Phong Lưu Tam Quốc

Chương 203 : Thu phục Từ Hoảng

    trước sau   
Trưpiolơphdqng Lãpadsng bỗbcbfng nhiêzirgn hiểcbwvu ra vừtdusa rồotzii tạphdqi sao lạphdqi nhưpiol vậyabay xem ra hắeghcn biếkrhvt dãpadszirgm củdgrka mìgkwmnh,khôbchqng đdajaàwdsnnh lòldgdng nhìgkwmn thấzirgy Hájtgsn thấzirgt nguy nan màwdsn hắeghcn sởznixrasb hạphdq thủdgrk khôbchqng đdajaưpiolwdacc làwdsngkwmgkwmnh đdajaãpads cứhldtu mạphdqng hắeghcn.

Nắeghcm đdajaưpiolwdacc suy nghĩrasb vi diệnprpu củdgrka hắeghcn Trưpiolơphdqng Lãpadsng đdajafxhtt nhiêzirgn buôbchqng trưpiolfxhtng đdajaao xuốouqrng mặlocyt đdajazirgt bìgkwmnh tĩrasbnh nhìgkwmn Từtdus Hoảoptung sau đdajaópiol nhắeghcm mắeghct lạphdqi:

- Nếkrhvu nhưpiol ngưpiolơphdqi muốouqrn giếkrhvt ta thìgkwm đdajaâzirgy làwdsnphdq hộfxhti tốouqrt bằbchqng khôbchqng sau nàwdsny sẽdaja khôbchqng cópiol nữacoqa.

Trưpiolơphdqng Lãpadsng đdajaájtgsnh bạphdqc đdajaájtgsnh bạphdqc ájtgsnh mắeghct củdgrka mìgkwmnh đdajaájtgsnh bạphdqc cảoptutcwnnh mạphdqng củdgrka mìgkwmnh.

Từtdus Hoảoptung toàwdsnn thâzirgn chấzirgn đdajafxhtng hàwdsnm răotzing lájtgsch cájtgsch rung đdajafxhtng hắeghcn nhìgkwmn Trưpiolơphdqng Lãpadsng bìgkwmnh tĩrasbnh vàwdsn kiêzirgn đdajaoptunh thìgkwm nhấzirgt thờfxhti khôbchqng biếkrhvt phảoptui làwdsnm ájtgso cho phảoptui nếkrhvu nhưpiol hắeghcn thựiisvc sựiisv giếkrhvt Trưpiolơphdqng Lãpadsng thìgkwm phảoptui ởznixgkwmnh trạphdqng lưpiolzqskng bạphdqi câzirgu thưpiolơphdqng, nhưpiolng lúknodc nàwdsny Trưpiolơphdqng Lãpadsng bỏtjor cuộfxhtc thìgkwm hắeghcn thậyabat khôbchqng đdajaàwdsnnh lòldgdng, cuốouqri cùotzing hắeghcn vẫwyfnn khôbchqng nhịoptun đdajaưpiolwdacc màwdsn đdajaeghcng chájtgst nópioli:

- Tạphdqi sao?


- Tạphdqi vìgkwm trong nhữacoqng ngưpiolfxhti ta gặlocyp phảoptui chỉsrbxpiol huynh mớpioli cópiol thểcbwv giếkrhvt Trưpiolơphdqng Lãpadsng.

Thanh âzirgm củdgrka Trưpiolơphdqng Lãpadsng vôbchqotzing bìgkwmnh tĩrasbnh.

Từtdus Hoảoptung chếkrhvt lặlocyng hai lôbchqng màwdsny nhăotzin lạphdqi thàwdsnnh mộfxhtt đdajaưpiolfxhtng thốouqrng khổvfjkpioli:

- Tạphdqi sao tạphdqi sao phảoptui nhưpiol vậyabay?

Trưpiolơphdqng Lãpadsng bỗbcbfng nhiêzirgn mởznix hai mắeghct ra lúknodc nàwdsny hai mắeghct trởznixzirgn kiêzirgn đdajaoptunh hùotzing hổvfjk dọacoqa ngưpiolfxhti:

- Tạphdqi sao àwdsn, tạphdqi vìgkwm trậyabat tựiisvwrdy khôbchqng thểcbwv phájtgs vỡzqsk, thờfxhti đdajaphdqi mớpioli sẽdaja tớpioli, đdajaâzirgy làwdsn quy luậyabant làwdsn đdajaphdqo lýphdq.

Từtdus Hoảoptung rung mạphdqnh thâzirgn hìgkwmnh hai mắeghct trởznixzirgn ảoptum đdajaphdqm:

- Chẳhldtng lẽdaja đdajaâzirgy thậyabat sựiisvwdsn thiêzirgn ýphdq?

Trưpiolơphdqng Lãpadsng vỗbcbfjtgsnh tay rộfxhtng lớpioln củdgrka Từtdus Hoảoptung hắeghcn cópiol phầxshpn tổvfjkn thưpiolơphdqng màwdsnpioli:

- Đxcurúknodng thếkrhv thiêzirgn ýphdq khôbchqng thểcbwv trájtgsi nếkrhvu nhưpiolwdsn nghịoptuch thiêzirgn đdajai sẽdaja bịoptu trờfxhti tru đdajazirgt diệnprpt.

Đxcurang lúknodc nópioli chuyệnprpn Trưpiolơphdqng Lãpadsng tựiisv nhiêzirgn đdajaem lôbchqi đdajaao củdgrka Từtdus Hoảoptung rúknodt xuốouqrng cổvfjkgkwmnh, dùotzi sao cópiol thanh đdajaao ởznix trêzirgn cổvfjk ai cũwrdyng khôbchqng thoảoptui májtgsi.

Hai mắeghct củdgrka Từtdus Hoảoptung trởznixzirgn vôbchq thầxshpn ngưpiolng tụtcwn nhìgkwmn Trưpiolơphdqng Lãpadsng, bỗbcbfng nhiêzirgn hắeghcn nópioli:

- Trưpiolơphdqng tưpiolpiolng quâzirgn Từtdus Hoảoptung xin tưpiolpiolng quâzirgn nếkrhvu nhưpioljtgsn thấzirgt cópiol thểcbwv phòldgd thìgkwm thỉsrbxnh tưpiolpiolng quâzirgn giúknodp đdajazqsk kiệnprpt lựiisvc nếkrhvu nhưpiolbchq lựiisvc xoay chuyểcbwvn trờfxhti đdajazirgt thìgkwm xin tưpiolpiolng quâzirgn cũwrdyng dùotzing muôbchqn dâzirgn thiêzirgn hạphdqwdsnm trọacoqng.


Trưpiolơphdqng Lãpadsng kítcwnch đdajafxhtng nhìgkwmn Từtdus Hoảoptung Từtdus Hoảoptung trung nghĩrasba đdajafxhtng tìgkwmnh đdajaâzirgy mớpioli làwdsn anh hàwdsno tam quốouqrc hắeghcn dùotzing sứhldtc gậyabat đdajaxshpu kiêzirgn đdajaoptunh nópioli:

- Côbchqng Minh cứhldtzirgn tâzirgm, đdajaiềjvnmu thứhldt nhấzirgt Trưpiolơphdqng Lãpadsng phảoptui làwdsnm làwdsn cốouqr gắeghcng vìgkwm muôbchqn dâzirgn trăotzim họacoq.

Từtdus Hoảoptung kítcwnch đdajafxhtng khôbchqng nópioli nêzirgn lờfxhti bỗbcbfng nhiêzirgn hắeghcn lui vềjvnm phítcwna sau, hai gốouqri quỳiisv xuốouqrng ôbchqm quyềjvnmn dậyabap đdajaxshpu:

- Từtdus Hoảoptung bájtgsi kiếkrhvn chúknoda côbchqng.

Trưpiolơphdqng Lãpadsng tiếkrhvn lêzirgn đdajazqsk hắeghcn dậyabay tâzirgm tìgkwmnh kítcwnch đdajafxhtng vỗbcbf vai mộfxhtt câzirgu màwdsnpiolng phấzirgn nópioli:

- Côbchqng Minh thậyabat làwdsn tốouqrt quájtgs.

Từtdus Hoảoptung thấzirgy Trưpiolơphdqng Lãpadsng hưpiolng phấzirgn màwdsn trởznixzirgn kítcwnch đdajafxhtng khôbchqng thôbchqi trong mắeghct hổvfjk ájtgsnh lêzirgn lệnprp quang.

piol lẽdajagkwmnh đdajaãpads đdajatcwnng phảoptui mộfxhtt Bájtgs Nhạphdqc rồotzii mộfxhtt tưpiolznixng cópiol lẽdajawrdyng nhanh chópiolng trởznix thàwdsnnh hiệnprpn thựiisvc, Trưpiolơphdqng Lãpadsng ơphdqi làwdsn Trưpiolơphdqng Lãpadsng mộfxhtt nhâzirgn vậyabat truyềjvnmn kỳiisv nhưpiol thếkrhv chắeghcc chắeghcn sẽdaja khôbchqng phụtcwn khájtgst vọacoqng củdgrka mìgkwmnh..

rljazirgn ngoàwdsni mọacoqi ngưpiolfxhti cuốouqri cùotzing cũwrdyng tỉsrbxnh lạphdqi, Triệnprpu Vũwrdy đdajayabap bộfxht ngựiisvc màwdsnpioli:- Ca ca lợwdaci hạphdqi, lừtdusa gạphdqt đdajaưpiolwdacc mộfxhtt cao thủdgrk siêzirgu cấzirgp, hìgkwmnh nhưpiolldgdn mạphdqnh hơphdqn cảoptu Tiểcbwvu Vũwrdy, thậyabat làwdsnbchqotzing khủdgrkng khiếkrhvp.

knodc nàwdsny Ưclfgng vệnprpwrdyng lấzirgy lạphdqi tinh thầxshpn, thấzirgy Trưpiolơphdqng Lãpadsng thu phụtcwnc đdajaưpiolwdacc cao thủdgrk hạphdqng nhấzirgt thìgkwm đdajajvnmu vui mừtdusng.

Lữacoqpiolfxhtng đdajaau khổvfjkpioli:

- Chúknoda côbchqng Từtdus Hoảoptung lợwdaci hạphdqi nhưpiol vậyabay hắeghcn gia nhậyabap xong huynh đdajanprp mỗbcbf khôbchqng phảoptui khôbchqng cópiolphdqm ăotzin sao?

Trưpiolơphdqng Lãpadsng cưpiolfxhti sảoptung khoájtgsi nópioli:


- Sẽdaja khôbchqng đdajaâzirgu cájtgsc ngưpiolơphdqi yêzirgn tâzirgm đdajai.

Từtdus Hoảoptung cũwrdyng biếkrhvt Lữacoqpiolfxhtng nópioli đdajaùotzia hắeghcn lớpioln tiếkrhvng cưpiolfxhti nópioli:

- Ha ha cájtgsc ngưpiolơphdqi thêzirg thảoptum rồotzii.

knodc nàwdsny Dưpiolơphdqng Dung cuốouqri cùotzing cũwrdyng đdajai tớpioli, lầxshpn nàwdsny nàwdsnng bịoptuotzi cho sợwdacpadsi liềjvnmn nópioli:

- Lãpadso côbchqng chúknodc mừtdusng chàwdsnng, cópiol mộfxhtt hổvfjkpiolpiolng tưpiolơphdqng trợwdac.

- Ha ha.

Trưpiolơphdqng Lãpadsng lạphdqi cấzirgt tiếkrhvng cưpiolfxhti sang sảoptung, bởznixi vìgkwmpiolfxhti dữacoq quájtgszirgn tájtgsc đdajafxhtng vếkrhvt thưpiolơphdqng trêzirgn châzirgn, đdajaau đdajaếkrhvn gàwdsno théujsit.

piolơphdqng Dung vộfxhti vịoptun Trưpiolơphdqng Lãpadsng, quan tâzirgm hỏtjori:

- Lãpadso côbchqng, huynh cópiol sao khôbchqng?

Trưpiolơphdqng Lãpadsng cưpiolfxhti hìgkwmgkwm hai tiếkrhvng, cốouqrwdsnm ra vẻejpu kiêzirgn cưpiolfxhtng nópioli:

- Khôbchqng sao khôbchqng sao.

Nhưpiolng màwdsnphdq mặlocyt co giậyabat đdajaãpadsjtgsn đdajahldtng hắeghcn rồotzii.

piolơphdqng Dung cájtgsu kỉsrbxnh trừtdusng mắeghct, trájtgsch mắeghcng:


- Thiệnprpt tìgkwmnh, chưpiola thấzirgy qua hai kẻejpu bịoptu thưpiolơphdqng khôbchqng cầxshpn mạphdqng nhưpiol vậyabay!

Trưpiolơphdqng Lãpadsng lạphdqi cưpiolfxhti hềjvnm hềjvnm, cùotzing Từtdus Hoảoptung liếkrhvc nhau, sau đdajaópiol nhájtgsy mắeghct vớpioli Dưpiolơphdqng Dung, nópioli:

- Làwdsn đdajaàwdsnn ôbchqng đdajaxshpu đdajafxhti trờfxhti châzirgn đdajaphdqp đdajazirgt, vếkrhvt thưpiolơphdqng cỏtjorn con thếkrhvwdsny títcwnnh cájtgsi gìgkwm.

piolơphdqng Dung dởznix khópiolc dởznixpiolfxhti, bỗbcbfng dùotzing bàwdsnn tay nhỏtjor nhăotzin đdajayabap mạphdqnh vàwdsno vếkrhvt thưpiolơphdqng củdgrka Trưpiolơphdqng Lãpadsng, khôbchqng thèdgrkm đdajacbwv ýphdq tiếkrhvng heo tru lêzirgn.

wdsnng rấzirgt làwdsn đdajaeghcc ýphdqpioli:

- Cópiol phảoptui làwdsn khôbchqng đdajaau? Đxcuràwdsnn ôbchqng chắeghcc làwdsn khôbchqng sợwdac đdajaau khôbchqng sợwdac khổvfjk chứhldt ha? Ủfeuua, sao sắeghcc mặlocyt huynh khópiol coi thếkrhv? Ồclfg, đdajatdusng nópioli làwdsn da mặlocyt rúknodt gâzirgn àwdsn nha.

Trưpiolơphdqng Lãpadsng đdajaau đdajaếkrhvn mặlocyt nhăotzin nhúknodm, tựiisva nhưpiol da quýphdqt khôbchq, mồotzibchqi lạphdqnh lăotzin dàwdsni xuốouqrng, đdajaôbchqi mắeghct oájtgsn giậyaban liếkrhvc Dưpiolơphdqng Dung cưpiolfxhti tưpiolơphdqi nhưpiol hoa, hắeghcn chỉsrbx lo suýphdqt xoa húknodt giópiol.

Triệnprpu Vũwrdypiolfxhti khanh khájtgsch, nhìgkwmn Trưpiolơphdqng Lãpadsng hájtgs to mồotzim đdajadgrk nuốouqrt cảoptu nắeghcm tay, biểcbwvu tìgkwmnh rấzirgt làwdsn đdajalocyc sắeghcc. Nàwdsnng giốouqrng nhưpiol xem con khỉsrbx diễhldtn tròldgd vậyabay.

phdqn nửldgda ngàwdsny Trưpiolơphdqng Lãpadsng mớpioli thởznix hổvfjkn hểcbwvn, cưpiolfxhti khổvfjkpioli:

- Hìgkwmnh nhưpiol…vếkrhvt thưpiolơphdqng lạphdqi vỡzqsk ra rồotzii.

- A!

Trưpiolơphdqng Lãpadsng vừtdusa thốouqrt lờfxhti thìgkwmpiolơphdqng Dung, Triệnprpu Vũwrdyotzing kinh ngạphdqc, sốouqrt ruộfxhtt luốouqrng cuốouqrng chạphdqy lạphdqi xem vếkrhvt thưpiolơphdqng.

Trưpiolơphdqng Lãpadsng thấzirgy hai nàwdsnng cuốouqrng quýphdqt tay châzirgn thìgkwm nghiêzirgng đdajaxshpu nhìgkwmn Từtdus Hoảoptung, mắeghct tràwdsnn đdajaxshpy đdajaeghcc ýphdq. Ngưpiolfxhti kia cưpiolfxhti khổvfjk đdajaájtgsp lạphdqi, mặlocyt tràwdsnn đdajaxshpy vẻejpu ‘khâzirgm phụtcwnc’.

knodc nàwdsny Trưpiolơphdqng Lãpadsng bỗbcbfng nghĩrasb tớpioli mộfxhtt vấzirgn đdajajvnm, hỏtjori:

- Côbchqng Minh, khôbchqng phảoptui ngưpiolơphdqi dùotzing mộfxhtt câzirgy búknoda khai sơphdqn àwdsn? Từtdus khi nàwdsno đdajavfjki nghềjvnm sang dùotzing đdajaao vậyabay?

Từtdus Hoảoptung thong thảoptupioli:

- Bẩzqskm chúknoda côbchqng, Hoảoptung ởznix trêzirgn lưpiolng ngựiisva dùotzing chiếkrhvn phủdgrk, đdajaájtgsnh bộfxht chiếkrhvn thìgkwm thítcwnch dùotzing đdajaphdqi đdajaao.

- Ồclfg.

Trưpiolơphdqng Lãpadsng hiểcbwvu ra, hópiola ra làwdsn nhưpiol vậyabay.

knodc nàwdsny Trưpiolơphdqng Lãpadsng thấzirgy trờfxhti đdajaãpads khuya, trưpiolpiolc kêzirgu Dưpiolơphdqng Dung giúknodp mìgkwmnh vàwdsn Từtdus Hoảoptung bôbchqi dưpiolwdacc, sau đdajaópiolgkwmm mộfxhtt nơphdqi đdajacbwv nghỉsrbx tạphdqm.

Ngàwdsny nàwdsny đdajawdsnn ngưpiolfxhti rốouqrt cuộfxhtc đdajai ra khỏtjori núknodi to liêzirgn miêzirgn. Tiếkrhvp theo lạphdqi đdajai hai ngàwdsny, mộfxhtt đdajaưpiolfxhtng đdajai bộfxht đdajaếkrhvn Tàwdsno Dưpiolơphdqng huyệnprpn.

Vốouqrn Trưpiolơphdqng Lãpadsng làwdsn muốouqrn quay trởznix lạphdqi Hoằbchqng Nôbchqng, nam hạphdq xuyêzirgn qua vùotzing Tam Hàwdsno, lạphdqi trèdgrko qua quầxshpn sơphdqn sừtdusng sữacoqng, tiếkrhvp theo từtdus biêzirgn giớpioli hoang lưpiolơphdqng Kinh Châzirgu quay trởznix lạphdqi Hoàwdsni Tứhldt. Nàwdsno biếkrhvt Lýphdq Giájtgsc, Quájtgsch Tỷzqxq quảoptuwdsn đdajafxhtc ájtgsc vôbchqotzing, đdajauổvfjki theo Hiếkrhvn đdajaếkrhv cắeghcn chếkrhvt khôbchqng nhảoptu. Hoằbchqng Nôbchqng, Giájtgsp huyệnprpn làwdsnotzing hàwdsno sơphdqn hiểcbwvm đdajaoptua, cájtgsc quan ảoptui hiểcbwvm yếkrhvu đdajajvnmu cópiol trọacoqng binh canh gájtgsc, phòldgdng thủdgrk nghiêzirgm ngặlocyt, thêzirgm vàwdsno đdajawdsnn ngưpiolfxhti củdgrka hắeghcn mụtcwnc tiêzirgu quájtgs lớpioln, Từtdus Hoảoptung lạphdqi bịoptu khôbchqng ítcwnt lítcwnnh Thiểcbwvm Tâzirgy nhậyaban biếkrhvt. Bấzirgt đdajaeghcc dĩrasb đdajaájtgsm ngưpiolfxhti chỉsrbxpiol thểcbwv quay lạphdqi đdajai hưpiolpiolng Tàwdsno Dưpiolơphdqng.

zirgn Hiếkrhvn đdajaếkrhv mỗbcbfi ngàwdsny đdajai cựiisvc kỳiisv chậyabam, chỉsrbx tớpioli ngàwdsny hôbchqm trưpiolpiolc mớpioli rờfxhti khỏtjori Tàwdsno Dưpiolơphdqng, hưpiolpiolng đdajaếkrhvn Thằbchqng Trìgkwm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.