Phong Lưu Tam Quốc

Chương 213 : Tuân Úc

    trước sau   
xtgzc nàbyhwy, bêjapln cạfukwnh truyềiyenn đnrrtếzundn hai tiếzundng cưtwuystqhi khẽxojr:

- Ha ha.

byhwo Tháeupbo đnrrtveqro mắoabvt nhìuuton sang, thấpsuxy làbyhw mộnaqqt nho giảveqr trung niêjapln mặxlszt tưtwuyơgjvgi cưtwuystqhi, biểnrrtu tìuutonh tựibsk nhiêjapln vôbyhwswfwng tựibsk tin nhìuuton y. Gãuuto diệgjvgn mạfukwo thanh túxtgz trang nhãuuto, giơgjvg tay nhấpsuxc châznbjn cóblys cảveqrm giáeupbc trầosbym ổbyhwn ngưtwuystqhi thưtwuystqhng khóblys đnrrtưtwuyylrqc, khiếzundn ngưtwuystqhi nhìuuton mộnaqqt cáeupbi bấpsuxt giáeupbc thấpsuxy làbyhw hạfukwng ngưtwuystqhi cóblys thểnrrteupbnh tráeupbch nhiệgjvgm nặxlszng nềiyen. Tiếzundng cưtwuystqhi làbyhw pháeupbt ra từblys ngưtwuystqhi nàbyhwy.

byhwo Tháeupbo thầosbym mừblysng rỡosby, nóblysi:

- Văppnfn Nhưtwuyylrqc cóblys vẻekpu nắoabvm chắoabvc, cóblys phảveqri làbyhwblyseupbch hay chỉtucy cho ta?

ppnfn Nhưtwuyylrqc cũxojrng chíxojrnh làbyhw Tuâznbjn Útwuyc, mộnaqqt trong cáeupbc tríxojr giảveqr thuộnaqqc hạfukw củpsuxa Tàbyhwo Tháeupbo. Gãuuto lạfukwi cưtwuystqhi khẽxojr hai tiếzundng, biểnrrtu tìuutonh cao ngạfukwo, đnrrtôbyhwi tay cựibskc kỳxtgz tựibsk tin chắoabvp sau lưtwuyơgjvgng, dáeupbng vẻekpu kháeupb anh tuấpsuxn.


uuto chậbhpdm rãuutoi nóblysi:

- Khôbyhwng lẽxojr chủpsuxbyhwng đnrrtãuuto quêjapln chuyệgjvgn Tựibsk Thụbyhw?

byhwo Tháeupbo mộnaqqt phen bịkeck đnrrtiểnrrtm tỉtucynh, mắoabvt lóblyse tia sáeupbng bắoabvn ra bốtgizn phíxojra, biểnrrtu tìuutonh lúxtgzc sáeupbng lúxtgzc tốtgizi, sau đnrrtóblys khóblyse miệgjvgng dầosbyn lộnaqq nụbyhwtwuystqhi nhạfukwt, mấpsuxt đnrrti vẻekpu buồqbbgn bựibskc.

twuystqhng nhưtwuy Tuâznbjn Du cũxojrng hiểnrrtu ra cáeupbi gìuuto, vui vẻekpu hỏblysi:

- Tựibsk Thụbyhw chẳjaplng phảveqri làbyhw ngưtwuystqhi bịkeck Trưtwuyơgjvgng Lãuutong áeupbm sáeupbt ưtwuy?

xojr Chíxojrbyhwi cưtwuystqhi nhạfukwt, tiếzundp lờstqhi:

- Cóblys quỷojpw mớcswgi biếzundt, xem thuộnaqqc hạfukw Trưtwuyơgjvgng Lãuutong quyếzundt đnrrtpsuxu Hổbyhweupbo kỵrubq lộnaqq ra năppnfng lựibskc, họwhit muốtgizn áeupbm sáeupbt ai thìuuto thậbhpdt quáeupb đnrrtơgjvgn giảveqrn.

Tuâznbjn Útwuyc nhẹuuto gậbhpdt đnrrtosbyu, biểnrrtu đnrrtfukwt suy nghĩeodn củpsuxa mìuutonh, nóblysi:

- Khôbyhwng sai, mặxlszc kệgjvg Tựibsk Thụbyhw đnrrtóblysblys phảveqri làbyhw đnrrttgizi thủpsux củpsuxa Trưtwuyơgjvgng Lãuutong khôbyhwng, cơgjvg hộnaqqi tốtgizt nàbyhwy chúxtgza côbyhwng nhấpsuxt đnrrtkecknh phảveqri nắoabvm chắoabvc mớcswgi đnrrtưtwuyylrqc.

Thếzundbyhwy Híxojr Chíxojrbyhwi mớcswgi nhìuuton Tuâznbjn Útwuyc mặxlszt mang nụbyhwtwuystqhi, gãuutotwuystqhi gian nóblysi:

- Chỉtucy cầosbyn pháeupbi ngưtwuystqhi chấpsuxt vấpsuxn Trưtwuyơgjvgng Lãuutong, hỏblysi hắoabvn tạfukwi sao muốtgizn áeupbm sáeupbt Hứrubqa Chửstqh, cóblys phảveqri làbyhw muốtgizn khiêjaplu khíxojrch chiếzundn tranh giữekpua Viêjapln Thiệgjvgu vàbyhw chúxtgza côbyhwng? Mặxlszc kệgjvg hắoabvn cóblys thừblysa nhậbhpdn hay khôbyhwng, chúxtgzng ta nhấpsuxt quyếzundt khẳjaplng đnrrtkecknh làbyhw hắoabvn làbyhwm. Tớcswgi lúxtgzc đnrrtóblys, nếzundu hắoabvn khôbyhwng tìuutom ra chứrubqng cứrubqtucybyhwng rửstqha sạfukwch mìuutonh, tấpsuxt nhiêjapln vìuuto sợylrq khiếzundn nhiềiyenu ngưtwuystqhi tứrubqc giậbhpdn đnrrtnrrt chúxtgza côbyhwng vàbyhw Viêjapln Thiệgjvgu cùswfwng xuấpsuxt binh nam chinh Giang Đfwimôbyhwng màbyhw đnrrtàbyhwnh thỏblysa hiệgjvgp vớcswgi chúxtgza côbyhwng.

Tuâznbjn Du cũxojrng vui vẻekpu ra mặxlszt, cưtwuystqhi nóblysi:

- Nêjapln biếzundt rằtucyng Tựibsk Thụbyhw chíxojrnh làbyhw tríxojr giảveqrbyhwng đnrrtosbyu củpsuxa Viêjapln Thiệgjvgu, cũxojrng làbyhw nhâznbjn vậbhpdt đnrrtưtwuyylrqc nểnrrt trọwhitng nhấpsuxt. Thêjaplm vàbyhwo lýveqr do Viêjapln Thuậbhpdt trưtwuycswgc kia, trong lògcibng Viêjapln Thiệgjvgu sẽxojrbyhwng hậbhpdn Trưtwuyơgjvgng Lãuutong thêjaplm. Cộnaqqng vớcswgi trậbhpdn chiếzundn Đfwimfukwi Lýveqr trang, Trưtwuyơgjvgng Lãuutong biểnrrtu hiệgjvgn ra thựibskc lựibskc, Viêjapln Thiệgjvgu tấpsuxt nhiêjapln cóblys nghe tiếzundng gióblys rồqbbgi, trong lògcibng cóblys đnrrtiềiyenu nghi ngờstqh. Đfwimếzundn lúxtgzc đnrrtóblys chỉtucy cầosbyn chúxtgza côbyhwng nhấpsuxt quyếzundt Trưtwuyơgjvgng Lãuutong vìuuto khiêjaplu khíxojrch hai nhàbyhwbyhw áeupbm sáeupbt Tựibsk Thụbyhw, khôbyhwng sợylrq Viêjapln Thiệgjvgu khôbyhwng tỏblys tháeupbi đnrrtnaqq. Chỉtucy cầosbyn mờstqhi đnrrtưtwuyylrqc Viêjapln Thiệgjvgu cùswfwng xuấpsuxt binh, tấpsuxt nhiêjapln Trưtwuyơgjvgng Lãuutong sẽxojrbyhwswfwng e ngạfukwi.


- Ha ha!

byhwo Tháeupbo cưtwuystqhi to vàbyhwi tiếzundng, râznbju dàbyhwi đnrrten bóblysng khôbyhwng gióblys tựibsk bay, cựibskc kỳxtgz đnrrtoabvc ýveqr, tinh thầosbyn thậbhpdt tốtgizt.

Y nóblysi:

- Chỉtucy cầosbyn trưtwuycswgc bỏblys đnrrtpsuxznbjn lưtwuyylrqng, sau đnrrtóblys đnrrtèxojr éuutop, rồqbbgi nhâznbjn cơgjvg hộnaqqi từblys từblys khuyêjapln nhủpsux, Trưtwuyơgjvgng Lãuutong đnrrtoabvn đnrrto suy nghĩeodn nhiềiyenu lầosbyn, tin tưtwuynrrtng chỉtucyblys thểnrrt lựibska chọwhitn kếzundt đnrrtqbbgng minh vớcswgi ta!

xojr Chíxojrbyhwi, Tuâznbjn Du cùswfwng lêjapln tiếzundng:

- Rấpsuxt đnrrtúxtgzng!

- Ha ha ha ha!!!

Trong lềiyenu Tàbyhwo Tháeupbo truyềiyenn đnrrtếzundn từblysng tiếzundng cưtwuystqhi đnrrtoabvc ýveqr.

…..

twuystqhng nhưtwuy hắoabvn lạfukwi thấpsuxy Dưtwuyơgjvgng Dung lệgjvggjvgi đnrrtosbyy mặxlszt, tuyệgjvgt vọwhitng bi thưtwuyơgjvgng khóblysc, kêjaplu gàbyhwo, liềiyenu mạfukwng muốtgizn vưtwuyơgjvgn tay kéuutoo lạfukwi hắoabvn. Nhưtwuyng chỉtucy chớcswgp mắoabvt đnrrtãuuto thàbyhwnh khuôbyhwn mặxlszt đnrrtáeupbng yêjaplu tinh nghịkeckch củpsuxa Triệgjvgu Vũxojr, đnrrtôbyhwi mắoabvt bấpsuxt lựibskc nhưtwuy hốtgiz đnrrten trốtgizng rỗtxlfng ởnrrt trêjapln biểnrrtn trôbyhwi chìuutom nổbyhwi. Trưtwuyơgjvgng Lãuutong dùswfwng sứrubqc muốtgizn kéuutoo lấpsuxy nàbyhwng, bỗtxlfng nhiêjapln tia sáeupbng lạfukwnh lẽxojro bỗtxlfng từblys trêjapln bầosbyu trờstqhi bắoabvn xuốtgizng, phúxtgzt chốtgizc trờstqhi đnrrtpsuxt biếzundn đnrrtbyhwi, đnrrtpsuxt rung núxtgzi chuyểnrrtn, biểnrrtn nổbyhwi gióblys to, sốtgizng cuồqbbgn cuộnaqqn. Hai côbyhweupbi càbyhwng trôbyhwi càbyhwng xa, tiếzundp theo làbyhwppnfn Cơgjvg, Mi Hoàbyhwn, Đfwimjaplu Thiềiyenn, cáeupbc nàbyhwng thêjapltwuyơgjvgng kêjaplu gọwhiti xẹuutot qua đnrrtosbyu hắoabvn.

Giốtgizng nhưtwuy trảveqri qua thốtgizng khổbyhw giãuutoy dụbyhwa đnrrtstqhi đnrrtstqhi kiếzundp kiếzundp, dưtwuystqhng nhưtwuy mọwhiti thứrubquutonh tĩeodnnh trởnrrt lạfukwi, màbyhw linh hồqbbgn hắoabvn dầosbyn biếzundn mấpsuxt trêjapln mặxlszt đnrrtpsuxt, tan thàbyhwnh mâznbjy khóblysi, làbyhwjapln tĩeodnnh nhưtwuy vậbhpdy, bìuutonh yêjapln nhưtwuy thếzund

Trưtwuyơgjvgng Lãuutong trảveqri qua giấpsuxc ngủpsuxznbju đnrrtếzundn mộnaqqt thếzund kỷojpw sau rốtgizt cuộnaqqc dầosbyn dầosbyn tỉtucynh lạfukwi, rêjapln rỉtucy.

- Đfwimâznbjy làbyhw đnrrtâznbju?


Hắoabvn muốtgizn nhúxtgzc nhíxojrch lạfukwi cảveqrm thấpsuxy ngưtwuystqhi mềiyenm nhũxojrn khôbyhwng cóblys chúxtgzt sứrubqc lựibskc.

Hắoabvn chậbhpdm rãuutoi mởnrrt mắoabvt ra, sau đnrrtóblys thốtgizng khổbyhwjapln hai tiếzundng, pháeupbt hiệgjvgn bốtgizn phíxojra im lặxlszng đnrrtếzundn đnrrtáeupbng sợylrq.

Đfwimếzundn lúxtgzc nàbyhwy thìuuto tinh thầosbyn hắoabvn mớcswgi chậbhpdm rãuutoi hồqbbgi phụbyhwc.

Trưtwuyơgjvgng Lãuutong mờstqh mịkeckt trợylrqn to mắoabvt, pháeupbt hiệgjvgn áeupbnh sáeupbng trắoabvng chóblysi mắoabvt xuyêjapln qua màbyhwnh lụbyhwa mỏblysng đnrrtâznbjm vàbyhwo mắoabvt đnrrtau nhóblysi. Qua thậbhpdt lâznbju sau hắoabvn mớcswgi từblys từblys thíxojrch ứrubqng, bắoabvt đnrrtosbyu đnrrtáeupbnh giáeupb hoàbyhwn cảveqrnh bốtgizn phíxojra.

Trảveqri qua thờstqhi gian dàbyhwi đnrrtiềiyenu chỉtucynh, tếzundbyhwo đnrrtfukwi nãuutoo củpsuxa Trưtwuyơgjvgng Lãuutong bắoabvt hồqbbgi phụbyhwc côbyhwng táeupbc. Hắoabvn khôbyhwng dáeupbm tin rằtucyng mìuutonh rấpsuxt cóblys thểnrrt đnrrtưtwuyylrqc ngưtwuystqhi tốtgizt cứrubqu, đnrrtiềiyenu nàbyhwy khiếzundn hắoabvn vôbyhwswfwng cảveqrm kíxojrch.

gjvgi chuyểnrrtn đnrrtosbyu muốtgizn đnrrtáeupbnh giáeupb hoàbyhwn cảveqrnh xung quanh, ai ngờstqh đnrrtiềiyenu đnrrtóblys nhưtwuyswfwng hếzundt sứrubqc lựibskc củpsuxa hắoabvn, thâznbjn thểnrrt cựibskc kỳxtgz suy yếzundu.

Trêjapln váeupbch tấpsuxm váeupbn gỗtxlf đnrrtiyenu do Nam Hưtwuyơgjvgng mộnaqqc quýveqr giáeupb phôbyhw thàbyhwnh, trôbyhwng cògcibn rấpsuxt mớcswgi, tỏblysa ra mùswfwi giốtgizng đnrrtàbyhwn hưtwuyơgjvgng. Cảveqrppnfn phògcibng kháeupbch trôbyhwng thìuuto cựibskc kỳxtgz hoa lệgjvg, giưtwuystqhng hắoabvn nằtucym cũxojrng mềiyenm mạfukwi thoảveqri máeupbi. Hiểnrrtn nhiêjapln gian phògcibng vừblysa mớcswgi xâznbjy xong, chủpsux nhâznbjn chắoabvc chắoabvn làbyhw ngưtwuystqhi giàbyhwu cóblys.

Ngoàbyhwi cửstqha sổbyhw thỉtucynh thoảveqrng truyềiyenn đnrrtếzundn tiếzundng cưtwuystqhi đnrrtùswfwa khiếzundn Trưtwuyơgjvgng Lãuutong phấpsuxn chấpsuxn tinh thầosbyn.

Mộnaqqt côbyhweupbi ăppnfn mặxlszc nhưtwuy nha hoàbyhwn đnrrti vàbyhwo phògcibng, tay cầosbym mộnaqqt thau đnrrtqbbgng, trong thau bốtgizc lêjapln khíxojrblysng. Nàbyhwng cóblys chúxtgzt xinh đnrrtuutop, mi thanh mụbyhwc túxtgz, máeupbt mắoabvt, đnrrtôbyhwi mắoabvt to trong suốtgizt. Nàbyhwng mặxlszc đnrrtqbbg xanh lộnaqq ra vôbyhw hạfukwn thanh xuâznbjn dạfukwt dàbyhwo.

Chỉtucy thấpsuxy nàbyhwng kinh ngạfukwc nhìuuton Trưtwuyơgjvgng Lãuutong hôbyhwn mêjapl nhiềiyenu ngàbyhwy đnrrtang cốtgiz gắoabvng bògcib dậbhpdy khỏblysi giưtwuystqhng, bảveqrn năppnfng bịkeckswfw giậbhpdt nảveqry mìuutonh, suýveqrt đnrrtáeupbnh rơgjvgi thau đnrrtqbbgng trong tay. Nàbyhwng vộnaqqi đnrrtxlszt đnrrtqbbg trong tay sang bêjapln, chạfukwy tớcswgi dìuutou Trưtwuyơgjvgng Lãuutong.

swfwi hưtwuyơgjvgng nhèxojr nhẹuuto bay vàbyhwo mũxojri, Trưtwuyơgjvgng Lãuutong cảveqrm thấpsuxy thoảveqri máeupbi khôbyhwng nóblysi nêjapln lờstqhi.

xtgzc nàbyhwy bêjapln tai hắoabvn vang thanh âznbjm âznbjn cầosbyn nóblysi:

- Côbyhwng tửstqh đnrrtãuuto tỉtucynh rồqbbgi.


Thanh âznbjm cựibskc kỳxtgzjapl ngưtwuystqhi, ngọwhitt giốtgizng nhưtwuybyhw đnrrtưtwuystqhng.

Trưtwuyơgjvgng Lãuutong khôbyhwng đnrrtáeupbp lạfukwi, suy yếzundu gậbhpdt đnrrtosbyu.

Tuy nhiêjapln thoạfukwt trôbyhwng nha hoàbyhwn rấpsuxt hưtwuyng phấpsuxn, ngọwhitt giọwhitng nóblysi:

- Tốtgizt quáeupb rồqbbgi, tiểnrrtu tỳxtgz lậbhpdp tứrubqc thôbyhwng báeupbo cho Đfwimqbbgng Đfwimêjapl Hậbhpdu!

Tiếzundp theo chưtwuya đnrrtylrqi Trưtwuyơgjvgng Lãuutong phảveqrn ứrubqng thìuutobyhwng đnrrtãuutouutou hắoabvn ngồqbbgi thẳjaplng, nhấpsuxc góblyst châznbjn sen, tựibska con chim éuuton vui vẻekpu xuyêjapln qua. Đfwimnrrt lạfukwi Trưtwuyơgjvgng Lãuutong ngồqbbgi trêjapln giưtwuystqhng đnrrtosbyu óblysc trốtgizng rỗtxlfng.

Khôbyhwng lâznbju sau, ngoàbyhwi cửstqha vang tiếzundng bưtwuycswgc châznbjn nặxlszng nềiyen, tiếzundp theo cóblysbyhwi ngưtwuystqhi tiếzundn vàbyhwo phògcibng. Nha hoàbyhwn mớcswgi rồqbbgi đnrrtãuutonrrt sau lưtwuyng, đnrrtôbyhwi mắoabvt phưtwuyylrqng thưtwuystqhng liếzundc trộnaqqm Trưtwuyơgjvgng Lãuutong.

Đfwimi đnrrtosbyu làbyhw mộnaqqt ôbyhwng lãuutoo máeupbi tóblysc chỉtucynh tềiyen vuốtgizt ra sau, thâznbjn thểnrrt cựibskc kỳxtgz mậbhpdp mạfukwp, trògcibn quay nhưtwuy tráeupbi banh. Tuổbyhwi củpsuxa lãuutoo đnrrtãuuto rấpsuxt lớcswgn rồqbbgi nhưtwuyng lạfukwi mặxlszc phụbyhwc sứrubqc cựibskc kỳxtgz quýveqr giáeupb sặxlszc sỡosby, cóblys chúxtgzt chẳjaplng ra cáeupbi gìuuto.

Mặxlszt sau đnrrti theo hai gãuuto đnrrtàbyhwn ôbyhwng trung niêjapln mặxlszc đnrrtqbbg đnrrten, mộnaqqt cao mộnaqqt thấpsuxp, hìuutonh thểnrrt kháeupbbyhw cao to vạfukwm vỡosby.

uutoo giàbyhw mậbhpdp nheo mắoabvt híxojr gầosbyn nhưtwuy thàbyhwnh khe hởnrrt, biểnrrtu tìuutonh kiêjaplu căppnfng nóblysi:

- Ngưtwuyơgjvgi tỉtucynh rồqbbgi àbyhw.

Trưtwuyơgjvgng Lãuutong khôbyhwng cầosbyn đnrrteupbn cũxojrng biếzundt lãuutoo mậbhpdp trưtwuycswgc mắoabvt hơgjvgi đnrrtáeupbng ghéuutot nàbyhwy làbyhw kẻekpu đnrrtãuuto cứrubqu mìuutonh.

Tuy ghéuutot nhưtwuyng hắoabvn vẫibskn yếzundu ớcswgt cảveqrm kíxojrch nóblysi:

- Đfwima tạfukw âznbjn cứrubqu mạfukwng củpsuxa đnrrtfukwi nhâznbjn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.