Phong Lưu Tam Quốc

Chương 212 : Truy binh đuổi theo

    trước sau   
kjdpng khófbjdc thảtmhcm nófbjdi:

- Lãkjdpo bávufa, ngưdghfơpwgdi đioyqimsyng chèwtjjo nữvnmqa, ta muốjgjun đioyqi xuốjgjung tìwtjjm lãkjdpo côxbtbng củkazra ta!

Ôigotng lãkjdpo đioyqpbndng tìwtjjnh nhìwtjjn côxbtbvufai xinh đioyqfojgp trưdghfyibuc mắhdkvt, biểpwgdu tìwtjjnh lãkjdpo lộctft ra kiêdchtn quyếxbtbt, nófbjdi:

- Tuyệzamvt đioyqjgjui khôxbtbng thểpwgd, quan binh đioyquổeaeji tớyibui rồpbndi.

dghfơpwgdng Dung têdchtvufai ngoávufai đioyqvufau nhìwtjjn, thấtrmuy mấtrmuy chụyrdpc binh sĩrjdn biếxbtbt bơpwgdi liềimsyu mạyibung bơpwgdi lộctfti hưdghfyibung tớyibui chỗdcht Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng ngãkjdp xuốjgjung tìwtjjm kiếxbtbm, còtazxn cófbjd binh sĩrjdn bắhdkvt đioyqvufau ởyifu ven bờcxhpwtjjm thuyềimsyn. Dưdghfơpwgdng Dung thốjgjung khổeaejmkyii đioyqvufau nhìwtjjn Triệzamvu Vũlfmo trong ngựzuwfc mìwtjjnh, kiềimsym khôxbtbng đioyqưdghfckybc lạyibui bậpwgdt khófbjdc.

Thuyềimsyn, lưdghfyibut đioyqi càkjdpng xa, chậpwgdm rãkjdpi tớyibui chíoiqdnh giữvnmqa Lạyibuc Hàkjdp.


dghfơpwgdng Dung đioyqau lòtazxng giúmkyip Triệzamvu Vũlfmo bao vếxbtbt thưdghfơpwgdng, mấtrmuy lầvufan muốjgjun tìwtjjm cávufai chếxbtbt, muốjgjun nhảtmhcy xuốjgjung sôxbtbng đioyqi theo Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng, đioyqimsyu bịicue ôxbtbng lãkjdpo tốjgjut bụyrdpng kéioyqo lạyibui. Ôigotng còtazxn an ủkazri khuyêdchtn nhủkazrkjdpng.

Nhìwtjjn mặaquyt nưdghfyibuc mêdchtnh môxbtbng, tim Dưdghfơpwgdng Dung giốjgjung nhưdghf đioyqau cắhdkvt, suốjgjut ngàkjdpy lấtrmuy lệzamv rửusaha mặaquyt, ngưdghfcxhpi gầvufay hẳdghfn đioyqi. Nhưdghfng nàkjdpng nhớyibu tớyibui mìwtjjnh vàkjdp Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng thậpwgdt kỳpwgd lạyibu tớyibui thờcxhpi đioyqyibui nàkjdpy, bỗdchtng cảtmhcm thấtrmuy hắhdkvn sẽwtjj khôxbtbng dễrnzukjdpng nhưdghf vậpwgdy bỏzkqhwtjjnh màkjdp đioyqi, hai ngưdghfcxhpi chắhdkvc chắhdkvn sẽwtjjfbjd ngàkjdpy gặaquyp lạyibui.

Cảtmhcm giávufac lạyibunh lẽwtjjo bao vâbqsfy toàkjdpn thâbqsfn, ýwtjj thứtmhcc dầvufan môxbtbng lung, trong vếxbtbt thưdghfơpwgdng nhưdghffbjd thứtmhcwtjj đioyqófbjd đioyqang chậpwgdm rãkjdpi biếxbtbn mấtrmut. Tiếxbtbp theo làkjdp cảtmhcm giávufac khiếxbtbn ngưdghfcxhpi đioyqvufau choávufang vávufang, mắhdkvt hoa. Tiếxbtbng bọutrot nưdghfyibuc vang lêdchtn *bụyrdpp bụyrdpp*, bêdchtn tai tiếxbtbng sófbjdng vỗdcht. Vàkjdpi đioyqàkjdpn cávufaxbtb âbqsfu lo chẳdghfng hềimsy e ngạyibui bơpwgdi qua bơpwgdi lạyibui ởyifu trưdghfyibuc mặaquyt Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng.

Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng cốjgjuioyqn vếxbtbt thưdghfơpwgdng đioyqau nhứtmhcc nhốjgjui trêdchtn ngưdghfcxhpi, muốjgjun quẫvwcgy ngưdghfcxhpi bơpwgdi đioyqi, lạyibui thấtrmuy cófbjd mấtrmuy binh sĩrjdn dốjgjuc sứtmhcc lặaquyn xuốjgjung nưdghfyibuc bơpwgdi hưdghfyibung thuyềimsyn kia.

Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng biếxbtbt tuyệzamvt đioyqjgjui khôxbtbng thểpwgd cho chúmkying tớyibui gầvufan thuyềimsyn, nếxbtbu khôxbtbng thìwtjj chìwtjjm thuyềimsyn làkjdp chuyệzamvn nhỏzkqh, Triệzamvu Vũlfmo, Dưdghfơpwgdng Dung sẽwtjjdghfơpwgdng tiêdchtu hồpbndn távufan. Nhưdghfng Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng cũlfmong đioyqãkjdpkjdp bồpbndvufat đioyqtrmut qua sôxbtbng, khófbjd lo cho mìwtjjnh. Lúmkyic nàkjdpy lạyibui cófbjd mộctftt tiểpwgdu đioyqctfti nhỏzkqh quâbqsfn đioyqicuech bơpwgdi hưdghfyibung hắhdkvn, rõozlgkjdpng làkjdp muốjgjun bắhdkvt hắhdkvn.

Cốjgju kiềimsym néioyqn đioyqau đioyqyibun, Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng phávufat giávufac cávufanh tay, cẳdghfng châbqsfn dầvufan nặaquyng nềimsy, đioyqctftng távufac rẽwtjjdghfyibuc thưdghfcxhpng ngàkjdpy cựzuwfc kỳpwgd đioyqưdghfơpwgdn giảtmhcn hôxbtbm nay biếxbtbn cựzuwfc kỳpwgd khófbjd khăpbndn. Thâbqsfn thểpwgd nhưdghf đioyqeo quảtmhc tạyibu, mỗdchti lầvufan quơpwgd tay gầvufan nhưdghf phảtmhci dốjgjuc hếxbtbt sứtmhcc mạyibunh, năpbndng lưdghfckybng sựzuwf sốjgjung đioyqang chậpwgdm rãkjdpi trôxbtbi đioyqi.

“Mìwtjjnh phảtmhci kiêdchtn trìwtjj!” Đrjdnâbqsfy làkjdpoiqdn niệzamvm duy nhấtrmut hiệzamvn tạyibui củkazra Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng. Kếxbtbt quảtmhckjdp hắhdkvn cứtmhc lặaquyp lạyibui đioyqctftng távufac, rẽwtjjdghfyibuc đioyqi.

Lạyibuc Hàkjdp rấtrmut rộctftng, dòtazxng chảtmhcy khôxbtbng gấtrmup lắhdkvm, gợckybn sófbjdng tĩrjdnnh lặaquyng, đioyqiềimsyu nàkjdpy mang đioyqếxbtbn nho nhỏzkqh chỗdcht tốjgjut cho Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng.

Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng chỉeaej biếxbtbt liềimsyu mạyibung bơpwgdi, hưdghfyibung tớyibui con thuyềimsyn.

Cảtmhcm giávufac bầvufau trờcxhpi dầvufan tốjgjui, ýwtjj thứtmhcc củkazra hắhdkvn dầvufan chếxbtbt lặaquyng, thâbqsfn thểpwgd mệzamvt rãkjdp rờcxhpi.

Khôxbtbng biếxbtbt khi nàkjdpo thìwtjj hắhdkvn nổeaeji lêdchtn mặaquyt nưdghfyibuc, chẳdghfng biếxbtbt lúmkyic nàkjdpo truy binh đioyqãkjdp đioyqi xa, chiếxbtbc thuyềimsyn con biếxbtbn mấtrmut trong tầvufam mắhdkvt mọutroi ngưdghfcxhpi từimsy bao giờcxhp. Giâbqsfy phúmkyit cuốjgjui cùyibung mấtrmut ýwtjj thứtmhcc, Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng rõozlgkjdpng cảtmhcm giávufac mìwtjjnh thởyifu ra hơpwgdi dàkjdpi, sau đioyqófbjd đioyqvufau ófbjdc xẹfojgt qua khuôxbtbn mặaquyt Dưdghfơpwgdng Dung tuyệzamvt vọutrong bi thưdghfơpwgdng, Triệzamvu Vũlfmo biểpwgdu tìwtjjnh quan tâbqsfm trâbqsfn trọutrong. Tim hắhdkvn run rẩnnrzy, rốjgjut cuộctftc ngấtrmut xỉeaeju.

Tiếxbtbp theo hắhdkvn trôxbtbi trêdchtn mặaquyt nưdghfyibuc Lạyibuc Hàkjdp bềimsynh bồpbndng.*Bộctftp!* Mộctftt tiếxbtbng giòtazxn vang.

kjdpo Thávufao trúmkyi đioyqófbjdng ngoàkjdpi thàkjdpnh Lạyibuc Dưdghfơpwgdng bỗdchtng vỗdchtkjdpn đioyqtmhcng dậpwgdy, quăpbndng mạyibunh thẻkjdp tre trong tay xuốjgjung đioyqtrmut. Mặaquyt y xanh méioyqt, con mắhdkvt ti híoiqdfbjde tia lạyibunh lẽwtjjo. Khôxbtbng khíoiqd trong trạyibui giảtmhcm thấtrmup nhiềimsyu.


Trong doanh chủkazr soávufai, dưdghfyibui ávufanh lửusaha nófbjdng rựzuwfc, hai hàkjdpng văpbndn quan võozlgdghfyibung ai cũlfmong phậpwgdp phồpbndng lo sợckyb, khôxbtbng khíoiqd lặaquyng ngắhdkvt nhưdghf tờcxhp.

kjdpo Thávufao ởyifu chíoiqdnh giữvnmqa chậpwgdm rãkjdpi đioyqi tớyibui đioyqi lui, khuôxbtbn mặaquyt bìwtjjnh tĩrjdnnh đioyqếxbtbn đioyqávufang sợckyb. Y lạyibunh lùyibung nhìwtjjn hai ngưdghfcxhpi quỳpwgddchtn dưdghfyibui kinh sợckyb.

Giọutrong y nhưdghf giófbjd lạyibunh thổeaeji qua:

- Tàkjdpo Hưdghfu, Hứtmhca Chửusah, cávufac ngưdghfơpwgdi làkjdpm việzamvc ra sao, lạyibui nêdchtn giảtmhci thíoiqdch thếxbtbkjdpo? Từimsy khi lậpwgdp Hổeaejvufao kỵwkjq chưdghfa từimsyng thảtmhcm bạyibui nhưdghf vậpwgdy. Chỉeaej mộctftt trậpwgdn Đrjdnyibui Lýwtjj trang đioyqãkjdp mấtrmut đioyqi hơpwgdn mộctftt nửusaha tưdghfyibung lĩrjdnnh binh sĩrjdn tinh anh, lạyibui còtazxn khôxbtbng thểpwgd bắhdkvt đioyqưdghfckybc mộctftt nhâbqsfn vậpwgdt trụyrdp cộctftt củkazra đioyqjgjui phưdghfơpwgdng! Thậpwgdt làkjdp mấtrmut hếxbtbt mặaquyt mũlfmoi, khiếxbtbn ta quávufa thấtrmut vọutrong rồpbndi!

kjdpo Hưdghfu mặaquyt trắhdkvng bệzamvch vàkjdp Hứtmhca Chửusah vẻkjdp mặaquyt chávufan nảtmhcn liếxbtbc nhau, hávufa mồpbndm muốjgjun giảtmhci thíoiqdch thìwtjjoiqd Chíoiqdkjdpi liếxbtbc chúmkying mộctftt cávufai ngăpbndn cảtmhcn. Đrjdnckybi Tàkjdpo Thávufao bìwtjjnh tĩrjdnnh mộctftt lávufat gãkjdp mớyibui thong thảtmhcdghfyibuc ra khỏzkqhi hàkjdpng.

oiqd Chíoiqdkjdpi nófbjdi:

- Xin chúmkyia côxbtbng bớyibut giậpwgdn. Lúmkyic nàkjdpy thấtrmut thủkazr khôxbtbng phảtmhci lỗdchti củkazra Tàkjdpo, Hứtmhca. Ngay từimsy đioyqvufau chúmkying ta đioyqãkjdp khôxbtbng ngờcxhp tớyibui bảtmhcn lĩrjdnnh củkazra Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng sẽwtjj kinh ngưdghfcxhpi nhưdghf vậpwgdy. Ngay cảtmhc đioyqyibui tưdghfyibung cao thủkazr cỡobde nhưdghf Hứtmhca Đrjdnrirhng, Hứtmhca Dịicuech, Tàkjdpo Hưdghfu, Tàkjdpo Lệzamvnh màkjdp kếxbtbt quảtmhckjdpwtjjnh hìwtjjnh lưdghfobdeng bạyibui câbqsfu thưdghfơpwgdng, việzamvc nàkjdpy thậpwgdt sựzuwf do bêdchtn tìwtjjnh bávufao xuấtrmut hiệzamvn sai sófbjdt nghiêdchtm trọutrong. Nghĩrjdn đioyqếxbtbn hiệzamvn giờcxhp cảtmhcm thấtrmuy khófbjd chịicueu nhấtrmut chắhdkvc làkjdp đioyqávufam Hứtmhca Chửusah.

kjdpo Thávufao vẫvwcgn chưdghfa nguôxbtbi cơpwgdn giậpwgdn nhưdghfng sắhdkvc mặaquyt dịicueu hơpwgdn trưdghfyibuc rấtrmut nhiềimsyu. Y biếxbtbt trong sốjgju ngưdghfcxhpi bỏzkqh mạyibung cófbjd hai huynh đioyqzamv củkazra Hứtmhca Chửusah.

Tuy nhiêdchtn, y vẫvwcgn giậpwgdn dữvnmqfbjdi:

- Việzamvc nàkjdpy cho qua, nhưdghfng sau sựzuwf việzamvc còtazxn đioyqpwgd hắhdkvn bịicue trọutrong thưdghfơpwgdng tạyibui vùyibung Lạyibuc Hàkjdp ngay trưdghfyibuc mắhdkvt ta trốjgjun mấtrmut, thậpwgdt làkjdp đioyqávufam thùyibung cơpwgdm chỉeaej biếxbtbt ăpbndn khôxbtbng biếxbtbt làkjdpm!

Nhữvnmqng lờcxhpi củkazra Tàkjdpo Thávufao mắhdkvng đioyqávufam quan tưdghfyibung bêdchtn dưdghfyibui hai mặaquyt nhìwtjjn nhau, khôxbtbng dávufam thởyifu mạyibunh mộctftt cávufai.Ngay lúmkyic nàkjdpy, lạyibui cófbjd mộctftt vịicue quâbqsfn sưdghfdghfyibuc ra khỏzkqhi hàkjdpng.

kjdpwtjjnh tĩrjdnnh nófbjdi:

- Chúmkyia côxbtbng, bâbqsfy giờcxhpfbjdi nhữvnmqng đioyqiềimsyu nàkjdpy chỉeaejxbtb dụyrdpng, việzamvc cầvufan thiếxbtbt làkjdpdchtn giảtmhci quyếxbtbt chuyệzamvn sau đioyqófbjd nhưdghf thếxbtbkjdpo, mộctftt khi đioyqpwgd Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng bìwtjjnh yêdchtn rúmkyit vềimsy Giang Đrjdnôxbtbng thìwtjj hắhdkvn sẽwtjj khôxbtbng cho qua đioyqiềimsyu nàkjdpy. Màkjdpmkyic nàkjdpy chúmkyia côxbtbng đioyqang tiếxbtbn vàkjdpo thờcxhpi đioyqiểpwgdm mấtrmuu chốjgjut nắhdkvm thiêdchtn tửusah lệzamvnh chưdghf hầvufau. Nếxbtbu Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng thốjgjung lĩrjdnnh binh Giang Đrjdnôxbtbng thìwtjj sợckybkjdp Sung Châbqsfu gặaquyp nguy.

kjdpo Thávufao gậpwgdt đioyqvufau, cốjgjuioyqn trong lòtazxng khófbjd chịicueu, tiếxbtbn lêdchtn an ủkazri Hứtmhca Chửusah, Tàkjdpo Hưdghfu quỳpwgddchtn dưdghfyibui vẻkjdp mặaquyt bi thưdghfơpwgdng. Mắhdkvt nhỏzkqhoiqdp lạyibui nửusaha khéioyqp nửusaha mởyifu, ávufanh mắhdkvt y cựzuwfc kỳpwgd âbqsfm trầvufam, khiếxbtbn ngưdghfcxhpi đioyqvufan khôxbtbng ra Tàkjdpo Thávufao đioyqang nghĩrjdnvufai gìwtjj.

Nửusaha ngàkjdpy sau Tàkjdpo Thávufao mớyibui từimsy từimsyfbjdi:

- Thếxbtb ýwtjj củkazra Côxbtbng Đrjdnyibut ra sao?

Tuâbqsfn Du mỉeaejm cưdghfcxhpi, bộctftvufang đioyqãkjdpoiqdnh trưdghfyibuc cảtmhc rồpbndi.

kjdpfbjdi:

- Tìwtjjnh hìwtjjnh hiệzamvn nay khôxbtbng ngoàkjdpi hai đioyqiềimsyu. Thứtmhc nhấtrmut làkjdppbndng tra xéioyqt vùyibung Tam Hàkjdpo Lạyibuc Hàkjdp, tin tưdghfyifung Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng đioyqãkjdp bịicue trọutrong thưdghfơpwgdng sẽwtjj chạyibuy khôxbtbng đioyqưdghfckybc bao xa, chỉeaej cầvufan mọutroi ngưdghfcxhpi tăpbndng mứtmhcc mạyibunh truy tra thìwtjj rồpbndi sẽwtjjfbjd dấtrmuu vếxbtbt thôxbtbi, tiếxbtbp theo khiếxbtbn Lưdghfu Biểpwgdu sai ngưdghfcxhpi giúmkyip đioyqobde truy giếxbtbt. Mộctftt giảtmhc thiếxbtbt khávufac làkjdp lỡobde nhưdghf Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng may mắhdkvn thoávufat trởyifu vềimsy Giang Đrjdnôxbtbng, chúmkyia côxbtbng chỉeaejfbjd thểpwgdioyqn phầvufan uấtrmut ứtmhcc nàkjdpy mộctftt lúmkyic, thuyếxbtbt phụyrdpc làkjdpm đioyqpbndng minh lấtrmuy đioyqjgjui phófbjd Viêdchtn Thiệzamvu trưdghfyibuc tiêdchtn.

kjdpo Thávufao thởyifukjdpi, mắhdkvt híoiqd bắhdkvn tia sávufang bốjgjun phíoiqda, dưdghfcxhpng nhưdghfpwgdi khôxbtbng tin nófbjdi:

- Chắhdkvc Trưdghfơpwgdng Lãkjdpng sẽwtjj khôxbtbng nhậpwgdn làkjdpm đioyqpbndng minh đioyqâbqsfu?

Tuâbqsfn Du vẻkjdp mặaquyt lo âbqsfu nófbjdi:

- Đrjdnâbqsfy cũlfmong làkjdp đioyqiềimsyu thuộctftc hạyibu lo lắhdkvng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.