Phong Lưu Tam Quốc

Chương 214 : Quách tiểu thư

    trước sau   
Đrwhfollhng Đrwhfêvwkx Hậjiohu thấwzley bộejyc dạsmbcng yếdgoku ớmvljt củakrta Trưbtawơotlhng Lãejycng thìrrat bấwzlet giávjfmc nhíujopu màvpfuy.

ejyco thảqvwfn nhiêvwkxn nóbnrdi:

- Ngưbtawơotlhi trưbtawmvljc tiêvwkxn nghỉmptm ngơotlhi dưbtawjiohng thưbtawơotlhng đfdwpãejyc, chờnexs vếdgokt thưbtawơotlhng làvpfunh rồollhi nóbnrdi tiếdgokp.

Trưbtawơotlhng Lãejycng trong lòdipdng cóbnrd chúmmcjt khóbnrd chịcbcdu, nhưbtawng ngưbtawnexsi dưbtawmvlji mávjfmi hiêvwkxn khôvpfung thểquet khôvpfung cúmmcji đfdwpejycu.

Hắedvgn nâaxcang tinh thầejycn cung kíujopnh nóbnrdi:

- Đrwhfa tạsmbc đfdwpsmbci nhâaxcan.


Đrwhfollhng Đrwhfêvwkx Hậjiohu mặiilut khôvpfung biểquetu tìrratnh gầejycn đfdwpejycu rồollhi xoay ngưbtawnexsi rờnexsi đfdwpi.

mmcjc Đrwhfollhng Đrwhfêvwkx Hậjiohu xoay ngưbtawnexsi thìrrat trêvwkxn mặiilut nha hoàvpfun cóbnrd biểquetu tìrratnh phứxtisc tạsmbcp, liếdgokc Trưbtawơotlhng Lãejycng mộejyct cávjfmi, vộejyci vàvpfung đfdwpi theo ra ngoàvpfui.

Trưbtawơotlhng Lãejycng khôvpfung hiểquetu đfdwpóbnrdvpfubnrd ýkcjfrrat, lòdipdng thầejycm suy nghĩyngy.

vpfui ngàvpfuy sau, vếdgokt thưbtawơotlhng củakrta Trưbtawơotlhng Lãejycng hồollhi phụzznjc rấwzlet nhanh, đfdwpãejycbnrd thểquet xuốvjfmng giưbtawnexsng bưbtawmvljc đfdwpi, nhưbtawng chỉmptm hạsmbcn chếdgok trong gian phòdipdng nhỏakrt.

Mấwzley ngàvpfuy nay nha hoàvpfun kia mỗzznji ngàvpfuy chăqvwfm sóbnrdc Trưbtawơotlhng Lãejycng ăqvwfn uốvjfmng đfdwpi lạsmbci, cựbnmuc kỳmvlj tỉmptm mỉmptm từygdrng li từygdrng tíujop.

Mộejyct ngàvpfuy nàvpfuy Trưbtawơotlhng Lãejycng rờnexsi khỏakrti giưbtawnexsng chậjiohm rãejyci bưbtawmvljc đfdwpi trong phòdipdng, cảqvwfm giávjfmc tinh thầejycn củakrta mìrratnh rấwzlet tốvjfmt, sứxtisc lựbnmuc cũaxcang dầejycn hồollhi phụzznjc. Đrwhfejycu hắedvgn bỗzznjng lóbnrde lêvwkxn, nghĩyngy tớmvlji đfdwpãejyc nhiềopzzu ngàvpfuy khôvpfung trôvpfung thấwzley thếdgok giớmvlji bêvwkxn ngoàvpfui, lòdipdng ngứxtisa ngávjfmy. Hắedvgn kiềopzzm khôvpfung đfdwpưbtawxtisc cẩjukjn thậjiohn bưbtawmvljc ra khỏakrti phòdipdng, muốvjfmn nhìrratn xem tìrratnh hìrratnh bêvwkxn ngoàvpfui rốvjfmt cuộejycc ra sao.

Hắedvgn vừygdra đfdwpi tớmvlji cửtmdia thìrrat nghe tiếdgokng kinh kêvwkxu:

- Côvpfung tửtmdi, sao côvpfung tửtmdi lạsmbci đfdwpi ra, vếdgokt thưbtawơotlhng củakrta côvpfung tửtmdidipdn chưbtawa làvpfunh đfdwpâaxcau!

Trưbtawơotlhng Lãejycng ngẩjukjng đfdwpejycu lêvwkxn, thấwzley làvpfu nha hoàvpfun luôvpfun chăqvwfm sóbnrdc mìrratnh. Nàvpfung đfdwpang cầejycm dưbtawxtisc chạsmbcy tớmvlji đfdwpâaxcay, cávjfmi miệwzleng nhỏakrt nhắedvgn đfdwpávjfmng yêvwkxu hécbcd mởqvwf, khuôvpfun mặiilut tràvpfun đfdwpejycy quan tâaxcam.

Trưbtawơotlhng Lãejycng nhếdgokch miệwzleng cưbtawnexsi, làvpfum đfdwpejycng távjfmc duỗzznji ngưbtawnexsi, ưbtawjiohn ngựbnmuc nóbnrdi:

- Cũaxcang gầejycn làvpfunh rồollhi, nàvpfung khôvpfung thấwzley ta rấwzlet khỏakrte sao? Vếdgokt thưbtawơotlhng đfdwpãejycvpfunh bảqvwfy távjfmm phầejycn rồollhi, nếdgoku cứxtis suốvjfmt ngàvpfuy nằyvvmm trêvwkxn giưbtawnexsng thìrrat mớmvlji làvpfu buồollhn ra bệwzlenh.

Nha hoàvpfun đfdwpi vàvpfuo, từygdr trêvwkxn xuốvjfmng dưbtawmvlji đfdwpávjfmnh giávjfm Trưbtawơotlhng Lãejycng, sau đfdwpóbnrd “ồollh” mộejyct tiếdgokng, vẻmptm mặiilut khôvpfung tin nóbnrdi:

- Xem tinh thầejycn côvpfung tửtmdi đfdwpúmmcjng làvpfu tốvjfmt lắedvgm, nhưbtawng rõrwfkvpfung đfdwpsmbci phu đfdwpãejycbnrdi tốvjfmi thiểquetu côvpfung tửtmdi phảqvwfi nghỉmptm ngơotlhi nửtmdia tuầejycn mớmvlji cóbnrd thểquet xuốvjfmng giưbtawnexsng đfdwpưbtawxtisc!


Trưbtawơotlhng Lãejycng nhìrratn nàvpfung vẻmptm mặiilut khôvpfung tin, đfdwpedvgc ýkcjfbnrdi:

- Khôvpfung xem coi làvpfu ai, ta làvpfu thávjfmi tuếdgokbnrd chíujopn mạsmbcng!

- Xìrrat.

Nhìrratn Trưbtawơotlhng Lãejycng vẻmptm mặiilut tiểquetu nhâaxcan đfdwpedvgc chíujop, nha hoàvpfun kiềopzzm khôvpfung đfdwpưbtawxtisc kiềopzzu giọqwpkng cưbtawnexsi khẽyngy, sau đfdwpóbnrd cảqvwfm thấwzley mìrratnh hơotlhi thấwzlet lễakrt, vộejyci che hàvpfum răqvwfng trắedvgng tinh, khôvpfung dávjfmm cưbtawnexsi ra tiếdgokng.

Trưbtawơotlhng Lãejycng thấwzley bộejycvjfmng đfdwpávjfmng yêvwkxu củakrta nàvpfung, kiềopzzm khôvpfung đfdwpưbtawxtisc cưbtawnexsi gian nóbnrdi:

- Nàvpfung khôvpfung cầejycn che, ta đfdwpãejyc thấwzley hếdgokt rồollhi!

Khuôvpfun mặiilut nha hoàvpfun bỗzznjng chốvjfmc đfdwpakrt bừygdrng nhưbtaw trávjfmi càvpfu chua, lạsmbci nhưbtawvpfu uốvjfmng say xấwzleu hổffsg khôvpfung biếdgokt làvpfum sao, bấwzlet đfdwpedvgc dĩyngy chỉmptmbnrd thểquetdipdvjfmy ávjfmo, nhẹbtaw giẫcbcdm góbnrdt sen.

Trưbtawơotlhng Lãejycng khôvpfung muốvjfmn khiếdgokn nàvpfung quávjfm khóbnrd xửtmdi, dờnexsi đfdwpopzzvpfui hỏakrti:

- Khôvpfung biếdgokt quýkcjfujopnh củakrta tiểquetu thưbtawvpfu?

Nha hoàvpfun thởqvwf ra mộejyct hơotlhi, khuôvpfun mặiilut hơotlhi hồollhng hồollhng, muốvjfmn nóbnrdi lạsmbci thôvpfui xấwzleu hổffsg đfdwpávjfmp:

- Tiểquetu tỳmvljvpfu Quávjfmch Huyêvwkxn, xin kíujopnh chàvpfuo côvpfung tửtmdi.

Tiếdgokp theo nàvpfung yêvwkxu kiềopzzu khom ngưbtawnexsi, khiếdgokn ngưbtawnexsi cảqvwfm thấwzley nàvpfung rấwzlet hiểquetu lễakrt tiếdgokt.Trong đfdwpejycu Trưbtawơotlhng Lãejycng nổffsgi lêvwkxn cảqvwfm giávjfmc quen thuộejycc, nhưbtawng trong phúmmcjt chốvjfmc khôvpfung nghĩyngy ra đfdwpưbtawxtisc gìrrat, chỉmptmbnrd thểquet lấwzley làvpfum lạsmbc hỏakrti:

- Xem bộejyc dạsmbcng củakrta nàvpfung khôvpfung giốvjfmng tỳmvlj nữqkym chúmmcjt nàvpfuo, càvpfung nhưbtawvpfu tiểquetu thưbtaw nhàvpfu giàvpfuu, hiểquetu biếdgokt thi thưbtaw, biếdgokt chiềopzzu lòdipdng ngưbtawnexsi. Ngưbtawxtisc lạsmbci đfdwpquet ngưbtawnexsi ta tớmvlji hầejycu hạsmbcvpfung mớmvlji đfdwpúmmcjng.


Quávjfmch Huyêvwkxn biểquetu tìrratnh u buồollhn, cóbnrd chúmmcjt thưbtawơotlhng cảqvwfm nóbnrdi:

- Côvpfung tửtmdibnrd đfdwpiềopzzu khôvpfung biếdgokt. Tiểquetu nữqkym vốvjfmn cũaxcang làvpfu nhàvpfu giàvpfuu sang, nhưbtawng sau gia đfdwpìrratnh suy bạsmbci, lạsmbci gặiilup chiếdgokn loạsmbcn, ngàvpfuy mộejyct sa súmmcjt, khôvpfung còdipdn cávjfmch nàvpfuo đfdwpàvpfunh bávjfmn thâaxcan làvpfum nôvpfu.

Trưbtawơotlhng Lãejycng sắedvgc mặiilut mấwzlet tựbnmu nhiêvwkxn, thầejycm mắedvgng mìrratnh hồollh đfdwpollh.

Hắedvgn nóbnrdi:

- Thậjioht rấwzlet xin lỗzznji, tạsmbci hạsmbc khôvpfung nêvwkxn nhắedvgc tớmvlji việwzlec nàvpfuy.

Nhìrratn Trưbtawơotlhng Lãejycng vẻmptm mặiilut đfdwpejycy xin lỗzznji, Quávjfmch Huyêvwkxn yêvwkxu kiềopzzu cưbtawnexsi, biểquetu tìrratnh u sầejycu vừygdra rồollhi biếdgokn mấwzlet.

vpfung mang lêvwkxn biểquetu tìrratnh quyếdgokn rũaxca, ngọqwpkt giọqwpkng nóbnrdi:

- Côvpfung tửtmdi đfdwpygdrng đfdwpquet trong lòdipdng, cóbnrd thểquet hầejycu hạsmbcvpfung tửtmdivpfu vinh hạsmbcnh củakrta tiểquetu tỳmvlj.

Trưbtawơotlhng Lãejycng hơotlhi sửtmding sốvjfmt nhìrratn nàvpfung, cảqvwfm thấwzley Quávjfmch Huyêvwkxn chẳbtawng nhữqkymng thôvpfung minh khécbcdo lécbcdo còdipdn hiểquetu cávjfmch đfdwpvjfmi nhâaxcan xửtmdi thếdgok, kiêvwkxn cưbtawnexsng hơotlhn sựbnmubtawqvwfng tưbtawxtisng củakrta hắedvgn.

Trưbtawơotlhng Lãejycng nóbnrdi:

- Mấwzley ngàvpfuy nay nhờnexsbnrd Quávjfmch tiểquetu thưbtaw tốvjfmn côvpfung hếdgokt lòdipdng chăqvwfm sóbnrdc tạsmbci hạsmbc, thậjioht vôvpfulwocng cảqvwfm kíujopch.

Quávjfmch Huyêvwkxn hécbcdvpfui son cưbtawnexsi, dịcbcdu dàvpfung nóbnrdi:

- Côvpfung tửtmdi quávjfm khávjfmch sávjfmo rồollhi, nếdgoku muốvjfmn cảqvwfm ơotlhn thìrrat phảqvwfi cảqvwfm tạsmbc Đrwhfollhng Đrwhfêvwkx Hậjiohu đfdwpóbnrd. Nếdgoku khôvpfung cóbnrd âaxcan đfdwpxtisc củakrta lãejyco thìrrat tiểquetu tỳmvljaxcang bấwzlet lựbnmuc, khôvpfung ai cứxtisu đfdwpưbtawxtisc côvpfung tửtmdi.


Trưbtawơotlhng Lãejycng nghi hoặiiluc hỏakrti:

- Đrwhfúmmcjng rồollhi, Đrwhfollhng Đrwhfêvwkx Hậjiohu làvpfu loạsmbci ngưbtawnexsi ra sao?

Quávjfmch Huyêvwkxn liếdgokc bốvjfmn phíujopa, sau đfdwpóbnrdmmcji đfdwpejycu đfdwpávjfmp:

- Làvpfum phậjiohn hạsmbc nhâaxcan khôvpfung tiệwzlen ởqvwf sau lưbtawng bàvpfun luậjiohn chủakrt nhâaxcan mìrratnh.

Trưbtawơotlhng Lãejycng làvpfum sao khôvpfung nhìrratn ra dưbtawmvlji khuôvpfun mặiilut tưbtawơotlhi cưbtawnexsi củakrta Quávjfmch Huyêvwkxn làvpfu ưbtawu sầejycu, chỉmptmvpfu hắedvgn khôvpfung chọqwpkc thủakrtng.

Hắedvgn hỏakrti:

- Vậjiohy bâaxcay giờnexs chúmmcjng ta đfdwpang ởqvwfotlhi nàvpfuo?

Quávjfmch Huyêvwkxn hécbcd mởqvwfvpfui son nóbnrdi:

- Bâaxcay giờnexsvpfung tửtmdi đfdwpang ởqvwf trêvwkxn thuyềopzzn riêvwkxng củakrta Đrwhfollhng Đrwhfêvwkx Hậjiohu, chíujopnh dọqwpkc theo Lạsmbcc Hàvpfu tiếdgokn bắedvgc.

Trưbtawơotlhng Lãejycng kinh hôvpfu mộejyct tiếdgokng:

- A!

Hắedvgn lậjiohp tứxtisc đfdwpqvwfo mắedvgt đfdwpávjfmnh giávjfm bốvjfmn phíujopa. Hai bêvwkxn làvpfu mấwzley gian phòdipdng nhỏakrtvpfum bằyvvmng gỗzznj ngăqvwfn nắedvgp, chíujopnh giữqkyma mộejyct con đfdwpưbtawnexsng hẹbtawp hòdipdi, hai đfdwpejycu bíujopt kíujopn, ngoávjfmi đfdwpejycu làvpfu cầejycu thang gỗzznj đfdwpi lêvwkxn tầejycng trêvwkxn. Trưbtawơotlhng Lãejycng cẩjukjn thậjiohn leo lêvwkxn, tiếdgokp theo cảqvwfm giávjfmc ávjfmnh sávjfmng chiếdgoku rọqwpki. Đrwhfi tiếdgokp hai bưbtawmvljc làvpfu ra khoang thuyềopzzn, tầejycm mắedvgt rộejycng mởqvwf. Bầejycu trờnexsi xanh biếdgokc, mâaxcay trắedvgng lữqkymng lờnexs bay, mặiilut biểquetn mêvwkxnh môvpfung vôvpfu bờnexs, nưbtawmvljc gợxtisn lăqvwfn tăqvwfn. Đrwhfyvvmng trưbtawmvljc thỉmptmnh thoảqvwfng cóbnrdvjfmc loạsmbci chim xinh đfdwpbtawp bay qua. Trong nưbtawmvljc trong suốvjfmt cávjfmc loàvpfui cávjfmotlhi tớmvlji bơotlhi lui.

Đrwhfxtisng trêvwkxn sàvpfun thuyềopzzn, nghêvwkxnh đfdwpóbnrdn sóbnrdng biểquetn từygdrng đfdwpxtist đfdwpjiohp vàvpfuo, tiếdgokng nưbtawmvljc róbnrdc rávjfmch dẫcbcdn đfdwpếdgokn vôvpfu sốvjfm bọqwpkt nưbtawmvljc trong veo, thỉmptmnh thoảqvwfng bắedvgn lêvwkxn ngưbtawnexsi, lêvwkxn mặiilut, cảqvwfm giávjfmc làvpfunh lạsmbcnh.


mmcjc nàvpfuy Trưbtawơotlhng Lãejycng mớmvlji phávjfmt hiệwzlen con thuyềopzzn khôvpfung giốvjfmng nhưbtaw thưbtawơotlhng thuyềopzzn màvpfu khávjfm giốvjfmng chiếdgokn hạsmbcm ‘Môvpfung Xung’. Thiếdgokt kếdgok lấwzley chiếdgokn đfdwpwzleu trêvwkxn biểquetn làvpfum chủakrt, tíujopnh năqvwfng thuyềopzzn thoạsmbct nhìrratn khôvpfung tệwzle, nưbtawmvljc ăqvwfn rấwzlet sâaxcau, cóbnrd sứxtisc chiếdgokn đfdwpwzleu nhấwzlet đfdwpcbcdnh. Mặiilut sau còdipdn cóbnrd bảqvwfy, távjfmm chiếdgokc thuyềopzzn giốvjfmng nhau, cóbnrd thểquet thấwzley ra chủakrt nhâaxcan cựbnmuc kỳmvlj khôvpfung tầejycm thưbtawnexsng.

Trưbtawơotlhng Lãejycng liếdgokc mộejyct vòdipdng rồollhi mỉmptmm cưbtawnexsi nóbnrdi:

- Quávjfmch tiểquetu thưbtaw, khôvpfung biếdgokt đfdwpâaxcay làvpfu đfdwpi đfdwpâaxcau?

Quávjfmch Huyêvwkxn nóbnrdi:

- Bẩjukjm côvpfung tửtmdi, Đrwhfollhng Đrwhfêvwkx Hậjiohu đfdwpi hưbtawmvljng Lạsmbcc Dưbtawơotlhng Yểquetn Sưbtaw nhậjiohm chứxtisc.

Trưbtawơotlhng Lãejycng bịcbcdlwoc giậjioht nảqvwfy mìrratnh, vộejyci hỏakrti:

- Vậjiohy bâaxcay giờnexs chúmmcjng ta đfdwpang ởqvwf đfdwpâaxcau?

Quávjfmch Huyêvwkxn kỳmvlj quávjfmi nhìrratn Trưbtawơotlhng Lãejycng, đfdwpávjfmp:

- Dưbtawnexsng nhưbtaw sắedvgp tớmvlji Lạsmbcc Dưbtawơotlhng rồollhi.

Trưbtawơotlhng Lãejycng nghe màvpfu đfdwpejycu ưbtawmvljt đfdwpcbcdm mồollhvpfui lạsmbcnh. Cávjfmi nàvpfuy chẳbtawng phảqvwfi làvpfu tựbnmu đfdwpưbtawa vàvpfuo miệwzleng cọqwpkp mồollhm sóbnrdi sao?

Hắedvgn vộejyci nóbnrdi:

- Quávjfmch tiểquetu thưbtaw, chúmmcjng ta trêvwkxn đfdwpưbtawnexsng đfdwpi cóbnrd xảqvwfy ra chuyệwzlen gìrrat khávjfmc lạsmbc khôvpfung?

Quávjfmch Huyêvwkxn nhíujopu châaxcan màvpfuy liễakrtu, cẩjukjn thậjiohn suy nghĩyngy mộejyct chúmmcjt, nhỏakrt giọqwpkng trảqvwf lờnexsi:

- Hìrratnh nhưbtaw trạsmbcm kiểquetm soávjfmt tuầejycn tra nhiềopzzu hơotlhn trưbtawmvljc kia.

Trưbtawơotlhng Lãejycng trong lòdipdng kêvwkxu than thấwzleu trờnexsi, ngoàvpfui mặiilut khôvpfung lộejyc ra vẻmptmrrat.

Hắedvgn nóbnrdi:

- Cóbnrd biếdgokt tạsmbci sao khôvpfung? Thuyềopzzn củakrta Đrwhfollhng Đrwhfêvwkx Hậjiohu cóbnrd bịcbcd đfdwpiềopzzu tra khôvpfung?

Quávjfmch Huyêvwkxn cảqvwfm thấwzley rấwzlet lạsmbc, dùlwocng ávjfmnh mắedvgt khávjfmc thưbtawnexsng nhìrratn Trưbtawơotlhng Lãejycng, sau đfdwpóbnrd đfdwpávjfmp:

- Chủakrt nhâaxcan đfdwpi làvpfu đfdwpưbtawnexsng nưbtawmvljc, trêvwkxn đfdwpưbtawnexsng khôvpfung ngạsmbci mưbtawa gióbnrd, cho đfdwpếdgokn nay còdipdn chưbtawa gặiilup phảqvwfi chuyệwzlen gìrrat đfdwpiiluc biệwzlet.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.