Phong Lưu Tam Quốc

Chương 201 : Trương Lãng vs Từ Hoảng

    trước sau   
Phórkrvpvugnmrpng Tốcgkpng Cao vẫqocgn còyibrn mộvspfng đippzobzgp bắqhzqt Từrllg Hoảvfsung cho rằtqewng đippzưpvugtqewng thăgenfng quan pháswzrt tàtcdai củuhtua mìtwlanh ởtqew phítlata trưpvugnmrpc, nửcgkpa đippzưpvugtqewng bỗfcdvng nhiêzopcn xôtqewng ra mộvspft lộvspf nhâfdwtn mãtwla hắqhzqn ngâfdwty ngưpvugtqewi ra chỉfcww thấjkbky khôtqewng ítlatt binh sĩnbfz ngãtwla xuốcgkpng kêzopcu thảvfsum thiếcfnut, lújsahc nàtcday hắqhzqn mớnmrpi phụksktc hồuhtui tinh thầmvmmn lạpxbki, giậfdnnn dữwviqtcdarkrvi:

- Sơqhzqn dãtwla thôtqewn phu nơqhzqi nàtcdao?

Đjixauhtung thờtqewi trong lòyibrng hắqhzqn dâfdwtng lêzopcn dựfsjj cảvfsum bấjkbkt hảvfsuo.

pvugtqewi ngưpvugtqewi Trưpvugơqhzqng Lãtwlang khôtqewng trảvfsu lờtqewi chỉfcww buồuhtun bựfsjjc hung hăgenfng giếcfnut đippzqfxsch, giốcgkpng nhưpvug muốcgkpn đippzem nhữwviqng oáswzrn khítlat trújsaht hếcfnut ra vậfdnny.

Đjixamvmmu tiêzopcn Trưpvugơqhzqng Lãtwlang vọtlatt lêzopcn đippzao thépaxpp bổfdnn vềswzr phítlata mộvspft gãtwla đippzang vâfdwty quanh Từrllg Hoảvfsung sau đippzórkrvpaxpm đippzcgkpi phưpvugơqhzqng ra ngoàtcdai ba thưpvugnmrpc.

Bộvspf pháswzrp củuhtua Từrllg Hoảvfsung sớnmrpm đippzãtwla tậfdnnp tễippznh khítlatqhzq đippzìtwlanh trệlhtiswzru ởtqew trêzopcn ngưpvugtqewi chảvfsuy xuốcgkpng khôtqewng ngừrllgng cho rằtqewng mìtwlanh khôtqewng tráswzrnh khỏieppi kiếcfnup nạpxbkn gìtwla, vừrllga đippzqfxsnh cứrllgng rắqhzqn đippzxqep mộvspft đippzao sau đippzórkrvswzr chếcfnut lưpvugnmrpi ráswzrch bỗfcdvng nhiêzopcn córkrv ngưpvugtqewi tớnmrpi cứrllgu thìtwla mừrllgng rỡxqep trong lòyibrng vộvspfi vàtcdang nhìtwlan xem làtcda ai thìtwla bỗfcdvng nhiêzopcn mừrllgng rỡxqeprkrvi:


- Làtcda ngưpvugơqhzqi?

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang nhẹobzg nhõmginm tráswzrnh thoáswzrt côtqewng kítlatch củuhtua mộvspft binh sĩnbfz, quay lạpxbki cưpvugtqewi nórkrvi:

- Chítlatnh làtcda tạpxbki hạpxbk Từrllgtqewng Minh córkrv thểixyvzopcn tâfdwtm chuyệlhtin tiếcfnup theo giao cho tạpxbki hạpxbktcda đippzưpvugtqewc.

Từrllg Hoảvfsung xem xépaxpt bốcgkpn phítlata thấjkbky ởtqew trong trưpvugtqewng củuhtua mìtwlanh córkrv hai nữwviqswzrm nam thâfdwtn thủuhtu mỗfcdvi ngưpvugtqewi đippzswzru rấjkbkt cao minh, biếcfnut lợtqewi dụksktng hoàtcdan cảvfsunh rừrllgng câfdwty đippzqhzqc thùfsjj đippzáswzrnh cho đippzcgkpi phưpvugơqhzqng khôtqewng córkrv sứrllgc chốcgkpng trảvfsu thìtwla khôtqewng khỏieppi thởtqew mộvspft hơqhzqi dàtcdai đippzújsahng lújsahc nàtcday Từrllg Hoảvfsung mớnmrpi thấjkbky toàtcdan thâfdwtn đippzau đippznmrpn khórkrv nhịqfxsn đippzưpvugtqewc dưpvugnmrpi châfdwtn nhũyibrn ra khôtqewng cảvfsun đippzưpvugtqewc màtcda ngồuhtui xuốcgkpng đippzmvmmm đippzìtwlaa mồuhtutqewi thởtqew dốcgkpc.

Tốcgkpng Cao thấjkbky đippzáswzrm binh sĩnbfzpvugnmrpi tay củuhtua mìtwlanh ngãtwla xuốcgkpng màtcda đippzcgkpi phưpvugơqhzqng chỉfcwwrkrvpvugtqewi mộvspft ngưpvugtqewi ai cũyibrng lợtqewi hạpxbki, thìtwla run rẩrjtxy châfdwtn đippzãtwlatqewi mỡxqep chuẩrjtxn bịqfxs chuồuhtun đippzi.

Triệlhtiu Vũyibr nhìtwlan thấjkbky Tốcgkpng Cao chuẩrjtxn bịqfxs chuồuhtun đippzi thìtwla trêzopcn khuôtqewn mặqhzqt nởtqew ra nụksktpvugtqewi quỷknns dịqfxs, thoáswzrng cáswzri đippzãtwla xuấjkbkt hiệlhtin trưpvugnmrpc mặqhzqt hắqhzqn yêzopcu kiềswzru kêzopcu lêzopcn mộvspft tiếcfnung:

- Chạpxbky đippzi đippzâfdwtu?

Mai Hoa thưpvugơqhzqng nhưpvugtwlanh xàtcda xuấjkbkt đippzvspfng đippzâfdwtm thẳtcdang tớnmrpi.

Tốcgkpng Cao hồuhtun phi pháswzrch táswzrn bịqfxs Mai Hoa thưpvugơqhzqng củuhtua Triệlhtiu Vũyibr xuyêzopcn qua lồuhtung ngựfsjjc chếcfnut oan chếcfnut uổfdnnng.

swzrc binh sĩnbfzyibrn lạpxbki nhìtwlan thấjkbky chủuhtupvugnmrpng đippzãtwla chếcfnut đippzcgkpi phưpvugơqhzqng lạpxbki lợtqewi hạpxbki thìtwla thoáswzrng cáswzri cũyibrng tảvfsun đippzi bốcgkpn phítlata.

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang cũyibrng khôtqewng dáswzrm truy theo hắqhzqn gọtlati Dưpvugơqhzqng Dung băgenfng bórkrv lạpxbki cho Từrllg Hoảvfsung sau đippzórkrv đippzixyv hai gãtwla Ưpqrwng vệlhti đippzxqep hắqhzqn dậfdnny nguyêzopcn mộvspft đippzáswzrm ngưpvugtqewi nhanh chórkrvng lui đippzi.

Lữwviq thịqfxs huynh đippzlhti đippzújsahng làtcda kẻjixa dởtqewqhzqi, bọtlatn họtlatyibrng córkrv thórkrvi quen dãtwla ngoạpxbki sinh tồuhtun, khôtqewng thèsojam đippzixyv ýfcww đippzếcfnun truy binh xa xa ởtqew trong rừrllgng thítlatch ýfcww du lịqfxsch ngắqhzqm cảvfsunh.

Từrllg miệlhting Từrllg Hoảvfsung Trưpvugơqhzqng Lãtwlang biếcfnut đippzưpvugtqewc hórkrva ra hắqhzqn đippziềswzru 1300 lítlatnh đippzếcfnun Hàtcdam Cốcgkpc nhiềswzru nhấjkbkt cũyibrng chỉfcww cầmvmmm cựfsjj đippzưpvugtqewc bốcgkpn ngàtcday, màtcda hắqhzqn đippzuhtu thờtqewi gian đippzixyv bảvfsuo hộvspf cho Đjixafdnnng Thừrllga vàtcdapvugơqhzqng Phụksktng an toàtcdan rújsaht khỏieppi, còyibrn mìtwlanh thìtwla mang mộvspft đippzvspfi ngũyibr ngăgenfn cảvfsun ởtqew phítlata sau


rkrvi tớnmrpi đippzâfdwty Từrllg Hoảvfsung thởtqewtcdai mộvspft mảvfsung bi tráswzrng, nghĩnbfz lạpxbki hắqhzqn mộvspft lòyibrng nhưpvugng khôtqewng córkrv khảvfsugenfng thay đippzfdnni cụksktc diệlhtin vôtqew lựfsjjc ngồuhtui xuốcgkpng tảvfsung đippzáswzr hai ngàtcday nay vớnmrpi y thuậfdnnt cao siêzopcu củuhtua Dưpvugơqhzqng Dung thưpvugơqhzqng thếcfnu củuhtua hắqhzqn hồuhtui phụksktc rấjkbkt nhanh.

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang nhanh chórkrvng ngồuhtui xuốcgkpng ởtqewzopcn cạpxbknh vỗfcdv bảvfsu vai rộvspfng lớnmrpn củuhtua Từrllg Hoảvfsung màtcdarkrvi:

- Côtqewng Minh bâfdwty giờtqew huynh còyibrn títlatnh toáswzrn gìtwla khôtqewng?

Từrllg Hoảvfsung khôtqewng hềswzr nghĩnbfz ngợtqewi kiêzopcn quyếcfnut hữwviqu lựfsjjc nórkrvi:

- Quốcgkpc nạpxbkn lâfdwtm đippzmvmmu Hoảvfsung nhấjkbkt đippzqfxsnh phảvfsui cứrllgu quốcgkpc.

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang gậfdnnt đippzmvmmu khen ngợtqewi nórkrvi:

- Côtqewng Minh córkrvfdwtm nhưpvug thếcfnu trờtqewi xanh córkrv thểixyv thấjkbky đippzưpvugtqewc, nếcfnuu làtcda nam nhâfdwtn cầmvmmn phảvfsui lậfdnnp côtqewng danh sựfsjj nghiệlhtip khôtqewng bằtqewng theo ta trởtqew vềswzr Giang Đjixaôtqewng khôtqewng phụkskt sởtqew họtlatc cảvfsu đippztqewi.

Từrllg Hoảvfsung lắqhzqc đippzmvmmu nhìtwlan Trưpvugơqhzqng Lãtwlang màtcda xin lỗfcdvi nórkrvi:

- Ơfdwtn cứrllgu mạpxbkng củuhtua Trưpvugơqhzqng tưpvugnmrpng quâfdwtn Hoảvfsung kiếcfnup sau làtcdam trâfdwtu làtcdam ngựfsjja cũyibrng khôtqewng oáswzrn tráswzrch nhưpvugng hôtqewm nay háswzrn thấjkbkt nguy cơqhzq Hoảvfsung muốcgkpn khi thưpvugơqhzqng thếcfnutcdanh liềswzrn tớnmrpi Lạpxbkc Dưpvugơqhzqng, mong tưpvugnmrpng quâfdwtn rộvspfng lòyibrng tha thứrllg.

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang lộvspf ra vẻjixa thấjkbkt vọtlatng liềswzrn nórkrvi:

- Côtqewng Minh tạpxbki sao lạpxbki cốcgkp chấjkbkp nhưpvug thếcfnu, thiêzopcn hạpxbk đippzpxbki thếcfnu hợtqewp lâfdwtu tấjkbkt phâfdwtn phâfdwtn lâfdwtu tấjkbkt hợtqewp hiệlhtin tạpxbki Háswzrn thấjkbkt đippzãtwla giốcgkpng nhưpvug Chu Thấjkbkt cáswzrc chưpvug hầmvmmu nổfdnni lêzopcn giốcgkpng nhưpvug Chiếcfnun quốcgkpc tranh hùfsjjng, thiêzopcn hạpxbk đippzãtwla loạpxbkn Côtqewng Minh àtcda huynh nêzopcn tớnmrpi trợtqew giújsahp mỗfcdvtwlanh đippzqfxsnh cáswzrc chưpvug hầmvmmu kháswzrc, ổfdnnn đippzqfxsnh non sôtqewng.

Từrllg Hoảvfsung cújsahi đippzmvmmu trầmvmmpvug, màtcday rậfdnnm chăgenfm chújsah liềswzrn mộvspft chỗfcdv, hàtcdao khítlat trởtqewzopcn nặqhzqng nềswzr.

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang nhưpvug kiếcfnun bòyibr trêzopcn chảvfsuo nórkrvng đippzújsahng làtcda hoàtcdang đippzếcfnu khôtqewng gấjkbkp tháswzri giáswzrm đippzãtwla gấjkbkp.


Sau nửcgkpa ngàtcday Từrllg Hoảvfsung mớnmrpi ngẩrjtxng đippzmvmmu lêzopcn nghiêzopcm népaxpt mặqhzqt nórkrvi:

- Trưpvugơqhzqng tưpvugnmrpng quâfdwtn tạpxbki hạpxbk cảvfsu gan hỏieppi mộvspft câfdwtu khôtqewng biếcfnut tưpvugnmrpng quâfdwtn muốcgkpn bìtwlanh đippzqfxsnh Trung Nguyêzopcn tựfsjj lậfdnnp phếcfnu đippzếcfnutcdam vưpvugơqhzqng hay làtcdatwlanh đippzqfxsnh chưpvug hầmvmmu ủuhtung hộvspfswzrn thấjkbkt?

rkrvi xong hai mắqhzqt củuhtua hắqhzqn nhìtwlan chằtqewm chằtqewm vềswzr phítlata Trưpvugơqhzqng Lãtwlang.

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang cũyibrng bắqhzqn ra tinh quang nhìtwlan chằtqewm chằtqewm vềswzr phítlata Từrllg Hoảvfsung rồuhtui cắqhzqn răgenfng hữwviqu lựfsjjc đippzáswzrp:

- Córkrv thểixyvuhtung hộvspf thìtwlauhtung hộvspf khôtqewng thểixyv thìtwla phảvfsui phếcfnu.

Sắqhzqc mặqhzqt củuhtua Từrllg Hoảvfsung biếcfnun chuyểixyvn táswzrn ra sáswzrt cơqhzq, khuôtqewn mặqhzqt củuhtua hắqhzqn lộvspf vẻjixa phứrllgc tạpxbkp mấjkbky lầmvmmn rồuhtui muốcgkpn đippzrllgng thẳtcdang lêzopcn nhưpvugng sau đippzórkrv nhịqfxsn lạpxbki hắqhzqn nórkrvi:

- Tuy Hoảvfsung nghe vôtqewfsjjng chórkrvi tai nhưpvugng ítlatt ra tưpvugnmrpng quâfdwtn cũyibrng làtcda ngưpvugtqewi thẳtcdang thắqhzqn khôtqewng giốcgkpng nhưpvugfcww Thújsahc Quáswzrch Tỷknns trong miệlhting lújsahc nàtcdao cũyibrng nhâfdwtn nghĩnbfza nhưpvugng đippzvspfng ra làtcda giếcfnut ngưpvugtqewi phórkrvng hỏieppa muốcgkpn Hoảvfsung quy thuậfdnnn tưpvugnmrpng quâfdwtn, đippzơqhzqn giảvfsun thôtqewi chỉfcww cầmvmmn thắqhzqng lôtqewi đippzao trong tay củuhtua Hoàtcdang Từrllg Hoảvfsung sẽpvugswzrn mệlhtinh cho tưpvugnmrpng quâfdwtn mộvspft lờtqewi đippzãtwlarkrvi quyếcfnut khôtqewng hốcgkpi hậfdnnn.

- Đjixaưpvugtqewc.

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang hépaxpt lớnmrpn, khuôtqewn mặqhzqt lộvspf ra vẻjixa khen ngợtqewi hoàtcdan toàtcdan khôtqewng đippzixyv ýfcww tớnmrpi chuyệlhtin mìtwlanh córkrv thểixyv thắqhzqng đippzcgkpi thủuhtu hay khôtqewng.

- Vậfdnny đippzưpvugtqewc rồuhtui chújsahng ta bắqhzqt đippzmvmmu liềswzrn thôtqewi.

Từrllg Hoảvfsung chốcgkpng tay đippzrllgng lêzopcn, bìtwlanh tĩnbfznh nórkrvi.

tcdao biếcfnut Trưpvugơqhzqng Lãtwlang lắqhzqc đippzmvmmu khôtqewng đippzuhtung ýfcww:- Hiệlhtin tạpxbki khôtqewng đippzưpvugtqewc.

Từrllg Hoảvfsung kinh ngạpxbkc?


- Tạpxbki sao khôtqewng đippzưpvugtqewc?

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang chỉfcww thâfdwtn thểixyv củuhtua Từrllg Hoảvfsung màtcda mỉfcwwm cưpvugtqewi:

- Thưpvugơqhzqng thếcfnu củuhtua huynh còyibrn chưpvuga tốcgkpt lêzopcn, ta khôtqewng thểixyv đippzvspfng thủuhtu.

Từrllg Hoảvfsung háswzr hốcgkpc mồuhtum mặqhzqt mũyibri tràtcdan đippzmvmmy vẻjixa kinh ngạpxbkc nhìtwlan Trưpvugơqhzqng Lãtwlang hảvfsuo cảvfsum tăgenfng lêzopcn gấjkbkp đippzôtqewi.

Ngoàtcdai miệlhting thìtwla mỉfcwwm cưpvugtqewi nórkrvi:

- Khôtqewng sao Trưpvugơqhzqng phu nhâfdwtn diệlhtiu thủuhtu hồuhtui xuâfdwtn hiệlhtin tạpxbki đippzãtwla tốcgkpt rồuhtui hơqhzqn nữwviqa theo mỗfcdv xem Trưpvugơqhzqng tưpvugnmrpng quâfdwtn cũyibrng bịqfxs thưpvugơqhzqng khôtqewng nhẹobzgrkrv đippzújsahng khôtqewng?

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang còyibrn muốcgkpn nórkrvi đippziềswzru gìtwla sắqhzqc mặqhzqt củuhtua Từrllg Hoảvfsung trởtqewzopcn cưpvugơqhzqng ngạpxbknh.

- Trưpvugơqhzqng tưpvugnmrpng quâfdwtn khôtqewng cầmvmmn nhiềswzru lờtqewi, bắqhzqt đippzmvmmu đippzi.

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang sữwviqng sờtqew tuy nhiêzopcn thấjkbky hắqhzqn kiêzopcn quyếcfnut nhưpvug thếcfnu thìtwla khẽpvug gậfdnnt đippzmvmmu.

pvugơqhzqng Dung lo lắqhzqng nhìtwlan vềswzr phítlata Trưpvugơqhzqng Lãtwlang vàtcda Từrllg Hoảvfsung trong mắqhzqt ngậfdnnp tàtcdan vẻjixa khórkrv hiểixyvu vàtcda lo lắqhzqng.

Sau đippzórkrv Ưpqrwng vệlhti nhanh chórkrvng lui thàtcdanh mộvspft vòyibrng tròyibrn, Trưpvugơqhzqng Lãtwlang tiếcfnup nhậfdnnn đippzao thépaxpp trong tay củuhtua Dưpvugơqhzqng Dung trựfsjjc chỉfcwwtcdao trong trưpvugtqewng.

Từrllg Hoảvfsung ởtqew trong trưpvugtqewng ngang nhiêzopcn nhìtwlan Trưpvugơqhzqng Lãtwlang màtcday rậfdnnm khôtqewng khỏieppi nhảvfsuy lêzopcn, trong đippzôtqewi mắqhzqt hiệlhtin ra vẻjixa u áswzrm, sau nửcgkpa ngàtcday hắqhzqn đippzãtwla hạpxbk quyếcfnut tâfdwtm dứrllgt khoáswzrt đippzrllgng thẳtcdang thâfdwtn hìtwlanh đippzi vàtcdao trong trưpvugtqewng.

Trưpvugơqhzqng Lãtwlang thủuhtu thếcfnurkrvi:

- Côtqewng Minh mờtqewi.

Từrllg Hoảvfsung nhẹobzg nhàtcdang mújsaha lôtqewi đippzao nhấjkbkt thờtqewi kìtwlanh phong bắqhzqn ra cáswzrt bay đippzáswzr chạpxbky sau đippzórkrv cắqhzqm thanh đippzao xuốcgkpng mặqhzqt đippzjkbkt hai tay ôtqewm quyềswzrn rồuhtui nórkrvi:

- Trưpvugơqhzqng tưpvugnmrpng quâfdwtn quáswzr cẩrjtxn thậfdnnn rồuhtui, đippzao trong tay củuhtua Hoàtcdang khôtqewng ra thìtwla thôtqewi đippzãtwla ra thìtwla nhấjkbkt đippzqfxsnh phảvfsui córkrvswzru trởtqew vềswzr.

rkrvi xong hai mắqhzqt chăgenfm chăgenfm nhìtwlan Trưpvugơqhzqng Lãtwlang khítlat thếcfnu bắqhzqt đippzmvmmu tăgenfng lêzopcn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.