrng Trưbzzvơdabpng Lãaprqng, nópwjii:

- Nàgqjby, ngưbzzvơdabpi biếtdsqt khôqpfing? Dưbzzvooocng nhưbzzv Viêlbujn Thiệbjblu đdabsimnbnh khai chiếtdsqn vớpqtxi Tàgqjbo Tháearfo.

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng khôqpfing thèoowbm đdabshbiq ýmpzp, chỉakmf thấnpmgy đdabsmretu ngàgqjby càgqjbng đdabsau, ngưbzzvoooci mềjmsgm nhũriwpn khôqpfing cópwji sứyjzyc lựgmphc, nhiệbjblt đdabskzcg thâsmvyn thểhbiq khôqpfing ngừoowbng tădabpng cao.


Kẻrjdv lang thang đdabsmrwrng lạoowbi đdabsmrwrng, gãaprqi máearfi tópwjic rốgmphi, lạoowbi dựgmpha vàgqjbo thâsmvyn câsmvyy, nhàgqjbm cháearfn bắizplt lấnpmgy con rậlkbkn trêlbujn ngưbzzvoooci giảmreti buồhwmen.

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng khôqpfing biếtdsqt mìpqtxnh hôqpfin mêlbuj bao lâsmvyu, chỉakmfdabp hồhwme cảmretm giáearfc bỗdabsng nhiêlbujn tìpqtxnh hìpqtxnh rấnpmgt hỗdabsn loạoowbn, bốgmphn phídgkaa vang tiếtdsqng héyjzyt, ai nấnpmgy hoảmretng hốgmpht, khôqpfing biếtdsqt xảmrety ra chuyệbjbln gìpqtx nữimnba.

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng mệbjblt mỏtqymi mởvpji đdabsôqpfii mắizplt ra, vốgmphn tưbzzvvpjing hỏtqymi kẻrjdv lang thang bêlbujn cạoowbnh xảmrety ra chuyệbjbln gìpqtx, ai dèoowb khôqpfing thấnpmgy bópwjing dáearfng gãaprq đdabsâsmvyu. Chỉakmf thấnpmgy mộkzcgt đdabsáearfm nạoowbn dâsmvyn, kẻrjdv ădabpn màgqjby giốgmphng pháearft đdabslbujn chạoowby tớpqtxi trưbzzvpqtxc, trong mắizplt têlbujn nàgqjbo cũriwpng bắizpln ra tia sáearfng mừoowbng nhưbzzv đdabslbujn vàgqjb bấnpmgt an. Ngưbzzvoooci giốgmphng nhưbzzv thủjwhky triềjmsgu ậlkbkp đdabsếtdsqn, tìpqtxnh hìpqtxnh cựgmphc kỳdgfu rốgmphi loạoowbn.

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng khópwji khădabpn dựgmpha vàgqjbo thâsmvyn câsmvyy đdabsyjzyng vữimnbng, thởvpji hồhwmeng hộkzcgc. Cáearfi chuyệbjbln bìpqtxnh thưbzzvooocng cựgmphc kỳdgfu đdabsơdabpn giảmretn nàgqjby bâsmvyy giờoooc hao phídgka rấnpmgt nhiềjmsgu sứyjzyc lựgmphc củjwhka mìpqtxnh. Hắizpln loạoowbng choạoowbng đdabsi hai bưbzzvpqtxc, cảmretm thấnpmgy đdabsmretu nặeejhng màgqjb châsmvyn nhẹriwp, mồhwmeqpfii đdabsmretm đdabsìpqtxa.

oowbc nàgqjby mộkzcgt côqpfiyjzy bịimnb đdabsáearfm ngưbzzvoooci pháearft đdabslbujn đdabshlxxy ra, ngãaprq trêlbujn đdabsnpmgt. Côqpfiyjzy giưbzzvơdabpng đdabsôqpfii mắizplt mơdabp hồhwme bấnpmgt lựgmphc nhìpqtxn phídgkaa trưbzzvpqtxc, bắizplt đdabsmretu gàgqjbo khópwjic.

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng tiếtdsqn lêlbujn hai bưbzzvpqtxc ôqpfim lấnpmgy côqpfiyjzy bộkzcg dạoowbng nhếtdsqch nháearfc cũriwpng nhưbzzvpqtxnh. Hắizpln cảmretm thấnpmgy côqpfiyjzy mảmretnh mai nhưbzzv vậlkbky, giốgmphng nhưbzzv đdabsgqjbn bôqpfing. Hắizpln nhẹriwp nhàgqjbng dùnpmgng tay lau đdabsi nưbzzvpqtxc mắizplt củjwhka côqpfiyjzy.

Hắizpln dịimnbu dàgqjbng nópwjii:

- Tiểhbiqu muộkzcgi muộkzcgi đdabsoowbng khópwjic. Xảmrety ra chuyệbjbln gìpqtx? Tạoowbi sao mọrpfai ngưbzzvoooci hỗdabsn loạoowbn nhưbzzv vậlkbky?

qpfiyjzy chỉakmf mớpqtxi vàgqjbi tuổjmsgi, thanh âsmvym còqhmvn rấnpmgt non nớpqtxt, mặeejht vàgqjbng vọrpfat.

qpfiyjzy nghẹriwpn ngàgqjbo nópwjii:

- Ca ca, đdabskzcgng trưbzzvpqtxc cópwji mấnpmgy tỷrjdv tỷrjdv tốgmpht bụmrwrng pháearft lưbzzvơdabpng thựgmphc, nếtdsqu đdabsi muộkzcgn rồhwmei thìpqtx sẽvjau khôqpfing cópwji. Tiểhbiqu Linh đdabsãaprq ba ngàgqjby khôqpfing ădabpn đdabsưbzzviypgc thứyjzypqtx, sắizplp chếtdsqt đdabsópwjii rồhwmei!

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng nhẹriwp bắizplt lấnpmgy cáearfnh tay gầmrety nhưbzzv que củjwhki củjwhka tiểhbiqu Linh, nópwjii tiếtdsqp:

- Tiểhbiqu Linh đdabsoowbng khópwjic, ca ca dẫrpfan muộkzcgi đdabsi.


Tiểhbiqu Linh mởvpji to đdabsôqpfii mắizplt, vẻrjdv mặeejht khôqpfing tin nópwjii:

- Ca ca nópwjii cópwji thậlkbkt khôqpfing? Sẽvjau khôqpfing lừoowba tiểhbiqu Linh chứyjzy?

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng chỉakmfbzzvoooci khôqpfing đdabsáearfp, dùnpmgng hàgqjbnh đdabskzcgng đdabsáearfp lạoowbi câsmvyu hỏtqymi củjwhka côqpfiyjzy.

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng ôqpfim tiểhbiqu Linh, dùnpmgng thâsmvyn thểhbiq suy yếtdsqu củjwhka mìpqtxnh khópwji khădabpn chen vàgqjbo đdabsáearfm ngưbzzvoooci, tiếtdsqn lêlbujn trưbzzvpqtxc.

oowbc sắizplp tớpqtxi gầmretn cửmpzpa thàgqjbnh thìpqtxpqtxnh nhưbzzv trậlkbkt tựgmph tốgmpht hơdabpn rấnpmgt nhiềjmsgu. Cópwji rấnpmgt nhiềjmsgu têlbujn lídgkanh ởvpjilbujn cạoowbnh canh chừoowbng, từoowb xa xếtdsqp hàgqjbng mộkzcgt hàgqjbng rấnpmgt dàgqjbi, ai cũriwpng sốgmpht ruộkzcgt chờoooc.

Hắizpln chậlkbkm rãaprqi tớpqtxi gầmretn, đdabskzcgi ngũriwp từoowb từoowb biếtdsqn ngắizpln. Ngưbzzvoooci nhậlkbkn thựgmphc vậlkbkt mừoowbng nhưbzzv đdabslbujn rờoooci đdabsi, cópwji mộkzcgt ídgkat càgqjbng kídgkach đdabskzcgng bậlkbkt khópwjic. Nhưbzzvng Trưbzzvơdabpng Lãaprqng cảmretm giáearfc mộkzcgt chúoowbt sứyjzyc lựgmphc củjwhka mìpqtxnh đdabsang nhanh chópwjing trôqpfii đdabsi, thậlkbkt buồhwmen ngủjwhk, buồhwmen ngủjwhk quáearf.

pqtxnh nhưbzzv hắizpln nghe thấnpmgy tiếtdsqng chuôqpfing êlbujm tai, lạoowbi nhưbzzv khôqpfing cốgmphc u lan, chim sơdabpn ca hópwjit véyjzyo von, khiếtdsqn ngưbzzvoooci bìpqtxnh tâsmvym lạoowbi. Trờoooci đdabsnpmgt xoay chuyểhbiqn, Trưbzzvơdabpng Lãaprqng chậlkbkm rãaprqi mấnpmgt đdabsi cảmretm giáearfc.

Trong lúoowbc ngủjwhkdabpbzzvooocng nhưbzzv nghe Dưbzzvơdabpng Dung dịimnbu dàgqjbng nồhwmeng nàgqjbn kêlbuju gọrpfai, nhưbzzv giópwji xuâsmvyn tẩhlxxm trong mặeejht đdabsnpmgt, áearfnh mắizplt vôqpfinpmgng quyếtdsqn luyếtdsqn khắizplc sâsmvyu trong lòqhmvng.

Hắizpln môqpfing lung thấnpmgy nàgqjbng cẩhlxxn thậlkbkn vìpqtx hắizpln chỉakmfnh gópwjic chădabpn, tựgmpha vợiypg hiềjmsgn dâsmvyu thảmreto.

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng vui sưbzzvpqtxng bắizplt lấnpmgy bàgqjbn tay nhưbzzv bạoowbch ngọrpfac, rấnpmgt sợiypg khôqpfing cẩhlxxn thậlkbkn thìpqtx cảmretm giáearfc yêlbujn bìpqtxnh sẽvjau trôqpfii qua bêlbujn ngưbzzvoooci.

Cảmretm giáearfc nàgqjby thậlkbkt làgqjb tốgmpht.

Trong mơdabp trêlbujn mặeejht Trưbzzvơdabpng Lãaprqng lộkzcg ra biểhbiqu tìpqtxnh yêlbujn bìpqtxnh chưbzzva từoowbng cópwji. Mấnpmgy tháearfng qua, lầmretn đdabsmretu tiêlbujn hắizpln ngủjwhk thoảmreti máearfi nhưbzzv vậlkbky.

Ngàgqjby thứyjzy hai trờoooci sáearfng tỏtqym, áearfnh nắizplng ấnpmgm áearfp xuyêlbujn qua khung cửmpzpa gỗdabs, gian phòqhmvng tĩmretnh lặeejhng.

Đqozxàgqjbn hưbzzvơdabpng dìpqtxu dịimnbu đdabsang đdabsgmpht cháearfy phầmretn cuốgmphi cùnpmgng, trêlbujn váearfch tưbzzvooocng bứyjzyc tranh núoowbi xanh nưbzzvpqtxc biếtdsqc nhưbzzv thấnpmgy ra chủjwhk nhâsmvyn tịimnbch mịimnbch vàgqjb thảmretn nhiêlbujn. Gian phòqhmvng cựgmphc kỳdgfu rộkzcgng rãaprqi, gốgmphm sứyjzy đdabshwme ngọrpfac quýmpzp giáearf, trang sứyjzyc tơdabp lụmrwra hoa lệbjbl áearfm thịimnb chủjwhk nhâsmvyn nơdabpi đdabsâsmvyy cựgmphc kỳdgfu giàgqjbu cópwji, cùnpmgng vớpqtxi đdabsimnba vịimnb khôqpfing tầmretm thưbzzvooocng.

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng thoảmreti máearfi duỗdabsi lưbzzvng, thậlkbkt lâsmvyu khôqpfing ngủjwhk ngon nhưbzzv vậlkbky, khiếtdsqn gãaprq nhớpqtx tớpqtxi ởvpji Giang Đqozxôqpfing hàgqjbng đdabsêlbujm cópwji mỹrqbk nữimnb nằkzcgm cạoowbnh.

Trưbzzvơdabpng Lãaprqng ngáearfp mộkzcgt cáearfi, mởvpji mắizplt ra, cảmretm thấnpmgy tinh thầmretn tốgmpht hơdabpn ngàgqjby hôqpfim quáearf rấnpmgt nhiềjmsgu. Hắizpln đdabsimnbnh bưbzzvpqtxc xuốgmphng giưbzzvooocng. Khópwjie mắizplt thậlkbkt tựgmph nhiêlbujn rơdabpi vàgqjbo tấnpmgm chădabpn trắizplng tinh sạoowbch sẽvjau trêlbujn ngưbzzvoooci, biểhbiqu tìpqtxnh ngẩhlxxn ra. Lòqhmvng bàgqjbn tay truyềjmsgn đdabsếtdsqn cảmretm giáearfc rấnpmgt đdabseejhc biệbjblt, cảmretm giáearfc chỉakmf khi ởvpji chung vớpqtxi mỹrqbk nữimnb mớpqtxi cópwji., Trưbzzvơdabpng Lãaprqng khópwji hiểhbiqu quay đdabsmretu nhìpqtxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.