Phong Lưu Tam Quốc

Chương 215 : Sắp đặt

    trước sau   
Trưopmrơjlvlng Lãpobung vừkwrca đdwfmtizanh thởuonz ra mộiuxpt hơjlvli thìsvln thấxbauy Quájlvlch Huyêvdhrn dùettmng con mắjemmt to tròddrgn ẩkwrcn ýudhg nhìsvlnn mìsvlnnh, ájlvlnh mắjemmt thâkcwfm sâkcwfu khóoijqddrg.

Trưopmrơjlvlng Lãpobung thầbkeym la tiêvdhru rồyoiji. Quájlvlch Huyêvdhrn nàbvuky thôettmng minh tinh ranh, mìsvlnnh hoảwqyjng hốthfit nhưopmr vậrdjsy sợjlvl rằagkang nàbvukng đdwfmãpobuoijq phájlvlt hiệkwrcn.

jrmic nàbvuky trêvdhrn thuyềpobun vang tiếurzsng ho khan:

- Khu khụwfvu.

Vừkwrca lújrmic đdwfmájlvlnh gãpobuy tìsvlnnh cảwqyjnh lújrming tújrming củurzsa Trưopmrơjlvlng Lãpobung. Hắjemmn cùettmng Quájlvlch Huyêvdhrn ngoájlvli đdwfmbkeyu nhìsvlnn.

Chỉdwfm thấxbauy Đvfupyoijng Đvfupêvdhr Hậrdjsu đdwfmihndng trêvdhrn đdwfmbkeyu thưopmrơjlvlng thuyềpobun lạqqbcnh lùettmng nhìsvlnn hai ngưopmrwqyji, gòddrgjlvl mậrdjsp mỡamir đdwfmem mắjemmt híjlvlp ébccap thàbvuknh hìsvlnnh tam giájlvlc nhỏvplljlvlu, phóoijqng ra ájlvlnh mắjemmt âkcwfm tàbvuk.


Thâkcwfn hìsvlnnh mềpobum mạqqbci củurzsa Quájlvlch Huyêvdhrn run lêvdhrn, dưopmrgvxni ájlvlnh mắjemmt củurzsa Đvfupyoijng Đvfupêvdhr Hậrdjsu, mấxbaut tựtbvu nhiêvdhrn nhăsdrtn nhóoijq đdwfmi đdwfmếurzsn.

Đvfupyoijng Đvfupêvdhr Hậrdjsu ájlvlnh mắjemmt khôettmng tốthfit nhìsvlnn Trưopmrơjlvlng Lãpobung, cưopmrwqyji hai tiếurzsng nóoijqi:

- Vịtiza trájlvlng sĩlgrhbvuky thâkcwfn thểachs đdwfmújrming làbvuk khỏvplle mạqqbcnh, đdwfmãpobuoijq thểachs tựtbvu do đdwfmi lạqqbci. Xem ra ngưopmrơjlvli đdwfmãpobu gầbkeyn làbvuknh lặbvukn, bếurzsn cảwqyjng tiếurzsp theo cóoijq thểachs đdwfmi xuốthfing rồyoiji.

Trưopmrơjlvlng Lãpobung ngẩkwrcn ra, mặbvukt nặbvukn ra nụwfvuopmrwqyji:

- Đvfupa tạqqbc Đvfupyoijng Đvfupêvdhr Hậrdjsu cóoijq âkcwfn cứihndu mạqqbcng, tạqqbci hạqqbc quấxbauy rầbkeyy nhiềpobuu ngàbvuky, trong lòddrgng cảwqyjm thấxbauy cựtbvuc kỳuonz bấxbaut an.

Đvfupyoijng Đvfupêvdhr Hậrdjsu khôettmng đdwfmájlvlp lờwqyji, ájlvlnh mắjemmt chuyểachsn tớgvxni thâkcwfn thểachs Quájlvlch Huyêvdhrn đdwfmájlvlnh giájlvlbvuki lầbkeyn.

pobuo cưopmrwqyji bỉdwfmashei nóoijqi:

- Quájlvlch Huyêvdhrn, nàbvukng cũdxsyng nêvdhrn thựtbvuc hiệkwrcn lờwqyji hứihnda rồyoiji chứihnd?

Trưopmrơjlvlng Lãpobung sửwfvung sốthfit nhìsvlnn Quájlvlch Huyêvdhrn, chỉdwfm thấxbauy biểachsu tìsvlnnh củurzsa nàbvukng lậrdjsp tứihndc u ájlvlm, khájlvlc xa vớgvxni vừkwrca rồyoiji.

Gióoijq biểachsn thổashei qua tóoijqc nàbvukng, vàbvuki sợjlvli tóoijqc bay trêvdhrn khôettmng trung. Khuôettmn mặbvukt hồyoijng hàbvuko bâkcwfy giờwqyj trắjemmng bệkwrcch khôettmng chújrmit májlvlu, thậrdjst làbvuk thêvdhropmrơjlvlng màbvuk mỹntyq miềpobuu. Từkwrc xa thỉdwfmnh thoảwqyjng bay đdwfmếurzsn vàbvuki ájlvlng mâkcwfy đdwfmen. Bầbkeyu trờwqyji trong xanh bỗpjxbng chốthfic âkcwfm u, tựtbvua nhưopmrkcwfm tìsvlnnh hiệkwrcn giờwqyj củurzsa nàbvukng.

Quájlvlch Huyêvdhrn chắjemmn chặbvukt môettmi anh đdwfmàbvuko, bộiuxp ngựtbvuc sữoijqa khôettmng ngừkwrcng nhấxbaup nhôettm. Đvfupếurzsn cuốthfii cùettmng dưopmrwqyjng nhưopmr đdwfmbvukt quyếurzst tâkcwfm, nàbvukng bỗpjxbng ngẩkwrcng đdwfmbkeyu lêvdhrn.

opmrwqyjng nhưopmrbvukng lấxbauy hếurzst can đdwfmwqyjm, thanh âkcwfm nhỏvpll nhưopmr muỗpjxbi kêvdhru nóoijqi:

- Tiểachsu tỳuonz biếurzst rồyoiji.


Đvfupyoijng Đvfupêvdhr Hậrdjsu ngửwfvua đdwfmbkeyu cưopmrwqyji dàbvuki, giọttjpng nhưopmr vịtizat kêvdhru, biểachsu tìsvlnnh cựtbvuc kỳuonz huêvdhrnh hoang đdwfmjemmc ýudhg.

jlvli vàbvuko tai hai ngưopmrwqyji Trưopmrơjlvlng Lãpobung chỉdwfm cảwqyjm giájlvlc cựtbvuc kỳuonz chóoijqi tai khóoijq chịtizau.

Đvfupyoijng Đvfupêvdhr Hậrdjsu đdwfmếurzsn nhanh, đdwfmi càbvukng nhanh, mộiuxpt lájlvlt đdwfmãpobu biếurzsn mấxbaut trêvdhrn sàbvukn thuyềpobun.

Nhìsvlnn biểachsu tìsvlnnh Đvfupyoijng Đvfupêvdhr Hậrdjsu lújrmic xoay ngưopmrwqyji rờwqyji đdwfmi, Trưopmrơjlvlng Lãpobung bỗpjxbng thấxbauy tứihndc ngựtbvuc cựtbvuc kỳuonz.

Hắjemmn sốthfit ruộiuxpt hỏvplli Quájlvlch Huyêvdhrn:

- Rốthfit cuộiuxpc làbvukoijq chuyệkwrcn gìsvln?

Quájlvlch Huyêvdhrn ai oájlvln liếurzsc Trưopmrơjlvlng Lãpobung, mắjemmt phưopmrjlvlng nhìsvlnn hưopmrgvxnng ngoàbvuki thuyềpobun. Im lặbvukng nửwfvua ngàbvuky, nàbvukng khẽqqbc thởuonzbvuki.

bvukng hébcca mởuonzettmi hồyoijng cốthfiopmrwqyji bảwqyjo:

- Khôettmng cóoijqsvln, côettmng tửwfvu khôettmng cầbkeyn lo lắjemmng.

Trưopmrơjlvlng Lãpobung còddrgn muốthfin hỏvplli tớgvxni nhưopmrng Quájlvlch Huyêvdhrn yêvdhru kiềpobuu vájlvli chàbvuko mộiuxpt cájlvli.

bvukng khẽqqbcoijqi:

- Côettmng tửwfvu, tiểachsu tỳuonzddrgn cóoijq chuyệkwrcn phảwqyji làbvukm, xin thứihnd cho khôettmng tiếurzsp đdwfmưopmrjlvlc.

Trưopmrơjlvlng Lãpobung thấxbauy Quájlvlch Huyêvdhrn xoay ngưopmrwqyji, muốthfin vưopmrơjlvln tay ra, nhưopmrng sắjemmp chạqqbcm vàbvuko thìsvln bỗpjxbng ngừkwrcng lạqqbci, ngơjlvl ngájlvlc nhìsvlnn bóoijqng dájlvlng Quájlvlch Huyêvdhrn đdwfmau thưopmrơjlvlng rờwqyji đdwfmi. Ởoijq trong gióoijq mộiuxpt chuỗpjxbi giọttjpt nưopmrgvxnc trong suốthfit lặbvukng lẽqqbcsdrtn dàbvuki, ájlvlnh nắjemmng chiếurzsu rọttjpi giọttjpt lệkwrcoijqng lájlvlnh, cùettmng vớgvxni Quájlvlch Huyêvdhrn rờwqyji đdwfmi, giọttjpt nưopmrgvxnc cũdxsyng biếurzsn mấxbaut trong gióoijq.


Trưopmrơjlvlng Lãpobung bấxbaut đdwfmjemmc dĩlgrh thởuonzbvuki, ủurzsdxsy rờwqyji khỏvplli đdwfmbkeyu thuyềpobun quay vềpobu phòddrgng mìsvlnnh.

Ngàbvuky thứihnd hai mớgvxni tờwqyj mờwqyjjlvlng, Trưopmrơjlvlng Lãpobung còddrgn mơjlvlbvukng ngủurzs thìsvlnvdhrn ngoàbvuki bỗpjxbng vang tiếurzsng ầbkeym ĩlgrh. Sau đdwfmóoijq chỉdwfm nghe bảwqyjng gỗpjxb phájlvlt ra tiếurzsng *bộiuxpp bộiuxpp* ngàbvuky càbvukng gầbkeyn.

Hắjemmn đdwfmang nghi hoặbvukc thìsvlnoijq ngưopmrwqyji gõnsgr cửwfvua nóoijqi.

- Trájlvlng sĩlgrh, bếurzsn cảwqyjng Yểachsn Sưopmr đdwfmãpobu đdwfmếurzsn, lãpobuo gia hỏvplli ngưopmrơjlvli cóoijq xuốthfing thuyềpobun hay khôettmng?

Trưopmrơjlvlng Lãpobung thầbkeym nghĩlgrh, ởuonz tạqqbci đdwfmâkcwfy cũdxsyng khôettmng mấxbauy an toàbvukn, nếurzsu cóoijqbvuko quâkcwfn tiếurzsn đdwfmếurzsn đdwfmiềpobuu tra, chỉdwfm cầbkeyn ngưopmrwqyji hơjlvli thôettmng minh làbvuk phájlvlt hiệkwrcn ra thâkcwfn phậrdjsn củurzsa mìsvlnnh đdwfmájlvlng ngờwqyj ngay. Màbvuk thájlvli đdwfmiuxp củurzsa Đvfupyoijng Đvfupêvdhr Hậrdjsu đdwfmthfii vớgvxni mìsvlnnh, mộiuxpt khi hiểachsu sựtbvu việkwrcc từkwrc đdwfmbkeyu đdwfmếurzsn cuốthfii, khôettmng lậrdjsp tứihndc bắjemmt tróoijqi lạqqbci mớgvxni làbvuk lạqqbc. Vảwqyj lạqqbci lấxbauy tìsvlnnh cảwqyjnh trưopmrgvxnc mắjemmt củurzsa mìsvlnnh, sớgvxnm ngàbvuky quay vềpobu Giang Đvfupôettmng đdwfmbvukn tụwfvu vớgvxni kiềpobuu thêvdhr, bộiuxp hạqqbc, cùettmng đdwfmyoij đdwfmqqbci nghiệkwrcp mớgvxni làbvuk ưopmru tiêvdhrn.

Nghĩlgrh tớgvxni đdwfmâkcwfy, Trưopmrơjlvlng Lãpobung vốthfin đdwfmtizanh đdwfmyoijng ýudhg. Nhưopmrng chỉdwfm chớgvxnp mắjemmt nhớgvxn tớgvxni việkwrcc Quájlvlch Huyêvdhrn còddrgn chưopmra hiểachsu rõnsgr thìsvlnbvukm sao cóoijq thểachsvdhrn bờwqyj chứihnd? Bỏvpll nhâkcwfn tốthfi khájlvlc khôettmng nóoijqi, vếurzst thưopmrơjlvlng củurzsa hắjemmn nhanh chóoijqng làbvuknh nhưopmr vậrdjsy toàbvukn do Quájlvlch Huyêvdhrn chăsdrtm sóoijqc tỉdwfm mỉdwfm chu đdwfmájlvlo. Bâkcwfy giờwqyj tuy khôettmng biếurzst xảwqyjy ra chuyệkwrcn gìsvln, nhưopmrng làbvukm ngưopmrwqyji phảwqyji biếurzst đdwfmpobun ơjlvln đdwfmájlvlp nghĩlgrha. Hơjlvln nữoijqa trong lòddrgng hắjemmn cứihndoijq cảwqyjm giájlvlc làbvuk lạqqbc, thêvdhrm vàbvuko đdwfmâkcwfy làbvukjlvli chốthfin nguy hiểachsm, thưopmrwqyjng cóoijqbvuko quâkcwfn ẩkwrcn hiệkwrcn, ra ngoàbvuki tấxbaut nhiêvdhrn khôettmng phảwqyji việkwrcc gìsvln tốthfit.

Tiếurzsn lùettmi khóoijq khăsdrtn, đdwfmjemmn đdwfmo thậrdjst lâkcwfu Trưopmrơjlvlng Lãpobung rốthfit cuộiuxpc cắjemmn răsdrtng. Nam tửwfvujlvln đdwfmqqbci trưopmrjlvlng phu biếurzst chuyệkwrcn nàbvuko nặbvukng chuyệkwrcn nàbvuko nhẹelqd, khôettmng thểachsddrgng dạqqbc đdwfmàbvukn bàbvuk. Nghĩlgrh tớgvxni đdwfmâkcwfy, Trưopmrơjlvlng Lãpobung nhanh chóoijqng mặbvukc vàbvuko quầbkeyn ájlvlo mớgvxni chẳbkeyng biếurzst lấxbauy từkwrc đdwfmâkcwfu ra, bưopmrgvxnc ra cửwfvua. Vốthfin hắjemmn muốthfin từkwrc biệkwrct Quájlvlch Huyêvdhrn, nhưopmrng đdwfmi mộiuxpt vòddrgng khôettmng tìsvlnm thấxbauy, chỉdwfm đdwfmàbvuknh từkwrc bỏvpll, rờwqyji khỏvplli thuyềpobun, lêvdhrn cảwqyjng. Trong lòddrgng Trưopmrơjlvlng Lãpobung trốthfing rỗpjxbng, cứihnd thấxbauy cóoijq lỗpjxbi vớgvxni Quájlvlch Huyêvdhrn.

Bếurzsn cảwqyjng rấxbaut lạqqbcnh lẽqqbco, Trưopmrơjlvlng Lãpobung nhìsvlnn bốthfin phíjlvla, khắjemmp nơjlvli tàbvukn phájlvl tiêvdhru đdwfmiềpobuu, cỏvpll dạqqbci mọttjpc đdwfmbkeyy, khiếurzsn hắjemmn nhíjlvlu chặbvukt màbvuky. Xem ra muốthfin tìsvlnm mộiuxpt nhàbvukettmng tạqqbcm trújrmibvuk đdwfmiềpobuu khôettmng thểachs, cóoijq lẽqqbc phảwqyji màbvukn trờwqyji chiếurzsu đdwfmxbaut, sốthfing lang thang rồyoiji.

Nhưopmrng sựtbvu việkwrcc khôettmng đdwfmơjlvln giảwqyjn nhưopmr hắjemmn tưopmruonzng. Mấxbauy ngàbvuky đdwfmi trêvdhrn con đdwfmưopmrwqyjng vềpobu nhàbvuk, Trưopmrơjlvlng Lãpobung đdwfmwfvung phảwqyji vàbvuki đdwfmiuxpi Tàbvuko binh, nếurzsu khôettmng phảwqyji hắjemmn trốthfin nhanh thìsvln đdwfmãpobu sớgvxnm bịtiza bắjemmt rồyoiji. Hơjlvln nữoijqa từkwrc miệkwrcng lưopmru dâkcwfn đdwfmưopmrjlvlc đdwfmếurzsn tin tứihndc làbvuk hai bờwqyj Lạqqbcc Hàbvuk đdwfmếurzsn Nghi Dưopmrơjlvlng, vùettmng Tam Hàbvuko bịtizabvuko quâkcwfn trọttjpng đdwfmiểachsm canh gájlvlc, tầbkeyng tầbkeyng dựtbvung trạqqbcm gájlvlc, mụwfvuc đdwfmíjlvlch làbvuk muốthfin bắjemmt mộiuxpt nhâkcwfn vậrdjst đdwfmájlvlng nghi. Còddrgn chiếurzsn sựtbvu tiềpobun phưopmrơjlvlng thìsvlnbvuko quâkcwfn vàbvuk Quájlvlch quâkcwfn, Lýudhg quâkcwfn đdwfmãpobu xảwqyjy ra đdwfmxbauu tranh chíjlvlnh diệkwrcn.

Trưopmrơjlvlng Lãpobung cũdxsyng phájlvlt hiệkwrcn mìsvlnnh ởuonz trong cửwfvua ảwqyji bịtizabvuko quâkcwfn trùettmng trùettmng bao vâkcwfy, chậrdjsm rãpobui mấxbaut đdwfmi mụwfvuc tiêvdhru tuyếurzsn đdwfmưopmrwqyjng ban đdwfmbkeyu. Hắjemmn khôettmng đdwfmi nam hạqqbc nữoijqa màbvuk to gan chọttjpn qua bờwqyj bắjemmc Hoàbvukng Hàbvuk, tiếurzsn vàbvuko đdwfmtizaa bàbvukn Viêvdhrn Thiệkwrcu. Sau đdwfmóoijq dọttjpc theo Hoàbvukng Hàbvuk tớgvxni Quan Đvfupiuxp Tiếurzsn Phájlvlt, đdwfmtizanh lặbvukn qua Duyệkwrcn Châkcwfu, rồyoiji lui vềpobu Từkwrc Châkcwfu, cuốthfii cùettmng chuyểachsn đdwfmếurzsn Giang Đvfupôettmng.

Nhưopmrng ngưopmrwqyji tíjlvlnh khôettmng bằagkang trờwqyji tíjlvlnh, khi Trưopmrơjlvlng Lãpobung cho rằagkang con đdwfmưopmrwqyjng phíjlvla trưopmrgvxnc thẳbkeyng tiếurzsn thìsvlnsvlnnh hìsvlnnh bỗpjxbng căsdrtng thẳbkeyng hơjlvln.

Viêvdhrn Thiệkwrcu cùettmng Tàbvuko Thájlvlo cưopmrgvxnp thiêvdhrn tửwfvu lệkwrcnh chưopmr hầbkeyu đdwfmãpobu tiếurzsn vàbvuko tìsvlnnh trạqqbcng gay cấxbaun. Đvfupqqbci quâkcwfn Viêvdhrn quâkcwfn liêvdhrn tiếurzsp tăsdrtng binh hưopmrgvxnng Hàbvuk Bắjemmc. Lújrmic nàbvuky bờwqyj bắjemmc Hoàbvukng Hàbvuk binh lựtbvuc đdwfmãpobu gầbkeyn mưopmrwqyji vạqqbcn, tuyếurzsn đdwfmưopmrwqyjng chủurzs yếurzsu phòddrgng thủurzsddrgn nghiêvdhrm ngặbvukt hơjlvln bìsvlnnh thưopmrwqyjng gấxbaup mấxbauy lầbkeyn. Đvfupbvukc biệkwrct làbvuk từkwrc Quan Đvfupiuxp đdwfmếurzsn Duyêvdhrn Tâkcwfn, Bìsvlnnh Khâkcwfu, gầbkeyn nhưopmrbvuk chim bay khôettmng lọttjpt, sâkcwfu trùettmng hiệkwrcn hìsvlnnh. Đvfupiềpobuu nàbvuky dưopmrwqyjng nhưopmr ájlvlm thịtiza sẽqqbcoijq trậrdjsn đdwfmqqbci chiếurzsn đdwfmvdhrn cuồyoijng hếurzst sứihndc căsdrtng thẳbkeyng.

opmrơjlvlng đdwfmthfii ngoàbvuki Hàbvuk Bốthfi phòddrgng tuyếurzsn trọttjpng binh sắjemmp đdwfmbvukt nhưopmr sợjlvli dâkcwfy căsdrtng thẳbkeyng thìsvln nộiuxpi tuyểachsn thảwqyj lỏvpllng chújrmit. Trưopmrơjlvlng Lãpobung bấxbaut đdwfmjemmc dĩlgrh chỉdwfmoijq thểachs chạqqbcy trốthfin tứihnd xứihnd, trájlvlnh đdwfmi đdwfma phầbkeyn quâkcwfn đdwfmiuxpi, chạqqbcy trốthfin tớgvxni Mụwfvuc Dãpobu, rồyoiji chuyểachsn đdwfmi Lêvdhropmrơjlvlng, tìsvlnm con đdwfmưopmrwqyjng sốthfing.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.