Phong Lưu Tam Quốc

Chương 204 : Thôn xóm hoang vu

    trước sau   
Lạdpvui thêwoqkm Hắshiwc Ưshiwng Vệvreg mớevhai nhậcscln đftdbưebpwymwzc tin tứktfjc, Thủyqccebpwơcsclng Sơcscln đftdbángmmm phảvbwjn tặimncc Hồbazlmbrri, Lýwxbn Nhạdpvuc nhậcscln đftdbưebpwymwzc xángmm chiếbsvnu văkjmrn thưebpw củyqcca thiêwoqkn tửkjmr thìimnc vui mừsfmyng khôvregn xiếbsvnt, tiếbsvnp theo thềsfmy sốevhang thềsfmy chếbsvnt nguyệvregn trung thàmbrrnh vớevhai triềsfmyu Hángmmn. Vìimnc biểxkzcu đftdbdpvut quyếbsvnt tâvregm, chúfyltng đftdbiềsfmyu đftdbhhpjng mãffhy bộhhpj ba quâvregn chuẩwoqkn bịunzc qua Hoàmbrrng Hàmbrr hộhhpj giángmm.

vregm đftdbóarpn chuyệvregn tạdpvui Đxkzcdpvui Lýwxbn trang bịunzc phụffhyc kíofzfch khôvregng nghe thấquijy tin đftdbángmmm tưebpwevhang sĩjwaz Hoàmbrrng Tựowsf, Đxkzciểxkzcn Vi bỏwgoiimncnh, Trưebpwơcsclng Lãffhyng thếbsvn mớevhai thởsfmymbrri nhẹcxtc nhõafnrm.

Khiếbsvnn Trưebpwơcsclng Lãffhyng cảvbwjm thấquijy giậcsclt mìimncnh nhấquijt làmbrr tiêwoqkn phong bộhhpj đftdbhhpji Vu Cấquijm củyqcca Hạdpvu Hầodzru Đxkzcôvregn, lĩjwaznh ba ngàmbrrn khinh kỵratk binh, hai ngàmbrry trưebpwevhac đftdbãffhyebpwymwzt qua Lạdpvuc Hàmbrr thẳyohvng tiếbsvnn tớevhai Lạdpvuc Dưebpwơcsclng. Nếbsvnu tíofzfnh thờjhrxi gian thìimnc đftdbêwoqkm hôvregm qua hoặimncc chừsfmyng hôvregm nay làmbrr đftdbãffhy tớevhai Lạdpvuc Dưebpwơcsclng rồbazli. Từsfmy Lạdpvuc Dưebpwơcsclng đftdbếbsvnn Thằidllng Trìimnc, lấquijy tốevhac đftdbhhpj củyqcca khinh kỵratk khoảvbwjng chừsfmyng hai, ba ngàmbrry màmbrr thôvregi. Đxkzcếbsvnn lúfyltc Tàmbrro quâvregn tớevhai nơcscli thìimnc hắshiwn nguy khốevhan rồbazli. Thậcsclt khôvregng ngờjhrx tốevhac đftdbhhpjmbrrnh quâvregn củyqcca Vu Cấquijm nhanh dữvczs vậcscly.

cscln nữvczsa tin tưebpwsfmyng Tàmbrro quâvregn sẽffhy khôvregng chỉfyltmbrr tiếbsvnp nhậcscln Hiếbsvnn đftdbếbsvn rồbazli chịunzcu dừsfmyng tay. Nếbsvnu khôvregng cóarpnimnc ngoàmbrri ýwxbn muốevhan thìimnc chúfyltng sẽffhyebpwymwzt qua Thằidllng Trìimnc, đftdbi Hoằidllng Nôvregng, tiếbsvnn quâvregn Trưebpwjhrxng An. Nhậcscln đftdbunzcnh rằidllng chúfyltng sẽffhy tạdpvui vùhdngng Tàmbrro Dưebpwơcsclng cùhdngng Lýwxbn Giángmmc, Quángmmch Tỷwzec sinh ra trậcscln kịunzcch chiếbsvnn quy môvreg lớevhan. Bởsfmyi vìimnc chỉfyltarpn nhưebpw thếbsvn thìimncmbrro Thángmmo mớevhai tăkjmrng thêwoqkm sứktfjc nặimncng trong lòplldng Hiếbsvnn đftdbếbsvn, do đftdbóarpn tạdpvui hìimncnh thứktfjc đftdbègsgg ésltsp đftdbevhai thủyqcc, đftdbem cóarpnkjmrng lựowsfc cảvbwjn trởsfmy giảvbwjm xuốevhang thấquijp nhấquijt, cuốevhai cùhdngng thàmbrrnh côvregng dờjhrxi đftdbếbsvn đftdbếbsvnn Hứktfja Xưebpwơcsclng, đftdbdpvut tớevhai mụffhyc đftdbíofzfch kègsggm thiêwoqkn tửkjmr lệvregnh chưebpw hầodzru, cộhhpjng thêwoqkm tùhdngy tay tiếbsvnp nhậcscln mấquijy vùhdngng Quan Trung, cóarpn thểxkzcarpni làmbrr mộhhpjt hòplldn đftdbángmm trúfyltng nhiềsfmyu con chim.

Nhìimncn theo tìimncnh hìimncnh hiệvregn nay thìimncmbrro quâvregn cóarpn tốevha chấquijt, chiếbsvnn tưebpwevhang mưebpwu sưebpw phâvregn phốevhai, tuyệvregt đftdbevhai khôvregng phảvbwji Lýwxbn Giángmmc, Quángmmch Tỷwzecarpn thểxkzc đftdbunzcch lạdpvui. lạdpvui thêwoqkm Thủyqccebpwơcsclng Sơcscln Hồbazlmbrri, Lýwxbn Nhạdpvuc giúfyltp đftdbkcma, hai mặimnct giángmmp côvregng, tin tưebpwsfmyng Quángmmch Tỷwzec rấquijt nhanh sẽffhyhdngi khỏwgoii võafnr đftdbàmbrri lịunzcch sửkjmr mạdpvut Hángmmn, hoàmbrrn thàmbrrnh ‘sứktfj mạdpvung quang vinh’ củyqcca mìimncnh.

Nghĩjwaz đftdbếbsvnn đftdbâvregy, Trưebpwơcsclng Lãffhyng bỗmbrrng cảvbwjm giángmmc sốevhang lưebpwng lạdpvunh toángmmt, ăkjmrn ngủyqcc khôvregng yêwoqkn. Hắshiwn nhanh chóarpnng đftdbimnct quyếbsvnt đftdbunzcnh, mạdpvuo hiểxkzcm sẽffhy bịunzc quâvregn Lýwxbn, Quángmmch phángmmt hiệvregn, thẳyohvng tiếbsvnn Hàmbrro Sơcscln.


Mộhhpjt đftdbưebpwjhrxng vấquijt vảvbwj, phángmmt hiệvregn khôvregng íofzft Thiểxkzcm Tâvregy quâvregn tạdpvui trọvzflng trấquijn cửkjmra ảvbwji tuầodzrn tra dựowsfng trạdpvum gángmmc. Đxkzcktfjng trêwoqkn chỗmbrr cao nhìimncn, thỉfyltnh thoảvbwjng phángmmt hiệvregn cờjhrx bay phấquijp phớevhai, doanh trạdpvui liêwoqkn miêwoqkn.

Mọvzfli ngưebpwjhrxi đftdbi đftdbưebpwjhrxng vòplldng xa xôvregi, chuyêwoqkn chọvzfln nơcscli núfylti hoang rừsfmyng vắshiwng heo húfyltt, hoặimncc làmbrr ban ngàmbrry nghỉfylt trong hang núfylti, đftdbêwoqkm mớevhai cấquijt bưebpwevhac đftdbi.

Mấquijy ngàmbrry trốevhan chui trốevhan nhủyqcci, mọvzfli ngưebpwjhrxi ốevham đftdbi nhiềsfmyu. Hắshiwc Ưshiwng Vệvregplldn đftdbkcma, mấquijy ngưebpwjhrxi khángmmc châvregn ai cũdpvung nổyzjzi bọvzflt nưebpwevhac, vừsfmya đftdbau vừsfmya ngứktfja. Trưebpwơcsclng Lãffhyng thấquijy mọvzfli ngưebpwjhrxi bộhhpjngmmng chậcsclt vậcsclt, vốevhan tưebpwsfmyng kiếbsvnm con ngựowsfa thay đftdbi bộhhpj. Ai biếbsvnt thứktfjmbrry còplldn quýwxbncscln mạdpvung ngưebpwjhrxi, làmbrr vậcsclt vôvreg giángmm, đftdbsfmyu bịunzc Thiểxkzcm Tâvregy quâvregn cưebpwevhap sạdpvuch hếbsvnt. Thảvbwjm nhấquijt làmbrrffhy tràmbrrng. Trưebpwơcsclng Lãffhyng từsfmy xa trơcscl mắshiwt nhìimncn mấquijy con ngựowsfa tốevhat trong mãffhy tràmbrrng chẳyohvng nhữvczsng bịunzc Thiểxkzcm Tâvregy cưebpwevhap đftdbi màmbrrplldn chịunzcu đftdbángmmnh. Muốevhan kiếbsvnm đftdbưebpwymwzc ngựowsfa chẳyohvng khángmmc nàmbrro nằidllm mơcscl.

Mọvzfli ngưebpwjhrxi chỉfyltarpnebpwevhac tựowsf chếbsvn ra xe đftdbwoqky, mộhhpjt đftdbưebpwjhrxng cẩwoqkn thậcscln di đftdbhhpjng. Hai ngàmbrry sau, Hàmbrro Sơcscln đftdbãffhy ngay trong tầodzrm mắshiwt.

ebpwymwzt qua quầodzrn sơcscln Tam Hàmbrro, lạdpvui bơcscli qua Lạdpvuc Hàmbrr, trègsggo qua Tầodzrn Lĩjwaznh mạdpvuch Hùhdngng Nhĩjwaz Phụffhyc ngưebpwu cángmmc núfylti làmbrr tiếbsvnn vàmbrro đftdbunzca giớevhai Lưebpwu Biểxkzcu. Đxkzcếbsvnn lúfyltc đftdbóarpn tuy chưebpwa nóarpni tớevhai nghêwoqknh ngang màmbrr đftdbi, nhưebpwng dùhdng sao cũdpvung yêwoqkn lòplldng chúfyltt.

vregm nay vàmbrro giữvczsa trưebpwa, đftdbángmmm Trưebpwơcsclng Lãffhyng ởsfmy trong mộhhpjt quángmmn tràmbrr nhỏwgoiwoqkn cạdpvunh đftdbưebpwjhrxng lớevhan nghỉfylt ngơcscli chốevhac lángmmt.

Quángmmn tràmbrr chỉfyltarpnmbrri cángmmi ghếbsvn đftdben thùhdngi lùhdngi miễofzfn cưebpwkcmang cóarpn thểxkzc ngồbazli lêwoqkn. Tiếbsvnp theo làmbrr mộhhpjt lòplld than cộhhpjng mộhhpjt gian nhàmbrr lụffhyp xụffhyp.

Hai bêwoqkn nhàmbrrarpnvregy to chọvzflc trờjhrxi nhưebpwng đftdbãffhy bịunzc khôvregsltso, khôvregng cóarpnmbrrnh lángmm che đftdbcscly. Quángmmn tràmbrrmbrrng cóarpn vẻimnc liêwoqku xiêwoqku.

Chủyqcc quángmmn làmbrr mộhhpjt ôvregng lãffhyo đftdbodzru tóarpnc bạdpvuc trắshiwng, mặimnct đftdbodzry nếbsvnp nhăkjmrn, lưebpwng còplldng lụffhym khụffhym, chạdpvuy qua chạdpvuy lạdpvui đftdbôvregi khi ho vàmbrri tiếbsvnng.

Từsfmy Hoảvbwjng vừsfmya uốevhang mộhhpjt ngụffhym rưebpwymwzu ôvregng giàmbrrebpwng lêwoqkn, chưebpwa nuốevhat vàmbrro bụffhyng đftdbãffhy kiềsfmym khôvregng đftdbưebpwymwzc phun ra, mắshiwt lóarpne tia giậcscln dữvczs. Gãffhy đftdbunzcnh vỗmbrrmbrrn đftdbktfjng dậcscly, chợymwzt thấquijy ángmmnh mắshiwt đftdbángmmng thưebpwơcsclng màmbrr sợymwzffhyi củyqcca ôvregng lãffhyo, đftdbàmbrrnh nuốevhat xuốevhang lửkjmra giậcscln.

Trêwoqkn mặimnct gãffhy treo nụffhyebpwjhrxi bìimncnh tĩjwaznh, nóarpni:

- Ôklkhng gìimnc ơcscli, rưebpwymwzu củyqcca lãffhyo cũdpvung quángmm khóarpn uốevhang rồbazli. Khôvregng phảvbwji ta nóarpni chứktfjwoqkn trong íofzft nhấquijt hòpllda hơcscln phâvregn nửkjmra làmbrrebpwevhac. Hôvregm nay may làmbrr gặimncp thiếbsvnu gia nhàmbrr ta, nếbsvnu làmbrr ngưebpwjhrxi khángmmc chỉfylt sợymwz quángmmn củyqcca lãffhyo khôvregng mởsfmy đftdbưebpwymwzc nữvczsa.

Ôklkhng lãffhyo từsfmy khi đftdbángmmm ngưebpwjhrxi Trưebpwơcsclng Lãffhyng tiếbsvnn vàmbrro thìimnc thấquijy ai cũdpvung cầodzrm bìimncnh khíofzf trong tay, mặimnct lạdpvunh lùhdngng, sớevham bịunzchdng tim đftdbcsclp thìimncnh thịunzcch rồbazli.Lúfyltc nàmbrry nghe Từsfmy Hoảvbwjng nóarpni vậcscly, ôvregng lãffhyo thởsfmymbrri nóarpni:


- Cángmmc vịunzc khángmmch quan cóarpn đftdbiềsfmyu khôvregng biếbsvnt. Khôvregng phảvbwji tiểxkzcu lãffhyo đftdbodzru muốevhan vậcscly! Chỉfyltmbrr đftdbodzru năkjmrm nay khóarpn qua cuốevhai năkjmrm, ngàmbrry ngàmbrry hoang vắshiwng, thêwoqkm vàmbrro đftdbêwoqkm hôvregm trưebpwevhac đftdbếbsvnn mộhhpjt đftdbhhpji quan binh lạdpvui cưebpwevhap lạdpvui giếbsvnt. Tiểxkzcu lãffhyo đftdbodzru vìimnc kiếbsvnm miếbsvnng cơcsclm nêwoqkn đftdbàmbrrnh ra hạdpvungmmch nàmbrry.

arpni xong mặimnct lãffhyo đftdbãffhy giàmbrrn dụffhya nưebpwevhac mắshiwt.

Triệvregu Vũdpvu thấquijy thếbsvnvregng lêwoqkn lòplldng thôvregng cảvbwjm, từsfmy trêwoqkn ngưebpwjhrxi lấquijy ra hếbsvnt đftdbbazlng tiềsfmyn bỏwgoi trêwoqkn mặimnct bàmbrrn.

mbrrng vẻimnc mặimnct thưebpwơcsclng hạdpvui nóarpni:

- Lãffhyo gia gia, mấquijy thứktfjmbrry ta cho lãffhyo đftdbóarpn.

Ôklkhng lãffhyo vôvreghdngng cảvbwjm kíofzfch, mắshiwt tỏwgoia sángmmng nhìimncn đftdbbazlng tiềsfmyn trêwoqkn bàmbrrn nhưebpwng ngạdpvui khôvregng dángmmm cầodzrm.

ebpwơcsclng Dung thấquijy thếbsvn, dịunzcu dàmbrrng cưebpwjhrxi nóarpni:

- Lãffhyo bángmm, đftdbâvregy làmbrr trảvbwj tiềsfmyn tràmbrrebpwymwzu.

Ôklkhng lãffhyo còplldn muốevhan nóarpni cángmmi gìimnc, lúfyltc nàmbrry Trưebpwơcsclng Lãffhyng lêwoqkn tiếbsvnng:

- Lãffhyo bángmm cứktfj nhậcscln đftdbi, thuậcscln tiệvregn ta muốevhan hỏwgoii lãffhyo mộhhpjt việvregc.

Ôklkhng lãffhyo thếbsvn mớevhai run run cầodzrm đftdbbazlng tiềsfmyn bỏwgoi trong ngựowsfc, sau đftdbóarpn cảvbwjm kíofzfch nóarpni:

- Lãffhyo gia cứktfj hỏwgoii thẳyohvng đftdbi, tiểxkzcu lãffhyo đftdbodzru biếbsvnt cángmmi gìimnc sẽffhyarpni hếbsvnt ra!

Trưebpwơcsclng Lãffhyng ýwxbn bảvbwjo Hắshiwc Ưshiwng Vệvreg cầodzrm cángmmi ghếbsvn lạdpvui đftdbâvregy, rồbazli mỉfyltm cưebpwjhrxi nóarpni:


- Lãffhyo bángmm, ôvregng nóarpni đftdbêwoqkm hôvregm qua cóarpn đftdbhhpji quan binh đftdbếbsvnn làmbrr sao?

Ôklkhng lãffhyo thấquijy Trưebpwơcsclng Lãffhyng hỏwgoii việvregc nàmbrry thìimnc bỗmbrrng đftdbángmmnh rùhdngng mìimncnh, mắshiwt lóarpne tia kinh sợymwz.

ffhyo bi thưebpwơcsclng nóarpni:

- Lãffhyo gia cóarpn đftdbiềsfmyu khôvregng biếbsvnt. Đxkzcêwoqkm hôvregm trưebpwevhac canh mộhhpjt, khôvregng biếbsvnt từsfmy đftdbâvregu đftdbếbsvnn mộhhpjt đftdbhhpji quan binh, vàmbrro thôvregn xong cưebpwevhap bóarpnc từsfmyng nhàmbrr. Khôvregng chỉfylt vậcscly, thấquijy đftdbàmbrrn ôvregng hơcscli cóarpn sứktfjc khỏwgoie chúfyltt làmbrrebpwkcmang ésltsp nhậcsclp ngũdpvu, thấquijy con gángmmi trẻimnc tuổyzjzi làmbrrebpwkcmang hiếbsvnp. Bọvzfln chúfyltng đftdbâvregu phảvbwji làmbrr con ngưebpwjhrxi, còplldn khôvregng bằidllng cầodzrm thúfyltmbrr!

arpni đftdbếbsvnn đftdbâvregy thìimnc ôvregng lãffhyo đftdbãffhy khóarpnc khôvregng thàmbrrnh tiếbsvnng.

Mọvzfli ngưebpwjhrxi tâvregm tìimncnh nặimncng nềsfmy an ủyqcci ôvregng lãffhyo. Triệvregu Vũdpvu thìimnc trợymwzn tròplldn mắshiwt, bộhhpjngmmng tựowsfa nhưebpw cọvzflp cángmmi.

Trưebpwơcsclng Lãffhyng cau màmbrry nóarpni:

- Vậcscly tạdpvui sao lãffhyo bángmmplldn ởsfmy đftdbâvregy? Tạdpvui sao khôvregng rờjhrxi khỏwgoii nơcscli hỗmbrrn tạdpvup nàmbrry?

Ôklkhng lãffhyo bấquijt đftdbshiwc dĩjwaz ngồbazli trêwoqkn ghếbsvn than vãffhyn:

- Hôvregm qua ra chuyệvregn nhưebpw thếbsvnarpn thểxkzc đftdbi đftdbsfmyu dọvzfln đftdbi hếbsvnt, đftdbxkzc lạdpvui mộhhpjt sốevha ngưebpwjhrxi muốevhan đftdbi màmbrr chẳyohvng đftdbưebpwymwzc. Đxkzca sốevha đftdbsfmyu làmbrr tuổyzjzi cỡkcma nhưebpwffhyo đftdbodzru đftdbâvregy, lạdpvui khôvregng cóarpn tiềsfmyn.

Nhưebpwng rồbazli ôvregng lãffhyo biểxkzcu tìimncnh biếbsvnn vui vẻimnc, nóarpni:

- Nhưebpwng cóarpn đftdbbazlng tiềsfmyn củyqcca lãffhyo gia, lãffhyo đftdbodzru chuẩwoqkn bịunzc lậcsclp tứktfjc rờjhrxi khỏwgoii đftdbâvregy ngay!

Trưebpwơcsclng Lãffhyng gậcsclt đftdbodzru, sắshiwc mặimnct bắshiwt đftdbodzru biếbsvnn trầodzrm trọvzflng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.