Phong Lưu Tam Quốc

Chương 211 : Cầu cứu

    trước sau   
Trưqmixơhosang Lãjdjcng bịkahgbpom giậrbvyt nảsqjzy mìkibznh, khôjodjng ngờwbhyzpvzo quâsqjzn đdtbzuổrovdi theo nhanh nhưqmix vậrbvyy. Hắcjjun sốzyjlt ruộavrwt mang Triệtovyu Vũnscy, Dưqmixơhosang Dung chạqzkky hưqmixfjwfng bếafcon đdtbzòbhmu. Từwbhy xa đdtbzãjdjc thấmxhpy mộavrwt ôjodjng lãjdjco đdtbztfrbu bạqzkkc mặdmihc áafcoo tơhosai đdtbzavrwi mũnscy, chuẩntzdn bịkahg chèbpomo thuyềxbvcn nhỏztir ra nưqmixfjwfc thảsqjzqmixfjwfi đdtbzáafconh cáafco.

Đhjxmáafcom ngưqmixwbhyi Trưqmixơhosang Lãjdjcng chưqmixa tớfjwfi thìkibz tiếafcong đdtbzãjdjc vang, ra sứdfxoc vung tay hézpvzt to:

- Ôtfrbng lãjdjco gìkibz ơhosai, xin chờwbhy đdtbzãjdjc!

qmixwbhyng nhưqmix ôjodjng lãjdjco nghe thấmxhpy, nghiêlygsng đdtbztfrbu nhìkibzn, thấmxhpy làzpvz mộavrwt nam hai nữpmca nhanh chódfxong chạqzkky tớfjwfi, mặdmiht sau đdtbzmxhpt cáafcot tung bay, mộavrwt đdtbzáafcom quan binh truy đdtbzuổrovdi. Ôtfrbng lãjdjco bịkahgbpom giậrbvyt mìkibznh, vộavrwi tháafcoo dâsqjzy thừwbhyng, chuẩntzdn bịkahg chèbpomo thuyềxbvcn ra sôjodjng, tráafconh cho tai bay vạqzkk giódfxo.

afcoi nàzpvzy khiếafcon Trưqmixơhosang Lãjdjcng nódfxong nảsqjzy muốzyjln chếafcot, to tiếafcong hôjodj:

- Lãjdjco báafcojdjcy chậrbvym mộavrwt chúqmixt, đdtbzkibzi chúqmixt đdtbzãjdjc!


qmixc nãjdjcy truy binh nhanh chódfxong áafcop sáafcot, trong tiếafcong vódfxo ngựsqjza nghe códfxo thanh âsqjzm kêlygsu:

- Dừwbhyng lạqzkki…đdtbzwbhyng chạqzkky…

Trưqmixơhosang Lãjdjcng quýocxynh lêlygsn, dùbpomng hếafcot sứdfxoc nhưqmix chạqzkky nưqmixfjwfc rúqmixt trăzjtpm thưqmixfjwfc tiếafcon lêlygsn, giốzyjlng giódfxo lốzyjlc nhanh chódfxong nhàzpvzo hưqmixfjwfng bếafcon đdtbzòbhmu.

Ôtfrbng lãjdjco bắcjjut đdtbztfrbu chốzyjlng thuyềxbvcn, thuyềxbvcn chậrbvym rãjdjci rờwbhyi khỏztiri bếafcon đdtbzòbhmuhosai tớfjwfi giữpmcaa sôjodjng.

Trưqmixơhosang Lãjdjcng đdtbzãjdjc vọxcvst tớfjwfi bờwbhyjodjng, thuậrbvyn thếafcozpvzm đdtbzavrwng táafcoc nhảsqjzy xuốzyjlng cựsqjzc tiêlygsu chuẩntzdn.

*Bùbpomm!* mộavrwt tiếafcong, ngưqmixwbhyi đdtbzãjdjc lặdmihn vàzpvzo sôjodjng, nhanh chódfxong bơhosai hưqmixfjwfng thuyềxbvcn nhỏztir, tựsqjza con cáafco trong sódfxong nưqmixfjwfc, rẽnpendfxong màzpvz đdtbzi, rấmxhpt nhanh đdtbzãjdjc đdtbzuổrovdi kịkahgp thuyềxbvcn nhỏztir. Trưqmixơhosang Lãjdjcng túqmixm lấmxhpy sàzpvzn thuyềxbvcn, vưqmixơhosan đdtbztfrbu ra khỏztiri mặdmiht nưqmixfjwfc.

Hắcjjun khổrovd sởrbvy cầtfrbu xin:

- Lãjdjco báafco, ngưqmixơhosai làzpvzm chúqmixt việtovyc tốzyjlt đdtbzi, mau quay đdtbztfrbu cứdfxou cáafcoc thêlygs tửnqgi củxcvsa ta!

Ôtfrbng lãjdjco dùbpomng sứdfxoc chốzyjlng trúqmixc dàzpvzi, thâsqjzn thểdxut run run nódfxoi:

- Quan gia, ngưqmixơhosai bảsqjzo vậrbvyy chẳocenng phảsqjzi làzpvz muốzyjln cáafcoi mạqzkkng củxcvsa tiểdxutu lãjdjco đdtbztfrbu sao?

Trưqmixơhosang Lãjdjcng lòbhmung nódfxong nhưqmix lửnqgia đdtbzzyjlt ngoáafcoi nhìkibzn, thấmxhpy Dưqmixơhosang Dung, Triệtovyu Vũnscy đdtbzdfxong bêlygsn bờwbhy liêlygsn tụupssc ngoáafcoi đdtbztfrbu. Tin tưqmixrbvyng truy binh khôjodjng tớfjwfi vàzpvzi phúqmixt làzpvz sẽnpen đdtbzuổrovdi kịkahgp.

Trưqmixơhosang Lãjdjcng thấmxhpy tìkibznh hìkibznh đdtbzãjdjczpvz lửnqgia cháafcoy lôjodjng màzpvzy, sốzyjlt ruộavrwt lắcjjum rồxeeki. Hắcjjun nhanh chódfxong nhảsqjzy lêlygsn thuyềxbvcn, khôjodjng kiềxbvcm đdtbzưqmixkibzc nữpmcaa túqmixm gódfxoc áafcoo ôjodjng lãjdjco.

Hắcjjun hung dữpmca uy hiếafcop:


- Lãjdjco báafco, ngưqmixơhosai thậrbvyt sựsqjz thấmxhpy chếafcot khôjodjng cứdfxou?

Ôtfrbng lãjdjco thấmxhpy trong mắcjjut Trưqmixơhosang Lãjdjcng bắcjjun tia sáafcong khủxcvsng bốzyjl, cảsqjzm thấmxhpy cựsqjzc kỳggqj áafcop lựsqjzc, bịkahgbpom hồxeekn phi pháafcoch táafcon.

jdjco liêlygsn tụupssc van xin nódfxoi:

- Kháafcoch quan tha mạqzkkng, tiểdxutu lãjdjco đdtbztfrbu lậrbvyp tứdfxoc chèbpomo thuyềxbvcn qua!

Trưqmixơhosang Lãjdjcng thếafco mớfjwfi thởrbvy ra mộavrwt hơhosai, giụupssc nódfxoi:

- Nhanh lêlygsn!Ôtfrbng lãjdjco vộavrwi vàzpvzng chốzyjlng gậrbvyy chèbpomo.

qmixc nàzpvzy Dưqmixơhosang Dung đdtbzãjdjc vung song đdtbzao, Triệtovyu Vũnscyjodji ra Mai Hoa thưqmixơhosang, ởrbvylygsn bờwbhy kịkahgch liệtovyt giao chiếafcon vớfjwfi quâsqjzn tiêlygsn phong củxcvsa đdtbzzyjli phưqmixơhosang. Líylicnh đdtbzzyjli phưqmixơhosang đdtbzâsqjzu phảsqjzi làzpvz đdtbzzyjli thủxcvs củxcvsa hai nữpmcaqmixfjwfng, thỉjodjnh thoảsqjzng bịkahg chézpvzm ngãjdjc ra đdtbzmxhpt, cũnscyng códfxo binh sĩtfrbzpvz xuốzyjlng nưqmixfjwfc, hézpvzt thảsqjzm khôjodjng ngừwbhyng. Chẳocenng qua nhâsqjzn sốzyjlzpvzo quâsqjzn khôjodjng íylict, dùbpomng xa luâsqjzn chiếafcon cũnscyng đdtbzxcvs khiếafcon Dưqmixơhosang Dung, Triệtovyu Vũnscy mệtovyt chếafcot rồxeeki.

Trưqmixơhosang Lãjdjcng lòbhmung nódfxong nhưqmix lửnqgia đdtbzzyjlt, quáafcot to vớfjwfi ôjodjng lãjdjco:

- Chèbpomo nhanh lêlygsn!

Hắcjjun thìkibz lầtfrbn nữpmcaa nhảsqjzy vàzpvzo trong nưqmixfjwfc, bơhosai qua chi việtovyn cho hai nàzpvzng.

qmixc nàzpvzy bỗsqurng códfxo mộavrwt tưqmixfjwfng lĩtfrbnh quâsqjzn đdtbzkahgch vung tay. Đhjxmao thuẫylicn thủxcvs, bộavrw binh, thưqmixơhosang binh củxcvsa đdtbzzyjli phưqmixơhosang cùbpomng lúqmixc lùbpomi lạqzkki, mặdmiht sau bàzpvzy vàzpvzi đdtbzavrwi cung tiễupssn thủxcvs, nhắcjjum ngay Dưqmixơhosang Dung, Triệtovyu Vũnscy. Mộavrwt khi têlygsn bay chắcjjuc chắcjjun cáafcoc nàzpvzng sẽnpen bịkahg bắcjjun thàzpvznh tổrovd ong vòbhmu vẽnpen.

Đhjxmqzkki tưqmixfjwfng âsqjzm hiểdxutm cưqmixwbhyi, phấmxhpt tay, quáafcot to:

- Bắcjjun!


Trưqmixơhosang Lãjdjcng ởrbvy trong sôjodjng liềxbvcu mạqzkkng bơhosai cựsqjzc kỳggqj hồxeeki hộavrwp, lớfjwfn tiếafcong hézpvzt:

- Mau nhảsqjzy vàzpvzo trong nưqmixfjwfc!

Chẳocenng ngờwbhy hai côjodjafcoi khôjodjng chúqmixt chầtfrbn chờwbhy, cùbpomng *bùbpomm bùbpomm* nhảsqjzy vàzpvzo nưqmixfjwfc, hoàzpvzn toàzpvzn khôjodjng quan tâsqjzm mìkibznh códfxo biếafcot bơhosai hay khôjodjng.

Trưqmixơhosang Lãjdjcng biếafcot hai côjodjafcoi đdtbzxbvcu khôjodjng biếafcot bơhosai lộavrwi. May làzpvz họxcvshosai vàzpvzo nưqmixfjwfc khôjodjng quáafcosqjzu, bơhosai vàzpvzo thưqmixfjwfc thìkibz hai nàzpvzng bắcjjut đdtbztfrbu hoa tay múqmixa châsqjzn ngộavrwp nưqmixfjwfc ho khan, bộavrw dạqzkkng khiếafcon Trưqmixơhosang Lãjdjcng trôjodjng màzpvz bậrbvyt cưqmixwbhyi. Nhưqmixng bâsqjzy giờwbhy hắcjjun khôjodjng códfxosqjzm tìkibznh đdtbzódfxo. Triệtovyu Vũnscy khôjodjng biếafcot bơhosai còbhmun códfxo thểdxut thôjodjng cảsqjzm, vìkibzzpvzng sinh ởrbvy phưqmixơhosang bắcjjuc cựsqjzc lạqzkknh. Dưqmixơhosang Dung làzpvz bộavrw đdtbzavrwi đdtbzdmihc chủxcvsng màzpvz khôjodjng biếafcot bơhosai thậrbvyt khiếafcon ngưqmixwbhyi vôjodjbpomng khódfxo hiểdxutu.

Khôjodjng rảsqjznh nghĩtfrb quáafco nhiềxbvcu, Trưqmixơhosang Lãjdjcng nhanh chódfxong lao lêlygsn, mộavrwt tay bắcjjut mộavrwt nàzpvzng, đdtbzôjodji châsqjzn mạqzkknh đdtbzqzkkp, khôjodjng cầtfrbn dùbpomng tay khốzyjlng chếafco thâsqjzn thểdxut giữpmcasqjzn bằscjong trêlygsn nưqmixfjwfc. Lúqmixc nàzpvzy trêlygsn bờwbhy vang tiếafcong mắcjjung quáafcot tháafcoo, mầtfrby hàzpvzng cung tiễupssn thủxcvs nhanh chódfxong chạqzkky tớfjwfi bờwbhyjodjng, bắcjjun loạqzkkn hưqmixfjwfng ba ngưqmixwbhyi.

Trưqmixơhosang Lãjdjcng dốzyjlc sứdfxoc kézpvzo hai côjodjafcoi lêlygsn thuyềxbvcn, sốzyjlt ruộavrwt hốzyjli ôjodjng lãjdjco nhanh lêlygsn chèbpomo thuyềxbvcn chạqzkky trốzyjln. Chẳocenng ngờwbhy hắcjjun bấmxhpt cẩntzdn bịkahg loạqzkkn tiễupssn bắcjjun trúqmixng bảsqjz vai sau lưqmixng, cáafconh tay tráafcoi nhuộavrwm máafcou, máafcou chảsqjzy ròbhmung ròbhmung, chậrbvym rãjdjci nhuộavrwm Lạqzkkc Hàzpvz thàzpvznh màzpvzu đdtbzztir thẫylicm.

qmixơhosang Dung mặdmiht biếafcon sắcjjuc, cựsqjzc kỳggqj sợkibzjdjci, thêlygsqmixơhosang hézpvzt:

- Lãjdjco côjodjng!

qmixơhosang Dung códfxobhmung muốzyjln duỗsquri tay kézpvzo Trưqmixơhosang Lãjdjcng nửnqgia treo trêlygsn thuyềxbvcn, nhưqmixng khôjodjng códfxo thờwbhyi gian vàzpvz khôjodjng gian. Bởrbvyi vìkibzzpvzng phảsqjzi liềxbvcu mạqzkkng chặdmihn mưqmixa têlygsn đdtbztfrby trờwbhyi, bảsqjzo vệtovy an toàzpvzn cho ôjodjng lãjdjco códfxo thểdxut chốzyjlng thuyềxbvcn. Nàzpvzng chỉjodjdfxo thểdxut thầtfrbm sốzyjlt ruộavrwt rồxeeki lạqzkki khôjodjng thểdxut phâsqjzn tâsqjzm chúqmixt nàzpvzo. Triệtovyu Vũnscy quan tâsqjzm sẽnpen bịkahg loạqzkkn, hoàzpvzn toàzpvzn khôjodjng đdtbzdxut ýocxylygsn bay, quăzjtpng đdtbzi Mai Hoa thưqmixơhosang, quỳggqjrbvy trêlygsn thuyềxbvcn.

Giọxcvsng nàzpvzng nghẹfmqnn ngàzpvzo nódfxoi:- Lãjdjcng ca ca, huynh mau lêlygsn đdtbzâsqjzy!

Trưqmixơhosang Lãjdjcng cốzyjlzpvzn vếafcot thưqmixơhosang đdtbzau đdtbzfjwfn, đdtbzkahgnh bòbhmulygsn thuyềxbvcn bỗsqurng thấmxhpy mắcjjut hoa lêlygsn, áafconh nắcjjung chiếafcou xạqzkkdfxoe mộavrwt vệtovyt trắcjjung lao nhanh tớfjwfi. Trưqmixơhosang Lãjdjcng khôjodjng rảsqjznh quan tâsqjzm gìkibz kháafcoc, mộavrwt tay đdtbzntzdy, đdtbzntzdy Triệtovyu Vũnscy ra, thâsqjzn thuyềxbvcn chòbhmung chàzpvznh kịkahgch liệtovyt. Hắcjjun bởrbvyi vìkibzbpomng sứdfxoc quáafco mạqzkknh màzpvz thâsqjzn thểdxut mấmxhpt câsqjzn bằscjong rơhosai vàzpvzo trong nưqmixfjwfc, lặdmihn xuốzyjlng, khôjodjng nổrovdi lêlygsn nữpmcaa. Chỉjodjdfxo bọxcvst nưqmixfjwfc đdtbzztir thẫylicm chậrbvym rãjdjci khuếafcoch táafcon trêlygsn mặdmiht nưqmixfjwfc.

Cho dùbpomzpvz vậrbvyy thìkibz Triệtovyu Vũnscy vẫylicn bịkahgnscyi têlygsn bay nhanh bắcjjun trúqmixng vàzpvzo lưqmixng, hézpvzt thảsqjzm ngấmxhpt xỉjodju trong vũnscyng máafcou. Nếafcou khôjodjng phảsqjzi mớfjwfi rồxeeki códfxo Trưqmixơhosang Lãjdjcng đdtbzntzdy ra, códfxo lẽnpen nguyêlygsn mũnscyi têlygsn sẽnpen xuyêlygsn qua tim. Chỉjodj khôjodjng biếafcot nàzpvzng códfxokibznh an vôjodj sựsqjz khôjodjng, cáafcoi nàzpvzy phảsqjzi nghe theo sốzyjl trờwbhyi.

qmixc nàzpvzy Dưqmixơhosang Dung khôjodjng thểdxutkibznh tĩtfrbnh đdtbzưqmixkibzc nữpmcaa, ởrbvy đdtbzàzpvz thuyềxbvcn ôjodjm lấmxhpy Triệtovyu Vũnscy.


zpvzng bi thưqmixơhosang hỏztiri:

- Tiểdxutu Vũnscy, muộavrwi khôjodjng sao chứdfxo?

Triệtovyu Vũnscy mởrbvy to đdtbzôjodji mắcjjut khôjodjng còbhmun linh khíylic nhưqmix trưqmixfjwfc, sắcjjuc mặdmiht táafcoi nhợkibzt ghêlygs ngưqmixwbhyi.

Thanh âsqjzm nàzpvzng cựsqjzc suy yếafcou nódfxoi:

- Lãjdjcng ca ca…huynh ấmxhpy khôjodjng sao chứdfxo

dfxoi xong đdtbztfrbu nghiêlygsng quáafco, chếafcot ngấmxhpt.

qmixơhosang Dung từwbhy đdtbzếafcon thờwbhyi mạqzkkt Háafcon vàzpvzi năzjtpm nay, trảsqjzi qua khôjodjng íylict đdtbzqzkki chiếafcon nhưqmixng chưqmixa từwbhyng rờwbhyi khỏztiri Trưqmixơhosang Lãjdjcng, hai ngưqmixwbhyi nhưqmixdfxong vớfjwfi hìkibznh. Hiệtovyn giờwbhy Trưqmixơhosang Lãjdjcng bịkahg thưqmixơhosang, sốzyjlng chếafcot chưqmixa biếafcot, tựsqjza nhưqmix linh hồxeekn mìkibznh đdtbzãjdjc đdtbzáafconh mấmxhpt vậrbvyy, nhưqmixzpvz trọxcvsng tâsqjzm đdtbzãjdjc sụupssp đdtbzrovd, đdtbztfrbu ódfxoc trốzyjlng rỗsqurng.

zpvzng nhìkibzn mặdmiht nưqmixfjwfc lăzjtpn tăzjtpn sódfxong gợkibzn, nưqmixfjwfc mắcjjut tuôjodjn rơhosai, khódfxoc nódfxoi:

- Lãjdjco côjodjng, huynh ởrbvy đdtbzâsqjzu?

Thanh âsqjzm nhưqmix đdtbzsqur quyêlygsn đdtbzrovdafcou, ngưqmixwbhyi nghe đdtbzau lòbhmung.

May làzpvzdfxo lẽnpen đdtbzzyjli phưqmixơhosang đdtbzãjdjc hếafcot têlygsn, têlygsn bắcjjun íylict rấmxhpt nhiềxbvcu, nếafcou khôjodjng chỉjodj sợkibz rằscjong Dưqmixơhosang Dung khôjodjng may mắcjjun tráafconh khỏztiri.

Ôtfrbng lãjdjco thấmxhpy trậrbvyn chiếafcon kinh hãjdjci nàzpvzy thìkibz mặdmiht đdtbzãjdjc bịkahgbpom đdtbzếafcon xanh trắcjjung, tay chốzyjlng trúqmixc nhưqmix bay, khiếafcon ngưqmixwbhyi khôjodjng thấmxhpy ra ôjodjng giàzpvz chúqmixt nàzpvzo.

Trêlygsn bờwbhytfrbnh tưqmixfjwfng hìkibznh nhưqmixnscyng thấmxhpy códfxo ngưqmixwbhyi rớfjwft xuốzyjlng nưqmixfjwfc, dốzyjlc sứdfxoc rốzyjlng to.

qmixơhosang Dung thìkibz mấmxhpt hồxeekn mấmxhpt víylica nhìkibzn mặdmiht nưqmixfjwfc trởrbvy vềxbvckibznh tĩtfrbnh, đdtbzôjodji mắcjjut trốzyjlng rỗsqurng nhưqmix khôjodjng códfxo linh hồxeekn. Tay nàzpvzng ôjodjm Triệtovyu Vũnscy đdtbzãjdjc ngấmxhpt xỉjodju, miệtovyng lầtfrbm bầtfrbm cáafcoi gìkibz đdtbzódfxo. Tiếafcop theo nàzpvzng bỗsqurng nổrovdi đdtbzlygsn, đdtbzôjodji tay kézpvzo gódfxoc áafcoo ôjodjng lãjdjco.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.