Phong Lưu Tam Quốc

Chương 210 : Diệu kế

    trước sau   
Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng trầkwilm tưhhjq mộvjvct lúvzenc, nógdtji:

- Quâpxbhn đepyjmqnhch đepyjiềhpliu đepyjvjvcng, chítoojnh làitdevzenc binh hoảpxbhng mãmtbd loạjvqkn. Chúvzenng ta tìabndm mấrfiay bộvjvc đepyjiiktitdeo quâpxbhn, sau đepyjógdtj nhâpxbhn đepyjêtkzum rốaxzsi loạjvqkn đepyji qua.

Từhnkq Hoảpxbhng gậwnpgt đepyjkwilu khen:

- Chúvzena côprckng ra diệsxvfu kếzruz.

Mộvjvct hàitdeng sábnklu ngưhhjqmzuoi Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng nhâpxbhn đepyjêtkzum lẻjvqkn qua, lạjvqki khôprckng thểfwef đepyjaxzst đepyjuốaxzsc, khôprckng biếzruzt đepyjưhhjqmzuong dưhhjqxrpti châpxbhn nhưhhjq thếzruzitdeo, khiếzruzn đepyjábnklm ngưhhjqmzuoi khổrold khôprckng thểfwef tảpxbh.

Nửrolda canh giờmzuo sau, đepyjábnklm Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng đepyjãmtbd thàitdenh côprckng lẻjvqkn tớxrpti phòqwyhng tuyếzruzn ngoàitdei cùtmfgng Tàitdeo doanh, nơsxvfi âpxbhm u nhấrfiat.


tkzun Tàitdeo doanh giốaxzsng nhưhhjq khôprckng xảpxbhy ra chuyệsxvfn gìabnd, yêtkzun tĩprcknh ổroldn đepyjmqnhnh, chỉzcwggdtj từhnkqng đepyjvjvci lạjvqki từhnkqng đepyjvjvci binh sĩprck miễwlycn cưhhjqpfzkng nâpxbhng tinh thầkwiln tuầkwiln tra. Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng xem đepyjúvzenng thờmzuoi cơsxvf, lúvzenc binh sĩprck tuầkwiln đepyjêtkzum rờmzuoi đepyji thìabndtmfgng mọmarji ngưhhjqmzuoi nhanh chógdtjng trèiikto hàitdeng ràitdeo, nấrfiap vàitdeo Tàitdeo doanh.

Thàitdenh côprckng tìabndm đepyjưhhjqsfkdc mấrfiay binh sĩprck lạjvqkc đepyjàitden khôprckng cógdtj chúvzent đepyjhpli phòqwyhng, Hắgmoec Ưefhung Vệsxvfitde Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng phốaxzsi hợsfkdp khiếzruzn đepyjábnklm lítoojnh khôprckng cábnklch nàitdeo chốaxzsng cựaxis. Bọmarjn hắgmoen tùtmfgy tay đepyjábnklnh gụxdbuc vàitdei têtkzun, sau đepyjógdtj thay đepyjiiktitdeo binh, rógdtjn réacdnn tiếzruzn lêtkzun.

Thìabnd ra nửrolda canh giờmzuo trưhhjqxrptc hai đepyjvjvci viêtkzun Hắgmoec Ưefhung Vệsxvf dựaxisa vàitdeo kỹusqlhpling ngụxdbuy trang cao siêtkzuu vàitdehpling lựaxisc phảpxbhn ứjxosng nhanh nhẹolhqn, khôprckng ngờmzuo lẻjvqkn tớxrpti gầkwiln đepyjjvqki trạjvqki trung quâpxbhn Tàitdeo doanh, khiếzruzn lítoojnh gábnklc lầkwilu cábnklc vàitde tiểfwefu đepyjvjvci tuầkwiln tra khôprckng chúvzent phábnklt hiệsxvfn. Nếzruzu khôprckng phảpxbhi cógdtj mộvjvct tiểfwefu tưhhjqxrptng tuầkwiln đepyjêtkzum nhanh nhạjvqky, nógdtji khôprckng chừhnkqng Hắgmoec Ưefhung Vệsxvfqwyhn cógdtj thểfwef lẻjvqkn tớxrpti tậwnpgn doanh chủitde soábnkli luôprckn. Hắgmoec Ưefhung Vệsxvf thấrfiay mìabndnh đepyjãmtbd bịmqnh lộvjvc thìabnd nhanh chógdtjng rúvzent lui.

vzenc nàitdey Tàitdeo quâpxbhn nghe tiếzruzng chạjvqky tớxrpti hìabndnh thàitdenh thếzruz bao vâpxbhy, hai huynh đepyjsxvf họmarj Lữtoojjghi ngoàitdei doanh tiếzruzp ứjxosng thấrfiay sựaxis việsxvfc đepyjãmtbd lộvjvc, nhanh chógdtjng làitdem quyếzruzt đepyjmqnhnh, trèiikto ràitdeo vàitdeo, từhnkq trong đepyjaxzsng lửrolda trêtkzun mặsfkdt đepyjrfiat rúvzent ra củitdei gỗglhl, liêtkzun tiếzruzp phógdtjng hỏrpxia đepyjaxzst lềhpliu. Lúvzenc binh sĩprckitdeo quâpxbhn phábnklt hiệsxvfn bọmarjn họmarj thìabndgdtjtkzun đepyjuổroldi theo, cógdtjtkzun dậwnpgp lửrolda, tìabndnh hìabndnh biếzruzn rốaxzsi ren. Hai Hắgmoec Ưefhung Vệsxvf nhâpxbhn thờmzuoi cơsxvf cựaxisc tốaxzst nàitdey anh dũphqmng chiếzruzn đepyjrfiau, ngưhhjqmzuoi dítoojnh đepyjkwily mábnklu, nhâpxbhn lúvzenc đepyjjvqki tưhhjqxrptng củitdea đepyjaxzsi phưhhjqơsxvfng chưhhjqa ra thìabnd trốaxzsn thoábnklt khỏrpxii bao vâpxbhy, cùtmfgng huynh đepyjsxvf họmarj Lữtooj chạjvqky trốaxzsn vàitdeo rừhnkqng.

Khi chủitde soábnkli Tàitdeo quâpxbhn biếzruzt đepyjưhhjqsfkdc việsxvfc nàitdey thìabnd cựaxisc kỳolhq giậwnpgn dữtooj, cuồiiktng mắgmoeng thuộvjvcc hạjvqkprck dụxdbung, đepyjfwef gian tếzruzqwyhitdeo cũphqmng khôprckng biếzruzt. Trong cơsxvfn giậwnpgn dữtooj, đepyjiềhpliu đepyjvjvcng mộvjvct hiệsxvfu nhâpxbhn mãmtbd đepyjtkzun cuồiiktng đepyjuổroldi theo. Bảpxbho rằpmring sốaxzsng phảpxbhi thấrfiay ngưhhjqmzuoi, chếzruzt phảpxbhi gặsfkdp xábnklc.

Ngọmarjn đepyjuốaxzsc rồiiktng rắgmoen, bưhhjqxrptc châpxbhn ngay ngắgmoen vang dộvjvci, ngẫnuhqu nhiêtkzun cógdtj tiếzruzng quábnklt vàitde ngựaxisa hítooj rấrfiat nhanh đepyji xa.

Trong quâpxbhn trạjvqki to lớxrptn theo mộvjvct hiệsxvfu nhâpxbhn mãmtbd truy giếzruzt, màitden đepyjêtkzum dầkwiln trởjghi vềhpliabndnh tĩprcknh vốaxzsn cógdtj.

Đvbivábnklm Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng mặsfkdc xong y phụxdbuc Tàitdeo binh thìabnd ra khỏrpxii trạjvqki, đepyjmqnhnh dọmarjc theo ngoàitdei doanh trạjvqki đepyji. Bởjghii vìabnd kếzruz hoạjvqkch vốaxzsn cógdtjitde từhnkqtkzun cạjvqknh doanh trạjvqki vòqwyhng qua, lo lắgmoeng nhấrfiat làitde sợsfkd bịmqnh tiêtkzuu lâpxbhu hậwnpgu phưhhjqơsxvfng phábnklt hiệsxvfn, tiếzruzp theo đepyjaxzst phong hỏrpxia đepyjàitdei, vậwnpgy thìabnd binh sĩprckitdeo doanh lậwnpgp tứjxosc cógdtj thểfwef chi việsxvfn ngay. Bâpxbhy giờmzuo huynh đepyjsxvf họmarj Lữtooj dẫnuhqn đepyji phầkwiln lớxrptn binh sĩprck, cho dùtmfggdtj bịmqnhtoojnh gábnklc phábnklt hiệsxvfn, tin tưhhjqjghing bọmarjn chúvzenng khôprckng khảpxbhhpling đepyjiềhpliu ra nhiềhpliu ngưhhjqmzuoi đepyjếzruzn truy sábnklt. Cứjxos thếzruz, chắgmoec hắgmoen cógdtj thểfwefabndnh yêtkzuu xuyêtkzun qua phòqwyhng tuyếzruzn nàitdey.

Vốaxzsn kếzruz hoạjvqkch rấrfiat hoàitden mỹusql, nhưhhjqng chẳnvfnng biếzruzt tạjvqki sao mítooj mắgmoet trábnkli củitdea hắgmoen cứjxos giậwnpgt liêtkzun tụxdbuc, lòqwyhng dâpxbhng lêtkzun cảpxbhm giábnklc mãmtbdnh liệsxvft bấrfiat an.

“Mặsfkdc kệsxvfgdtj!” Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng dứjxost khoábnklt lắgmoec đepyjkwilu, cưhhjqpfzkng éacdnp đepyjèiikt xuốaxzsng cảpxbhm giábnklc bấrfiat an. Mưhhjqsfkdn phítooja trưhhjqxrptc cógdtj ábnklnh lửrolda, hắgmoen cẩkyznn thậwnpgn tiếzruzn tớxrpti.

Mộvjvct khắgmoec, hai khắgmoec…

Trêtkzun bìabndnh nguyêtkzun chỉzcwggdtj giógdtj đepyjôprckng thổroldi vi vu, trùtmfgng kêtkzuu vang.

toojnh gábnklc lầkwilu cábnklc từhnkqabndnh trạjvqkng mớxrpti rồiikti kinh sợsfkd chậwnpgm rãmtbdi nhắgmoem mắgmoet, dựaxisa vàitdeo cộvjvct gỗglhltkzun cạjvqknh, đepyjôprcki tay ôprckm chặsfkdt thâpxbhn thểfwef, thiu thiu ngủitde.


*Bộvjvcp*

Chẳnvfnng biếzruzt làitde ai khôprckng cẩkyznn thậwnpgn đepyjjvqkp vỡpfzk mộvjvct hòqwyhn đepyjábnkl phábnklt ra thanh âpxbhm.

Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng cảpxbhm thấrfiay khôprckng ổroldn. Quảpxbh nhiêtkzun lítoojnh gábnklc kia giậwnpgt mìabndnh tỉzcwgnh lạjvqki, tùtmfgy tay cầkwilm lấrfiay câpxbhy đepyjuốaxzsc chiếzruzu rọmarji.

mtbd quábnklt:

- Làitde ai!?

Từhnkq Hoảpxbhng ábnklp chếzruz mộvjvct Hắgmoec Ưefhung Vệsxvftmfgng cung tiễwlycn nhắgmoem ngay lítoojnh gábnklc lầkwilu cábnklc, bìabndnh tĩprcknh nógdtji:

- Làitde huynh đepyjsxvf nhàitdeabndnh.

Tiếzruzp theo làitdem bộvjvc nhưhhjq khôprckng cógdtj việsxvfc gìabnd vẫnuhqy tay, nógdtji vớxrpti đepyjábnklm Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng.

- Chúvzenng ta qua thôprcki.

toojnh gábnklc nghĩprck tớxrpti chuyệsxvfn mớxrpti rồiikti, nổroldi lêtkzun nghi ngờmzuo, hỏrpxii:

- Tạjvqki sao cábnklc ngưhhjqơsxvfi khôprckng mang đepyjuốaxzsc?

Từhnkq Hoảpxbhng lạjvqknh lùtmfgng nógdtji:

- Nếzruzu mang theo đepyjuốaxzsc thìabnd gian tếzruz đepyjãmtbd sớxrptm chạjvqky sạjvqkch rồiikti! Hèiiktn chi ngưhhjqơsxvfi chỉzcwggdtj thểfwef nửrolda đepyjêtkzum tạjvqki đepyjâpxbhy thủitde canh, ngu quábnkl đepyji.


toojnh gábnklc khôprckng ngờmzuo Từhnkq Hoảpxbhng sẽjxos cứjxosng rắgmoen nhưhhjq vậwnpgy, vẻjvqk mặsfkdt ngạjvqkc nhiêtkzun. Vừhnkqa lúvzenc ngọmarjn đepyjuốaxzsc chiếzruzu lêtkzun ngưhhjqmzuoi bọmarjn họmarj, làitde y phụxdbuc Tàitdeo binh, thêtkzum vàitdeo lờmzuoi Từhnkq Hoảpxbhng nógdtji rấrfiat cógdtjprck, nghi ngờmzuo trong lòqwyhng giảpxbhm hơsxvfn phâpxbhn nửrolda.

mtbd xua tay, thởjghiitdei nógdtji:

- Nógdtji cũphqmng đepyjúvzenng.

Cứjxos thếzruz mọmarji ngưhhjqmzuoi cẩkyznn thậwnpgn xuyêtkzun qua lầkwilu cábnklc, đepyjếzruzn giớxrpti tuyếzruzn tưhhjqơsxvfng đepyjaxzsi an toàitden thìabndtmfgng thởjghi phàitdeo mộvjvct hơsxvfi. Lúvzenc nàitdey mỗglhli ngưhhjqmzuoi mớxrpti phábnklt hiệsxvfn mìabndnh đepyjãmtbd mồiiktprcki đepyjkwilm đepyjìabnda.

Đvbivábnklm ngưhhjqmzuoi Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng còqwyhn chưhhjqa kịmqnhp vui mừhnkqng thìabnd phítooja xa truyềhplin đepyjếzruzn tiếzruzng kèiiktn quâpxbhn kêtkzuu vang dộvjvci, tiếzruzp theo làitde từhnkqng tiếzruzng xôprckn xao, rồiikti ábnklnh lửrolda dàitdey đepyjsfkdc nhưhhjqpxbhy, chiếzruzu sábnklng rọmarji nửrolda bầkwilu trờmzuoi, qua thờmzuoi gian ngắgmoen hưhhjqxrptng tớxrpti bêtkzun nàitdey. Thậwnpgt rõksnjitdeng, cógdtj sốaxzs lớxrptn nhâpxbhn mãmtbd lạjvqki đepyjâpxbhy. Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng kinh sợsfkd, khôprckng ngờmzuo nhanh nhưhhjq vậwnpgy đepyjãmtbd bịmqnh phábnklt hiệsxvfn. Hắgmoen bỗglhlng nhiêtkzun tỉzcwgnh ngộvjvc lạjvqki, lẻjvqkn vàitdeo Tàitdeo doanh ăhplin cắgmoep y phụxdbuc binh sĩprckitdeo quâpxbhn làitde việsxvfc quábnkl thấrfiat bạjvqki. Dùtmfg lừhnkqa đepyjưhhjqsfkdc lítoojnh gábnklc lầkwilu cábnklc, nhưhhjqng khiếzruzn chúvzenng phábnklt hiệsxvfn binh sĩprck đepyjãmtbd chếzruzt, thậwnpgt làitde mộvjvct lợsfkdi mộvjvct tệsxvf.

Cảpxbh đepyjábnklm co giòqwyh bỏrpxi chạjvqky, mặsfkdc kệsxvf trờmzuoi tốaxzsi hay khôprckng, cógdtj thấrfiay hay khôprckng.

Nhưhhjqng Tàitdeo binh ngàitdey càitdeng tớxrpti gầkwiln, chắgmoec làitde từhnkq chỗglhl tiêtkzuu lâpxbhu biếzruzt đepyjưhhjqsfkdc tin tứjxosc. Mộvjvct đepyjaxzsng ábnklnh lửrolda nhưhhjqpxbhy nhanh chógdtjng tậwnpgp trung hưhhjqxrptng nàitdey.

Từhnkq Hoảpxbhng thấrfiay thếzruz, quyếzruzt đepyjbnkln nógdtji:

- Chúvzena côprckng, Tàitdeo quâpxbhn đepyjuổroldi theo, thuộvjvcc hạjvqkprcknh hai đepyjvjvci viêtkzun Hắgmoec Ưefhung Vệsxvf dẫnuhqn dụxdbu chúvzenng đepyji. Chúvzena côprckng vàitde hai phu nhâpxbhn từhnkqhhjqxrptng khábnklc rờmzuoi đepyji.

Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng biếzruzt bâpxbhy giờmzuoitdevzenc mấrfiau chốaxzst, vỗglhl vai Từhnkq Hoảpxbhng, rồiikti mang theo Triệsxvfu Vũphqm, Dưhhjqơsxvfng Dung chạjvqky hưhhjqxrptng bêtkzun phảpxbhi.

Từhnkq Hoảpxbhng ýprck bảpxbho hai Hắgmoec Ưefhung Vệsxvfacdnt to đepyjfwef hấrfiap dẫnuhqn kẻjvqk đepyjmqnhch lạjvqki đepyjâpxbhy.

Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng kéacdno Dưhhjqơsxvfng Dung vàitde Triệsxvfu Vũphqm khôprckng ngừhnkqng chạjvqky trốaxzsn, chạjvqky chạjvqky, ngãmtbd rồiikti lạjvqki bòqwyh dậwnpgy. Khôprckng biếzruzt chạjvqky bao lâpxbhu, sắgmoec trờmzuoi dầkwiln sábnklng lêtkzun, phưhhjqơsxvfng đepyjôprckng xuấrfiat hiệsxvfn mặsfkdt trờmzuoi, ábnklnh ban mai bắgmoet đepyjkwilu xoay chuyểfwefn. Mặsfkdt trờmzuoi đepyjrpxi chậwnpgm rãmtbdi dâpxbhng lêtkzun khôprckng trung.

Trưhhjqơsxvfng Lãmtbdng trèiikto lêtkzun mộvjvct ngọmarjn đepyjiikti nhỏrpxi, từhnkq xa nhìabndn châpxbhn núvzeni cógdtj mộvjvct con sôprckng bìabndnh tĩprcknh màitde mỹusql lệsxvf, đepyjógdtj chítoojnh làitde nốaxzsi liềhplin Lạjvqkc Dưhhjqơsxvfng vàitde Lạjvqkc Hàitde.

Lạjvqkc Hàitde khởjghii đepyjkwilu ởjghi Lạjvqkc Nguyêtkzun trấrfian Thiểfwefm Tâpxbhy, mộvjvct đepyjưhhjqmzuong tụxdbu tậwnpgp khe suốaxzsi chảpxbhy tớxrpti Lạjvqkc Dưhhjqơsxvfng, nhậwnpgp vàitdeo Hoàitdeng Hàitde. Nưhhjqxrptc Lạjvqkc Hàitde dồiikti dàitdeo trong suốaxzst thấrfiay đepyjábnkly, hai bờmzuogdtj nhiềhpliu lau sậwnpgy bụxdbui câpxbhy, câpxbhy xanh cỏrpxi biếzruzc, đepyjvjvcng vậwnpgt hoang dạjvqki rấrfiat nhiềhpliu. Nếzruzu bìabndnh thưhhjqmzuong tớxrpti đepyjâpxbhy du lịmqnhch thìabnd tấrfiat nhiêtkzun phảpxbhi ngắgmoem nghítooja mộvjvct phen, nhưhhjqng hôprckm nay thìabnd hắgmoen khôprckng cógdtjpxbhm tìabndnh gìabnd cảpxbh.

Ba ngưhhjqmzuoi rấrfiat nhanh xuốaxzsng núvzeni, tìabndm bếzruzn đepyjòqwyh Lạjvqkc Hàitde.

Họmarjbnklch Lạjvqkc Hàitde chưhhjqa tớxrpti mộvjvct mũphqmi têtkzun thìabnd phítooja xa bỗglhlng cuồiiktn cuộvjvcn đepyjrfiat cábnklt, dưhhjqmzuong nhưhhjqgdtj mộvjvct đepyjvjvci nhâpxbhn mãmtbd tớxrpti đepyjâpxbhy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.