Phong Lưu Tam Quốc

Chương 209 : Tào binh tới

    trước sau   
hzujc nàulmly, bêbmxen ngoàulmli vang tiếhunlng chim hóseert ba dàulmli hai ngắtpfqn, mọhmodi ngưkbodwcgfi cùhzujng biếhunln sắtpfqc mặnumrt. Đhzujâzxpby làulml ánumrm hiệttrru nếhunlu phánumrt hiệttrrn cóseer ngưkbodwcgfi sẽrxgz vang lêbmxen.

Trưkbodơuvmzng Lãsaylng khôjluhng chúhzujt suy nghĩcqpy nhảiklyy dựzibvng khỏaxrsi tảiklyng đyutyang ngồbgqni, mặnumrt âzxpbm trầyqdkm nóseeri:

- Tàulmlo binh đyutyãsayl tớiirni, chúhzujng ta nhanh rúhzujt!

Mộlqbkt đyutyánumrm ngưkbodwcgfi đyutygszpng dậhmody lựzibva đyutyưkbodwcgfng trốifgan đyutyi. Hắtpfqc Ưulmlng Vệttrr nhanh chóseerng tiêbmxeu diệttrrt dấeedcu vếhunlt, đyutydmoj phòurmlng bịtfjy phánumrt hiệttrrn.

Đhzuji ra rừdmzsng câzxpby nhỏaxrs, vưkbodrxgzt qua ngọhmodn đyutybgqni nhỏaxrs, trưkbodiirnc mắtpfqt rộlqbkng rãsayli hơuvmzn, nhưkbodng Trưkbodơuvmzng Lãsaylng vui khôjluhng nổyutyi. Bởseeri vìxzno hắtpfqn thấeedcy khôjluhng chỉjxssulmlxznonh nguyêbmxen liêbmxen miêbmxen đyutybgqni núhzuji khôjluhng ngừdmzsng, còurmln cóseer khôjluhng íeqalt doanh trưkbodiirnng rảiklyi ránumrc, cờwcgfeqal phầyqdkn phậhmodt, tiếhunlng hénkjkt ngựzibva híeqal khôjluhng dứgszpt bêbmxen tai. Đhzujtfjya hìxznonh chỗpjbw cao còurmln cóseer thểcavo thấeedcy mưkbodwcgfi tiêbmxeu lâzxpbu dựzibvng thẳnkjkng, thêbmxem vàulmlo phong hỏaxrsa đyutyàulmli liêbmxen kếhunlt mộlqbkt đyutyưkbodwcgfng, bắtpfqt chặnumrt mỗpjbwi mộlqbkt con đyutyưkbodwcgfng quan trọhmodng hạfsfykbodu Lạfsfyc Hàulml.

Trưkbodơuvmzng Lãsaylng kinh sợrxgz biếhunln sắtpfqc mặnumrt, thầyqdkm kêbmxeu khổyuty khôjluhng thôjluhi. Bấeedct đyutytpfqc dĩcqpy hắtpfqn đyutyàulmlnh chọhmodn quay vềdmoj trong rừdmzsng.


hzujc nàulmly Từdmzs Hoảiklyng góseerp lờwcgfi nóseeri:

- Chúhzuja côjluhng, tìxznonh hìxznonh khôjluhng ổyutyn. Đhzujulmln ngưkbodwcgfi chúhzujng ta mụdmzsc tiêbmxeu quánumr lớiirnn, khôjluhng bằiirnng tánumrch ra, do mấeedcy huynh đyutyttrr dụdmzs đyutyi binh sĩcqpy canh gánumrc, rồbgqni chúhzuja côjluhng vàulml hai phu nhâzxpbn lặnumrng lẽrxgz lẻagtin qua?

Trưkbodơuvmzng Lãsaylng lắtpfqc đyutyyqdku từdmzs chốifgai, quảikly quyếhunlt nóseeri:

- Khôjluhng đyutyưkbodrxgzc, xem chỗpjbwulmly Tàulmlo quâzxpbn cóseer íeqalt nhấeedct trêbmxen ngàulmln têbmxen, sao cóseer thểcavo dẫdmzsn đyutyi hếhunlt chứgszp? Hơuvmzn nữjewda làulmlm khôjluhng tốifgat sẽrxgz bịtfjyzxpby đyutyánumrnh. Nơuvmzi nàulmly toàulmln làulml đyutybgqni núhzuji bìxznonh nguyêbmxen, chỉjxss cầyqdkn cóseer rụdmzsc rịtfjych làulmleqalnh gánumrc trêbmxen cao sẽrxgz phánumrt hiệttrrn ngay, khi đyutyóseerulmlng khóseer thoánumrt đyutyi.

hzujc nàulmly Lữjewd Khoánumrng chen ngang nóseeri:

- Chúhzuja côjluhng cứgszpbmxen tâzxpbm, chỉjxss cầyqdkn chờwcgf tớiirni ban đyutyêbmxem làulmleqalnh gánumrc sẽrxgz yếhunlu đyutyi nhiềdmoju, phạfsfym vi trinh sánumrt hạfsfyn hẹlfbmp. Hơuvmzn nữjewda ta vàulml đyutyttrr đyutyttrr giỏaxrsi vềdmoj bắtpfqn, thêbmxem vàulmlo bảiklyn lĩcqpynh củkdzia nhiềdmoju huynh đyutyttrr, giảiklyi quyếhunlt líeqalnh gánumrc xong dẫdmzsn đyutyi chủkdzi lựzibvc đyutylqbki chiếhunln củkdzia Tàulmlo binh, đyutycavo chúhzuja côjluhng nhâzxpbn cơuvmz hộlqbki xuyêbmxen qua thìxznoyvqing đyutyưkbodrxgzc đyutyeedcy chứgszp.

Trưkbodơuvmzng Lãsaylng từdmzs chốifgai ýtfjy tốifgat củkdzia Lữjewd Khoánumrng, nóseeri:

- Vẫdmzsn khôjluhng đyutyưkbodrxgzc, nhưkbod vậhmody thìxznonumrc ngưkbodơuvmzi sẽrxgz gặnumrp nguy hiểcavom vôjluhhzujng lớiirnn.

Lữjewd Khoánumrng cóseer chúhzujt kíeqalch đyutylqbkng nóseeri:

- Chúhzuja côjluhng, xin hãsayly tin tưkbodseerng thuộlqbkc hạfsfy! Thuộlqbkc hạfsfy nhấeedct đyutytfjynh sẽrxgz dốifgac hếhunlt sứgszpc mìxznonh!

Trưkbodơuvmzng Lãsaylng híeqalt sâzxpbu mộlqbkt hơuvmzi, vỗpjbw vai huynh đyutyttrr họhmod Lữjewd, cảiklym thánumrn nóseeri:

- Lãsaylng cóseerulmli đyutygszpc gìxznoulmlseer thểcavo đyutyưkbodrxgzc cánumrc huynh đyutyttrr hếhunlt sứgszpc trợrxgz giúhzujp nhưkbod vậhmody. Nhưkbodng làulmlm thếhunl thìxzno chẳnkjkng phảiklyi làulml đyutynibmy cánumrc ngưkbodơuvmzi vàulmlo nưkbodiirnc sôjluhi lửrxgza bỏaxrsng? Cánumrc ngưkbodơuvmzi đyutyem tạfsfyi hạfsfy xem làulml chúhzuja côjluhng, Lãsaylng lạfsfyi cóseer bao giờwcgf khôjluhng coi cánumrc ngưkbodơuvmzi làulml huynh đyutyttrr chứgszp?

Huynh đyutyttrr họhmod Lữjewd, đyutyánumrm Hắtpfqc Ưulmlng Vệttrr cựzibvc kỳldun cảiklym đyutylqbkng. Từdmzs Hoảiklyng liêbmxen tụdmzsc gậhmodt đyutyyqdku, rấeedct làulmlnumrn thánumrn.


Huynh đyutyttrr họhmod lữjewd nhìxznon nhau, bỗpjbwng quỳldun trêbmxen mặnumrt đyutyeedct, kíeqalch đyutylqbkng cầyqdku khẩnibmn nóseeri:- Chúhzuja côjluhng, hãsayly ra lệttrrnh đyutyi!

Trưkbodơuvmzng Lãsaylng mắtpfqt quénkjkt tớiirni quénkjkt lui trêbmxen ngưkbodwcgfi Lữjewd Khoánumrng vàulml Lữjewdkbodwcgfng vàulmli vòurmlng, thấeedcy họhmod biểcavou tìxznonh kiêbmxen quyếhunlt, đyutyôjluhi mắtpfqt tràulmln đyutyyqdky cầyqdku xin. Trong lòurmlng hắtpfqn bịtfjy rung đyutylqbkng vìxzno quyếhunlt tâzxpbm sắtpfqt đyutyánumr củkdzia họhmod, lòurmlng nổyutyi lêbmxen cảiklym giánumrc xóseert xa, cảiklym giánumrc nhưkbod tránumrng sĩcqpy đyutyoạfsfyn cổyuty tay vừdmzsa đyutyi khôjluhng còurmln nữjewda vềdmoj. Dưkbodơuvmzng Dung, Triệttrru Vũyvqiyvqing rung đyutylqbkng túhzujm chặnumrt cánumrnh tay Trưkbodơuvmzng Lãsaylng.

Chỉjxssxznonh Từdmzs Hoảiklyng trầyqdkm giọhmodng nóseeri:

- Chúhzuja côjluhng, xin đyutydmzsng lòurmlng dạfsfy đyutyàulmln bàulml, huốifgang chi huynh đyutyttrr họhmod Lữjewdttrrjluhng mạfsfynh mẽrxgz phảiklyn ứgszpng nhanh lẹlfbm, cho dùhzuj nhiệttrrm vụdmzs thấeedct bạfsfyi cũyvqing cóseer thểcavo an toàulmln rúhzujt lui!

Trưkbodơuvmzng Lãsaylng kíeqalch đyutylqbkng nâzxpbng hai ngưkbodwcgfi dậhmody, mắtpfqt đyutyyqdky cảiklym kíeqalch nhìxznon họhmod.

Thậhmodt lâzxpbu sau hắtpfqn mớiirni nóseeri:

- Từdmzs khi huynh đyutyttrrnumrc ngưkbodơuvmzi đyutyi theo ta tớiirni nay mớiirni bao nhiêbmxeu ngàulmly? Mộlqbkt đyutyưkbodwcgfng đyutyi đyutydmoju làulml chậhmodt vậhmodt chạfsfyy, chịtfjyu khổyuty mệttrrt nhọhmodc, thậhmodt làulml uấeedct ứgszpc cho cánumrc ngưkbodơuvmzi. Lãsaylng biếhunlt ngưkbodơuvmzi làulmlxzno tốifgat cho ta. Lầyqdkn nàulmly đyutyi rồbgqni dùhzuj thếhunlulmlo cánumrc ngưkbodơuvmzi phảiklyi nhớiirn kỹnojm, nhấeedct đyutytfjynh phảiklyi bìxznonh yêbmxen quay vềdmoj Giang Nam. Trưkbodơuvmzng Lãsaylng ởseer đyutyóseer chờwcgfnumrc ngưkbodơuvmzi trởseer vềdmoj, tớiirni khi ấeedcy lạfsfyi cầyqdkm tay nhau nâzxpbng cốifgac tròurml chuyệttrrn.

Mắtpfqt Lữjewdkbodwcgfng đyutydmzsm lệttrr, cóseer chúhzujt nghẹlfbmn ngàulmlo nóseeri:

- Âbgqnn tìxznonh ưkbodu ánumri củkdzia chúhzuja côjluhng, huynh đyutyttrr ta thậhmodt khôjluhng biếhunlt làulmlm gìxznonumro đyutyánumrp.

Khuôjluhn mặnumrt Lữjewd Khoánumrng cũyvqing co giậhmodt, nhưkbodng đyutyyqdky kiêbmxen quyếhunlt nóseeri:

- Chúhzuja côjluhng cứgszpbmxen tâzxpbm đyutyi. Hai huynh đyutyttrr ta đyutyãsayl sớiirnm thềdmoj, nguyệttrrn theo ngưkbodơuvmzi chinh chiếhunln mộlqbkt đyutywcgfi, tuyệttrrt khôjluhng thay đyutyyutyi. Bâzxpby giờwcgf mớiirni chỉjxsskbodiirnc ra bưkbodiirnc đyutyyqdku, sao cóseer thểcavo cứgszp thếhunl đyutyi luôjluhn?

Trưkbodơuvmzng Lãsaylng híeqalt mộlqbkt hơuvmzi sâzxpbu, nặnumrng nềdmoj gậhmodt đyutyyqdku. Đhzujifgai mặnumrt ly biệttrrt đyutyau xóseert nàulmly, làulmlm sao hắtpfqn khôjluhng buồbgqnn bãsayl cho đyutyưkbodrxgzc? Anh hùhzujng cổyuty đyutyfsfyi nặnumrng tìxznonh trọhmodng nghĩcqpya, ngay cảikly huynh đyutyttrr họhmod Lữjewd khôjluhng cóseerbmxen trong lịtfjych sửrxgzyvqing làulml nhưkbod thếhunl. Lầyqdkn nàulmly đyutyi dụdmzs đyutytfjych, tìxznonh hìxznonh dữjewd nhiềdmoju làulmlnh íeqalt, làulmlm sao huynh đyutyttrr họhmod Lữjewd khôjluhng biếhunlt chứgszp? Nếhunlu lỡmxfpuvmz sẩnibmy sẽrxgzulml kếhunlt cuộlqbkc hồbgqnn lìxznoa khỏaxrsi xánumrc. Đhzujiềdmoju nàulmly khiếhunln hắtpfqn sao chịtfjyu đyutyưkbodrxgzc đyutyâzxpby? Khôjluhng nóseeri đyutyếhunln hiệttrrn tạfsfyi họhmodseer da cóseer thịtfjyt, cho dùhzujhzujc chơuvmzi tam quốifgac quầyqdkn anh, dùhzujseer bắtpfqt lấeedcy mộlqbkt tiểcavou tưkbodiirnng vôjluh danh thìxzno hắtpfqn khôjluhng muốifgan đyutycavo ngưkbodwcgfi ta chếhunlt chúhzujt nàulmlo, cứgszp lầyqdkn lưkbodrxgzt thảikly, huốifgang chi làulml ngưkbodwcgfi trung thàulmlnh vớiirni mìxznonh đyutyâzxpbu? Cóseer phảiklyi làulmlxznonh đyutyãsayl quánumrtfjykbodseerng hóseera thếhunl giớiirni trong lòurmlng rồbgqni?

urmlng hắtpfqn dâzxpbng tràulmlo nhiệttrrt huyếhunlt thậhmodt lâzxpbu khôjluhng thểcavoxznonh tĩcqpynh. Kíeqalch tìxznonh lắtpfqng đyutyhmodng lầyqdkn nữjewda thiêbmxeu đyutyifgat. Chỉjxssseer qua gióseerkboda bãsaylo tánumrp khắtpfqc ấeedcn thìxzno mớiirni làulml huynh đyutyttrr đyutyánumrng tin trong đyutywcgfi.


Trưkbodơuvmzng Lãsaylng thởseer hắtpfqt ra ngựzibvc trầyqdkm buồbgqnn, trịtfjynh trọhmodng nóseeri:

- Cánumrc ngưkbodơuvmzi dụdmzs đyutytfjych làulml thứgszp yếhunlu, ưkbodu tiêbmxen làulml phảiklyi nghĩcqpy tớiirni làulmlm sao giữjewd mạfsfyng đyutyãsayl. Ai, chúhzujng ta nêbmxen tìxznom chỗpjbw an toàulmln đyutyrxgzi trờwcgfi tốifgai đyutyi.

Trưkbodơuvmzng Lãsaylng bỗpjbwng cảiklym thấeedcy lồbgqnng ngựzibvc rấeedct nặnumrng nềdmoj, khôjluhng nóseeri nổyutyi nữjewda, bètfjyn đyutydmoj nghịtfjy nhưkbod thếhunl.

Mọhmodi ngưkbodwcgfi ởseer trong rừdmzsng câzxpby rậhmodm rạfsfyp, càulmlnh lánumrkbodơuvmzi tốifgat ẩnibmn núhzujp. Vừdmzsa lúhzujc cóseer tiếhunlng bưkbodiirnc châzxpbn củkdzia mộlqbkt đyutylqbki líeqalnh gánumrc đyutyi xa. Tấeedct cảiklyhzujng thởseer ra mộlqbkt hơuvmzi.

Trờwcgfi dầyqdkn tốifgai đyutyen. Dưkbodwcgfng nhưkbod phốifgai hợrxgzp hàulmlnh đyutylqbkng đyutyêbmxem nay củkdzia Trưkbodơuvmzng Lãsaylng, trêbmxen trờwcgfi mâzxpby đyutyen dàulmly đyutynumrc, đyutydmzsng nóseeri làulml trăkbodng sánumrng, ngay cảikly ngôjluhi sao cũyvqing khôjluhng thấeedcy đyutyâzxpbu, gióseer thổyutyi rấeedct mạfsfynh. Đhzujgszpng trêbmxen đyutyjxssnh núhzuji, từdmzs trêbmxen cao nhìxznon xuốifgang, đyutybgqni núhzuji bìxznonh nguyêbmxen ánumrnh lửrxgza tựzibva nhưkbod hằiirnng hàulml ngôjluhi sao sánumrng ngờwcgfi.

Huynh đyutyttrr họhmod Lữjewdulml hai Hắtpfqc Ưulmlng Vệttrr đyutyãsayl đyutyi hơuvmzn nửrxgza canh giờwcgf, khôjluhng biếhunlt tìxznonh hìxznonh ra sao?

Trong lòurmlng mọhmodi ngưkbodwcgfi nhưkbod đyutyètfjy nặnumrng khốifgai đyutyánumr lớiirnn, gầyqdkn nhưkbod nghẹlfbmt thởseer.

Trong lúhzujc khôjluhng khíeqal trầyqdkm buồbgqnn bấeedct an nặnumrng nềdmoj đyutyètfjy tránumri tim mọhmodi ngưkbodwcgfi thìxzno Trưkbodơuvmzng Lãsaylng mắtpfqt sắtpfqt rốifgat cuộlqbkc phánumrt hiệttrrn Tàulmlo doanh dầyqdkn cóseer biếhunln đyutyyutyi.

hzujng lúhzujc đyutyóseer, Triệttrru Vũyvqiyvqing cựzibvc kỳldunkbodng phấeedcn nũyvqing nịtfjyu nóseeri:

- Lãsaylng ca ca, trong Tàulmlo quâzxpbn doanh hìxznonh nhưkbod xảiklyy ra biếhunln đyutyyutyi. Ngưkbodơuvmzi xem ánumrnh đyutyuốifgac bỗpjbwng nhiêbmxen hìxznonh thàulmlnh nhưkbod hỏaxrsa long, bắtpfqt đyutyyqdku di chuyểcavon ra ngoàulmli. Đhzujâzxpby làulml từdmzs đyutyyqdku đyutyêbmxem tớiirni giờwcgfulmlo quâzxpbn cóseer đyutylqbkng tĩcqpynh lớiirnn nhưkbod thếhunl, chắtpfqc làulml Lữjewd Khoánumrng, Lữjewdkbodwcgfng thàulmlnh côjluhng hấeedcp dẫdmzsn sứgszpc chúhzuj ýtfjy củkdzia chúhzujng rồbgqni, tiếhunlp đyutyóseerulmlo quâzxpbn bắtpfqt đyutyyqdku đyutyuổyutyi theo.

Từdmzs Hoảiklyng cũyvqing bìxznonh tĩcqpynh gậhmodt đyutyyqdku, nóseeri:

- Hơuvmzn nữjewda tíeqalnh toánumrn theo chiềdmoju dàulmli ngọhmodn đyutyuốifgac thìxzno quâzxpbn đyutytfjych xuấeedct đyutylqbkng quâzxpbn tốifgai đyutya khôjluhng hơuvmzn mộlqbkt hiệttrru nhâzxpbn mãsayl. Chíeqalnh làulmlseeri, Tàulmlo quâzxpbn xuấeedct đyutylqbkng đyutyfsfyi khánumri bảiklyy, trăkbodm ngưkbodwcgfi truy sánumrt huynh đyutyttrr họhmod Lữjewd.

Lầyqdkn nàulmly chíeqalnh Trưkbodơuvmzng Lãsaylng cũyvqing cựzibvc kỳldun kinh ngạfsfyc nóseeri:

- Đhzujánumrm Lữjewd Khoánumrng rốifgat cuộlqbkc làulmlm cánumri gìxzno? Lạfsfyi khiếhunln Tàulmlo quâzxpbn xuấeedct đyutylqbkng mộlqbkt hiệttrru nhâzxpbn mãsayl đyutyi bắtpfqt?

Chẳnkjkng ngờwcgf Từdmzs Hoảiklyng mỉjxssm cưkbodwcgfi rằiirnng:

- Đhzujâzxpby cũyvqing làulml đyutyiềdmoju thuộlqbkc hạfsfy cựzibvc kỳldun khóseer hiểcavou.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.