Phong Lưu Tam Quốc

Chương 205 : Gặp lại Lưu Bị

    trước sau   
loljơdonhng Dung vui vẻmges nhìemgln ôrjqxng lãuegwo hớrsitn hởqpti rờlmesi đrjzxi, sau đrjzxóosbimges mang nhìemgln Trưloljơdonhng Lãuegwng, hỏemgli:

- Lãuegwo côrjqxng, đrjzxang nghĩrjzxmkuli gìemgl vậzbeyy?

Trưloljơdonhng Lãuegwng hísrort mộyzxit hơdonhi, căhjqem hậzbeyn nóosbii:

- Khôrjqxng ngờlmes quâjizen đrjzxyzxii Lýyswv Thúzbgjc sẽvagtrjqx nhâjizen đrjzxqhtno nhưlolj vậzbeyy! Ta bỗgbydng hy vọjcvfng quâjizen đrjzxyzxii củyeraa Tàgbydo Thámkulo cóosbi thểsptx sớrsitm giếgmjyt qua cho rồfvevi!

loljơdonhng Dung đrjzxrjzxnh lêmgesn tiếgmjyng trêmgesu chọjcvfc thìemgl bỗgbydng trêmgesn đrjzxưloljlmesng lớrsitn vang tiếgmjyng trầlwuxm đrjzxuqhac, từdwkv xa tớrsiti gầlwuxn, nhưlolj sấbjgbm đrjzxámkulnh liêmgesn tụuqhac.Trưloljơdonhng Lãuegwng vàgbyd Từdwkv Hoảtionng biếgmjyn sắklrgc mặlgnnt, quay sang nhìemgln nhau.

Hai ngưloljlmesi thấbjgbp giọjcvfng kinh hôrjqx:


- Làgbyd đrjzxyzxii kỵuqha binh!

Triệfvevu Vũzbey biếgmjyn sắklrgc mặlgnnt nóosbii:

- Làgbyd quâjizen củyeraa Lýyswv Thúzbgjc hảtion?

Từdwkv Hoảtionng bìemglnh tĩrjzxnh đrjzxámkulp:

- Rấbjgbt cóosbi thểsptx. Chúzbgjng ta trưloljrsitc tiêmgesn núzbgjp rồfvevi nóosbii sau!

Mọjcvfi ngưloljlmesi vộyzxii vàgbydng trốhpezn vàgbydo hai bêmgesn đrjzxưloljlmesng chísrornh, sau đrjzxóosbi cẩfktln thậzbeyn nhôrjqx đrjzxlwuxu ra, khôrjqxng dámkulm đrjzxámkulnh giámkul đrjzxyzxii kỵuqha binh bay nhanh tớrsiti.

Tiếgmjyng châjizen rậzbeym rạqhtnp nhưlolj tia chớrsitp cuồfvevng phong quéxarft qua, khiếgmjyn ngưloljlmesi thấbjgby cựvagtc kỳewrh nặlgnnng nềnsrw. Mọjcvfi ngưloljlmesi cốhpez chịrjzxu đrjzxvagtng tiếgmjyng đrjzxinh tai nhứqriec óosbic, đrjzxrkxxi đrjzxyzxii kỵuqha binh qua tớrsiti mộyzxit nửcuzga mớrsiti dámkulm lóosbi đrjzxlwuxu ra nhìemgln léxarfn.

Trưloljơdonhng Lãuegwng vẻmges mặlgnnt chấbjgbn kinh nóosbii:

- Làgbyd đrjzxyzxii kỵuqha binh củyeraa Tàgbydo Thámkulo!

loljơdonhng Dung vàgbyd Triệfvevu Vũzbeyxarfng kinh hôrjqx:

- A!

Trưloljơdonhng Lãuegwng cưloljlmesi khổujltosbii:

- Nhắklrgc Tàgbydo Thámkulo thìemglgbydo Thámkulo liềnsrwn đrjzxếgmjyn.


May làgbydmgesn cạqhtnnh đrjzxưloljlmesng lớrsitn cóosbi mộyzxit cámkuli khe cựvagtc sâjizeu, thêmgesm vàgbydo tiếgmjyng củyeraa đrjzxyzxii kỵuqha binh quámkul lớrsitn cho nêmgesn khôrjqxng bịrjzx ngưloljlmesi phámkult hiệfvevn.

Từdwkv Hoảtionng thâjizen hìemglnh chấbjgbn đrjzxyzxing, mắklrgt nhìemgln chằaljrm chằaljrm từdwkvng kỵuqha binh cưloljkfkli ngựvagta lưloljrsitt qua.

uegw nhỏemgl giọjcvfng nóosbii:

- Xem chúzbgjng đrjzxi đrjzxưloljlmesng thìemgl tuyệfvevt đrjzxhpezi khôrjqxng phảtioni chỉrjzxgbydnh quâjizen. Ai cũzbeyng tinh thầlwuxn phấbjgbn chấbjgbn, sắklrgc mặlgnnt nghiêmgesm trọjcvfng, hơdonhn nữhimra khôrjqxng mang theo trang bịrjzx phụuqha trợrkxx, tấbjgbt nhiêmgesn làgbyd đrjzxi đrjzxếgmjyn chiếgmjyn trưloljlmesng. Xem ra Tàgbydo quâjizen biếgmjyt đrjzxưloljrkxxc chỗgbydgbydy cóosbi quâjizen Lýyswv Thúzbgjc, ra kỳewrh binh đrjzxrjzxnh đrjzxámkulnh cho trởqpti tay khôrjqxng kịrjzxp. Hơdonhn nữhimra xem tìemglnh huốhpezng thìemgl đrjzxyzxii chủyera lựvagtc chiếgmjyn đrjzxbjgbu củyeraa Hạqhtn Hầlwuxu Đtuwfôrjqxn đrjzxãuegw thẳzzvsng tiếgmjyn Tàgbydo Dưloljơdonhng huyệfvevn, cámkulch đrjzxyzxii kỵuqha binh tốhpezi đrjzxa khôrjqxng hơdonhn hai trăhjqem dặlgnnm. Bởqptii vìemgl chỉrjzxosbi nhưlolj thếgmjy thìemgl lỡkfkl nhưlolj đrjzxyzxii kỵuqha binh bịrjzxjizey hãuegwm còlwuxn cóosbi thểsptx cầlwuxm cựvagt tiếgmjyn lêmgesn.

Trong mắklrgt Trưloljơdonhng Lãuegwng tràgbydn đrjzxlwuxy khe ngợrkxxi. Từdwkv Hoảtionng từdwkv mộyzxit đrjzxyzxii kỵuqha binh thấbjgby ra nhiềnsrwu vấbjgbn đrjzxnsrw nhưlolj vậzbeyy, quảtiongbyd mộyzxit vịrjzxloljrsitng tàgbydi.

Từdwkv Hoảtionng tiếgmjyp tụuqhac bìemglnh tĩrjzxnh nóosbii:

- Trậzbeyn chủyera chiếgmjyn củyeraa Tàgbydo quâjizen chắklrgc sẽvagt khôrjqxng đrjzxlgnnt ởqptiloljrsiti châjizen núzbgji Hàgbydo Sơdonhn. Đtuwflgnnc đrjzxiểsptxm củyeraa khinh kỵuqha binh làgbydsrornh cơdonh đrjzxyzxing mạqhtnnh, ẩfktln khuấbjgbt đrjzxyzxit xuấbjgbt, dễklrggbydng đrjzxámkulnh bấbjgbt ngờlmes. Đtuwfyzxii nàgbydy đrjzxi tấbjgbt nhiêmgesn làgbyd muốhpezn kiềnsrwm chếgmjy hai cámkulnh quâjizen Lýyswv, Quámkulch, hoặlgnnc làgbyd đrjzxámkulnh loạqhtnn phòlwuxng bịrjzx sắklrgp đrjzxlgnnt bìemglnh thưloljlmesng củyeraa đrjzxhpezi phưloljơdonhng, đrjzxsptx tiệfvevn cho chủyera lựvagtc xuấbjgbt kísrorch.

zbgjc nàgbydy đrjzxyzxii kỵuqha binh Tàgbydo quâjizen đrjzxãuegw đrjzxi qua hếgmjyt, chỉrjzx đrjzxsptx lạqhtni trêmgesn đrjzxưloljlmesng bốhpezc tro bụuqhai bay đrjzxlwuxy trờlmesi.

Trưloljơdonhng Lãuegwng bòlwux ra, lắklrgc ngưloljlmesi dísrornh đrjzxlwuxy bụuqhai đrjzxbjgbt, bìemglnh tĩrjzxnh nóosbii:

- Mặlgnnc kệfvev thếgmjygbydo, trậzbeyn đrjzxqhtni chiếgmjyn giữhimra Tàgbydo Thámkulo vàgbydyswv Thúzbgjc, Quámkulch Tỷrhdcgbyd chắklrgc chắklrgn sẽvagt xảtiony ra. Hiệfvevn nay con đrjzxưloljlmesng duy nhấbjgbt củyeraa chúzbgjng ta làgbyd nhanh chóosbing rúzbgjt vềnsrw Giang Đtuwfôrjqxng.

Mọjcvfi ngưloljlmesi đrjzxnsrwu đrjzxfvevng ýyswv gậzbeyt đrjzxlwuxu, việfvevc sau đrjzxóosbi khôrjqxng đrjzxơdonhn giảtionn nhưlolj Trưloljơdonhng Lãuegwng nghĩrjzx.

Buổujlti chiềnsrwu hai ngàgbydy sau, khi Trưloljơdonhng Lãuegwng trègeeao qua phísrora đrjzxôrjqxng Hàgbydo Sơdonhn Nam Lăhjqeng đrjzxqhtno, hai bêmgesn vámkulch đrjzxámkul cheo leo, hìemglnh thếgmjy hiểsptxm yếgmjyu, sơdonh sẩfktly mộyzxit cámkuli làgbyd sẽvagt tan xưloljơdonhng námkult thịrjzxt ngay. Chísrornh giữhimra chỉrjzxosbi mộyzxit con đrjzxưloljlmesng núzbgji nhỏemgl hẹschap, từdwkvloljrsiti châjizen kéxarfo dàgbydi tớrsiti trưloljrsitc. Mộyzxit bêmgesn làgbydmkulch núzbgji hiểsptxm yếgmjyu, mộyzxit bêmgesn làgbyd vựvagtc sâjizeu vạqhtnn méxarft. Đtuwfámkulm Trưloljơdonhng Lãuegwng lạqhtni quẹschao qua mộyzxit góosbic cua, mớrsiti đrjzxrjzxnh thởqpti ra mộyzxit hơdonhi chợrkxxt phámkult hiệfvevn khôrjqxng xa mộyzxit cửcuzga cốhpezc mơdonh hồfvevosbi tốhpezp năhjqem tốhpezp cờlmes bay phấbjgbp phớrsiti, doanh trưloljrsitng ẩfktln hiệfvevn. Hơdonhn nữhimra tiêmgesu lâjizeu cao ngấbjgbt, cóosbi ngưloljlmesi ởqptimgesn trêmgesn đrjzxi qua đrjzxi lạqhtni.

Cảtion đrjzxámkulm đrjzxưlolja mắklrgt nhìemgln nhau, đrjzxnsrwu thấbjgby rõnsrw sựvagt kinh sợrkxx trong mắklrgt đrjzxhpezi phưloljơdonhng.


Chẳzzvsng ngờlmesgbydo Thámkulo mưlolju tísrornh đrjzxếgmjyn tậzbeyn đrjzxâjizey, ngay cảtion chỗgbyd rừdwkvng sâjizeu núzbgji thẳzzvsm thếgmjygbydy màgbydzbeyng cóosbi binh sĩrjzx canh gámkulc, hoàgbydn toàgbydn chặlgnnn mỗgbydi con đrjzxưloljlmesng từdwkv Quan Trung đrjzxi Trung Nguyêmgesn.

Đtuwfang lúzbgjc Trưloljơdonhng Lãuegwng tiếgmjyn cũzbeyng khóosbigbydxarfi cũzbeyng nan thìemgl hiểsptxn nhiêmgesn binh sĩrjzx trêmgesn tiêmgesu lâjizeu đrjzxãuegw phámkult hiệfvevn bọjcvfn họjcvf, lớrsitn tiếgmjyng kêmgesu gàgbydo.

Tiếgmjyp theo trong sơdonhn cốhpezc vang tiếgmjyng héxarft to:

- Ngưloljlmesi tớrsiti làgbyd ai! Nếgmjyu khôrjqxng ngoan ngoãuegwn thuậzbeyn theo thìemgl chờlmes ăhjqen cung tiễklrgn!

loljơdonhng Dung giậzbeyt nhẹscha tay ámkulo Trưloljơdonhng Lãuegwng:

- Lãuegwo côrjqxng, chúzbgjng ta quay vềnsrw đrjzxưloljlmesng cũzbey đrjzxi, tầlwuxm bắklrgn cung têmgesn khôrjqxng tớrsiti đrjzxâjizey đrjzxưloljrkxxc đrjzxâjizeu.

Bấbjgbt ngờlmesgbyd Trưloljơdonhng Lãuegwng lạqhtni lắklrgc đrjzxlwuxu nóosbii:

- Khôrjqxng, ta trưloljrsitc thửcuzg xem cóosbi thểsptx lừdwkva đrjzxưloljrkxxc chúzbgjng khôrjqxng.

Trưloljơdonhng Lãuegwng hắklrgng giọjcvfng, lớrsitn tiếgmjyng héxarft vớrsiti sơdonhn cốhpezc:

- Cámkulc vịrjzx quâjizen gia tuyệfvevt đrjzxhpezi đrjzxdwkvng bắklrgn têmgesn! Chỉrjzx bởqptii vìemglmgesn ngoàgbydi cóosbi chiếgmjyn tranh nêmgesn thảtiono dâjizen chạqhtny trốhpezn, dẫxarfn theo ngưloljlmesi nhàgbyd chạqhtny tứqrie xứqrie trốhpezn tớrsiti đrjzxâjizey, hy vọjcvfng cámkulc vịrjzx đrjzxqhtni gia bao dung cho!

srornh gámkulc héxarft to nóosbii:

- Quay vềnsrw đrjzxưloljlmesng cũzbey đrjzxi! Nếgmjyu còlwuxn tớrsiti mấbjgby bưloljrsitc thìemgl sẽvagt coi cámkulc ngưloljơdonhi làgbyd thámkulm tửcuzg, giếgmjyt khôrjqxng cầlwuxn hỏemgli!

- Ai.


Từdwkv Hoảtionng thởqptigbydi, nhẹscha lắklrgc đrjzxlwuxu. xXm ra hếgmjyt hy vọjcvfn grồfvevi. Biếgmjyt rõnsrw đrjzxhpezi phưloljơdonhng nhâjizen sốhpez khôrjqxng nhiềnsrwu, nhưloljng đrjzxrjzxa thếgmjy nhưlolj vầlwuxy mộyzxit phu đrjzxưloljơdonhng quan vạqhtnn phu mạqhtnc khai. Trưloljơdonhng Lãuegwng đrjzxàgbydnh bấbjgbt đrjzxklrgc dĩrjzxloljlmesi khổujlt duỗgbydi tay, chỉrjzxlwuxn nưloljrsitc chuẩfktln bịrjzx quay vềnsrw rồfvevi tísrornh tiếgmjyp.

zbgjc nàgbydy khóosbie mắklrgt Trưloljơdonhng Lãuegwng ngắklrgm thấbjgby trêmgesn lámkul cờlmes bay phấbjgbp phớrsiti lờlmes mờlmesosbi chữhimr ‘Lưlolju’.

lwuxng hắklrgn mámkuly đrjzxyzxing, vộyzxii hỏemgli:

- Quâjizen gia, thảtiono dâjizen hỏemgli mộyzxit chúzbgjt rồfvevi đrjzxi ngay. Chỗgbydgbydy làgbyd vịrjzxloljrsitng quâjizen nàgbydo canh gámkulc vậzbeyy?

mgesn lísrornh cámkulu gắklrgt quámkult:

- Làgbydlolju Bịrjzxloljrsitng quâjizen canh gámkulc yếgmjyu đrjzxrjzxa!

- A!

Vừdwkva nghe làgbydlolju Bịrjzx thìemgl Trưloljơdonhng Lãuegwng mặlgnnt màgbydy hớrsitn hởqpti, khôrjqxng nghĩrjzx tớrsiti Lưlolju Bịrjzxgbydi năhjqem bặlgnnt tin nhưloljng lạqhtni sa súzbgjt đrjzxếgmjyn tậzbeyn đrjzxâjizey.

osbi lẽvagt hy vọjcvfng quay vềnsrw Giang Đtuwfôrjqxng toàgbydn đrjzxlgnnt trêmgesn ngưloljlmesi ôrjqxng.

Trưloljơdonhng Lãuegwng mừdwkvng rỡkfklxarft lêmgesn:

- Vậzbeyy ngưloljơdonhi còlwuxn khôrjqxng nhanh thôrjqxng bámkulo mộyzxit tiếgmjyng! Tạqhtni hạqhtngbydlolju Bịrjzxloljrsitng quâjizen chísrornh làgbyd bằaljrng hữhimru thâjizem giao!

srornh gámkulc hừdwkvzbeyi, giọjcvfng cựvagtc kỳewrh khinh thưloljlmesng nóosbii:

- Đtuwfdwkvng cóosbigbyd thấbjgby ngưloljlmesi sang bắklrgt quàgbydng làgbydm họjcvf.

Trưloljơdonhng Lãuegwng bỗgbydng nặlgnnng nềnsrw hừdwkv hai tiếgmjyng, nóosbii:

- Tiểsptxu binh khôrjqxng cóosbi mắklrgt, lámkult nữhimra Lưlolju Bịrjzx đrjzxếgmjyn thìemgl ngưloljơdonhi chờlmes ăhjqen roi đrjzxqhtni bảtionn đrjzxi!

Rồfvevi hắklrgn bỗgbydng dùxarfng sứqriec hảtion họjcvfng kêmgesu to:

- Lưlolju Bịrjzx, ngưloljơdonhi còlwuxn khôrjqxng ra sao!

Thanh âjizem vang vọjcvfng trong sơdonhn cốhpezc thậzbeyt lâjizeu khôrjqxng tan.

Binh sĩrjzxosbing nảtiony nhưloljng trong lòlwuxng cũzbeyng dâjizeng lêmgesn nghi hoặlgnnc, nhìemgln bộyzxi dạqhtnng củyeraa đrjzxhpezi phưloljơdonhng giốhpezng nhưlolj thậzbeyt sựvagt quen biếgmjyt Lưlolju Bịrjzx. Nếgmjyu lỡkfkl thậzbeyt nhưlolj hắklrgn đrjzxãuegwosbii làgbyd bằaljrng hữhimru thâjizem giao củyeraa Lưlolju Bịrjzx, kếgmjyt quảtion chịrjzxu thiệfvevt vẫxarfn làgbyd chísrornh mìemglnh. Khôrjqxng bằaljrng đrjzxi thôrjqxng bámkulo mộyzxit tiếgmjyng, nếgmjyu thậzbeyt cóosbi việfvevc nàgbydy thìemgl sẽvagt khôrjqxng thiếgmjyu tiềnsrwn thưloljqpting. Nếgmjyu làgbyd khôrjqxng cóosbi thìemgl xửcuzgyswv mấbjgby ngưloljlmesi kia cũzbeyng khôrjqxng muộyzxin.

Nghĩrjzx vậzbeyy, binh sĩrjzx biếgmjyn cựvagtc kỳewrh cung kísrornh nóosbii:

- Đtuwfqhtni danh củyeraa cámkulc vịrjzxgbydemgl? Đtuwfsptx ta đrjzxi thôrjqxng bámkulo mộyzxit phen.

Trưloljơdonhng Lãuegwng xoay tròlwuxn mắklrgt, kiêmgesu ngạqhtno nóosbii:

- Ngưloljơdonhi chỉrjzx cầlwuxn nóosbii làgbyd Chi Thanh thìemgl hắklrgn sẽvagt biếgmjyt ngay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.