Phong Lưu Tam Quốc

Chương 208 : Xuôi về Giang Đông

    trước sau   
Trưaxjlơkcyfng Lãettqng nhìhgjfn màbzqyaxjlgplgi vỡaryz bụtmymng. Hắyblyn tùachpy tiệkviln nghĩvvxqafjmch đgaumãettq khiếqszhn Lưaxjlu Bịbzqy mừeavgng nhưaxjl đgaumwqgrn, đgaumdtdom ngựkvwfc giậqokim châhzfxn, thậqokit làbzqy quáafjm buồstaen cưaxjlgplgi. Thấdtdoy sựkvwf việkvilc đgaumãettq xong xuôrfddi, hắyblyn chuẩkwqxn bịbzqy từeavg biệkvilt rờgplgi đgaumi. Nêwqgrn biếqszht rằwmukng bâhzfxy giờgplgbzqy thờgplgi kỳvkwo đgaumkuxoc biệkvilt, ởkwqxhzfxu mộhqlzt phúbewxt làbzqy thêwqgrm phầaryzn nguy hiểrbbmm. Cho dùachpaxjlu Bịbzqy thậqokit làbzqy ngưaxjlgplgi nhâhzfxn nghĩvvxqa cao rộhqlzng thìhgjf khóabwt bảrfddo đgaumrfddm bêwqgrn dưaxjlmnali khôrfddng lộhqlz ra tin tứrfddc.

axjlu Bịbzqy thấdtdoy Trưaxjlơkcyfng Lãettqng đgaumbzqynh đgaumi tấdtdot nhiêwqgrn làbzqy mọkhygi cáafjmch giữwljd lạcihvi, nhưaxjlng gặkuxop hắyblyn dứrfddt khoáafjmt phảrfddi đgaumi thìhgjf đgaumàbzqynh thôrfddi.

Nhìhgjfn đgaumbzqyn ngưaxjlgplgi Trưaxjlơkcyfng Lãettqng dầaryzn khuấdtdot xa khỏjpmui tầaryzm mắyblyt, Lưaxjlu Bịbzqy thởkwqxbzqyi mộhqlzt tiếqszhng. Nhưaxjlng nghĩvvxq tớmnali việkvilc mớmnali rồstaei Trưaxjlơkcyfng Lãettqng đgaumãettqabwti, trong lòjyujng ôrfddng nổnpugi lêwqgrn hưaxjlng phấdtdon, cảrfddm giáafjmc nhưaxjl khôrfddng lâhzfxu sau sẽvvxq giưaxjlơkcyfng cáafjmnh chim ưaxjlng, hoàbzqyn thàbzqynh đgaumcihvi chícloa.

- Chúbewxa côrfddng, nhữwljdng ngưaxjlgplgi nàbzqyy làbzqy ai?

Từeavg khi Trưaxjlơkcyfng Lãettqng bưaxjlmnalc ra khỏjpmui lềcihvu trung quâhzfxn củujzea Lưaxjlu Bịbzqy thìhgjfabwt mộhqlzt nho giảrfdd bộhqlz dạcihvng hơkcyfi kiêwqgru căxkozng đgaumi theo.

axjlu Bịbzqy quay đgaumaryzu lạcihvi, mặkuxot đgaumaryzy ývkwoaxjlgplgi nóabwti:


- Hiếqszhn Hòjyuja, ngưaxjlơkcyfi cóabwt đgaumiềcihvu khôrfddng biếqszht, ngưaxjlgplgi nàbzqyy chícloanh làbzqy tháafjmnh thưaxjllbrvng tâhzfxn phong Trấdtdon Nam tưaxjlmnalng quâhzfxn Trưaxjlơkcyfng Lãettqng!

Hiếqszhn Hòjyuja chícloanh làbzqywqgrn chữwljd củujzea Giảrfddn Ung.

ettq biếqszhn sắyblyc mặkuxot, kinh ngạcihvc nóabwti:

- Chúbewxa côrfddng, chẳrhaing phảrfddi Tàbzqyo tưaxjlmnalng quâhzfxn hậqokin Trưaxjlơkcyfng Lãettqng tậqokin xưaxjlơkcyfng tủujzey sao? Đrfddâhzfxy chícloanh làbzqykcyf hộhqlzi tốbzqyt, tạcihvi sao dễnmbobzqyng thảrfdd hắyblyn đgaumi? Cóabwt thểrbbm lệkvilnh cho hai ngưaxjlgplgi Quan Vũleyh, Trưaxjlơkcyfng Phi dẫrelxn theo thuộhqlzc hạcihv nhanh đgaumuổnpugi kịbzqyp, bắyblyt lấdtdoy Trưaxjlơkcyfng Lãettqng!

axjlu Bịbzqy vốbzqyn còjyujn chìhgjfm đgaumyblym trong ảrfddo tưaxjlkwqxng tốbzqyt đgaumytglp, nghe thếqszh thìhgjf khôrfddng vui bảrfddo:

- Khôrfddng đgaumưaxjllbrvc, đgaumrbbm ngưaxjlgplgi kháafjmc biếqszht thìhgjf chẳrhaing phảrfddi sẽvvxq cho Bịbzqybzqy hạcihvng tiểrbbmu nhâhzfxn tráafjmo trởkwqx ưaxjl?

Giảrfddn Ung suy tưaxjl nửhgjfa ngàbzqyy, mặkuxot lộhqlz nụtmymaxjlgplgi quáafjmi lạcihvabwti:

- Nếqszhu đgaumãettq thậqokiy thìhgjf khôrfddng bằwmukng sai ngưaxjlgplgi khoáafjmi mãettqafjmo cho Hạcihv Hầaryzu Đrfddôrfddn cùachpng pháafjmi ngưaxjlgplgi đgaumuổnpugi theo?

Quan Vũleyh mắyblyt phưaxjllbrvng liếqszhc Giảrfddn Ung, vẻxkoz mặkuxot khôrfddng cho làbzqy đgaumúbewxng, biểrbbmu tìhgjfnh kiêwqgru ngạcihvo nóabwti:

- Cầaryzn gìhgjfbzqym chuyệkviln đgaumaryzu trộhqlzm đgaumrfddi cưaxjlmnalp? Đrfddâhzfxy khôrfddng phảrfddi hàbzqynh vi đgaumcihvi trưaxjllbrvng phu nêwqgrn làbzqym. Khôrfddng bằwmukng đgaumrbbm ta vàbzqy nhịbzqy đgaumkvil mang ngưaxjlgplgi đgaumi bắyblyt giữwljd đgaumáafjmm Trưaxjlơkcyfng Lãettqng dễnmbo nhưaxjl trởkwqxbzqyn tay, nếqszhu khôrfddng thìhgjf cứrfdd cho đgaumi đgaumi.

axjlu Bịbzqy gậqokit đgaumaryzu, nóabwti:

- Nhịbzqy đgaumkvilabwti rấdtdot đgaumúbewxng. Trưaxjlơkcyfng Lãettqng cóabwt ơkcyfn vớmnali Bịbzqy, sao cóabwt thểrbbmwqgru Bịbzqy xuốbzqyng tay đgaumưaxjllbrvc chứrfdd?

Giảrfddn Ung thởkwqxbzqyi, gậqokit đgaumaryzu, khôrfddng nóabwti gìhgjf nữwljda, lùachpi sang bêwqgrn.


axjlu Bịbzqy ngoáafjmi đgaumaryzu nóabwti vớmnali Quan Vũleyh rằwmukng:

- Việkvilc hôrfddm nay đgaumrbbm nhữwljdng ngưaxjlgplgi biếqszht chuyệkviln phảrfddi giữwljdcloan bícloa mậqokit.

Quan Vũleyh chắyblyp tay, khom lưaxjlng nóabwti:

- Vâhzfxng thưaxjla đgaumcihvi ca!

axjlu Bịbzqy thếqszh mớmnali đgaumaryzy chícloa khícloa nhìhgjfn quầaryzn sơkcyfn đgaumcihvi xuyêwqgrn, mâhzfxy khóabwti lưaxjllbrvn lờgplg, lòjyujng gợlbrvn sóabwtng phậqokip phồstaeng.

afjmnh chim tung bay, lêwqgrn nhưaxjl diềcihvu gặkuxop gióabwt, ngạcihvo nhìhgjfn khôrfddng trung. Ôymjhng mong chờgplg sớmnalm tớmnali ngàbzqyy mìhgjfnh cóabwt thểrbbm rồstaeng bay lêwqgrn trờgplgi, pháafjmt triểrbbmn kếqszh hoạcihvch lớmnaln, tưaxjlgplgng vâhzfxn vạcihvn dặkuxom.

bewxc nàbzqyy trong mắyblyt Lưaxjlu Bịbzqy bỗjpmung cóabwt cảrfddm xúbewxc bễnmbo nghễnmbo chúbewxng sinh, liếqszhc thưaxjlơkcyfng sinh, mơkcyf hồstaeabwt khícloa chấdtdot vưaxjlơkcyfng giảrfdd.

Nếqszhu Trưaxjlơkcyfng Lãettqng nhìhgjfn thấdtdoy tìhgjfnh huốbzqyng nàbzqyy, khôrfddng biếqszht sẽvvxqabwt cảrfddm tưaxjlkwqxng gìhgjf đgaumâhzfxy?Mộhqlzt ngàbzqyy sau, đgaumáafjmm Trưaxjlơkcyfng Lãettqng leo trèloxpo đgaumi tớmnali ngọkhygn núbewxi cao nhấdtdot Tam Hàbzqyo, Thanh Cưaxjlơkcyfng Phong.

Thanh Cưaxjlơkcyfng Phong đgaumhqlz cao so vớmnali mặkuxot biểrbbmn làbzqy mộhqlzt ngàbzqyn chícloan trăxkozm thưaxjlmnalc, tuy khôrfddng cao lắyblym nhưaxjlng thêwqgrm vàbzqyo Tam Hàbzqyo cao sơkcyfn tuyệkvilt cốbzqyc, quanh co khúbewxc khuỷyivou, hìhgjfnh thếqszh hiểrbbmm yếqszhu, nổnpugi tiếqszhng hiểrbbmm trởkwqx. Càbzqyng làbzqy thiêwqgrn nhiêwqgrn bìhgjfnh chưaxjlmnalng từeavg Thiểrbbmm Tâhzfxy, Quan Trung đgaumếqszhn Hàbzqy Nam, Trung Nguyêwqgrn. Màbzqybzqyo Sơkcyfn làbzqy đgaumưaxjlgplgng thủujzey chia Hoàbzqyng Hàbzqy, Lạcihvc Hàbzqy. Lêwqgrn Thanh Cưaxjlơkcyfng Phong bắyblyc thiếqszhu, Hoàbzqyng Hàbzqy cốbzqyc thâhzfxm lưaxjlu cấdtdop, đgaumstae sộhqlz. Vọkhygng nam, Lạcihvc Hàbzqy uốbzqyn lưaxjllbrvn, cựkvwfc kỳvkwo tuyệkvilt đgaumytglp.

Trưaxjlơkcyfng Lãettqng đgaumrfddng trêwqgrn đgaumnpugnh núbewxi, mặkuxoc gióabwt mạcihvnh cuốbzqyn tóabwtc mai lưaxjlmnalt qua, lòjyujng nổnpugi hàbzqyo hùachpng.

Hắyblyn chỉnpugbzqyo Lạcihvc Hàbzqyaxjlng phấdtdon lớmnaln tiếqszhng nóabwti:

- Mọkhygi ngưaxjlgplgi nhìhgjfn thấdtdoy khôrfddng? Cáafjmi đgaumóabwt chícloanh làbzqyaxjlu vựkvwfc nam bộhqlz Hoàbzqyng Hàbzqy, Lạcihvc Hàbzqy. Chỉnpug cầaryzn chúbewxng ta vưaxjllbrvt qua Lạcihvc Hàbzqybzqyabwt thểrbbm nam hạcihv Kinh Châhzfxu, chuyểrbbmn quay vềcihv Giang Hoàbzqyi.

Tấdtdot cảrfdd đgaumcihvu bịbzqy nỗjpmui hưaxjlng phấdtdon củujzea Trưaxjlơkcyfng Lãettqng lâhzfxy nhiễnmbom.


Triệkvilu Vũleyh nghiêwqgrng cáafjmi đgaumaryzu nhỏjpmu, ngọkhygt ngàbzqyo cưaxjlgplgi nóabwti:

- Triệkvilu Vũleyhleyhng rấdtdot muốbzqyn nhanh lêwqgrn trởkwqx vềcihv, tớmnali lúbewxc đgaumóabwtabwt thểrbbm gặkuxop đgaumcihvi ca, Văxkozn Cơkcyf, Đrfddwqgru Thiềcihvn vàbzqy Hoàbzqyn nhi tỷyivo tỷyivo. Còjyujn cóabwtbzqyn Sưaxjlơkcyfng, Hàbzqyn Tuyếqszht.

Trưaxjlơkcyfng Lãettqng trong mắyblyt tràbzqyn ngậqokip sưaxjlơkcyfng mùachp, vìhgjf Triệkvilu Vũleyh gợlbrvi lêwqgrn nỗjpmui nhớmnal nhàbzqy, lòjyujng vôrfddachpng nhớmnal nhung cáafjmc mỹlbrv nhâhzfxn trong nhàbzqy. Văxkozn Cơkcyfbzqyi tìhgjfnh văxkozn nhãettq, Mi Hoàbzqyn hiểrbbmu thưaxjl lễnmbo nghĩvvxqa, Đrfddwqgru Thiềcihvn trong thanh túbewxabwt mịbzqy cốbzqyt, lạcihvi còjyujn Hàbzqyn Sưaxjlơkcyfng kiềcihvu, Hàbzqyn Tuyếqszht diễnmbom. Càbzqyng nghĩvvxq hắyblyn càbzqyng hậqokin khôrfddng thểrbbm mọkhygc cáafjmnh bay trởkwqx vềcihv.

Châhzfxn đgaumrfddng khôrfddng yêwqgrn, hắyblyn khícloa pháafjmch kêwqgru:

- Chúbewxng ta đgaumi!

Mọkhygi ngưaxjlgplgi vâhzfxng dạcihv, bỏjpmu qua mệkvilt mỏjpmui theo bưaxjlmnalc châhzfxn Trưaxjlơkcyfng Lãettqng tiếqszhn lêwqgrn.

Mộhqlzt ngàbzqyy nàbzqyy mọkhygi ngưaxjlgplgi rốbzqyt cuộhqlzc vưaxjllbrvt qua núbewxi non trậqokip trùachpng nguy nga, Lạcihvc Hàbzqy đgaumãettqkwqx ngay trưaxjlmnalc mắyblyt. Lúbewxc nàbzqyy tìhgjfnh hìhgjfnh bỗjpmung biếqszhn căxkozng thẳrhaing, mỗjpmui đgaumưaxjlgplgng cửhgjfa ảrfddi đgaumcihvu tăxkozng binh sĩvvxq gấdtdop đgaumôrfddi, nghiêwqgrm ngặkuxot kiểrbbmm tra truy hỏjpmui. Đrfddưaxjlgplgng lớmnaln đgaumaryzu phốbzqy thỉnpugnh thoảrfddng cóabwt binh sĩvvxq đgaumếqszhn đgaumi tuầaryzn tra.

Trưaxjlơkcyfng Lãettqng thầaryzm kêwqgru khôrfddng ổnpugn, dẫrelxn ngưaxjlgplgi đgaumi đgaumưaxjlgplgng vòjyujng. Nhưaxjlng mấdtdoy ngàbzqyy sau tìhgjfnh hìhgjfnh khôrfddng thay đgaumnpugi, đgaumbzqyi phưaxjlơkcyfng cóabwt xu hưaxjlmnalng tăxkozng thêwqgrm. Vùachpng Lạcihvc Hàbzqy bỗjpmung dưaxjlng xuấdtdot hiệkviln rấdtdot nhiềcihvu binh sĩvvxqbzqyo Tháafjmo, vôrfddachpng cẩkwqxn thậqokin dòjyujgplgt.

Mọkhygi ngưaxjlgplgi ởkwqx trong mộhqlzt rừeavgng câhzfxy khẩkwqxn cấdtdop bàbzqyn bạcihvc.

Mộhqlzt Hắyblyc Ưtxtvng Vệkvil vộhqlzi vàbzqyng trởkwqx vềcihv, sắyblyc mặkuxot kháafjmbzqy khóabwt xem.

ettqabwti:

- Chúbewxa côrfddng, lầaryzn nàbzqyy nguy rồstaei. Tàbzqyo Tháafjmo dưaxjlgplgng nhưaxjl biếqszht chúbewxng ta sẽvvxq đgaumi từeavg đgaumâhzfxy qua vậqokiy. Khôrfddng nóabwti tớmnali cửhgjfa ảrfddi trạcihvm gáafjmc hiểrbbmm yếqszhu đgaumcihvu cóabwt trọkhygng binh canh gáafjmc, ngay cảrfdd thôrfddn nhỏjpmuleyhng trúbewx đgaumóabwtng Tàbzqyo binh, hơkcyfn nữwljda từeavg đgaumhqlzi trưaxjlkwqxng đgaumếqszhn binh sĩvvxqhgjfnh nhưaxjl đgaumcihvu cầaryzm bứrfddc tranh, đgaumbzqyi vớmnali đgaumàbzqyn ôrfddng hơkcyfi cao to chúbewxt làbzqy so chiếqszhu đgaumiềcihvu tra.

Hắyblyc Ưtxtvng Vệkvilafjmo xong tin tứrfddc biểrbbmu tìhgjfnh lo lắyblyng nhìhgjfn Trưaxjlơkcyfng Lãettqng.


Trưaxjlơkcyfng Lãettqng hícloat sâhzfxu mộhqlzt hơkcyfi, đgaumbzqyi vớmnali Tàbzqyo Tháafjmo ngàbzqyy càbzqyng lợlbrvi hạcihvi cảrfddm thấdtdoy da đgaumaryzu máafjmt lạcihvnh.

Hắyblyn im lặkuxong nửhgjfa ngàbzqyy sau mớmnali thắyblyc mắyblyc hỏjpmui:

- Tàbzqyo Tháafjmo đgaumãettq đgaumếqszhn Lạcihvc Dưaxjlơkcyfng?

Hắyblyc Ưtxtvng Vệkvil biểrbbmu tìhgjfnh kỳvkwo lạcihvabwti:

- Theo tin vừeavga nhậqokin đgaumưaxjllbrvc thìhgjfhgjfnh nhưaxjl phảrfddi ngàbzqyy mai mớmnali tớmnali Lạcihvc Dưaxjlơkcyfng.

Sắyblyc mặkuxot Trưaxjlơkcyfng Lãettqng càbzqyng xanh, nóabwti:

- Hạcihv Hầaryzu Đrfddôrfddn đgaumóabwt khôrfddng khảrfddxkozng lợlbrvi hạcihvi nhưaxjl vậqokiy, đgaumafjmn đgaumưaxjllbrvc tung tícloach củujzea chúbewxng ta.

Từeavg Hoảrfddng luôrfddn im lặkuxong khôrfddng lêwqgrn tiếqszhng bỗjpmung nóabwti ra câhzfxu kinh ngưaxjlgplgi:

- Cóabwt phảrfddi làbzqyaxjlu Bịbzqy đgaumrbbm lọkhygt tin tứrfddc?

Mọkhygi ngưaxjlgplgi kinh sợlbrv, Trưaxjlơkcyfng Lãettqng mồstaerfddi chảrfddy ròjyujng nóabwti:

- Chắyblyc làbzqy khôrfddng đgaumâhzfxu?

Triệkvilu Vũleyh hừeavg lạcihvnh, dùachpbzqyng mặkuxoc vảrfddi thôrfdd áafjmo gai màbzqy vẫrelxn lộhqlzgplgt dễnmbo thưaxjlơkcyfng yêwqgru kiềcihvu.

bzqyng vẻxkoz mặkuxot khinh thưaxjlgplgng nóabwti:

- Cóabwt quỷyivo mớmnali biếqszht hắyblyn làbzqym hay khôrfddng.

Trưaxjlơkcyfng Lãettqng nghe Triệkvilu Vũleyhbzqy Từeavg Hoảrfddng nóabwti vậqokiy, tâhzfxm lývkwo dao đgaumhqlzng nhưaxjlng hắyblyn vẫrelxn bìhgjfnh tĩvvxqnh ngẫrelxm nghĩvvxq.

Hắyblyn nóabwti:

- Tuâhzfxn Du làbzqy nhâhzfxn vậqokit cựkvwfc kỳvkwo lợlbrvi hạcihvi, cóabwt lẽvvxqbzqy hắyblyn đgaumafjmn đgaumưaxjllbrvc tung tícloach củujzea chúbewxng ta cũleyhng chưaxjla biếqszht chừeavgng.

Trưaxjlơkcyfng Lãettqng lạcihvi hỏjpmui:

- Vậqokiy ngưaxjlơkcyfi biếqszht nơkcyfi nàbzqyy ai lĩvvxqnh binh khôrfddng?

Hắyblyc Ưtxtvng Vệkvil lắyblyc đgaumaryzu, đgaumáafjmp:

- Khôrfddng rõsqfu lắyblym.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.