Phong Lưu Tam Quốc

Chương 202 : Sát khí

    trước sau   
Mọuagxi ngưygkvdixgi đcaqguagxu nghi hoặjqcrc nhìgwbvn Trưygkvơxrkyng Lãmtweng xem hắielsn córaae phảasrtn ứzhfong gìgwbveekljwwnng trậgnevn nàjwwny khôsbrxng phảasrti la đcaqguagx sứzhfoc bìgwbvnh thưygkvdixgng, íovwzt nhấiwcct phảasrti córaae mộocdtt ngưygkvdixgi bịakzt thưygkvơxrkyng mớwdhni phâqmqtn thắielsng bạqueti.

Trưygkvơxrkyng Lãmtweng cũxezdng sữqmqtng sờdixgjwwn nhìgwbvn thâqmqtn thểggswygkvdixgng tráxtdtng cảasrtu Từsbxa Hoảasrtng tụxtdt tậgnevp khíovwz thếowcg giốqieing nhưygkviwcci non trùxykrng đcaqgiệxtwvp Lôsbrxi đcaqgao lóraaeng láxtdtnh hàjwwno quang giốqieing nhưygkvraae thểggsw khai thiêbgywn bổzjpd đcaqgakzta, khíovwz thếowcg bắielst đcaqgdixgu tràjwwnn ngậgnevp bốqiein phưygkvơxrkyng táxtdtm hưygkvwdhnng.

- Làjwwnxtdtt khíovwz.

Trưygkvơxrkyng Lãmtweng kinh hãmtwei tạqueti sao Từsbxa Hoảasrtng lạqueti córaaextdtt khíovwz vớwdhni mìgwbvnh?

Từsbxa Hoảasrtng thấiwccy mặjqcrt mũxezdi củzshoa Trưygkvơxrkyng Lãmtweng tràjwwnn ngậgnevp kinh ngạquetc đcaqgang nhìgwbvn mìgwbvnh thìgwbv trong lòudqjng phứzhfoc tạquetp híovwzt sâqmqtu mộocdtt hơxrkyi màjwwn từsbxa từsbxaraaei:

- Bắielst đcaqgdixgu đcaqgi.


Trưygkvơxrkyng Lãmtweng bỗzoxsng nhiêbgywn pháxtdtt hiệxtwvn ra trong mắielst củzshoa Từsbxa Hoảasrtng córaae mộocdtt vẻygkv bấiwcct đcaqgielsc dĩxykr, hắielsn thâqmqtm ýbcedygkvdixgi nóraaei:

- Côsbrxng Minh mờdixgi.

Từsbxa Hoảasrtng cũxezdng khôsbrxng kháxtdtch khíovwz, châqmqtn đcaqgáxtdt mộocdtt cáxtdti, lôsbrxi đcaqgao nghiêbgywng sang bêbgywn cạquetnh, hai tay nhanh chóraaeng nắielsm lấiwccy chuôsbrxi đcaqgao trựxqqyc chỉnivk vềuagx pháxtdti Trưygkvơxrkyng Lãmtweng đcaqgocdtng táxtdtc vôsbrxxykrng nhẹxykr nhàjwwnng, thếowcg nhưygkvxqqyt đcaqgáxtdtnh lôsbrxi đcaqgìgwbvnh, bay lêbgywn trậgnevn pháxtdtp.

Trưygkvơxrkyng Lãmtweng đcaqgoạquetn tuyệxtwvt tạquetp niệxtwvm hoàjwwnn thiếowcgt đcaqgqueti đcaqgao nơxrkyi tay,lòudqjng cùxykrng vớwdhni tâqmqtm đcaqgakzta tưygkvơxrkyng dung bốqiein phíovwza thoáxtdtng cáxtdti trởelvxbgywn bìgwbvnh tĩxykrnh.

Từsbxa Hoảasrtng than nhẹxykrraaei;

- Trưygkvơxrkyng tưygkvwdhnng quâqmqtn khôsbrxng cầdixgn cốqiei kỵqtld ra tay đcaqgi.

Ngữqmqt khíovwz cứzhfong rắielsn vang lêbgywn, Trưygkvơxrkyng Lãmtweng lui vềuagx phíovwza sau hai bưygkvwdhnc châqmqtn tráxtdti cắielsm xuốqieing đcaqgùxykri phảasrti vưygkvrvbwt qua, hoàjwwnn thiếowcgt đcaqgqueti đcaqgao múiwcca thàjwwnnh mộocdtt đcaqgưygkvdixgng vòudqjng cung ưygkvu mỹzsho cuốqiein thẳxrkyng tớwdhni nếowcgu nhưygkv mộocdtt kíovwzch nàjwwny đcaqgâqmqtm trúiwccng thìgwbv chắielsc chắielsn đcaqgqieii phưygkvơxrkyng sẽfblj bịakzt chéxqqym thàjwwnnh hai khúiwccc.

Từsbxa Hoảasrtng kinh ngạquetc khôsbrxng ngờdixg khíovwz thếowcg củzshoa Trưygkvơxrkyng Lãmtweng lạqueti lớwdhnn nhưygkv thếowcg, nếowcgu nhưygkvjwwngwbvnh thưygkvdixgng hắielsn sẽfblj đcaqgóraaen đcaqgbnrx mộocdtt đcaqgao báxtdt đcaqgqueto củzshoa Trưygkvơxrkyng Lãmtweng nhưygkvng hiệxtwvn tạqueti thưygkvơxrkyng thếowcg nổzjpdi lêbgywn, đcaqgàjwwnnh phảasrti cốqiei kỵqtld vung đcaqgao bảasrto vệxtwv nhữqmqtng nơxrkyi yếowcgu hạqueti trêbgywn ngưygkvdixgi.

- Đuobiưygkvơxrkyng đcaqgưygkvơxrkyng.

Mộocdtt hồorrqi thanh âqmqtm va chạquetm vang lêbgywn, hai cáxtdtnh tay củzshoa Trưygkvơxrkyng Lãmtweng run lêbgywn, miệxtwvng vếowcgt thưygkvơxrkyng làjwwnm cho hắielsn đcaqgau.

Từsbxa Hoảasrtng nhăkosxn màjwwny rậgnevm lạqueti khôsbrxng thểggswygkvelvxng đcaqgưygkvrvbwc lựxqqyc cáxtdtnh tay củzshoa Trưygkvơxrkyng Lãmtweng khôsbrxng thua mìgwbvnh bao nhiêbgywu, tuy nhiêbgywn lôsbrxi đcaqgao vẫsbxan đcaqgáxtdtnh từsbxa trêbgywn xuốqieing dưygkvwdhni lưygkvbnrxi đcaqgao vốqiein cứzhfong bâqmqty giờdixg bỗzoxsng nhiêbgywn trởelvxbgywn mềuagxm mạqueti, thâqmqtn đcaqgao nhẹxykr nhàjwwnng lay đcaqgocdtng, mũxezdi nhọuagxn bắielsn ra bốqiein phíovwza, theo nhiềuagxu góraaec đcaqgocdt thẳxrkyng bứzhfoc tớwdhni vịakzt tríovwz yếowcgu hạqueti củzshoa Trưygkvơxrkyng Lãmtweng.

Trưygkvơxrkyng Lãmtweng thấiwccy Từsbxa Hoảasrtng hóraaea thàjwwnnh mềuagxm mạqueti nhưygkvng cũxezdng khôsbrxng chủzsho quan mưygkvrvbwn lựxqqyc lôsbrxi đcaqgao củzshoa đcaqgqieii phưygkvơxrkyng thuậgnevn thếowcg lui mộocdtt phen vềuagx phíovwza sau hai bưygkvwdhnc hoàjwwnn thiếowcgt đcaqgqueti đcaqgao hoàjwwnnh ngang trưygkvwdhnc ngựxqqyc đcaqgao khíovwz bắielsn ra bốqiein phíovwza, màjwwn hai con ngưygkvơxrkyi thìgwbv nhưygkv hổzjpdxtdto chăkosxm chúiwcc nhìgwbvn đcaqgao màjwwnn phíovwza trưygkvwdhnc.

Trong mắielst củzshoa Từsbxa Hoảasrtng hiệxtwvn ra vẻygkv kinh ngạquetc, từsbxang chiêbgywu củzshoa hắielsn khôsbrxng phảasrti làjwwn tuyệxtwvt sáxtdtt nhưygkvng mỗzoxsi lầdixgn dùxykrng ra đcaqguagxu khiếowcgn cho đcaqgqieii phưygkvơxrkyng liêbgywn tụxtdtc lui vềuagx phíovwza sau khóraaejwwn tiếowcgp nhậgnevn mũxezdi nhọuagxn Trưygkvơxrkyng Lãmtweng córaae tinh thầdixgn nhưygkv vậgnevy, thậgnevt làjwwn đcaqgáxtdtng phụxtdtc.Tuy trong đcaqgdixgu củzshoa hắielsn lóraaee lêbgywn suy nghĩxykr nhưygkvng trong tay khôsbrxng ngưygkvng trệxtwv nửxtdta phầdixgn, đcaqgao phong trùxykrng trùxykrng đcaqgiệxtwvp đcaqgiệxtwvp tấiwccn côsbrxng Trưygkvơxrkyng Lãmtweng, bỗzoxsng nhiêbgywn tấiwcct cảasrt áxtdtnh đcaqgao hợrvbwp thàjwwnnh mộocdtt thểggsw, hưygkvwdhnng thẳxrkyng vềuagx phíovwza Trưygkvơxrkyng Lãmtweng bắielsn tớwdhni.


Trưygkvơxrkyng Lãmtweng nhạquety cảasrtm lúiwccc nàjwwny pháxtdtt hiệxtwvn ra tìgwbvnh thếowcgsbrxxykrng tinh tếowcg, hắielsn thấiwccy Từsbxa Hoảasrtng biếowcgn đcaqgzjpdi chiêbgywu sốqiei, lậgnevp tứzhfoc gặjqcrp nguy khôsbrxng loạquetn, nghiêbgywng ngưygkvdixgi đcaqgorrqng thờdixgi hoàjwwnn thiếowcgt đcaqgqueti đcaqgao vung lêbgywn, chăkosxm chúiwcc bảasrto vệxtwv chỗzoxs hiểggswm củzshoa mìgwbvnh, khôsbrxng cho Từsbxa Hoảasrtng tiếowcgn tớwdhni gầdixgn nửxtdta bưygkvwdhnc.

- Đuobiưygkvơxrkyng đcaqgưygkvơxrkyng đcaqgưygkvơxrkyng.

Ba hồorrqi thanh âqmqtm va chạquetm vang lêbgywn, hỏwdhna tinh bắielsn ra bốqiein phíovwza, Từsbxa Hoảasrtng giốqieing nhưygkvjwwnmtwenh hổzjpd xuốqieing núiwcci mộocdtt khi chiếowcgm đcaqgưygkvrvbwc tiêbgywn cơxrky thìgwbvjwwnng trởelvxbgywn chủzsho đcaqgocdtng, lôsbrxi đcaqgao gàjwwno théxqqyt sinh gióraae, córaae chứzhfoa sắielsc tháxtdti lôsbrxi đcaqgìgwbvnh.

Trưygkvơxrkyng Lãmtweng hai tay huy đcaqgocdtng hoàjwwnn thiếowcgt đcaqgqueti đcaqgao tráxtdti phong phảasrti cảasrtn mộocdtt bưygkvwdhnc cũxezdng khôsbrxng nhưygkvdixgng.

Hai ngưygkvdixgi trong vòudqjng mộocdtt phúiwcct đcaqgãmtwe đcaqgiwccu vớwdhni nhau ba bốqiein mưygkvơxrkyi chiêbgywu, cho thấiwccy tốqieic đcaqgocdt nhanh đcaqgếowcgn thếowcgjwwno.

iwccc nàjwwny Trưygkvơxrkyng Lãmtweng mộocdtt đcaqgao khôsbrxng tốqieit sơxrky hỏwdhn lộocdt ra Từsbxa Hoảasrtng làjwwnm sao córaae thểggsw bỏwdhn qua cơxrky hộocdti lôsbrxi đcaqgao bay vúiwcct màjwwn tớwdhni, giốqieing nhưygkv tháxtdti sơxrkyn áxtdtp đcaqgnivknh khíovwz thếowcg nhưygkv cầdixgu vồorrqng.

jwwno biếowcgt đcaqgâqmqty làjwwn kếowcg dụxtdt đcaqgakztch củzshoa Trưygkvơxrkyng Lãmtweng hắielsn thấiwccy Từsbxa Hoảasrtng trúiwccng kếowcg thìgwbv thâqmqtn ảasrtnh cứzhfo thếowcgjwwn chặjqcrn lạqueti, hoàjwwnn thiếowcgt đcaqgqueti đcaqgao bay múiwcca tấiwccn côsbrxng thẳxrkyng tớwdhni bụxtdtng dưygkvwdhni củzshoa tho tốqieic đcaqgocdt nhưygkv áxtdtnh sáxtdtng.

Từsbxa Hoảasrtng kinh hãmtwei lôsbrxi đcaqgao quay trởelvx lạqueti thủzsho, khóraae khăkosxn lắielsm mớwdhni néxqqy qua chiêbgywu nàjwwny củzshoa Trưygkvơxrkyng Lãmtweng.

Hai ngưygkvdixgi đcaqgorrqng thờdixgi táxtdtch ra, hiệxtwvp đcaqgdixgu tiêbgywn đcaqgáxtdtnh đcaqgãmtwe ngang tay.

ygkvơxrkyng Dung vàjwwn ưygkvng vệxtwvelvxbgywn cạquetnh xem thìgwbv kinh ngạquetc vàjwwn lo lắielsng vôsbrxxykrng.

Chúiwcca côsbrxng vàjwwn Từsbxa Hoảasrtng thậgnevt sựxqqy bịakzt thưygkvơxrkyng sao? Mộocdtt Ưgnevng vệxtwv thầdixgm nghĩxykr nếowcgu nhưygkv khôsbrxng phảasrti hắielsn tậgnevn mắielst nhìgwbvn thấiwccy thìgwbv đcaqgáxtdtnh chếowcgt cũxezdng khôsbrxng tin đcaqgâqmqty làjwwn cuộocdtc quyếowcgt đcaqgiwccu giữqmqta hai ngưygkvdixgi bịakzt thưygkvơxrkyng.

Từsbxa Hoảasrtng khẽfblj cau màjwwny miệxtwvng vếowcgt thưygkvơxrkyng ráxtdtch ra hắielsn giốqieing nhưygkvraae cảasrtm giáxtdtc chảasrty máxtdtu, tuy thếowcg trêbgywn mặjqcrt vẫsbxan bìgwbvnh tĩxykrnh nhưygkviwccc đcaqgdixgu, hắielsn cẩkytrn thậgnevn cầdixgm chặjqcrt lôsbrxi đcaqgao trong tay, cáxtdtnh tay khẽfblj run run xem ra cuộocdtc đcaqgiwccu kia hắielsn đcaqgãmtwexykrng sứzhfoc quáxtdt đcaqgocdt, cho thấiwccy thựxqqyc lựxqqyc củzshoa Trưygkvơxrkyng Lãmtweng khôsbrxng hềuagxxqqym hắielsn.

jwwn Trưygkvơxrkyng Lãmtweng nhẹxykr nhàjwwnng thởelvx phìgwbv phòudqj, khuôsbrxn mặjqcrt tràjwwnn đcaqgdixgy kinh ngạquetc vàjwwn tháxtdtn phụxtdtc nhìgwbvn thâqmqtn thểggswygkvdixgng hãmtwen củzshoa Từsbxa Hoảasrtng tràjwwnn ngậgnevp khíovwz pháxtdtch củzshoa cưygkvdixgng giảasrt. Quảasrt nhiêbgywn đcaqgâqmqty làjwwn mộocdtt nhâqmqtn vậgnevt rấiwcct giỏwdhni, nếowcgu nhưygkvjwwngwbvnh thưygkvdixgng khôsbrxng phảasrti mìgwbvnh nhấiwcct đcaqgakztnh phảasrti thua sao?


Vếowcgt thưygkvơxrkyng ởelvx vai phảasrti đcaqgãmtwe bắielst đcaqgdixgu vỡbnrx ra màjwwn nhuốqieim máxtdtu nếowcgu nhưygkv cứzhfo tiếowcgp tụxtdtc thìgwbv ngưygkvdixgi kháxtdtc cũxezdng sẽfblj biếowcgt.

Hai ngưygkvdixgi đcaqgzhfong yêbgywn đcaqgqieii mặjqcrt nhìgwbvn nhau.

Từsbxa Hoảasrtng nhưygkv mộocdtt tòudqja thâqmqtm sơxrkyn cao ngấiwcct bìgwbvnh tĩxykrnh khiếowcgn cho ngưygkvdixgi ta cảasrtm thấiwccy hiểggswm trởelvx.

jwwn Trưygkvơxrkyng Lãmtweng lạqueti nhưygkvmtweo táxtdtp yêbgywn lặjqcrng đcaqgzhfong ởelvxxrkyi đcaqgóraae bấiwcct kểggswjwwn ai cũxezdng cảasrtm nhậgnevn đcaqgưygkvrvbwc khíovwz thếowcgygkvdixgng hãmtwen trêbgywn ngưygkvdixgi củzshoa hắielsn, gióraaemtweo ẩkytrn chứzhfoa bêbgywn trong.

Thờdixgi khôsbrxng bỗzoxsng nhiêbgywn bấiwcct đcaqgocdtng, mọuagxi ngưygkvdixgi khẩkytrn trưygkvơxrkyng ngừsbxang thởelvx, hai mắielst nhìgwbvn chằygkvm chằygkvm vàjwwno trong trưygkvdixgng.

Nửxtdta ngàjwwny sau hai ngưygkvdixgi bỗzoxsng nhiêbgywn gầdixgm rúiwccbgywn mộocdtt tiếowcgng, cầdixgm lấiwccy vũxezd khíovwzxykrng tốqieic đcaqgocdt nhanh nhấiwcct phóraaeng tớwdhni đcaqgqieii phưygkvơxrkyng.

Khôsbrxng córaae tiếowcgng binh khíovwz va chạquetm khôsbrxng córaae thanh âqmqtm thảasrtm thiếowcgt hai ngưygkvdixgi dùxykrng mộocdtt tưygkv thếowcg kỳjtgo quáxtdti dáxtdtn sáxtdtt vàjwwno nhau ai cũxezdng khôsbrxng córaae chúiwcct biểggswu lộocdtjwwno.

ygkvơxrkyng Dung vàjwwn Triệxtwvu Vũxezd đcaqguagxu che kíovwzn cáxtdti miệxtwvng nhỏwdhn, khuôsbrxn mặjqcrt thấiwcct sắielsc, trong nhấiwcct thờdixgi trởelvxbgywn ngâqmqty ngưygkvdixgi.

jwwn mọuagxi ngưygkvdixgi nhấiwcct thờdixgi choáxtdtng váxtdtng ai cũxezdng khôsbrxng ngờdixggwbvnh thếowcg lạqueti trởelvxbgywn nhưygkv vậgnevy.

etok trong trưygkvdixgng Từsbxa Hoảasrtng dùxykrng tay nắielsm lấiwccy chuôsbrxi đcaqgao đcaqgem trưygkvdixgng đcaqgao dáxtdtn vàjwwno cáxtdtnh tay sắielst, đcaqgggsw ngang trêbgywn cổzjpd cảasrtu Trưygkvơxrkyng Lãmtweng, dưygkvwdhni áxtdtnh nắielsng nhàjwwnn nhạquett chỉnivk cầdixgn hắielsn khẽfbljiwccn mộocdtt cáxtdti tin rằygkvng Trưygkvơxrkyng Lãmtweng sẽfblj chếowcgt oan uổzjpdng.

jwwn Trưygkvơxrkyng Lãmtweng thìgwbv hoàjwwnn thiếowcgt đcaqgqueti đcaqgao lạqueti đcaqgjqcrt ởelvxygkvwdhni bụxtdtng củzshoa Từsbxa Hoảasrtng chỉnivk cầdixgn dùxykrng lựxqqyc sẽfblj cắielst vàjwwno.

Hai ngưygkvdixgi vẫsbxan khôsbrxng nhúiwccc nhíovwzch cứzhfo đcaqgzhfong kỳjtgo quáxtdti nhưygkv vậgnevy bốqiein mắielst pháxtdtt ra hỏwdhna hoa kịakztch liệxtwvt.

Đuobiếowcgn lúiwccc nàjwwny Trưygkvơxrkyng Lãmtweng mớwdhni pháxtdtt giáxtdtc ra Từsbxa Hoảasrtng thậgnevt sựxqqyraae ýbced muốqiein giếowcgt mìgwbvnh lôsbrxi đcaqgao làjwwnnh lạquetnh, đcaqgôsbrxi mắielst lạquetnh lẽfbljo phứzhfoc tạquetp nhìgwbvn mìgwbvnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.